sim đẹp năm sinh

Sim 4G Vào Mạng Đầu Số 096 Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0965350959400,000
480.000
Sim 0965350959 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0959 Viettel
Đặt mua
0965317039400,000
480.000
Sim 0965317039 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
17039 Viettel
Đặt mua
0965515209400,000
480.000
Sim 0965515209 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
515209 Viettel
Đặt mua
0965687009400,000
480.000
Sim 0965687009 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
009 Viettel
Đặt mua
0965326719400,000
480.000
Sim 0965326719 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6719 Viettel
Đặt mua
0965098529400,000
480.000
Sim 0965098529 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
98529 Viettel
Đặt mua
0965577129400,000
480.000
Sim 0965577129 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
577129 Viettel
Đặt mua
0965815119400,000
480.000
Sim 0965815119 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
119 Viettel
Đặt mua
0965658159400,000
480.000
Sim 0965658159 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8159 Viettel
Đặt mua
0965051829400,000
480.000
Sim 0965051829 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
51829 Viettel
Đặt mua
0965180629400,000
480.000
Sim 0965180629 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
180629 Viettel
Đặt mua
0965063109400,000
480.000
Sim 0965063109 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
109 Viettel
Đặt mua
0965693209400,000
480.000
Sim 0965693209 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3209 Viettel
Đặt mua
0965060159400,000
480.000
Sim 0965060159 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
60159 Viettel
Đặt mua
0965023219400,000
480.000
Sim 0965023219 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
023219 Viettel
Đặt mua
0965660109400,000
480.000
Sim 0965660109 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
109 Viettel
Đặt mua
0965191029400,000
480.000
Sim 0965191029 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1029 Viettel
Đặt mua
0965020129400,000
480.000
Sim 0965020129 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
20129 Viettel
Đặt mua
0965082319400,000
480.000
Sim 0965082319 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
082319 Viettel
Đặt mua
0965028659400,000
480.000
Sim 0965028659 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
659 Viettel
Đặt mua
0965833029400,000
480.000
Sim 0965833029 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3029 Viettel
Đặt mua
0965325109400,000
480.000
Sim 0965325109 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
25109 Viettel
Đặt mua
0965391109400,000
480.000
Sim 0965391109 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
391109 Viettel
Đặt mua
0965586059400,000
480.000
Sim 0965586059 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
059 Viettel
Đặt mua
0965933029400,000
480.000
Sim 0965933029 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3029 Viettel
Đặt mua
0965006109400,000
480.000
Sim 0965006109 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
06109 Viettel
Đặt mua
0965838209400,000
480.000
Sim 0965838209 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
838209 Viettel
Đặt mua
0965898019400,000
480.000
Sim 0965898019 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
019 Viettel
Đặt mua
0965356819400,000
480.000
Sim 0965356819 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6819 Viettel
Đặt mua
0965931109400,000
480.000
Sim 0965931109 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
31109 Viettel
Đặt mua
0965103829400,000
480.000
Sim 0965103829 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
103829 Viettel
Đặt mua
0965810519400,000
480.000
Sim 0965810519 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
519 Viettel
Đặt mua
0965831509400,000
480.000
Sim 0965831509 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1509 Viettel
Đặt mua
0965850519400,000
480.000
Sim 0965850519 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
50519 Viettel
Đặt mua
0965207959400,000
480.000
Sim 0965207959 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
207959 Viettel
Đặt mua
0965962069400,000
480.000
Sim 0965962069 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
069 Viettel
Đặt mua
0965763229400,000
480.000
Sim 0965763229 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3229 Viettel
Đặt mua
0965267229400,000
480.000
Sim 0965267229 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
67229 Viettel
Đặt mua
0965387029400,000
480.000
Sim 0965387029 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
387029 Viettel
Đặt mua
0965566319400,000
480.000
Sim 0965566319 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
319 Viettel
Đặt mua
0965077319400,000
480.000
Sim 0965077319 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7319 Viettel
Đặt mua
0965573159400,000
480.000
Sim 0965573159 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
73159 Viettel
Đặt mua
0965891519400,000
480.000
Sim 0965891519 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
891519 Viettel
Đặt mua
0965157869400,000
480.000
Sim 0965157869 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
869 Viettel
Đặt mua
0965910869400,000
480.000
Sim 0965910869 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0869 Viettel
Đặt mua
0965770129400,000
480.000
Sim 0965770129 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
70129 Viettel
Đặt mua
0965370769400,000
480.000
Sim 0965370769 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
370769 Viettel
Đặt mua
0965503059400,000
480.000
Sim 0965503059 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
059 Viettel
Đặt mua
0965813759400,000
480.000
Sim 0965813759 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3759 Viettel
Đặt mua
0965326309400,000
480.000
Sim 0965326309 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
26309 Viettel
Đặt mua
0965506219400,000
480.000
Sim 0965506219 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
506219 Viettel
Đặt mua
0965156719400,000
480.000
Sim 0965156719 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
719 Viettel
Đặt mua
0965929309400,000
480.000
Sim 0965929309 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9309 Viettel
Đặt mua
0965122519400,000
480.000
Sim 0965122519 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
22519 Viettel
Đặt mua
0965820819400,000
480.000
Sim 0965820819 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
820819 Viettel
Đặt mua
0965985309400,000
480.000
Sim 0965985309 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
309 Viettel
Đặt mua
0965906809400,000
480.000
Sim 0965906809 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6809 Viettel
Đặt mua
0965072659400,000
480.000
Sim 0965072659 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
72659 Viettel
Đặt mua
0965099829400,000
480.000
Sim 0965099829 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
099829 Viettel
Đặt mua
0965086609400,000
480.000
Sim 0965086609 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
609 Viettel
Đặt mua
0965826609400,000
480.000
Sim 0965826609 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6609 Viettel
Đặt mua
0965686029400,000
480.000
Sim 0965686029 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
86029 Viettel
Đặt mua
0965919309400,000
480.000
Sim 0965919309 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
919309 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim vào mạng: Sim vào mạng là sim chuyên dùng để vào mạng. Ưu điểm khi dùng sim vào mạng là chi phí cực thấp. Đôi khi miễn phí cả năm dùng không phải đóng cước.
Sim số đẹp Vào Mạng
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 096 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 096 là của nhà mạng: Viettel
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Đức Khang
  Đặt sim: 01681...12
  Vào lúc: 22:55 24/2/2021

  Nguyễn Văn Quốc
  Đặt sim: 09134...86
  Vào lúc: 22:53 24/2/2021

  Nguyễn Cát Thi
  Đặt sim: 01297...83
  Vào lúc: 22:50 24/2/2021

  Lê Kiều Phương
  Đặt sim: 09069...17
  Vào lúc: 22:47 24/2/2021

  Huỳnh Đức Hậu
  Đặt sim: 09892...51
  Vào lúc: 22:43 24/2/2021

  Phạm Trung Khang
  Đặt sim: 01697...69
  Vào lúc: 22:40 24/2/2021

  Phạm Phương Hạ
  Đặt sim: 01675...75
  Vào lúc: 22:37 24/2/2021

  Nguyễn Thị Lệ
  Đặt sim: 09652...50
  Vào lúc: 22:34 24/2/2021

  Lê Đức Linh
  Đặt sim: 09085...86
  Vào lúc: 22:32 24/2/2021

  Trần Văn Khang
  Đặt sim: 08664...50
  Vào lúc: 22:29 24/2/2021

  Ngô Minh Vinh
  Đặt sim: 09170...21
  Vào lúc: 22:25 24/2/2021

  Lê Văn Thái
  Đặt sim: 09678...62
  Vào lúc: 22:23 24/2/2021

  Nguyễn Chí Khang
  Đặt sim: 08857...21
  Vào lúc: 22:19 24/2/2021

  Trần Chí Thành
  Đặt sim: 01639...21
  Vào lúc: 22:17 24/2/2021

  Nguyễn Văn Nhật
  Đặt sim: 09156...66
  Vào lúc: 22:13 24/2/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.