sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 03 Viettel Không lỗi dính 7 Năm 1991 Tân Mùi Mệnh Thổ, Lộ bàng thổ

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0349251991960,000
1.150.000
Sim 0349251991 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
0346241991960,000
1.150.000
Sim 0346241991 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Viettel
Đặt mua
0355461991960,000
1.150.000
Sim 0355461991 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
461991 Viettel
Đặt mua
0354641991960,000
1.150.000
Sim 0354641991 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Viettel
Đặt mua
03645819911,000,000
1.200.000
Sim 0364581991 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03583419911,000,000
1.200.000
Sim 0358341991 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Viettel
Đặt mua
03843019911,000,000
1.200.000
Sim 0384301991 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
301991 Viettel
Đặt mua
03548019911,000,000
1.200.000
Sim 0354801991 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Viettel
Đặt mua
03468019911,000,000
1.200.000
Sim 0346801991 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03864019911,000,000
1.200.000
Sim 0386401991 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01991 Viettel
Đặt mua
03445319911,000,000
1.200.000
Sim 0344531991 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
531991 Viettel
Đặt mua
03492319911,000,000
1.200.000
Sim 0349231991 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Viettel
Đặt mua
03498219911,000,000
1.200.000
Sim 0349821991 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03485019911,000,000
1.200.000
Sim 0348501991 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01991 Viettel
Đặt mua
03654019911,000,000
1.200.000
Sim 0365401991 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
401991 Viettel
Đặt mua
03949619911,000,000
1.200.000
Sim 0394961991 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Viettel
Đặt mua
03445019911,000,000
1.200.000
Sim 0344501991 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03584019911,000,000
1.200.000
Sim 0358401991 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01991 Viettel
Đặt mua
03848019911,000,000
1.200.000
Sim 0384801991 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
801991 Viettel
Đặt mua
03944019911,000,000
1.200.000
Sim 0394401991 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Viettel
Đặt mua
03428019911,000,000
1.200.000
Sim 0342801991 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03634019911,000,000
1.200.000
Sim 0363401991 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01991 Viettel
Đặt mua
03549019911,000,000
1.200.000
Sim 0354901991 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
901991 Viettel
Đặt mua
03945019911,000,000
1.200.000
Sim 0394501991 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Viettel
Đặt mua
03493819911,000,000
1.200.000
Sim 0349381991 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03489019911,000,000
1.200.000
Sim 0348901991 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01991 Viettel
Đặt mua
03425019911,000,000
1.200.000
Sim 0342501991 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
501991 Viettel
Đặt mua
03554019911,000,000
1.200.000
Sim 0355401991 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Viettel
Đặt mua
03424019911,000,000
1.200.000
Sim 0342401991 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03524019911,000,000
1.200.000
Sim 0352401991 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01991 Viettel
Đặt mua
03946019911,000,000
1.200.000
Sim 0394601991 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
601991 Viettel
Đặt mua
03549419911,000,000
1.200.000
Sim 0354941991 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Viettel
Đặt mua
03545319911,000,000
1.200.000
Sim 0354531991 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03544919911,000,000
1.200.000
Sim 0354491991 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91991 Viettel
Đặt mua
03496219911,000,000
1.200.000
Sim 0349621991 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
621991 Viettel
Đặt mua
03849519911,000,000
1.200.000
Sim 0384951991 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Viettel
Đặt mua
03543019911,000,000
1.200.000
Sim 0354301991 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03438019911,000,000
1.200.000
Sim 0343801991 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01991 Viettel
Đặt mua
03436019911,000,000
1.200.000
Sim 0343601991 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
601991 Viettel
Đặt mua
03490319911,000,000
1.200.000
Sim 0349031991 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Viettel
Đặt mua
03588419911,100,000
1.320.000
Sim 0358841991 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03349019911,100,000
1.320.000
Sim 0334901991 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01991 Viettel
Đặt mua
03394319911,100,000
1.320.000
Sim 0339431991 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
431991 Viettel
Đặt mua
03965419911,110,000
1.330.000
Sim 0396541991 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Viettel
Đặt mua
03964319911,140,000
1.370.000
Sim 0396431991 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03368419911,150,000
1.380.000
Sim 0336841991 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Viettel
Đặt mua
03484219911,170,000
1.400.000
Sim 0348421991 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
421991 Viettel
Đặt mua
03924019911,180,000
1.420.000
Sim 0392401991 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Viettel
Đặt mua
03534019911,180,000
1.420.000
Sim 0353401991 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03294419911,180,000
1.420.000
Sim 0329441991 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Viettel
Đặt mua
03345319911,220,000
1.460.000
Sim 0334531991 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
531991 Viettel
Đặt mua
03395419911,250,000
1.500.000
Sim 0339541991 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Viettel
Đặt mua
03484619911,250,000
1.500.000
Sim 0348461991 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03394219911,250,000
1.500.000
Sim 0339421991 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21991 Viettel
Đặt mua
03292419911,250,000
1.500.000
Sim 0329241991 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
241991 Viettel
Đặt mua
03641619911,250,000
1.500.000
Sim 0364161991 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Viettel
Đặt mua
03364019911,250,000
1.500.000
Sim 0336401991 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03952019911,300,000
1.560.000
Sim 0395201991 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01991 Viettel
Đặt mua
03592019911,300,000
1.560.000
Sim 0359201991 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
201991 Viettel
Đặt mua
03892019911,300,000
1.560.000
Sim 0389201991 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Viettel
Đặt mua
03625019911,300,000
1.560.000
Sim 0362501991 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03946319911,300,000
1.560.000
Sim 0394631991 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31991 Viettel
Đặt mua
03595019911,300,000
1.560.000
Sim 0359501991 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
501991 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 03 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 03 là của nhà mạng: Viettel
Năm 1991 Tân Mùi Mệnh Thổ, Lộ bàng thổ
Mệnh thổ là biểu tượng về nơi ươm trồng, nuôi dưỡng và phát triển, nơi "sinh ký tử quy" (sống gửi thác về) của mọi sinh vật. Thổ nuôi dưỡng, hỗ trợ và tương tác với từng Hành khác. Khi tích cực, Thổ biểu thị lòng công bằng, trí khôn ngoan và bản năng. Khi tiêu cực, Thổ tạo ra sự ngột ngạt hoặc biểu thị tính hay lo lắng về những khó khăn không tồn tại
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Thổ có tính tốt hay tương trợ người khác và trung thành. Vì thực tế và kiên trì nên họ là chỗ dựa vững chắc trong cơn khủng hoảng. Không những không bị thúc ép bất cứ điều gì, ngược lại họ rất bền bỉ khi giúp người khác. Do kiên nhẫn và vững vàng, họ có sức mạnh nội tâm rất lớn.
Tích cực – trung thành, nhẫn nại và có thể nhờ cậy.
Tiêu cực – thành kiến và có khuynh hướng "bới lông tìm vết"
Những năm sinh mệnh Thổ là:
Mậu Dần – 1938, 1998 - Thành Đầu Thổ
Kỷ Mão – 1939, 1999 - Thành Đầu Thổ
Bính Tuất – 1946, 2006 - Ốc Thượng Thổ
Đinh Hợi – 1947, 2007 - Ốc Thượng Thổ
Canh Tý – 1960, 2020 - Bích Thượng Thổ
Tân Sửu – 1961,2021 - Bích Thượng Thổ
Mậu Thân – 1968, 2028 - Đại Trạch Thổ
Kỷ Dậu – 1969, 2029 - Đại Trạch Thổ
Bính Thìn – 1976, 2036 - Sa Trung Thổ
Đinh Tỵ – 1977, 2037 - Sa Trung Thổ
Canh Ngọ – 1990, 1930 - Lộ Bàng Thổ
Tân Mùi – 1991, 1931 - Lộ Bàng Thổ
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Hoàng Thị Nhàn
  Đặt sim: 01237...77
  Vào lúc: 22:56 25/6/2022

  Ngô Minh Nguyên
  Đặt sim: 01652...90
  Vào lúc: 22:53 25/6/2022

  Phạm Văn Anh
  Đặt sim: 01290...81
  Vào lúc: 22:49 25/6/2022

  Trần Văn An
  Đặt sim: 01286...93
  Vào lúc: 22:46 25/6/2022

  Trần Chí Cường
  Đặt sim: 01273...85
  Vào lúc: 22:43 25/6/2022

  Ngô Thị Nhàn
  Đặt sim: 09632...98
  Vào lúc: 22:41 25/6/2022

  Nguyễn Văn Quỳnh
  Đặt sim: 09038...40
  Vào lúc: 22:37 25/6/2022

  Phạm Văn Long
  Đặt sim: 01292...33
  Vào lúc: 22:34 25/6/2022

  Nguyễn Thị Nhân
  Đặt sim: 08635...59
  Vào lúc: 22:32 25/6/2022

  Trần Minh Tuấn
  Đặt sim: 09620...50
  Vào lúc: 22:29 25/6/2022

  Hoàng Đức Thắng
  Đặt sim: 08877...82
  Vào lúc: 22:25 25/6/2022

  Phạm Minh Hoàng
  Đặt sim: 01684...63
  Vào lúc: 22:22 25/6/2022

  Nguyễn Đức Long
  Đặt sim: 09731...42
  Vào lúc: 22:19 25/6/2022

  Trần Minh Anh
  Đặt sim: 01232...54
  Vào lúc: 22:17 25/6/2022

  Phan Đức Khôi
  Đặt sim: 01641...86
  Vào lúc: 22:13 25/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.