sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 03 Năm 2001 Tân Tỵ Mệnh Kim, Bạch lạp kim

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0378492001800,000
960.000
Sim 0378492001 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
0349142001950,000
1.140.000
Sim 0349142001 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
42001 Viettel
Đặt mua
0375922001950,000
1.140.000
Sim 0375922001 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
922001 Viettel
Đặt mua
0364932001950,000
1.140.000
Sim 0364932001 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
0395142001960,000
1.150.000
Sim 0395142001 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
0378152001970,000
1.160.000
Sim 0378152001 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52001 Viettel
Đặt mua
0394092001980,000
1.180.000
Sim 0394092001 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
092001 Viettel
Đặt mua
0394712001990,000
1.190.000
Sim 0394712001 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
0384172001990,000
1.190.000
Sim 0384172001 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
03534720011,030,000
1.240.000
Sim 0353472001 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72001 Viettel
Đặt mua
03543420011,030,000
1.240.000
Sim 0354342001 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
342001 Viettel
Đặt mua
03276020011,090,000
1.310.000
Sim 0327602001 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
03474220011,090,000
1.310.000
Sim 0347422001 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
03574620011,090,000
1.310.000
Sim 0357462001 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62001 Viettel
Đặt mua
03674320011,090,000
1.310.000
Sim 0367432001 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432001 Viettel
Đặt mua
03347520011,090,000
1.310.000
Sim 0334752001 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
03594520011,090,000
1.310.000
Sim 0359452001 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
03635420011,090,000
1.310.000
Sim 0363542001 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
42001 Viettel
Đặt mua
03494520011,100,000
1.320.000
Sim 0349452001 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
452001 Viettel
Đặt mua
03649120011,100,000
1.320.000
Sim 0364912001 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
03586120011,100,000
1.320.000
Sim 0358612001 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
03591420011,100,000
1.320.000
Sim 0359142001 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
42001 Viettel
Đặt mua
03763420011,100,000
1.320.000
Sim 0376342001 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
342001 Viettel
Đặt mua
03284520011,100,000
1.320.000
Sim 0328452001 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
03877520011,100,000
1.320.000
Sim 0387752001 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
03364720011,100,000
1.320.000
Sim 0336472001 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72001 Viettel
Đặt mua
03469720011,100,000
1.320.000
Sim 0346972001 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
972001 Viettel
Đặt mua
03465120011,100,000
1.320.000
Sim 0346512001 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
03541820011,100,000
1.320.000
Sim 0354182001 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
03641820011,100,000
1.320.000
Sim 0364182001 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
82001 Viettel
Đặt mua
03591720011,110,000
1.330.000
Sim 0359172001 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
172001 Viettel
Đặt mua
03748220011,110,000
1.330.000
Sim 0374822001 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
03635220011,140,000
1.370.000
Sim 0363522001 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
03347820011,140,000
1.370.000
Sim 0334782001 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
82001 Viettel
Đặt mua
03364920011,140,000
1.370.000
Sim 0336492001 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
492001 Viettel
Đặt mua
03748420011,140,000
1.370.000
Sim 0374842001 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
03778120011,150,000
1.380.000
Sim 0377812001 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
03699720011,180,000
1.420.000
Sim 0369972001 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72001 Viettel
Đặt mua
03497820011,180,000
1.420.000
Sim 0349782001 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
782001 Viettel
Đặt mua
03297620011,180,000
1.420.000
Sim 0329762001 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
03584820011,180,000
1.420.000
Sim 0358482001 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
03490720011,180,000
1.420.000
Sim 0349072001 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72001 Viettel
Đặt mua
03431420011,180,000
1.420.000
Sim 0343142001 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
142001 Viettel
Đặt mua
03534120011,180,000
1.420.000
Sim 0353412001 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
03845120011,180,000
1.420.000
Sim 0384512001 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
03647620011,180,000
1.420.000
Sim 0364762001 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62001 Viettel
Đặt mua
03649420011,180,000
1.420.000
Sim 0364942001 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
942001 Viettel
Đặt mua
03743520011,180,000
1.420.000
Sim 0374352001 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
03378020011,180,000
1.420.000
Sim 0337802001 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
03344620011,180,000
1.420.000
Sim 0334462001 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62001 Viettel
Đặt mua
03844620011,180,000
1.420.000
Sim 0384462001 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
462001 Viettel
Đặt mua
03647520011,220,000
1.460.000
Sim 0364752001 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
03426420011,240,000
1.490.000
Sim 0342642001 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
03764120011,250,000
1.500.000
Sim 0376412001 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
12001 Viettel
Đặt mua
03264320011,250,000
1.500.000
Sim 0326432001 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432001 Viettel
Đặt mua
03531220011,250,000
1.500.000
Sim 0353122001 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
03741920011,250,000
1.500.000
Sim 0374192001 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
03593620011,250,000
1.500.000
Sim 0359362001 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62001 Viettel
Đặt mua
03563520011,250,000
1.500.000
Sim 0356352001 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
352001 Viettel
Đặt mua
03594920011,250,000
1.500.000
Sim 0359492001 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
03842020011,250,000
1.500.000
Sim 0384202001 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
03394120011,330,000
1.600.000
Sim 0339412001 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
12001 Viettel
Đặt mua
03873520011,330,000
1.600.000
Sim 0387352001 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
352001 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 03 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 03 là của nhà mạng: Viettel
Năm 2001 Tân Tỵ Mệnh Kim, Bạch lạp kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim

Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Văn Thi
  Đặt sim: 01288...16
  Vào lúc: 22:56 25/6/2022

  Hoàng Kim Ngọc
  Đặt sim: 01283...60
  Vào lúc: 22:52 25/6/2022

  Ngô Minh Huỳnh
  Đặt sim: 08615...96
  Vào lúc: 22:49 25/6/2022

  Trần Duy Cương
  Đặt sim: 08636...89
  Vào lúc: 22:47 25/6/2022

  Phan Phương Nhiên
  Đặt sim: 01244...47
  Vào lúc: 22:44 25/6/2022

  Trần Đức Quân
  Đặt sim: 01298...36
  Vào lúc: 22:40 25/6/2022

  Phạm Đức Lập
  Đặt sim: 01215...20
  Vào lúc: 22:38 25/6/2022

  Nguyễn Kim Thi
  Đặt sim: 01689...54
  Vào lúc: 22:35 25/6/2022

  Nguyễn Minh Phong
  Đặt sim: 01645...48
  Vào lúc: 22:31 25/6/2022

  Nguyễn Ngọc Thy
  Đặt sim: 01626...85
  Vào lúc: 22:29 25/6/2022

  Huỳnh Đức Sơn
  Đặt sim: 09694...69
  Vào lúc: 22:25 25/6/2022

  Ngô Văn Huy
  Đặt sim: 08952...91
  Vào lúc: 22:22 25/6/2022

  Phan Minh Tuấn
  Đặt sim: 09067...37
  Vào lúc: 22:20 25/6/2022

  Lê Duy Thành
  Đặt sim: 09724...32
  Vào lúc: 22:16 25/6/2022

  Hoàng Thị Tuyết
  Đặt sim: 01645...54
  Vào lúc: 22:13 25/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.