sim đẹp năm sinh

Sim Cam Kết Đầu Số 070 Mobifone

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0702487417140,000
170.000
Sim 0702487417 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7417 Mobifone
Đặt mua
0702261897160,000
190.000
Sim 0702261897 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
61897 Mobifone
Đặt mua
0702262087160,000
190.000
Sim 0702262087 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
262087 Mobifone
Đặt mua
0702296967160,000
190.000
Sim 0702296967 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
967 Mobifone
Đặt mua
0702262597160,000
190.000
Sim 0702262597 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2597 Mobifone
Đặt mua
0702262287160,000
190.000
Sim 0702262287 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
62287 Mobifone
Đặt mua
0702262187160,000
190.000
Sim 0702262187 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
262187 Mobifone
Đặt mua
0702296797160,000
190.000
Sim 0702296797 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
797 Mobifone
Đặt mua
0702262447160,000
190.000
Sim 0702262447 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2447 Mobifone
Đặt mua
0702296717160,000
190.000
Sim 0702296717 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
96717 Mobifone
Đặt mua
0702296737160,000
190.000
Sim 0702296737 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
296737 Mobifone
Đặt mua
0702296787160,000
190.000
Sim 0702296787 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
787 Mobifone
Đặt mua
0702296477160,000
190.000
Sim 0702296477 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6477 Mobifone
Đặt mua
0702275487160,000
190.000
Sim 0702275487 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
75487 Mobifone
Đặt mua
0702262177180,000
220.000
Sim 0702262177 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
262177 Mobifone
Đặt mua
0702262127180,000
220.000
Sim 0702262127 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
127 Mobifone
Đặt mua
0702667357300,000
360.000
Sim 0702667357 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7357 Mobifone
Đặt mua
0702998747400,000
480.000
Sim 0702998747 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
98747 Mobifone
Đặt mua
0702982707400,000
480.000
Sim 0702982707 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
982707 Mobifone
Đặt mua
0702983707400,000
480.000
Sim 0702983707 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
707 Mobifone
Đặt mua
0702133767400,000
480.000
Sim 0702133767 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3767 Mobifone
Đặt mua
0702969747400,000
480.000
Sim 0702969747 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
69747 Mobifone
Đặt mua
0702949667400,000
480.000
Sim 0702949667 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
949667 Mobifone
Đặt mua
0702959447400,000
480.000
Sim 0702959447 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
447 Mobifone
Đặt mua
0702982447400,000
480.000
Sim 0702982447 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2447 Mobifone
Đặt mua
0702135997400,000
480.000
Sim 0702135997 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
35997 Mobifone
Đặt mua
0702146117400,000
480.000
Sim 0702146117 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
146117 Mobifone
Đặt mua
0702148667400,000
480.000
Sim 0702148667 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
667 Mobifone
Đặt mua
0702185117400,000
480.000
Sim 0702185117 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5117 Mobifone
Đặt mua
0702821447400,000
480.000
Sim 0702821447 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
21447 Mobifone
Đặt mua
0702826337400,000
480.000
Sim 0702826337 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
826337 Mobifone
Đặt mua
0702856007400,000
480.000
Sim 0702856007 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
007 Mobifone
Đặt mua
0702862557400,000
480.000
Sim 0702862557 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2557 Mobifone
Đặt mua
0702863227400,000
480.000
Sim 0702863227 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
63227 Mobifone
Đặt mua
0702869337400,000
480.000
Sim 0702869337 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
869337 Mobifone
Đặt mua
0702895007400,000
480.000
Sim 0702895007 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
007 Mobifone
Đặt mua
0702896117400,000
480.000
Sim 0702896117 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6117 Mobifone
Đặt mua
0702904227400,000
480.000
Sim 0702904227 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
04227 Mobifone
Đặt mua
0702905117400,000
480.000
Sim 0702905117 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
905117 Mobifone
Đặt mua
0702919667400,000
480.000
Sim 0702919667 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
667 Mobifone
Đặt mua
0702926997400,000
480.000
Sim 0702926997 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6997 Mobifone
Đặt mua
0702935337400,000
480.000
Sim 0702935337 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
35337 Mobifone
Đặt mua
0702938007400,000
480.000
Sim 0702938007 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
938007 Mobifone
Đặt mua
0702938227400,000
480.000
Sim 0702938227 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
227 Mobifone
Đặt mua
0702956227400,000
480.000
Sim 0702956227 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6227 Mobifone
Đặt mua
0702978007400,000
480.000
Sim 0702978007 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
78007 Mobifone
Đặt mua
0702979337400,000
480.000
Sim 0702979337 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
979337 Mobifone
Đặt mua
0702883317400,000
480.000
Sim 0702883317 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
317 Mobifone
Đặt mua
0702889917400,000
480.000
Sim 0702889917 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9917 Mobifone
Đặt mua
0702993327400,000
480.000
Sim 0702993327 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
93327 Mobifone
Đặt mua
0702172617400,000
480.000
Sim 0702172617 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
172617 Mobifone
Đặt mua
0702873987400,000
480.000
Sim 0702873987 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
987 Mobifone
Đặt mua
0702978197400,000
480.000
Sim 0702978197 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8197 Mobifone
Đặt mua
0702972197400,000
480.000
Sim 0702972197 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
72197 Mobifone
Đặt mua
0702975097400,000
480.000
Sim 0702975097 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
975097 Mobifone
Đặt mua
0702991547400,000
480.000
Sim 0702991547 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
547 Mobifone
Đặt mua
0702992137400,000
480.000
Sim 0702992137 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2137 Mobifone
Đặt mua
0702993837400,000
480.000
Sim 0702993837 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
93837 Mobifone
Đặt mua
0702996547400,000
480.000
Sim 0702996547 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
996547 Mobifone
Đặt mua
0702881827400,000
480.000
Sim 0702881827 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
827 Mobifone
Đặt mua
0702882517400,000
480.000
Sim 0702882517 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2517 Mobifone
Đặt mua
0702882607400,000
480.000
Sim 0702882607 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
82607 Mobifone
Đặt mua
0702885327400,000
480.000
Sim 0702885327 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
885327 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Sim cam kết là sim trả sau cam kết mức cước sử dụng tối thiểu hàng tháng trong một thời gian sử dụng nhất định tùy thuộc vào từng nhà mạng khác nhau và giá trị sim do nhà mạng định giá. -Khách hàng hoà mạng không phải đóng trước tiền cước ứng trước
Sim số đẹp Cam Kết
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 070 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 070 là của nhà mạng: Mobifone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Văn Hiển
  Đặt sim: 01638...50
  Vào lúc: 11:55 19/2/2020

  Nguyễn Ngọc Bình
  Đặt sim: 08861...16
  Vào lúc: 11:53 19/2/2020

  Nguyễn Duy Hoàng
  Đặt sim: 09086...62
  Vào lúc: 11:49 19/2/2020

  Trần Trung Vương
  Đặt sim: 09077...31
  Vào lúc: 11:47 19/2/2020

  Hoàng Thị Mai
  Đặt sim: 09735...83
  Vào lúc: 11:44 19/2/2020

  Trần Duy Lập
  Đặt sim: 09856...40
  Vào lúc: 11:40 19/2/2020

  Nguyễn Duy Thi
  Đặt sim: 08974...61
  Vào lúc: 11:37 19/2/2020

  Trần Chí Khiêm
  Đặt sim: 01260...33
  Vào lúc: 11:34 19/2/2020

  Hoàng Thị Khanh
  Đặt sim: 09144...29
  Vào lúc: 11:31 19/2/2020

  Lê Đức Ninh
  Đặt sim: 01222...65
  Vào lúc: 11:28 19/2/2020

  Trần Chí Nam
  Đặt sim: 01293...20
  Vào lúc: 11:26 19/2/2020

  Lê Minh Khoa
  Đặt sim: 09899...36
  Vào lúc: 11:23 19/2/2020

  Ngô Kiều Hương
  Đặt sim: 09016...36
  Vào lúc: 11:20 19/2/2020

  Phạm Thị Hương
  Đặt sim: 09039...51
  Vào lúc: 11:16 19/2/2020

  Nguyễn Thị Lệ
  Đặt sim: 09785...39
  Vào lúc: 11:13 19/2/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.