sim đẹp năm sinh

Sim Cam Kết Đầu Số 070 Mobifone

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0702667357350,000
420.000
Sim 0702667357 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7357 Mobifone
Đặt mua
0702262177350,000
420.000
Sim 0702262177 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
62177 Mobifone
Đặt mua
0702262127350,000
420.000
Sim 0702262127 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
262127 Mobifone
Đặt mua
0702887677400,000
480.000
Sim 0702887677 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
677 Mobifone
Đặt mua
0702120197400,000
480.000
Sim 0702120197 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0197 Mobifone
Đặt mua
0702170107400,000
480.000
Sim 0702170107 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
70107 Mobifone
Đặt mua
0702170507400,000
480.000
Sim 0702170507 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
170507 Mobifone
Đặt mua
0702111297400,000
480.000
Sim 0702111297 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
297 Mobifone
Đặt mua
0702130697400,000
480.000
Sim 0702130697 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0697 Mobifone
Đặt mua
0702110897400,000
480.000
Sim 0702110897 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
10897 Mobifone
Đặt mua
0702100597400,000
480.000
Sim 0702100597 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
100597 Mobifone
Đặt mua
0702161007400,000
480.000
Sim 0702161007 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
007 Mobifone
Đặt mua
0702100307400,000
480.000
Sim 0702100307 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0307 Mobifone
Đặt mua
0702170607400,000
480.000
Sim 0702170607 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
70607 Mobifone
Đặt mua
0702150307400,000
480.000
Sim 0702150307 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
150307 Mobifone
Đặt mua
0702161097400,000
480.000
Sim 0702161097 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
097 Mobifone
Đặt mua
0702121107400,000
480.000
Sim 0702121107 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1107 Mobifone
Đặt mua
0702160297400,000
480.000
Sim 0702160297 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
60297 Mobifone
Đặt mua
0702170397400,000
480.000
Sim 0702170397 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
170397 Mobifone
Đặt mua
0702121007400,000
480.000
Sim 0702121007 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
007 Mobifone
Đặt mua
0702150197400,000
480.000
Sim 0702150197 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0197 Mobifone
Đặt mua
0702170797400,000
480.000
Sim 0702170797 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
70797 Mobifone
Đặt mua
0702150597400,000
480.000
Sim 0702150597 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
150597 Mobifone
Đặt mua
0702171297400,000
480.000
Sim 0702171297 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
297 Mobifone
Đặt mua
0702180797400,000
480.000
Sim 0702180797 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0797 Mobifone
Đặt mua
0702100497400,000
480.000
Sim 0702100497 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
00497 Mobifone
Đặt mua
0702170497400,000
480.000
Sim 0702170497 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
170497 Mobifone
Đặt mua
0702110197400,000
480.000
Sim 0702110197 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
197 Mobifone
Đặt mua
0702180997400,000
480.000
Sim 0702180997 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0997 Mobifone
Đặt mua
0702140397400,000
480.000
Sim 0702140397 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
40397 Mobifone
Đặt mua
0702160397400,000
480.000
Sim 0702160397 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
160397 Mobifone
Đặt mua
0702100407400,000
480.000
Sim 0702100407 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
407 Mobifone
Đặt mua
0702120407400,000
480.000
Sim 0702120407 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0407 Mobifone
Đặt mua
0702141207400,000
480.000
Sim 0702141207 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
41207 Mobifone
Đặt mua
0702190607400,000
480.000
Sim 0702190607 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
190607 Mobifone
Đặt mua
0702130407400,000
480.000
Sim 0702130407 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
407 Mobifone
Đặt mua
0702123267440,000
530.000
Sim 0702123267 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3267 Mobifone
Đặt mua
0702126797440,000
530.000
Sim 0702126797 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
26797 Mobifone
Đặt mua
0702107757440,000
530.000
Sim 0702107757 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
107757 Mobifone
Đặt mua
0702189397440,000
530.000
Sim 0702189397 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
397 Mobifone
Đặt mua
0702118387440,000
530.000
Sim 0702118387 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8387 Mobifone
Đặt mua
0702123057440,000
530.000
Sim 0702123057 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
23057 Mobifone
Đặt mua
0702123927440,000
530.000
Sim 0702123927 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
123927 Mobifone
Đặt mua
0702189727440,000
530.000
Sim 0702189727 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
727 Mobifone
Đặt mua
0702148727440,000
530.000
Sim 0702148727 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8727 Mobifone
Đặt mua
0702184757440,000
530.000
Sim 0702184757 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
84757 Mobifone
Đặt mua
0702153787440,000
530.000
Sim 0702153787 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
153787 Mobifone
Đặt mua
0702163837440,000
530.000
Sim 0702163837 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
837 Mobifone
Đặt mua
0702186967440,000
530.000
Sim 0702186967 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6967 Mobifone
Đặt mua
0702174147440,000
530.000
Sim 0702174147 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
74147 Mobifone
Đặt mua
0702167137440,000
530.000
Sim 0702167137 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
167137 Mobifone
Đặt mua
0702122447440,000
530.000
Sim 0702122447 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
447 Mobifone
Đặt mua
0702167677440,000
530.000
Sim 0702167677 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7677 Mobifone
Đặt mua
0702113787440,000
530.000
Sim 0702113787 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
13787 Mobifone
Đặt mua
0702177707440,000
530.000
Sim 0702177707 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
177707 Mobifone
Đặt mua
0702118707440,000
530.000
Sim 0702118707 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
707 Mobifone
Đặt mua
0702122797440,000
530.000
Sim 0702122797 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2797 Mobifone
Đặt mua
0702166707440,000
530.000
Sim 0702166707 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
66707 Mobifone
Đặt mua
0702181787440,000
530.000
Sim 0702181787 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
181787 Mobifone
Đặt mua
0702179787440,000
530.000
Sim 0702179787 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
787 Mobifone
Đặt mua
0702133347440,000
530.000
Sim 0702133347 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
3347 Mobifone
Đặt mua
0702166697440,000
530.000
Sim 0702166697 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
66697 Mobifone
Đặt mua
0702102027440,000
530.000
Sim 0702102027 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
102027 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Sim cam kết là sim trả sau cam kết mức cước sử dụng tối thiểu hàng tháng trong một thời gian sử dụng nhất định tùy thuộc vào từng nhà mạng khác nhau và giá trị sim do nhà mạng định giá. -Khách hàng hoà mạng không phải đóng trước tiền cước ứng trước
Sim số đẹp Cam Kết
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 070 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 070 là của nhà mạng: Mobifone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Phan Thị Thư
  Đặt sim: 01616...27
  Vào lúc: 22:56 19/9/2020

  Nguyễn Thị Linh
  Đặt sim: 09644...86
  Vào lúc: 22:52 19/9/2020

  Nguyễn Minh Phong
  Đặt sim: 08870...86
  Vào lúc: 22:49 19/9/2020

  Huỳnh Minh Cương
  Đặt sim: 09193...25
  Vào lúc: 22:47 19/9/2020

  Trần Đức Tùng
  Đặt sim: 01671...35
  Vào lúc: 22:44 19/9/2020

  Nguyễn Đức Bách
  Đặt sim: 09788...17
  Vào lúc: 22:40 19/9/2020

  Trần Trung Huỳnh
  Đặt sim: 09631...47
  Vào lúc: 22:38 19/9/2020

  Nguyễn Đức Khang
  Đặt sim: 01261...55
  Vào lúc: 22:35 19/9/2020

  Ngô Minh Tuyên
  Đặt sim: 01271...21
  Vào lúc: 22:31 19/9/2020

  Trần Đức Nguyên
  Đặt sim: 09739...19
  Vào lúc: 22:29 19/9/2020

  Trần Minh Khoa
  Đặt sim: 09195...82
  Vào lúc: 22:26 19/9/2020

  Nguyễn Minh Phong
  Đặt sim: 01233...26
  Vào lúc: 22:23 19/9/2020

  Phan Văn Tiến
  Đặt sim: 08932...73
  Vào lúc: 22:19 19/9/2020

  Phan Diệp Nhàn
  Đặt sim: 01663...98
  Vào lúc: 22:17 19/9/2020

  Ngô Đức Tiến
  Đặt sim: 08663...75
  Vào lúc: 22:14 19/9/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.