sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 03 Tam Hoa - Sim dau so 03 tam hoa

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0326701444540,000
650.000
Sim 0326701444 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1444 Viettel
Đặt mua
0364329444550,000
660.000
Sim 0364329444 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
29444 Viettel
Đặt mua
0364271444550,000
660.000
Sim 0364271444 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
271444 Viettel
Đặt mua
0386701444550,000
660.000
Sim 0386701444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0332177444550,000
660.000
Sim 0332177444 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7444 Viettel
Đặt mua
0394071444550,000
660.000
Sim 0394071444 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
71444 Viettel
Đặt mua
0378485444550,000
660.000
Sim 0378485444 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
485444 Viettel
Đặt mua
0373523444550,000
660.000
Sim 0373523444 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0326596444550,000
660.000
Sim 0326596444 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6444 Viettel
Đặt mua
0396290444550,000
660.000
Sim 0396290444 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
90444 Viettel
Đặt mua
0365381444550,000
660.000
Sim 0365381444 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
381444 Viettel
Đặt mua
0346278444550,000
660.000
Sim 0346278444 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0388508444550,000
660.000
Sim 0388508444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8444 Viettel
Đặt mua
0347489444550,000
660.000
Sim 0347489444 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89444 Viettel
Đặt mua
0362086444550,000
660.000
Sim 0362086444 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
086444 Viettel
Đặt mua
0395375444550,000
660.000
Sim 0395375444 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0368247444550,000
660.000
Sim 0368247444 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7444 Viettel
Đặt mua
0347911444550,000
660.000
Sim 0347911444 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
11444 Viettel
Đặt mua
0399283444550,000
660.000
Sim 0399283444 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
283444 Viettel
Đặt mua
0393407444550,000
660.000
Sim 0393407444 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0398672444550,000
660.000
Sim 0398672444 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2444 Viettel
Đặt mua
0387716444550,000
660.000
Sim 0387716444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
16444 Viettel
Đặt mua
0337827444550,000
660.000
Sim 0337827444 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
827444 Viettel
Đặt mua
0338462444550,000
660.000
Sim 0338462444 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0374280444550,000
660.000
Sim 0374280444 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0444 Viettel
Đặt mua
0336059444550,000
660.000
Sim 0336059444 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
59444 Viettel
Đặt mua
0382051444550,000
660.000
Sim 0382051444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
051444 Viettel
Đặt mua
0342649444550,000
660.000
Sim 0342649444 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0329618444550,000
660.000
Sim 0329618444 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8444 Viettel
Đặt mua
0364063444550,000
660.000
Sim 0364063444 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
63444 Viettel
Đặt mua
0382803444550,000
660.000
Sim 0382803444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
803444 Viettel
Đặt mua
0389570444550,000
660.000
Sim 0389570444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0354397444550,000
660.000
Sim 0354397444 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7444 Viettel
Đặt mua
0398192444550,000
660.000
Sim 0398192444 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
92444 Viettel
Đặt mua
0369757444550,000
660.000
Sim 0369757444 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
757444 Viettel
Đặt mua
0399547444550,000
660.000
Sim 0399547444 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0353679444550,000
660.000
Sim 0353679444 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9444 Viettel
Đặt mua
0347748444550,000
660.000
Sim 0347748444 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
48444 Viettel
Đặt mua
0382681444550,000
660.000
Sim 0382681444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
681444 Viettel
Đặt mua
0328047444550,000
660.000
Sim 0328047444 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0328915444550,000
660.000
Sim 0328915444 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5444 Viettel
Đặt mua
0342019444550,000
660.000
Sim 0342019444 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
19444 Viettel
Đặt mua
0387491444550,000
660.000
Sim 0387491444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
491444 Viettel
Đặt mua
0342553444550,000
660.000
Sim 0342553444 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0365977444550,000
660.000
Sim 0365977444 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7444 Viettel
Đặt mua
0328169444550,000
660.000
Sim 0328169444 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
69444 Viettel
Đặt mua
0359575444550,000
660.000
Sim 0359575444 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
575444 Viettel
Đặt mua
0376847444550,000
660.000
Sim 0376847444 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0335079444550,000
660.000
Sim 0335079444 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9444 Viettel
Đặt mua
0363737444550,000
660.000
Sim 0363737444 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
37444 Viettel
Đặt mua
0398457444550,000
660.000
Sim 0398457444 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
457444 Viettel
Đặt mua
0372525444550,000
660.000
Sim 0372525444 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0392372444550,000
660.000
Sim 0392372444 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2444 Viettel
Đặt mua
0348902444550,000
660.000
Sim 0348902444 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
02444 Viettel
Đặt mua
0352129444550,000
660.000
Sim 0352129444 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
129444 Viettel
Đặt mua
0382162444550,000
660.000
Sim 0382162444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0354149444550,000
660.000
Sim 0354149444 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9444 Viettel
Đặt mua
0334582444550,000
660.000
Sim 0334582444 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
82444 Viettel
Đặt mua
0338498444550,000
660.000
Sim 0338498444 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
498444 Viettel
Đặt mua
0397547444550,000
660.000
Sim 0397547444 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0353416444550,000
660.000
Sim 0353416444 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6444 Viettel
Đặt mua
0377516444550,000
660.000
Sim 0377516444 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
16444 Viettel
Đặt mua
0353752444550,000
660.000
Sim 0353752444 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
752444 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 03 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 03 là của nhà mạng: Viettel
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Đức Khánh
  Đặt sim: 08960...64
  Vào lúc: 10:56 29/5/2020

  Ngô Đức Khiêm
  Đặt sim: 01228...55
  Vào lúc: 10:52 29/5/2020

  Ngô Chí Khang
  Đặt sim: 01276...92
  Vào lúc: 10:50 29/5/2020

  Nguyễn Duy Quang
  Đặt sim: 01611...11
  Vào lúc: 10:46 29/5/2020

  Lê Văn Lợi
  Đặt sim: 09183...81
  Vào lúc: 10:44 29/5/2020

  Nguyễn Ngọc Phương
  Đặt sim: 01634...26
  Vào lúc: 10:40 29/5/2020

  Huỳnh Duy Lâm
  Đặt sim: 09383...52
  Vào lúc: 10:38 29/5/2020

  Trần Thị Dương
  Đặt sim: 09176...23
  Vào lúc: 10:35 29/5/2020

  Phạm Thị Hạ
  Đặt sim: 01617...90
  Vào lúc: 10:31 29/5/2020

  Lê Minh Thắng
  Đặt sim: 01649...96
  Vào lúc: 10:29 29/5/2020

  Ngô Thục Mai
  Đặt sim: 08816...90
  Vào lúc: 10:25 29/5/2020

  Trần Đức Nhân
  Đặt sim: 09641...25
  Vào lúc: 10:22 29/5/2020

  Phạm Cát Nhiên
  Đặt sim: 01220...20
  Vào lúc: 10:19 29/5/2020

  Nguyễn Văn Nguyên
  Đặt sim: 09855...18
  Vào lúc: 10:16 29/5/2020

  Trần Đức Tuấn
  Đặt sim: 08933...57
  Vào lúc: 10:13 29/5/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.