sim đẹp năm sinh

Sim 4G Vào Mạng Mobifone - Sim 4g vao mang mobifone

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0935160467350,000
420.000
Sim 0935160467 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0467 Mobifone
Đặt mua
0935160867350,000
420.000
Sim 0935160867 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
60867 Mobifone
Đặt mua
0935776967350,000
420.000
Sim 0935776967 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
776967 Mobifone
Đặt mua
0935776707350,000
420.000
Sim 0935776707 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
707 Mobifone
Đặt mua
0935214417350,000
420.000
Sim 0935214417 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4417 Mobifone
Đặt mua
0935776227350,000
420.000
Sim 0935776227 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
76227 Mobifone
Đặt mua
0935776467350,000
420.000
Sim 0935776467 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
776467 Mobifone
Đặt mua
0935776617350,000
420.000
Sim 0935776617 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
617 Mobifone
Đặt mua
0935477647350,000
420.000
Sim 0935477647 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7647 Mobifone
Đặt mua
0905734657350,000
420.000
Sim 0905734657 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
34657 Mobifone
Đặt mua
0935026607350,000
420.000
Sim 0935026607 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
026607 Mobifone
Đặt mua
0935589077350,000
420.000
Sim 0935589077 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
077 Mobifone
Đặt mua
0935549377350,000
420.000
Sim 0935549377 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9377 Mobifone
Đặt mua
0935549667350,000
420.000
Sim 0935549667 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
49667 Mobifone
Đặt mua
0935108337350,000
420.000
Sim 0935108337 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
108337 Mobifone
Đặt mua
0935315387350,000
420.000
Sim 0935315387 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
387 Mobifone
Đặt mua
0935313957350,000
420.000
Sim 0935313957 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3957 Mobifone
Đặt mua
0935313927350,000
420.000
Sim 0935313927 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
13927 Mobifone
Đặt mua
0935313967350,000
420.000
Sim 0935313967 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
313967 Mobifone
Đặt mua
0935316027350,000
420.000
Sim 0935316027 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
027 Mobifone
Đặt mua
0935316517350,000
420.000
Sim 0935316517 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6517 Mobifone
Đặt mua
0935315737350,000
420.000
Sim 0935315737 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
15737 Mobifone
Đặt mua
0935108817350,000
420.000
Sim 0935108817 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
108817 Mobifone
Đặt mua
0935315967350,000
420.000
Sim 0935315967 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
967 Mobifone
Đặt mua
0935313827350,000
420.000
Sim 0935313827 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3827 Mobifone
Đặt mua
0935314067350,000
420.000
Sim 0935314067 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
14067 Mobifone
Đặt mua
0935108837350,000
420.000
Sim 0935108837 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
108837 Mobifone
Đặt mua
0935108857350,000
420.000
Sim 0935108857 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
857 Mobifone
Đặt mua
0935316157350,000
420.000
Sim 0935316157 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6157 Mobifone
Đặt mua
0935316237350,000
420.000
Sim 0935316237 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
16237 Mobifone
Đặt mua
0935316227350,000
420.000
Sim 0935316227 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
316227 Mobifone
Đặt mua
0935315857350,000
420.000
Sim 0935315857 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
857 Mobifone
Đặt mua
0935110837350,000
420.000
Sim 0935110837 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0837 Mobifone
Đặt mua
0935316457350,000
420.000
Sim 0935316457 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
16457 Mobifone
Đặt mua
0935108467350,000
420.000
Sim 0935108467 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
108467 Mobifone
Đặt mua
0935108527350,000
420.000
Sim 0935108527 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
527 Mobifone
Đặt mua
0935108537350,000
420.000
Sim 0935108537 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8537 Mobifone
Đặt mua
0935315267350,000
420.000
Sim 0935315267 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
15267 Mobifone
Đặt mua
0935316067350,000
420.000
Sim 0935316067 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
316067 Mobifone
Đặt mua
0935738687390,000
470.000
Sim 0935738687 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
687 Mobifone
Đặt mua
0935814647390,000
470.000
Sim 0935814647 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4647 Mobifone
Đặt mua
0905043637390,000
470.000
Sim 0905043637 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
43637 Mobifone
Đặt mua
0905202297390,000
470.000
Sim 0905202297 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
202297 Mobifone
Đặt mua
0905128187390,000
470.000
Sim 0905128187 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
187 Mobifone
Đặt mua
0905123977390,000
470.000
Sim 0905123977 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3977 Mobifone
Đặt mua
0935927477390,000
470.000
Sim 0935927477 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
27477 Mobifone
Đặt mua
0905941017400,000
480.000
Sim 0905941017 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
941017 Mobifone
Đặt mua
0905942197400,000
480.000
Sim 0905942197 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
197 Mobifone
Đặt mua
0905941497400,000
480.000
Sim 0905941497 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1497 Mobifone
Đặt mua
0905938697400,000
480.000
Sim 0905938697 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
38697 Mobifone
Đặt mua
0905941597400,000
480.000
Sim 0905941597 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
941597 Mobifone
Đặt mua
0905941297400,000
480.000
Sim 0905941297 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
297 Mobifone
Đặt mua
0905941897400,000
480.000
Sim 0905941897 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1897 Mobifone
Đặt mua
0905940287400,000
480.000
Sim 0905940287 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
40287 Mobifone
Đặt mua
0935550297400,000
480.000
Sim 0935550297 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
550297 Mobifone
Đặt mua
0935548477400,000
480.000
Sim 0935548477 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
477 Mobifone
Đặt mua
0935163847440,000
530.000
Sim 0935163847 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3847 Mobifone
Đặt mua
0935149537440,000
530.000
Sim 0935149537 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
49537 Mobifone
Đặt mua
0935084627440,000
530.000
Sim 0935084627 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
084627 Mobifone
Đặt mua
0935193247440,000
530.000
Sim 0935193247 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
247 Mobifone
Đặt mua
0935058647440,000
530.000
Sim 0935058647 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8647 Mobifone
Đặt mua
0935110427440,000
530.000
Sim 0935110427 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
10427 Mobifone
Đặt mua
0935049817440,000
530.000
Sim 0935049817 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
049817 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Sim vào mạng: Sim vào mạng là sim chuyên dùng để vào mạng. Ưu điểm khi dùng sim vào mạng là chi phí cực thấp. Đôi khi miễn phí cả năm dùng không phải đóng cước.
Sim số đẹp Vào Mạng
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Văn Hiếu
  Đặt sim: 09195...85
  Vào lúc: 12:56 17/8/2022

  Huỳnh Duy Khải
  Đặt sim: 01281...95
  Vào lúc: 12:53 17/8/2022

  Nguyễn Trung Đạt
  Đặt sim: 09844...24
  Vào lúc: 12:49 17/8/2022

  Huỳnh Đức Anh
  Đặt sim: 01622...78
  Vào lúc: 12:47 17/8/2022

  Nguyễn Văn Dương
  Đặt sim: 09012...17
  Vào lúc: 12:44 17/8/2022

  Trần Văn Khương
  Đặt sim: 09864...15
  Vào lúc: 12:41 17/8/2022

  Ngô Kim Chi
  Đặt sim: 08968...35
  Vào lúc: 12:38 17/8/2022

  Trần Văn Khoa
  Đặt sim: 01684...42
  Vào lúc: 12:35 17/8/2022

  Phạm Minh Hòa
  Đặt sim: 01634...33
  Vào lúc: 12:32 17/8/2022

  Nguyễn Minh Kiên
  Đặt sim: 01296...98
  Vào lúc: 12:29 17/8/2022

  Hoàng Thị Mai
  Đặt sim: 09880...79
  Vào lúc: 12:26 17/8/2022

  Nguyễn Đức Lực
  Đặt sim: 01220...83
  Vào lúc: 12:22 17/8/2022

  Phạm Chí Khoa
  Đặt sim: 01214...75
  Vào lúc: 12:19 17/8/2022

  Lê Đức Khoa
  Đặt sim: 01258...29
  Vào lúc: 12:16 17/8/2022

  Phạm Nhã Linh
  Đặt sim: 08856...71
  Vào lúc: 12:14 17/8/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.