sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 03 Viettel Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0338536929350,000
420.000
Sim 0338536929 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6929 Viettel
Đặt mua
0329509019350,000
420.000
Sim 0329509019 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
09019 Viettel
Đặt mua
0325772729350,000
420.000
Sim 0325772729 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
772729 Viettel
Đặt mua
0377732869350,000
420.000
Sim 0377732869 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
869 Viettel
Đặt mua
0389756119350,000
420.000
Sim 0389756119 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6119 Viettel
Đặt mua
0325779289350,000
420.000
Sim 0325779289 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
79289 Viettel
Đặt mua
0332902369350,000
420.000
Sim 0332902369 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
902369 Viettel
Đặt mua
0335166259350,000
420.000
Sim 0335166259 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
259 Viettel
Đặt mua
0326916319350,000
420.000
Sim 0326916319 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6319 Viettel
Đặt mua
0386909619350,000
420.000
Sim 0386909619 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
09619 Viettel
Đặt mua
0365206009350,000
420.000
Sim 0365206009 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
206009 Viettel
Đặt mua
0389369619350,000
420.000
Sim 0389369619 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
619 Viettel
Đặt mua
0335580659350,000
420.000
Sim 0335580659 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0659 Viettel
Đặt mua
0386928909350,000
420.000
Sim 0386928909 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
28909 Viettel
Đặt mua
0379192869350,000
420.000
Sim 0379192869 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
192869 Viettel
Đặt mua
0366897709350,000
420.000
Sim 0366897709 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
709 Viettel
Đặt mua
0328137909350,000
420.000
Sim 0328137909 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7909 Viettel
Đặt mua
0386219869350,000
420.000
Sim 0386219869 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
19869 Viettel
Đặt mua
0326653199350,000
420.000
Sim 0326653199 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
653199 Viettel
Đặt mua
0325359319350,000
420.000
Sim 0325359319 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
319 Viettel
Đặt mua
0363596329350,000
420.000
Sim 0363596329 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6329 Viettel
Đặt mua
0358719519350,000
420.000
Sim 0358719519 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
19519 Viettel
Đặt mua
0379357119350,000
420.000
Sim 0379357119 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
357119 Viettel
Đặt mua
0332361299350,000
420.000
Sim 0332361299 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
299 Viettel
Đặt mua
0332762969350,000
420.000
Sim 0332762969 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2969 Viettel
Đặt mua
0332555319350,000
420.000
Sim 0332555319 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
55319 Viettel
Đặt mua
0326216099350,000
420.000
Sim 0326216099 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
216099 Viettel
Đặt mua
0337796239350,000
420.000
Sim 0337796239 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
239 Viettel
Đặt mua
0386308539350,000
420.000
Sim 0386308539 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8539 Viettel
Đặt mua
0359795039350,000
420.000
Sim 0359795039 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
95039 Viettel
Đặt mua
0372360599350,000
420.000
Sim 0372360599 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
360599 Viettel
Đặt mua
0367937599350,000
420.000
Sim 0367937599 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
599 Viettel
Đặt mua
0357167199350,000
420.000
Sim 0357167199 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7199 Viettel
Đặt mua
0363107199350,000
420.000
Sim 0363107199 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
07199 Viettel
Đặt mua
0358057599350,000
420.000
Sim 0358057599 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
057599 Viettel
Đặt mua
0372953299350,000
420.000
Sim 0372953299 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
299 Viettel
Đặt mua
0337320299350,000
420.000
Sim 0337320299 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0299 Viettel
Đặt mua
0387502199350,000
420.000
Sim 0387502199 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
02199 Viettel
Đặt mua
0337207199350,000
420.000
Sim 0337207199 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
207199 Viettel
Đặt mua
0336107299350,000
420.000
Sim 0336107299 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
299 Viettel
Đặt mua
0326703199350,000
420.000
Sim 0326703199 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3199 Viettel
Đặt mua
0393720899350,000
420.000
Sim 0393720899 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
20899 Viettel
Đặt mua
0395730899350,000
420.000
Sim 0395730899 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
730899 Viettel
Đặt mua
0359750599350,000
420.000
Sim 0359750599 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
599 Viettel
Đặt mua
0378187299350,000
420.000
Sim 0378187299 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7299 Viettel
Đặt mua
0375267399350,000
420.000
Sim 0375267399 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
67399 Viettel
Đặt mua
0357820299350,000
420.000
Sim 0357820299 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
820299 Viettel
Đặt mua
0357085299350,000
420.000
Sim 0357085299 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
299 Viettel
Đặt mua
0359370599350,000
420.000
Sim 0359370599 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0599 Viettel
Đặt mua
0359037199350,000
420.000
Sim 0359037199 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
37199 Viettel
Đặt mua
0337037599350,000
420.000
Sim 0337037599 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
037599 Viettel
Đặt mua
0337107299350,000
420.000
Sim 0337107299 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
299 Viettel
Đặt mua
0372703199350,000
420.000
Sim 0372703199 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3199 Viettel
Đặt mua
0336720299350,000
420.000
Sim 0336720299 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
20299 Viettel
Đặt mua
0357158639350,000
420.000
Sim 0357158639 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
158639 Viettel
Đặt mua
0395519739350,000
420.000
Sim 0395519739 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
739 Viettel
Đặt mua
0327983639350,000
420.000
Sim 0327983639 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3639 Viettel
Đặt mua
0392970339350,000
420.000
Sim 0392970339 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
70339 Viettel
Đặt mua
0382259159350,000
420.000
Sim 0382259159 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
259159 Viettel
Đặt mua
0382930199350,000
420.000
Sim 0382930199 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
199 Viettel
Đặt mua
0339085299350,000
420.000
Sim 0339085299 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5299 Viettel
Đặt mua
0329909169350,000
420.000
Sim 0329909169 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
09169 Viettel
Đặt mua
0387057299350,000
420.000
Sim 0387057299 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
057299 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 03 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 03 là của nhà mạng: Viettel
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Văn Thi
  Đặt sim: 01288...16
  Vào lúc: 22:56 25/6/2022

  Hoàng Kim Ngọc
  Đặt sim: 01283...60
  Vào lúc: 22:52 25/6/2022

  Ngô Minh Huỳnh
  Đặt sim: 08615...96
  Vào lúc: 22:49 25/6/2022

  Trần Duy Cương
  Đặt sim: 08636...89
  Vào lúc: 22:47 25/6/2022

  Phan Phương Nhiên
  Đặt sim: 01244...47
  Vào lúc: 22:44 25/6/2022

  Trần Đức Quân
  Đặt sim: 01298...36
  Vào lúc: 22:40 25/6/2022

  Phạm Đức Lập
  Đặt sim: 01215...20
  Vào lúc: 22:38 25/6/2022

  Nguyễn Kim Thi
  Đặt sim: 01689...54
  Vào lúc: 22:35 25/6/2022

  Nguyễn Minh Phong
  Đặt sim: 01645...48
  Vào lúc: 22:31 25/6/2022

  Nguyễn Ngọc Thy
  Đặt sim: 01626...85
  Vào lúc: 22:29 25/6/2022

  Huỳnh Đức Sơn
  Đặt sim: 09694...69
  Vào lúc: 22:25 25/6/2022

  Ngô Văn Huy
  Đặt sim: 08952...91
  Vào lúc: 22:22 25/6/2022

  Phan Minh Tuấn
  Đặt sim: 09067...37
  Vào lúc: 22:20 25/6/2022

  Lê Duy Thành
  Đặt sim: 09724...32
  Vào lúc: 22:16 25/6/2022

  Hoàng Thị Tuyết
  Đặt sim: 01645...54
  Vào lúc: 22:13 25/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.