sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 03 Tam Hoa - Sim dau so 03 tam hoa

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0374060444520,000
620.000
Sim 0374060444 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0444 Viettel
Đặt mua
0347095444520,000
620.000
Sim 0347095444 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
95444 Viettel
Đặt mua
0382129444520,000
620.000
Sim 0382129444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
129444 Viettel
Đặt mua
0327129444520,000
620.000
Sim 0327129444 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0376207444520,000
620.000
Sim 0376207444 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7444 Viettel
Đặt mua
0372310444520,000
620.000
Sim 0372310444 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
10444 Viettel
Đặt mua
0369420444520,000
620.000
Sim 0369420444 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
420444 Viettel
Đặt mua
0362607444520,000
620.000
Sim 0362607444 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0339632444520,000
620.000
Sim 0339632444 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2444 Viettel
Đặt mua
0343820444520,000
620.000
Sim 0343820444 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
20444 Viettel
Đặt mua
0349861444520,000
620.000
Sim 0349861444 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
861444 Viettel
Đặt mua
0326701444540,000
650.000
Sim 0326701444 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0372300444550,000
660.000
Sim 0372300444 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0444 Viettel
Đặt mua
0387970444550,000
660.000
Sim 0387970444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
70444 Viettel
Đặt mua
0362331444550,000
660.000
Sim 0362331444 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
331444 Viettel
Đặt mua
0377641444550,000
660.000
Sim 0377641444 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0369612444550,000
660.000
Sim 0369612444 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2444 Viettel
Đặt mua
0373715444550,000
660.000
Sim 0373715444 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15444 Viettel
Đặt mua
0358845444550,000
660.000
Sim 0358845444 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
845444 Viettel
Đặt mua
0372285444550,000
660.000
Sim 0372285444 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0359916444550,000
660.000
Sim 0359916444 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6444 Viettel
Đặt mua
0354436444550,000
660.000
Sim 0354436444 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36444 Viettel
Đặt mua
0375836444550,000
660.000
Sim 0375836444 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
836444 Viettel
Đặt mua
0377646444550,000
660.000
Sim 0377646444 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0372276444550,000
660.000
Sim 0372276444 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6444 Viettel
Đặt mua
0372296444550,000
660.000
Sim 0372296444 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
96444 Viettel
Đặt mua
0354439444550,000
660.000
Sim 0354439444 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
439444 Viettel
Đặt mua
0352627444550,000
660.000
Sim 0352627444 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0359947444550,000
660.000
Sim 0359947444 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7444 Viettel
Đặt mua
0359367444550,000
660.000
Sim 0359367444 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
0387687444550,000
660.000
Sim 0387687444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
687444 Viettel
Đặt mua
0352628444550,000
660.000
Sim 0352628444 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0338458444550,000
660.000
Sim 0338458444 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8444 Viettel
Đặt mua
0369757444550,000
660.000
Sim 0369757444 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
57444 Viettel
Đặt mua
0385362444550,000
660.000
Sim 0385362444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
362444 Viettel
Đặt mua
0382680444550,000
660.000
Sim 0382680444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0349829444550,000
660.000
Sim 0349829444 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9444 Viettel
Đặt mua
0347748444550,000
660.000
Sim 0347748444 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
48444 Viettel
Đặt mua
0382681444550,000
660.000
Sim 0382681444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
681444 Viettel
Đặt mua
0387206444550,000
660.000
Sim 0387206444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0395138444550,000
660.000
Sim 0395138444 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8444 Viettel
Đặt mua
0395010444550,000
660.000
Sim 0395010444 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
10444 Viettel
Đặt mua
0353871444550,000
660.000
Sim 0353871444 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
871444 Viettel
Đặt mua
0389703444550,000
660.000
Sim 0389703444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0372596444550,000
660.000
Sim 0372596444 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6444 Viettel
Đặt mua
0365736444550,000
660.000
Sim 0365736444 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36444 Viettel
Đặt mua
0385783444550,000
660.000
Sim 0385783444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
783444 Viettel
Đặt mua
0338735444550,000
660.000
Sim 0338735444 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0339713444550,000
660.000
Sim 0339713444 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3444 Viettel
Đặt mua
0387137444550,000
660.000
Sim 0387137444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
37444 Viettel
Đặt mua
0328915444550,000
660.000
Sim 0328915444 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
915444 Viettel
Đặt mua
0342019444550,000
660.000
Sim 0342019444 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0339430444550,000
660.000
Sim 0339430444 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0444 Viettel
Đặt mua
0334218444550,000
660.000
Sim 0334218444 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
18444 Viettel
Đặt mua
0373517444550,000
660.000
Sim 0373517444 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
517444 Viettel
Đặt mua
0372475444550,000
660.000
Sim 0372475444 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0328047444550,000
660.000
Sim 0328047444 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7444 Viettel
Đặt mua
0384659444550,000
660.000
Sim 0384659444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
59444 Viettel
Đặt mua
0369082444550,000
660.000
Sim 0369082444 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
082444 Viettel
Đặt mua
0354965444550,000
660.000
Sim 0354965444 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0343073444550,000
660.000
Sim 0343073444 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3444 Viettel
Đặt mua
0374915444550,000
660.000
Sim 0374915444 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15444 Viettel
Đặt mua
0397547444550,000
660.000
Sim 0397547444 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
547444 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 03 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 03 là của nhà mạng: Viettel
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Phạm Đức Thi
  Đặt sim: 09123...16
  Vào lúc: 12:55 12/11/2019

  Trần Văn Nam
  Đặt sim: 09320...60
  Vào lúc: 12:52 12/11/2019

  Nguyễn Văn Huỳnh
  Đặt sim: 09016...57
  Vào lúc: 12:50 12/11/2019

  Hoàng Kiều Ngọc
  Đặt sim: 09324...49
  Vào lúc: 12:46 12/11/2019

  Phạm Chí Khánh
  Đặt sim: 08991...92
  Vào lúc: 12:44 12/11/2019

  Trần Thục Nhiên
  Đặt sim: 09750...77
  Vào lúc: 12:40 12/11/2019

  Trần Chí Long
  Đặt sim: 01296...97
  Vào lúc: 12:37 12/11/2019

  Huỳnh Văn Luân
  Đặt sim: 01627...87
  Vào lúc: 12:35 12/11/2019

  Ngô Văn Khoa
  Đặt sim: 08830...23
  Vào lúc: 12:32 12/11/2019

  Ngô Duy Thuận
  Đặt sim: 09868...37
  Vào lúc: 12:28 12/11/2019

  Phạm Đức Tuyên
  Đặt sim: 01256...96
  Vào lúc: 12:26 12/11/2019

  Ngô Văn Khôi
  Đặt sim: 09063...65
  Vào lúc: 12:23 12/11/2019

  Ngô Đức Hiền
  Đặt sim: 08693...84
  Vào lúc: 12:19 12/11/2019

  Nguyễn Đức Tân
  Đặt sim: 08877...95
  Vào lúc: 12:17 12/11/2019

  Ngô Đức Khôi
  Đặt sim: 09347...76
  Vào lúc: 12:14 12/11/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.