sim đẹp năm sinh

Sim Cam Kết Đầu Số 070 Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0702190971350,000
420.000
Sim 0702190971 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0971 Mobifone
Đặt mua
0702120581350,000
420.000
Sim 0702120581 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
20581 Mobifone
Đặt mua
0702160611350,000
420.000
Sim 0702160611 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
160611 Mobifone
Đặt mua
0702180971350,000
420.000
Sim 0702180971 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
971 Mobifone
Đặt mua
0702130181350,000
420.000
Sim 0702130181 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0181 Mobifone
Đặt mua
0702170771350,000
420.000
Sim 0702170771 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
70771 Mobifone
Đặt mua
0702190671350,000
420.000
Sim 0702190671 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
190671 Mobifone
Đặt mua
0702150771350,000
420.000
Sim 0702150771 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
771 Mobifone
Đặt mua
0702190311350,000
420.000
Sim 0702190311 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0311 Mobifone
Đặt mua
0702160971350,000
420.000
Sim 0702160971 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
60971 Mobifone
Đặt mua
0702180671350,000
420.000
Sim 0702180671 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
180671 Mobifone
Đặt mua
0702170281350,000
420.000
Sim 0702170281 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
281 Mobifone
Đặt mua
0702151281350,000
420.000
Sim 0702151281 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1281 Mobifone
Đặt mua
0702161271350,000
420.000
Sim 0702161271 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
61271 Mobifone
Đặt mua
0702181071350,000
420.000
Sim 0702181071 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
181071 Mobifone
Đặt mua
0702171281350,000
420.000
Sim 0702171281 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
281 Mobifone
Đặt mua
0702160571350,000
420.000
Sim 0702160571 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0571 Mobifone
Đặt mua
0702160681350,000
420.000
Sim 0702160681 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
60681 Mobifone
Đặt mua
0702101171350,000
420.000
Sim 0702101171 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
101171 Mobifone
Đặt mua
0702181171350,000
420.000
Sim 0702181171 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
171 Mobifone
Đặt mua
0702120311350,000
420.000
Sim 0702120311 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0311 Mobifone
Đặt mua
0702190811350,000
420.000
Sim 0702190811 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
90811 Mobifone
Đặt mua
0702120611350,000
420.000
Sim 0702120611 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
120611 Mobifone
Đặt mua
0702120821350,000
420.000
Sim 0702120821 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
821 Mobifone
Đặt mua
0702150821350,000
420.000
Sim 0702150821 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0821 Mobifone
Đặt mua
0702180521350,000
420.000
Sim 0702180521 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
80521 Mobifone
Đặt mua
0702110621350,000
420.000
Sim 0702110621 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
110621 Mobifone
Đặt mua
0702160771350,000
420.000
Sim 0702160771 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
771 Mobifone
Đặt mua
0702150881350,000
420.000
Sim 0702150881 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0881 Mobifone
Đặt mua
0702151181350,000
420.000
Sim 0702151181 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
51181 Mobifone
Đặt mua
0702190911350,000
420.000
Sim 0702190911 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
190911 Mobifone
Đặt mua
0702110821350,000
420.000
Sim 0702110821 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
821 Mobifone
Đặt mua
0702131281350,000
420.000
Sim 0702131281 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1281 Mobifone
Đặt mua
0702120721350,000
420.000
Sim 0702120721 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
20721 Mobifone
Đặt mua
0702110221350,000
420.000
Sim 0702110221 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
110221 Mobifone
Đặt mua
0702190281350,000
420.000
Sim 0702190281 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
281 Mobifone
Đặt mua
0702180621350,000
420.000
Sim 0702180621 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0621 Mobifone
Đặt mua
0702110381350,000
420.000
Sim 0702110381 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
10381 Mobifone
Đặt mua
0702110511350,000
420.000
Sim 0702110511 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
110511 Mobifone
Đặt mua
0702170681350,000
420.000
Sim 0702170681 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
681 Mobifone
Đặt mua
0702120371350,000
420.000
Sim 0702120371 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0371 Mobifone
Đặt mua
0702110671350,000
420.000
Sim 0702110671 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
10671 Mobifone
Đặt mua
0702170621350,000
420.000
Sim 0702170621 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
170621 Mobifone
Đặt mua
0702150971350,000
420.000
Sim 0702150971 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
971 Mobifone
Đặt mua
0702110921350,000
420.000
Sim 0702110921 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0921 Mobifone
Đặt mua
0702100271350,000
420.000
Sim 0702100271 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
00271 Mobifone
Đặt mua
0702110581350,000
420.000
Sim 0702110581 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
110581 Mobifone
Đặt mua
0702160821350,000
420.000
Sim 0702160821 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
821 Mobifone
Đặt mua
0702150371350,000
420.000
Sim 0702150371 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0371 Mobifone
Đặt mua
0702170511350,000
420.000
Sim 0702170511 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
70511 Mobifone
Đặt mua
0702180821350,000
420.000
Sim 0702180821 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
180821 Mobifone
Đặt mua
0702160181350,000
420.000
Sim 0702160181 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
181 Mobifone
Đặt mua
0702151271350,000
420.000
Sim 0702151271 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1271 Mobifone
Đặt mua
0702130521350,000
420.000
Sim 0702130521 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
30521 Mobifone
Đặt mua
0702100871350,000
420.000
Sim 0702100871 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
100871 Mobifone
Đặt mua
0702190521350,000
420.000
Sim 0702190521 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
521 Mobifone
Đặt mua
0702150221350,000
420.000
Sim 0702150221 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0221 Mobifone
Đặt mua
0702180271350,000
420.000
Sim 0702180271 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
80271 Mobifone
Đặt mua
0702180571350,000
420.000
Sim 0702180571 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
180571 Mobifone
Đặt mua
0702170811350,000
420.000
Sim 0702170811 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
811 Mobifone
Đặt mua
0702100371350,000
420.000
Sim 0702100371 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0371 Mobifone
Đặt mua
0702106121380,000
460.000
Sim 0702106121 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
06121 Mobifone
Đặt mua
0702139121380,000
460.000
Sim 0702139121 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
139121 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim cam kết là sim trả sau cam kết mức cước sử dụng tối thiểu hàng tháng trong một thời gian sử dụng nhất định tùy thuộc vào từng nhà mạng khác nhau và giá trị sim do nhà mạng định giá. -Khách hàng hoà mạng không phải đóng trước tiền cước ứng trước
Sim số đẹp Cam Kết
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 070 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 070 là của nhà mạng: Mobifone
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Chí Khoa
  Đặt sim: 01658...36
  Vào lúc: 22:56 16/10/2021

  Huỳnh Văn Tuấn
  Đặt sim: 09076...15
  Vào lúc: 22:53 16/10/2021

  Huỳnh Chí Kiên
  Đặt sim: 01218...83
  Vào lúc: 22:50 16/10/2021

  Ngô Minh Đạt
  Đặt sim: 01628...91
  Vào lúc: 22:47 16/10/2021

  Phạm Đức Hoàng
  Đặt sim: 01681...30
  Vào lúc: 22:43 16/10/2021

  Ngô Duy Hiển
  Đặt sim: 08833...74
  Vào lúc: 22:40 16/10/2021

  Ngô Chí Hưng
  Đặt sim: 09818...64
  Vào lúc: 22:38 16/10/2021

  Phạm Văn Huy
  Đặt sim: 01240...85
  Vào lúc: 22:34 16/10/2021

  Trần Đức Ninh
  Đặt sim: 09118...40
  Vào lúc: 22:32 16/10/2021

  Trần Minh Sang
  Đặt sim: 01274...70
  Vào lúc: 22:28 16/10/2021

  Lê Văn Quân
  Đặt sim: 09120...42
  Vào lúc: 22:26 16/10/2021

  Trần Duy Sơn
  Đặt sim: 01635...70
  Vào lúc: 22:23 16/10/2021

  Trần Minh Nhân
  Đặt sim: 09334...96
  Vào lúc: 22:20 16/10/2021

  Ngô Văn Khải
  Đặt sim: 09783...44
  Vào lúc: 22:17 16/10/2021

  Phạm Minh Huy
  Đặt sim: 01690...98
  Vào lúc: 22:13 16/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.