sim đẹp năm sinh

Sim Cam Kết Đầu Số 094 Không lỗi dính 7

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0942093133350,000
420.000
Sim 0942093133 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3133 Vinaphone
Đặt mua
0942092883350,000
420.000
Sim 0942092883 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
92883 Vinaphone
Đặt mua
0942819383350,000
420.000
Sim 0942819383 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
819383 Vinaphone
Đặt mua
0942886133350,000
420.000
Sim 0942886133 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
133 Vinaphone
Đặt mua
0942336223350,000
420.000
Sim 0942336223 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6223 Vinaphone
Đặt mua
0942388233350,000
420.000
Sim 0942388233 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
88233 Vinaphone
Đặt mua
0942622353350,000
420.000
Sim 0942622353 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
622353 Vinaphone
Đặt mua
0942506983350,000
420.000
Sim 0942506983 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
983 Vinaphone
Đặt mua
0942556553350,000
420.000
Sim 0942556553 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6553 Vinaphone
Đặt mua
0942156393350,000
420.000
Sim 0942156393 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
56393 Vinaphone
Đặt mua
0942333463350,000
420.000
Sim 0942333463 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
333463 Vinaphone
Đặt mua
0942112213350,000
420.000
Sim 0942112213 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
213 Vinaphone
Đặt mua
0942399353350,000
420.000
Sim 0942399353 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9353 Vinaphone
Đặt mua
0942011663350,000
420.000
Sim 0942011663 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
11663 Vinaphone
Đặt mua
0942858223350,000
420.000
Sim 0942858223 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
858223 Vinaphone
Đặt mua
0942844033350,000
420.000
Sim 0942844033 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
033 Vinaphone
Đặt mua
0942884303350,000
420.000
Sim 0942884303 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4303 Vinaphone
Đặt mua
0942655343350,000
420.000
Sim 0942655343 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
55343 Vinaphone
Đặt mua
0942224353350,000
420.000
Sim 0942224353 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
224353 Vinaphone
Đặt mua
0942606443350,000
420.000
Sim 0942606443 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
443 Vinaphone
Đặt mua
0942889313350,000
420.000
Sim 0942889313 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9313 Vinaphone
Đặt mua
0942665323350,000
420.000
Sim 0942665323 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
65323 Vinaphone
Đặt mua
0942002393350,000
420.000
Sim 0942002393 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
002393 Vinaphone
Đặt mua
0942655383350,000
420.000
Sim 0942655383 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
383 Vinaphone
Đặt mua
0942665383350,000
420.000
Sim 0942665383 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5383 Vinaphone
Đặt mua
0942441363350,000
420.000
Sim 0942441363 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
41363 Vinaphone
Đặt mua
0942151663350,000
420.000
Sim 0942151663 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
151663 Vinaphone
Đặt mua
0942811303350,000
420.000
Sim 0942811303 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
303 Vinaphone
Đặt mua
0942551393350,000
420.000
Sim 0942551393 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1393 Vinaphone
Đặt mua
0942828033350,000
420.000
Sim 0942828033 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
28033 Vinaphone
Đặt mua
0942011303350,000
420.000
Sim 0942011303 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
011303 Vinaphone
Đặt mua
0942998303350,000
420.000
Sim 0942998303 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
303 Vinaphone
Đặt mua
0942211303350,000
420.000
Sim 0942211303 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1303 Vinaphone
Đặt mua
0942099323350,000
420.000
Sim 0942099323 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
99323 Vinaphone
Đặt mua
0942033063350,000
420.000
Sim 0942033063 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
033063 Vinaphone
Đặt mua
0942166933350,000
420.000
Sim 0942166933 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
933 Vinaphone
Đặt mua
0942181223350,000
420.000
Sim 0942181223 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1223 Vinaphone
Đặt mua
0942212403350,000
420.000
Sim 0942212403 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
12403 Vinaphone
Đặt mua
0942616323350,000
420.000
Sim 0942616323 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
616323 Vinaphone
Đặt mua
0942922303350,000
420.000
Sim 0942922303 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
303 Vinaphone
Đặt mua
0942855393350,000
420.000
Sim 0942855393 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5393 Vinaphone
Đặt mua
0942662133350,000
420.000
Sim 0942662133 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
62133 Vinaphone
Đặt mua
0942440353350,000
420.000
Sim 0942440353 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
440353 Vinaphone
Đặt mua
0942599003350,000
420.000
Sim 0942599003 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
003 Vinaphone
Đặt mua
0942909633350,000
420.000
Sim 0942909633 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9633 Vinaphone
Đặt mua
0942995833350,000
420.000
Sim 0942995833 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
95833 Vinaphone
Đặt mua
0942811033350,000
420.000
Sim 0942811033 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
811033 Vinaphone
Đặt mua
0942969133350,000
420.000
Sim 0942969133 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
133 Vinaphone
Đặt mua
0942414633350,000
420.000
Sim 0942414633 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4633 Vinaphone
Đặt mua
0942561343350,000
420.000
Sim 0942561343 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
61343 Vinaphone
Đặt mua
0942305133350,000
420.000
Sim 0942305133 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
305133 Vinaphone
Đặt mua
0942401423350,000
420.000
Sim 0942401423 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
423 Vinaphone
Đặt mua
0942444693350,000
420.000
Sim 0942444693 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
4693 Vinaphone
Đặt mua
0942804233350,000
420.000
Sim 0942804233 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
04233 Vinaphone
Đặt mua
0942496003350,000
420.000
Sim 0942496003 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
496003 Vinaphone
Đặt mua
0942300133350,000
420.000
Sim 0942300133 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
133 Vinaphone
Đặt mua
0942626553350,000
420.000
Sim 0942626553 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6553 Vinaphone
Đặt mua
0942943553350,000
420.000
Sim 0942943553 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
43553 Vinaphone
Đặt mua
0942943443350,000
420.000
Sim 0942943443 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
943443 Vinaphone
Đặt mua
0942093223350,000
420.000
Sim 0942093223 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
223 Vinaphone
Đặt mua
0942009553350,000
420.000
Sim 0942009553 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9553 Vinaphone
Đặt mua
0942323213350,000
420.000
Sim 0942323213 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
23213 Vinaphone
Đặt mua
0942996323350,000
420.000
Sim 0942996323 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
996323 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim cam kết là sim trả sau cam kết mức cước sử dụng tối thiểu hàng tháng trong một thời gian sử dụng nhất định tùy thuộc vào từng nhà mạng khác nhau và giá trị sim do nhà mạng định giá. -Khách hàng hoà mạng không phải đóng trước tiền cước ứng trước
Sim số đẹp Cam Kết
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 094 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 094 là của nhà mạng: Vinaphone
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Đức Tuyên
  Đặt sim: 01231...12
  Vào lúc: 15:55 26/11/2020

  Nguyễn Đức Thuận
  Đặt sim: 09338...67
  Vào lúc: 15:53 26/11/2020

  Nguyễn Văn Ninh
  Đặt sim: 09719...16
  Vào lúc: 15:49 26/11/2020

  Lê Thị Thơ
  Đặt sim: 01298...75
  Vào lúc: 15:46 26/11/2020

  Ngô Chí Long
  Đặt sim: 01291...17
  Vào lúc: 15:43 26/11/2020

  Ngô Đức Việt
  Đặt sim: 01627...81
  Vào lúc: 15:40 26/11/2020

  Huỳnh Kiều Di
  Đặt sim: 01672...52
  Vào lúc: 15:37 26/11/2020

  Trần Minh Sang
  Đặt sim: 01225...30
  Vào lúc: 15:34 26/11/2020

  Trần Trung Tuấn
  Đặt sim: 01258...38
  Vào lúc: 15:31 26/11/2020

  Nguyễn Phương Nhân
  Đặt sim: 01649...99
  Vào lúc: 15:29 26/11/2020

  Hoàng Trung Tuấn
  Đặt sim: 09170...57
  Vào lúc: 15:26 26/11/2020

  Nguyễn Văn Hậu
  Đặt sim: 01645...40
  Vào lúc: 15:22 26/11/2020

  Nguyễn Diệp Nguyệt
  Đặt sim: 01297...33
  Vào lúc: 15:20 26/11/2020

  Lê Thị Nhàn
  Đặt sim: 09389...37
  Vào lúc: 15:17 26/11/2020

  Nguyễn Văn Gia
  Đặt sim: 01220...97
  Vào lúc: 15:13 26/11/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.