sim đẹp năm sinh

Sim Cam Kết Đầu Số 097 - Sim cam ket dau so 097

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0972938407200,000
240.000
Sim 0972938407 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8407 Viettel
Đặt mua
0972934037250,000
300.000
Sim 0972934037 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
34037 Viettel
Đặt mua
0972058267250,000
300.000
Sim 0972058267 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
058267 Viettel
Đặt mua
0972095157250,000
300.000
Sim 0972095157 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
157 Viettel
Đặt mua
0972791467300,000
360.000
Sim 0972791467 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1467 Viettel
Đặt mua
0972199867330,000
400.000
Sim 0972199867 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
99867 Viettel
Đặt mua
0972619687350,000
420.000
Sim 0972619687 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
619687 Viettel
Đặt mua
0972202897350,000
420.000
Sim 0972202897 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
897 Viettel
Đặt mua
0972806467350,000
420.000
Sim 0972806467 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6467 Viettel
Đặt mua
0972805537350,000
420.000
Sim 0972805537 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
05537 Viettel
Đặt mua
0972085457350,000
420.000
Sim 0972085457 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
085457 Viettel
Đặt mua
0972815197350,000
420.000
Sim 0972815197 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
197 Viettel
Đặt mua
0972916067350,000
420.000
Sim 0972916067 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6067 Viettel
Đặt mua
0972814347350,000
420.000
Sim 0972814347 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
14347 Viettel
Đặt mua
0972786167350,000
420.000
Sim 0972786167 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
786167 Viettel
Đặt mua
0972785057350,000
420.000
Sim 0972785057 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
057 Viettel
Đặt mua
0972785707350,000
420.000
Sim 0972785707 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5707 Viettel
Đặt mua
0972785717350,000
420.000
Sim 0972785717 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
85717 Viettel
Đặt mua
0972272937350,000
420.000
Sim 0972272937 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
272937 Viettel
Đặt mua
0972635287390,000
470.000
Sim 0972635287 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
287 Viettel
Đặt mua
0972861287390,000
470.000
Sim 0972861287 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1287 Viettel
Đặt mua
0972795397400,000
480.000
Sim 0972795397 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
95397 Viettel
Đặt mua
0972811417400,000
480.000
Sim 0972811417 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
811417 Viettel
Đặt mua
0972790747400,000
480.000
Sim 0972790747 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
747 Viettel
Đặt mua
0972918837400,000
480.000
Sim 0972918837 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8837 Viettel
Đặt mua
0972921747400,000
480.000
Sim 0972921747 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
21747 Viettel
Đặt mua
0972920767400,000
480.000
Sim 0972920767 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
920767 Viettel
Đặt mua
0972920037400,000
480.000
Sim 0972920037 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
037 Viettel
Đặt mua
0972544517400,000
480.000
Sim 0972544517 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4517 Viettel
Đặt mua
0972808437400,000
480.000
Sim 0972808437 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
08437 Viettel
Đặt mua
0972537517400,000
480.000
Sim 0972537517 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
537517 Viettel
Đặt mua
0972917747400,000
480.000
Sim 0972917747 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
747 Viettel
Đặt mua
0972921937400,000
480.000
Sim 0972921937 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1937 Viettel
Đặt mua
0972281227400,000
480.000
Sim 0972281227 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
81227 Viettel
Đặt mua
0972918737400,000
480.000
Sim 0972918737 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
918737 Viettel
Đặt mua
0972916637400,000
480.000
Sim 0972916637 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
637 Viettel
Đặt mua
0972920757400,000
480.000
Sim 0972920757 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0757 Viettel
Đặt mua
0972923367460,000
550.000
Sim 0972923367 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
23367 Viettel
Đặt mua
0972923767500,000
600.000
Sim 0972923767 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
923767 Viettel
Đặt mua
0972922957500,000
600.000
Sim 0972922957 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
957 Viettel
Đặt mua
0972793237500,000
600.000
Sim 0972793237 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3237 Viettel
Đặt mua
0972345297500,000
600.000
Sim 0972345297 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
45297 Viettel
Đặt mua
0972784737500,000
600.000
Sim 0972784737 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
784737 Viettel
Đặt mua
0972917317500,000
600.000
Sim 0972917317 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
317 Viettel
Đặt mua
0972887847500,000
600.000
Sim 0972887847 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7847 Viettel
Đặt mua
0972786837500,000
600.000
Sim 0972786837 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
86837 Viettel
Đặt mua
0972812377500,000
600.000
Sim 0972812377 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
812377 Viettel
Đặt mua
0972315537500,000
600.000
Sim 0972315537 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
537 Viettel
Đặt mua
0972916877500,000
600.000
Sim 0972916877 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6877 Viettel
Đặt mua
0972923477500,000
600.000
Sim 0972923477 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
23477 Viettel
Đặt mua
0972921757500,000
600.000
Sim 0972921757 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
921757 Viettel
Đặt mua
0972784727500,000
600.000
Sim 0972784727 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
727 Viettel
Đặt mua
0972080257500,000
600.000
Sim 0972080257 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0257 Viettel
Đặt mua
0972384687550,000
660.000
Sim 0972384687 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
84687 Viettel
Đặt mua
0972026167550,000
660.000
Sim 0972026167 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
026167 Viettel
Đặt mua
0972624597550,000
660.000
Sim 0972624597 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
597 Viettel
Đặt mua
0972637397550,000
660.000
Sim 0972637397 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7397 Viettel
Đặt mua
0972104897550,000
660.000
Sim 0972104897 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
04897 Viettel
Đặt mua
0972902607550,000
660.000
Sim 0972902607 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
902607 Viettel
Đặt mua
0972685697550,000
660.000
Sim 0972685697 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
697 Viettel
Đặt mua
0972531597550,000
660.000
Sim 0972531597 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1597 Viettel
Đặt mua
0972916597550,000
660.000
Sim 0972916597 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
16597 Viettel
Đặt mua
0972692197550,000
660.000
Sim 0972692197 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
692197 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim cam kết là sim trả sau cam kết mức cước sử dụng tối thiểu hàng tháng trong một thời gian sử dụng nhất định tùy thuộc vào từng nhà mạng khác nhau và giá trị sim do nhà mạng định giá. -Khách hàng hoà mạng không phải đóng trước tiền cước ứng trước
Sim số đẹp Cam Kết
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 097 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 097 là của nhà mạng: Viettel
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Phan Văn An
  Đặt sim: 01214...87
  Vào lúc: 10:56 29/5/2020

  Trần Ngọc Tuyết
  Đặt sim: 09041...10
  Vào lúc: 10:52 29/5/2020

  Nguyễn Chí Hiếu
  Đặt sim: 08647...19
  Vào lúc: 10:49 29/5/2020

  Trần Đức Tuyên
  Đặt sim: 01614...41
  Vào lúc: 10:46 29/5/2020

  Phạm Văn Khánh
  Đặt sim: 01261...13
  Vào lúc: 10:43 29/5/2020

  Ngô Minh Cương
  Đặt sim: 01275...89
  Vào lúc: 10:40 29/5/2020

  Trần Đức Quyền
  Đặt sim: 08823...37
  Vào lúc: 10:38 29/5/2020

  Phạm Cát Nhiên
  Đặt sim: 09620...11
  Vào lúc: 10:35 29/5/2020

  Lê Minh Lợi
  Đặt sim: 01236...15
  Vào lúc: 10:31 29/5/2020

  Huỳnh Tường Nhi
  Đặt sim: 09666...30
  Vào lúc: 10:29 29/5/2020

  Nguyễn Văn Cường
  Đặt sim: 01274...79
  Vào lúc: 10:26 29/5/2020

  Trần Văn Tùng
  Đặt sim: 01683...42
  Vào lúc: 10:23 29/5/2020

  Nguyễn Chí Khang
  Đặt sim: 01255...61
  Vào lúc: 10:20 29/5/2020

  Lê Đức Quốc
  Đặt sim: 01618...65
  Vào lúc: 10:17 29/5/2020

  Nguyễn Duy Tân
  Đặt sim: 01636...34
  Vào lúc: 10:14 29/5/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.