sim đẹp năm sinh

Sim 4G Vào Mạng Vinaphone Không lỗi dính 7

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0915431810150,000
180.000
Sim 0915431810 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1810 Vinaphone
Đặt mua
0915284300180,000
220.000
Sim 0915284300 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
84300 Vinaphone
Đặt mua
0945398210190,000
230.000
Sim 0945398210 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
398210 Vinaphone
Đặt mua
0915655040190,000
230.000
Sim 0915655040 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
040 Vinaphone
Đặt mua
0915453600190,000
230.000
Sim 0915453600 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3600 Vinaphone
Đặt mua
0915065300190,000
230.000
Sim 0915065300 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
65300 Vinaphone
Đặt mua
0915589020190,000
230.000
Sim 0915589020 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
589020 Vinaphone
Đặt mua
0945992440190,000
230.000
Sim 0945992440 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
440 Vinaphone
Đặt mua
0915632150200,000
240.000
Sim 0915632150 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2150 Vinaphone
Đặt mua
0915589160200,000
240.000
Sim 0915589160 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
89160 Vinaphone
Đặt mua
0915652620200,000
240.000
Sim 0915652620 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
652620 Vinaphone
Đặt mua
0915038980200,000
240.000
Sim 0915038980 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
980 Vinaphone
Đặt mua
0915062520200,000
240.000
Sim 0915062520 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2520 Vinaphone
Đặt mua
0915044260200,000
240.000
Sim 0915044260 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
44260 Vinaphone
Đặt mua
0915039690200,000
240.000
Sim 0915039690 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
039690 Vinaphone
Đặt mua
0915355410200,000
240.000
Sim 0915355410 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
410 Vinaphone
Đặt mua
0915359550200,000
240.000
Sim 0915359550 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9550 Vinaphone
Đặt mua
0915414550200,000
240.000
Sim 0915414550 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
14550 Vinaphone
Đặt mua
0915603840200,000
240.000
Sim 0915603840 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
603840 Vinaphone
Đặt mua
0915605840200,000
240.000
Sim 0915605840 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
840 Vinaphone
Đặt mua
0915606240200,000
240.000
Sim 0915606240 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6240 Vinaphone
Đặt mua
0915609140200,000
240.000
Sim 0915609140 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
09140 Vinaphone
Đặt mua
0915609580200,000
240.000
Sim 0915609580 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
609580 Vinaphone
Đặt mua
0915646340200,000
240.000
Sim 0915646340 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
340 Vinaphone
Đặt mua
0915654130200,000
240.000
Sim 0915654130 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4130 Vinaphone
Đặt mua
0915854540200,000
240.000
Sim 0915854540 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
54540 Vinaphone
Đặt mua
0915886560200,000
240.000
Sim 0915886560 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
886560 Vinaphone
Đặt mua
0915953390200,000
240.000
Sim 0915953390 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
390 Vinaphone
Đặt mua
0945119050200,000
240.000
Sim 0945119050 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9050 Vinaphone
Đặt mua
0945391350200,000
240.000
Sim 0945391350 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
91350 Vinaphone
Đặt mua
0945391640200,000
240.000
Sim 0945391640 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
391640 Vinaphone
Đặt mua
0915638510200,000
240.000
Sim 0915638510 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
510 Vinaphone
Đặt mua
0915663400250,000
300.000
Sim 0915663400 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3400 Vinaphone
Đặt mua
0915446220250,000
300.000
Sim 0915446220 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
46220 Vinaphone
Đặt mua
0915129490250,000
300.000
Sim 0915129490 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
129490 Vinaphone
Đặt mua
0915103550250,000
300.000
Sim 0915103550 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
550 Vinaphone
Đặt mua
0945869880250,000
300.000
Sim 0945869880 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9880 Vinaphone
Đặt mua
0945089240250,000
300.000
Sim 0945089240 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
89240 Vinaphone
Đặt mua
0945130820250,000
300.000
Sim 0945130820 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
130820 Vinaphone
Đặt mua
0945961820250,000
300.000
Sim 0945961820 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
820 Vinaphone
Đặt mua
0915650030250,000
300.000
Sim 0915650030 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0030 Vinaphone
Đặt mua
0915658940250,000
300.000
Sim 0915658940 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
58940 Vinaphone
Đặt mua
0915890400250,000
300.000
Sim 0915890400 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
890400 Vinaphone
Đặt mua
0915944180250,000
300.000
Sim 0915944180 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
180 Vinaphone
Đặt mua
0915954510250,000
300.000
Sim 0915954510 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4510 Vinaphone
Đặt mua
0915816620250,000
300.000
Sim 0915816620 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
16620 Vinaphone
Đặt mua
0915849060250,000
300.000
Sim 0915849060 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
849060 Vinaphone
Đặt mua
0915189890250,000
300.000
Sim 0915189890 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
890 Vinaphone
Đặt mua
0915281560250,000
300.000
Sim 0915281560 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1560 Vinaphone
Đặt mua
0915689220250,000
300.000
Sim 0915689220 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
89220 Vinaphone
Đặt mua
0915683660250,000
300.000
Sim 0915683660 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
683660 Vinaphone
Đặt mua
0915894290250,000
300.000
Sim 0915894290 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
290 Vinaphone
Đặt mua
0915690010300,000
360.000
Sim 0915690010 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0010 Vinaphone
Đặt mua
0915663060300,000
360.000
Sim 0915663060 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
63060 Vinaphone
Đặt mua
0915695380300,000
360.000
Sim 0915695380 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
695380 Vinaphone
Đặt mua
0915662680300,000
360.000
Sim 0915662680 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
680 Vinaphone
Đặt mua
0915553680300,000
360.000
Sim 0915553680 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
3680 Vinaphone
Đặt mua
0915692980300,000
360.000
Sim 0915692980 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
92980 Vinaphone
Đặt mua
0915663290300,000
360.000
Sim 0915663290 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
663290 Vinaphone
Đặt mua
0915685690300,000
360.000
Sim 0915685690 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
690 Vinaphone
Đặt mua
0915662890300,000
360.000
Sim 0915662890 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2890 Vinaphone
Đặt mua
0945861880300,000
360.000
Sim 0945861880 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
61880 Vinaphone
Đặt mua
0915812040300,000
360.000
Sim 0915812040 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
812040 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim vào mạng: Sim vào mạng là sim chuyên dùng để vào mạng. Ưu điểm khi dùng sim vào mạng là chi phí cực thấp. Đôi khi miễn phí cả năm dùng không phải đóng cước.
Sim số đẹp Vào Mạng
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Phương Khanh
  Đặt sim: 09796...35
  Vào lúc: 13:56 16/10/2019

  Ngô Chí Khánh
  Đặt sim: 09134...34
  Vào lúc: 13:53 16/10/2019

  Nguyễn Đức Bảo
  Đặt sim: 01625...95
  Vào lúc: 13:50 16/10/2019

  Ngô Văn Vương
  Đặt sim: 09053...41
  Vào lúc: 13:46 16/10/2019

  Nguyễn Duy Huy
  Đặt sim: 08618...34
  Vào lúc: 13:43 16/10/2019

  Nguyễn Trung Nam
  Đặt sim: 09332...15
  Vào lúc: 13:41 16/10/2019

  Trần Chí Tùng
  Đặt sim: 09126...66
  Vào lúc: 13:38 16/10/2019

  Nguyễn Đức Bảo
  Đặt sim: 08870...79
  Vào lúc: 13:35 16/10/2019

  Nguyễn Duy Khang
  Đặt sim: 01220...37
  Vào lúc: 13:32 16/10/2019

  Trần Ngọc Hằng
  Đặt sim: 09132...50
  Vào lúc: 13:28 16/10/2019

  Phạm Đức Đăng
  Đặt sim: 09072...18
  Vào lúc: 13:25 16/10/2019

  Trần Minh Thắng
  Đặt sim: 01292...85
  Vào lúc: 13:23 16/10/2019

  Phan Đức Ninh
  Đặt sim: 01696...74
  Vào lúc: 13:20 16/10/2019

  Lê Tường Lệ
  Đặt sim: 01254...37
  Vào lúc: 13:17 16/10/2019

  Trần Đức Sơn
  Đặt sim: 09819...24
  Vào lúc: 13:14 16/10/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.