sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 03 Viettel Năm Sinh Không lỗi dính 4 Năm 2010 Canh Dần Mệnh Mộc, Tùng bách mộc

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0375602010410,000
490.000
Sim 0375602010 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
0367372010410,000
490.000
Sim 0367372010 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72010 Viettel
Đặt mua
0383702010410,000
490.000
Sim 0383702010 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
702010 Viettel
Đặt mua
0355722010410,000
490.000
Sim 0355722010 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Viettel
Đặt mua
0373562010410,000
490.000
Sim 0373562010 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
0379292010410,000
490.000
Sim 0379292010 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
92010 Viettel
Đặt mua
0393582010410,000
490.000
Sim 0393582010 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
582010 Viettel
Đặt mua
0366502010410,000
490.000
Sim 0366502010 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Viettel
Đặt mua
0375802010410,000
490.000
Sim 0375802010 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
0395762010410,000
490.000
Sim 0395762010 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62010 Viettel
Đặt mua
0377132010410,000
490.000
Sim 0377132010 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
132010 Viettel
Đặt mua
0382632010410,000
490.000
Sim 0382632010 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Viettel
Đặt mua
0379762010410,000
490.000
Sim 0379762010 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
0379352010410,000
490.000
Sim 0379352010 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52010 Viettel
Đặt mua
0387392010410,000
490.000
Sim 0387392010 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
392010 Viettel
Đặt mua
0366592010410,000
490.000
Sim 0366592010 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Viettel
Đặt mua
0397192010410,000
490.000
Sim 0397192010 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
0372622010410,000
490.000
Sim 0372622010 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22010 Viettel
Đặt mua
0392852010410,000
490.000
Sim 0392852010 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
852010 Viettel
Đặt mua
0369732010410,000
490.000
Sim 0369732010 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Viettel
Đặt mua
0387592010410,000
490.000
Sim 0387592010 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
0387512010410,000
490.000
Sim 0387512010 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
12010 Viettel
Đặt mua
0329672010410,000
490.000
Sim 0329672010 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
672010 Viettel
Đặt mua
0359172010410,000
490.000
Sim 0359172010 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Viettel
Đặt mua
0396152010410,000
490.000
Sim 0396152010 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
0368762010410,000
490.000
Sim 0368762010 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62010 Viettel
Đặt mua
0358762010470,000
560.000
Sim 0358762010 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
762010 Viettel
Đặt mua
0398082010520,000
620.000
Sim 0398082010 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Viettel
Đặt mua
0352782010520,000
620.000
Sim 0352782010 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
0393532010550,000
660.000
Sim 0393532010 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
32010 Viettel
Đặt mua
0326212010550,000
660.000
Sim 0326212010 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Viettel
Đặt mua
0399532010550,000
660.000
Sim 0399532010 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Viettel
Đặt mua
0386612010590,000
710.000
Sim 0386612010 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
0389622010590,000
710.000
Sim 0389622010 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22010 Viettel
Đặt mua
0372312010620,000
740.000
Sim 0372312010 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
312010 Viettel
Đặt mua
0337502010640,000
770.000
Sim 0337502010 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Viettel
Đặt mua
0332602010660,000
790.000
Sim 0332602010 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
0358602010660,000
790.000
Sim 0358602010 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
02010 Viettel
Đặt mua
0377902010660,000
790.000
Sim 0377902010 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
902010 Viettel
Đặt mua
0378802010680,000
820.000
Sim 0378802010 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Viettel
Đặt mua
0337802010690,000
830.000
Sim 0337802010 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
0327262010690,000
830.000
Sim 0327262010 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62010 Viettel
Đặt mua
0338572010700,000
840.000
Sim 0338572010 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
572010 Viettel
Đặt mua
0359502010700,000
840.000
Sim 0359502010 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Viettel
Đặt mua
0365502010700,000
840.000
Sim 0365502010 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
0327572010700,000
840.000
Sim 0327572010 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72010 Viettel
Đặt mua
0387562010700,000
840.000
Sim 0387562010 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
562010 Viettel
Đặt mua
0362502010700,000
840.000
Sim 0362502010 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Viettel
Đặt mua
0375702010710,000
850.000
Sim 0375702010 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
0375062010730,000
880.000
Sim 0375062010 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62010 Viettel
Đặt mua
0375162010730,000
880.000
Sim 0375162010 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
162010 Viettel
Đặt mua
0338502010760,000
910.000
Sim 0338502010 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Viettel
Đặt mua
0337782010760,000
910.000
Sim 0337782010 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
0398652010760,000
910.000
Sim 0398652010 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52010 Viettel
Đặt mua
0376912010760,000
910.000
Sim 0376912010 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
912010 Viettel
Đặt mua
0395722010760,000
910.000
Sim 0395722010 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Viettel
Đặt mua
0328902010760,000
910.000
Sim 0328902010 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
0386372010760,000
910.000
Sim 0386372010 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72010 Viettel
Đặt mua
0357612010760,000
910.000
Sim 0357612010 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
612010 Viettel
Đặt mua
0397582010760,000
910.000
Sim 0397582010 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Viettel
Đặt mua
0356972010760,000
910.000
Sim 0356972010 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
0389702010760,000
910.000
Sim 0389702010 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
02010 Viettel
Đặt mua
0328732010760,000
910.000
Sim 0328732010 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
732010 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 03 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 03 là của nhà mạng: Viettel
Năm 2010 Canh Dần Mệnh Mộc, Tùng bách mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Chí Phong
  Đặt sim: 08612...89
  Vào lúc: 22:55 16/10/2021

  Phan Minh Lập
  Đặt sim: 01262...53
  Vào lúc: 22:52 16/10/2021

  Hoàng Chí Bảo
  Đặt sim: 01281...99
  Vào lúc: 22:50 16/10/2021

  Huỳnh Minh An
  Đặt sim: 09039...40
  Vào lúc: 22:46 16/10/2021

  Huỳnh Chí Hoàng
  Đặt sim: 08864...51
  Vào lúc: 22:44 16/10/2021

  Trần Thục Hồng
  Đặt sim: 09341...41
  Vào lúc: 22:41 16/10/2021

  Nguyễn Duy Quỳnh
  Đặt sim: 01640...35
  Vào lúc: 22:38 16/10/2021

  Lê Văn Long
  Đặt sim: 01238...78
  Vào lúc: 22:34 16/10/2021

  Trần Minh Cương
  Đặt sim: 01288...37
  Vào lúc: 22:31 16/10/2021

  Trần Diệp Nhiên
  Đặt sim: 01293...94
  Vào lúc: 22:28 16/10/2021

  Nguyễn Kiều Thảo
  Đặt sim: 09830...54
  Vào lúc: 22:25 16/10/2021

  Lê Văn Ken
  Đặt sim: 09846...96
  Vào lúc: 22:23 16/10/2021

  Phạm Chí Kiên
  Đặt sim: 01232...57
  Vào lúc: 22:20 16/10/2021

  Ngô Văn Khương
  Đặt sim: 08863...25
  Vào lúc: 22:17 16/10/2021

  Nguyễn Thị Thơ
  Đặt sim: 08648...62
  Vào lúc: 22:13 16/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.