sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 03 Viettel Không lỗi dính 7

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0394205522350,000
420.000
Sim 0394205522 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
5522 Viettel
Đặt mua
0334500852350,000
420.000
Sim 0334500852 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
00852 Viettel
Đặt mua
0338443922350,000
420.000
Sim 0338443922 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
443922 Viettel
Đặt mua
0353292442350,000
420.000
Sim 0353292442 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
442 Viettel
Đặt mua
0353302212350,000
420.000
Sim 0353302212 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2212 Viettel
Đặt mua
0369338442350,000
420.000
Sim 0369338442 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
38442 Viettel
Đặt mua
0354123002350,000
420.000
Sim 0354123002 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
123002 Viettel
Đặt mua
0338221422350,000
420.000
Sim 0338221422 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
422 Viettel
Đặt mua
0338233112350,000
420.000
Sim 0338233112 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3112 Viettel
Đặt mua
0384299212350,000
420.000
Sim 0384299212 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
99212 Viettel
Đặt mua
0359244232350,000
420.000
Sim 0359244232 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
244232 Viettel
Đặt mua
0366393902350,000
420.000
Sim 0366393902 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
902 Viettel
Đặt mua
0343112552350,000
420.000
Sim 0343112552 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
2552 Viettel
Đặt mua
0339501962350,000
420.000
Sim 0339501962 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01962 Viettel
Đặt mua
0343903552350,000
420.000
Sim 0343903552 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
903552 Viettel
Đặt mua
0348484282350,000
420.000
Sim 0348484282 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
282 Viettel
Đặt mua
0344982552350,000
420.000
Sim 0344982552 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
2552 Viettel
Đặt mua
0349933552350,000
420.000
Sim 0349933552 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
33552 Viettel
Đặt mua
0359151262350,000
420.000
Sim 0359151262 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
151262 Viettel
Đặt mua
0393532432350,000
420.000
Sim 0393532432 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
432 Viettel
Đặt mua
0369632432350,000
420.000
Sim 0369632432 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2432 Viettel
Đặt mua
0383939662350,000
420.000
Sim 0383939662 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
39662 Viettel
Đặt mua
0383808692350,000
420.000
Sim 0383808692 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
808692 Viettel
Đặt mua
0338433822350,000
420.000
Sim 0338433822 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
822 Viettel
Đặt mua
0346900202350,000
420.000
Sim 0346900202 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
0202 Viettel
Đặt mua
0364591392350,000
420.000
Sim 0364591392 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
91392 Viettel
Đặt mua
0336852622350,000
420.000
Sim 0336852622 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
852622 Viettel
Đặt mua
0366388002350,000
420.000
Sim 0366388002 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
002 Viettel
Đặt mua
0396929452350,000
420.000
Sim 0396929452 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9452 Viettel
Đặt mua
0334250452350,000
420.000
Sim 0334250452 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
50452 Viettel
Đặt mua
0329349552350,000
420.000
Sim 0329349552 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
349552 Viettel
Đặt mua
0365488292350,000
420.000
Sim 0365488292 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
292 Viettel
Đặt mua
0356510592350,000
420.000
Sim 0356510592 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0592 Viettel
Đặt mua
0332196182350,000
420.000
Sim 0332196182 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
96182 Viettel
Đặt mua
0369411002350,000
420.000
Sim 0369411002 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
411002 Viettel
Đặt mua
0353288522350,000
420.000
Sim 0353288522 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
522 Viettel
Đặt mua
0398663622350,000
420.000
Sim 0398663622 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3622 Viettel
Đặt mua
0332123692350,000
420.000
Sim 0332123692 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
23692 Viettel
Đặt mua
0395130512350,000
420.000
Sim 0395130512 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
130512 Viettel
Đặt mua
0328380382350,000
420.000
Sim 0328380382 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
382 Viettel
Đặt mua
0338288852350,000
420.000
Sim 0338288852 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
8852 Viettel
Đặt mua
0333151242350,000
420.000
Sim 0333151242 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
51242 Viettel
Đặt mua
0384666562350,000
420.000
Sim 0384666562 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
666562 Viettel
Đặt mua
0366644352350,000
420.000
Sim 0366644352 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
352 Viettel
Đặt mua
0356838552350,000
420.000
Sim 0356838552 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8552 Viettel
Đặt mua
0336566442350,000
420.000
Sim 0336566442 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
66442 Viettel
Đặt mua
0395281962350,000
420.000
Sim 0395281962 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
281962 Viettel
Đặt mua
0328190412350,000
420.000
Sim 0328190412 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
412 Viettel
Đặt mua
0328230312350,000
420.000
Sim 0328230312 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0312 Viettel
Đặt mua
0328245512350,000
420.000
Sim 0328245512 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
45512 Viettel
Đặt mua
0328260912350,000
420.000
Sim 0328260912 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
260912 Viettel
Đặt mua
0329130812350,000
420.000
Sim 0329130812 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
812 Viettel
Đặt mua
0329190312350,000
420.000
Sim 0329190312 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0312 Viettel
Đặt mua
0329250512350,000
420.000
Sim 0329250512 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
50512 Viettel
Đặt mua
0329300512350,000
420.000
Sim 0329300512 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
300512 Viettel
Đặt mua
0332100502350,000
420.000
Sim 0332100502 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
502 Viettel
Đặt mua
0332180802350,000
420.000
Sim 0332180802 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0802 Viettel
Đặt mua
0332310812350,000
420.000
Sim 0332310812 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
10812 Viettel
Đặt mua
0333130412350,000
420.000
Sim 0333130412 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
130412 Viettel
Đặt mua
0333190412350,000
420.000
Sim 0333190412 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
412 Viettel
Đặt mua
0334040312350,000
420.000
Sim 0334040312 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0312 Viettel
Đặt mua
0334150802350,000
420.000
Sim 0334150802 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
50802 Viettel
Đặt mua
0334160402350,000
420.000
Sim 0334160402 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
160402 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 03 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 03 là của nhà mạng: Viettel
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Chí Sơn
  Đặt sim: 09821...62
  Vào lúc: 22:56 19/9/2020

  Ngô Văn Nam
  Đặt sim: 09675...26
  Vào lúc: 22:52 19/9/2020

  Lê Văn Hậu
  Đặt sim: 09782...32
  Vào lúc: 22:50 19/9/2020

  Huỳnh Đức Khương
  Đặt sim: 09049...58
  Vào lúc: 22:46 19/9/2020

  Ngô Đức Hải
  Đặt sim: 01284...31
  Vào lúc: 22:44 19/9/2020

  Nguyễn Văn Lực
  Đặt sim: 08938...74
  Vào lúc: 22:41 19/9/2020

  Hoàng Minh Dương
  Đặt sim: 01641...38
  Vào lúc: 22:38 19/9/2020

  Nguyễn Minh Long
  Đặt sim: 01294...35
  Vào lúc: 22:34 19/9/2020

  Huỳnh Thị Di
  Đặt sim: 09865...68
  Vào lúc: 22:32 19/9/2020

  Trần Đức Phong
  Đặt sim: 08641...22
  Vào lúc: 22:29 19/9/2020

  Trần Văn Nam
  Đặt sim: 09848...17
  Vào lúc: 22:26 19/9/2020

  Nguyễn Đức Nhật
  Đặt sim: 01650...85
  Vào lúc: 22:22 19/9/2020

  Nguyễn Văn Lợi
  Đặt sim: 01299...88
  Vào lúc: 22:19 19/9/2020

  Nguyễn Văn Tùng
  Đặt sim: 09171...86
  Vào lúc: 22:17 19/9/2020

  Phạm Minh Toàn
  Đặt sim: 09047...68
  Vào lúc: 22:13 19/9/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.