sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 03 Năm Sinh Năm 1974 Giáp Dần Mệnh Thủy, Đại khê thủy

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0356771974200,000
240.000
Sim 0356771974 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Viettel
Đặt mua
0394651974300,000
360.000
Sim 0394651974 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51974 Viettel
Đặt mua
0359801974300,000
360.000
Sim 0359801974 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
801974 Viettel
Đặt mua
0369051974300,000
360.000
Sim 0369051974 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
974 Viettel
Đặt mua
0373561974300,000
360.000
Sim 0373561974 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Viettel
Đặt mua
0367191974300,000
360.000
Sim 0367191974 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91974 Viettel
Đặt mua
0373801974400,000
480.000
Sim 0373801974 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
801974 Viettel
Đặt mua
0374611974400,000
480.000
Sim 0374611974 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
974 Viettel
Đặt mua
0397001974400,000
480.000
Sim 0397001974 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Viettel
Đặt mua
0334141974400,000
480.000
Sim 0334141974 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41974 Viettel
Đặt mua
0327651974400,000
480.000
Sim 0327651974 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
651974 Viettel
Đặt mua
0357301974400,000
480.000
Sim 0357301974 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
974 Viettel
Đặt mua
0356911974400,000
480.000
Sim 0356911974 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Viettel
Đặt mua
0356331974400,000
480.000
Sim 0356331974 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31974 Viettel
Đặt mua
0355361974400,000
480.000
Sim 0355361974 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
361974 Viettel
Đặt mua
0355061974400,000
480.000
Sim 0355061974 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
974 Viettel
Đặt mua
0348871974400,000
480.000
Sim 0348871974 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Viettel
Đặt mua
0345301974400,000
480.000
Sim 0345301974 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01974 Viettel
Đặt mua
0347581974400,000
480.000
Sim 0347581974 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
581974 Viettel
Đặt mua
0347681974400,000
480.000
Sim 0347681974 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
974 Viettel
Đặt mua
0334601974400,000
480.000
Sim 0334601974 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Viettel
Đặt mua
0362031974400,000
480.000
Sim 0362031974 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31974 Viettel
Đặt mua
0363671974400,000
480.000
Sim 0363671974 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
671974 Viettel
Đặt mua
0362401974400,000
480.000
Sim 0362401974 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
974 Viettel
Đặt mua
0384951974400,000
480.000
Sim 0384951974 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Viettel
Đặt mua
0398671974400,000
480.000
Sim 0398671974 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71974 Viettel
Đặt mua
0372911974400,000
480.000
Sim 0372911974 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
911974 Viettel
Đặt mua
0377431974400,000
480.000
Sim 0377431974 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
974 Viettel
Đặt mua
0387901974400,000
480.000
Sim 0387901974 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Viettel
Đặt mua
0393411974400,000
480.000
Sim 0393411974 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11974 Viettel
Đặt mua
0389631974400,000
480.000
Sim 0389631974 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
631974 Viettel
Đặt mua
0386491974400,000
480.000
Sim 0386491974 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
974 Viettel
Đặt mua
0385391974400,000
480.000
Sim 0385391974 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Viettel
Đặt mua
0328501974400,000
480.000
Sim 0328501974 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01974 Viettel
Đặt mua
0327811974400,000
480.000
Sim 0327811974 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
811974 Viettel
Đặt mua
0343841974490,000
590.000
Sim 0343841974 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
974 Viettel
Đặt mua
0397831974490,000
590.000
Sim 0397831974 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Viettel
Đặt mua
0349231974490,000
590.000
Sim 0349231974 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31974 Viettel
Đặt mua
0332001974490,000
590.000
Sim 0332001974 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001974 Viettel
Đặt mua
0355711974490,000
590.000
Sim 0355711974 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
974 Viettel
Đặt mua
0392411974490,000
590.000
Sim 0392411974 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Viettel
Đặt mua
0338711974490,000
590.000
Sim 0338711974 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11974 Viettel
Đặt mua
0359671974490,000
590.000
Sim 0359671974 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
671974 Viettel
Đặt mua
0356961974490,000
590.000
Sim 0356961974 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
974 Viettel
Đặt mua
0354971974490,000
590.000
Sim 0354971974 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Viettel
Đặt mua
0353521974490,000
590.000
Sim 0353521974 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21974 Viettel
Đặt mua
0377911974490,000
590.000
Sim 0377911974 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
911974 Viettel
Đặt mua
0357291974490,000
590.000
Sim 0357291974 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
974 Viettel
Đặt mua
0334231974490,000
590.000
Sim 0334231974 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Viettel
Đặt mua
0389641974490,000
590.000
Sim 0389641974 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41974 Viettel
Đặt mua
0334971974490,000
590.000
Sim 0334971974 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971974 Viettel
Đặt mua
0367231974490,000
590.000
Sim 0367231974 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
974 Viettel
Đặt mua
0337281974490,000
590.000
Sim 0337281974 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Viettel
Đặt mua
0329361974500,000
600.000
Sim 0329361974 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61974 Viettel
Đặt mua
0368831974500,000
600.000
Sim 0368831974 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
831974 Viettel
Đặt mua
0352961974500,000
600.000
Sim 0352961974 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
974 Viettel
Đặt mua
0348201974500,000
600.000
Sim 0348201974 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Viettel
Đặt mua
0327511974500,000
600.000
Sim 0327511974 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11974 Viettel
Đặt mua
0356191974500,000
600.000
Sim 0356191974 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
191974 Viettel
Đặt mua
0355231974500,000
600.000
Sim 0355231974 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
974 Viettel
Đặt mua
0385131974500,000
600.000
Sim 0385131974 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Viettel
Đặt mua
0329781974500,000
600.000
Sim 0329781974 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81974 Viettel
Đặt mua
0395121974500,000
600.000
Sim 0395121974 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
121974 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 03 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 03 là của nhà mạng: Viettel
Năm 1974 Giáp Dần Mệnh Thủy, Đại khê thủy
Mệnh Thủy là biểu tượng mùa đông và biểu tượng nước nói chung (như cơn mưa lất phất hay giông bão cũng có thể là của hành Thủy). Mệnh Thủy là tượng trưng cho bản lĩnh, cho nghệ thuật và vẻ đẹp, Thủy có liên quan đến mọi thứ. Khi tích cực, Thủy thể hiện tính nuôi dưỡng, hỗ trợ một cách hiểu biết, là nguồn sống không thể thiếu tưới mát cây cối, vạn vật; Khi tiêu cực, Thủy biểu hiện ở sự hao mòn và kiệt quệ. Kết hợp với cảm xúc, Thủy gợi cho thấy nỗi sợ hãi, sự lo lắng và stress.
Người mạng Thủy giao tiếp tốt. Họ có khiếu ngoại giao và tài thuyết phục. Do nhạy cảm với tâm trạng người khác, họ sẵn sàng lắng nghe. Có trực giác tốt và giỏi thương lượng. Uyển chuyển và dễ thích nghi, họ nhìn sự vật theo quan điểm tổng thể.
Vạn vật thuộc hành này
Sông suối, ao hồ, màu xanh dương và màu đen, gương soi và kính, các đường uốn khúc, các hình uốn lượn, đài phun nước, hồ cá, tranh về nước.
Dựa vào ngũ hành chúng ta sẽ có những biện pháp sử dụng pháp khí, linh vật, vật phẩm thuộc ngũ hành tương sinh, tương khắc, sử dụng phương vị để giảm bớt những điều không may, tăng cường tài lộc may mắn, phúc lành cho từng người thuộc các mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Những người mệnh Thủy sinh năm :
Bính Tý – 1936, 1996 - Giản Hạ Thủy
Đinh Sửu – 1937, 1997 - Giản Hạ Thủy
Giáp Thân – 1944, 2004 - Tuyền Trung Thủy
Ất Dậu – 1945, 2005 - Tuyền Trung Thủy
Nhâm Thìn – 1952, 2012 - Trường Lưu Thủy
Quý Tỵ – 1953, 2013 - Trường Lưu Thủy
Bính Ngọ – 1966, 2026 - Thiên Hà Thủy
Đinh Mùi – 1967, 2027 - Thiên Hà Thủy
Giáp Dần – 1974, 2034 - Đại Khê Thủy
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Tường Ðào
  Đặt sim: 08846...58
  Vào lúc: 19:55 9/12/2019

  Trần Ngọc Nhiên
  Đặt sim: 09164...78
  Vào lúc: 19:53 9/12/2019

  Phạm Thị Tuyết
  Đặt sim: 08858...66
  Vào lúc: 19:49 9/12/2019

  Nguyễn Cát Vân
  Đặt sim: 08886...99
  Vào lúc: 19:46 9/12/2019

  Ngô Kim Thơ
  Đặt sim: 01261...29
  Vào lúc: 19:43 9/12/2019

  Hoàng Chí Long
  Đặt sim: 09110...30
  Vào lúc: 19:41 9/12/2019

  Phạm Minh Nguyên
  Đặt sim: 08926...83
  Vào lúc: 19:38 9/12/2019

  Nguyễn Minh Thuận
  Đặt sim: 01252...71
  Vào lúc: 19:34 9/12/2019

  Nguyễn Đức Sang
  Đặt sim: 01255...83
  Vào lúc: 19:32 9/12/2019

  Nguyễn Văn Khang
  Đặt sim: 09087...70
  Vào lúc: 19:28 9/12/2019

  Trần Minh Lâm
  Đặt sim: 01674...38
  Vào lúc: 19:26 9/12/2019

  Trần Đức Thành
  Đặt sim: 08672...56
  Vào lúc: 19:23 9/12/2019

  Trần Phương Thy
  Đặt sim: 01290...17
  Vào lúc: 19:19 9/12/2019

  Ngô Duy Anh
  Đặt sim: 08979...57
  Vào lúc: 19:17 9/12/2019

  Nguyễn Đức Việt
  Đặt sim: 01235...60
  Vào lúc: 19:14 9/12/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.