sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 038 Viettel Tam Hoa - Sim dau so 038 viettel tam hoa

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0382129444530,000
640.000
Sim 0382129444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9444 Viettel
Đặt mua
0382162444550,000
660.000
Sim 0382162444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
62444 Viettel
Đặt mua
0382051444550,000
660.000
Sim 0382051444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
051444 Viettel
Đặt mua
0382803444550,000
660.000
Sim 0382803444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0389570444550,000
660.000
Sim 0389570444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0444 Viettel
Đặt mua
0387206444550,000
660.000
Sim 0387206444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
06444 Viettel
Đặt mua
0386701444550,000
660.000
Sim 0386701444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
701444 Viettel
Đặt mua
0387491444550,000
660.000
Sim 0387491444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0388508444550,000
660.000
Sim 0388508444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8444 Viettel
Đặt mua
0387716444550,000
660.000
Sim 0387716444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
16444 Viettel
Đặt mua
0385065444560,000
670.000
Sim 0385065444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
065444 Viettel
Đặt mua
0385181444600,000
720.000
Sim 0385181444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0386092444600,000
720.000
Sim 0386092444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2444 Viettel
Đặt mua
0385890444600,000
720.000
Sim 0385890444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
90444 Viettel
Đặt mua
0387941444600,000
720.000
Sim 0387941444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
941444 Viettel
Đặt mua
0385673444600,000
720.000
Sim 0385673444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0384608444600,000
720.000
Sim 0384608444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8444 Viettel
Đặt mua
0386019444600,000
720.000
Sim 0386019444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
19444 Viettel
Đặt mua
0385862444600,000
720.000
Sim 0385862444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
862444 Viettel
Đặt mua
0388645444600,000
720.000
Sim 0388645444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0384939444600,000
720.000
Sim 0384939444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9444 Viettel
Đặt mua
0384362444600,000
720.000
Sim 0384362444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
62444 Viettel
Đặt mua
0385605444600,000
720.000
Sim 0385605444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
605444 Viettel
Đặt mua
0382452444600,000
720.000
Sim 0382452444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0385116444600,000
720.000
Sim 0385116444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6444 Viettel
Đặt mua
0386760444600,000
720.000
Sim 0386760444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
60444 Viettel
Đặt mua
0384049444600,000
720.000
Sim 0384049444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
049444 Viettel
Đặt mua
0387158444600,000
720.000
Sim 0387158444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0385012444600,000
720.000
Sim 0385012444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2444 Viettel
Đặt mua
0389927444600,000
720.000
Sim 0389927444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27444 Viettel
Đặt mua
0385276444600,000
720.000
Sim 0385276444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
276444 Viettel
Đặt mua
0387796444630,000
760.000
Sim 0387796444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0389847444650,000
780.000
Sim 0389847444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7444 Viettel
Đặt mua
0385318444650,000
780.000
Sim 0385318444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
18444 Viettel
Đặt mua
0384451444650,000
780.000
Sim 0384451444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
451444 Viettel
Đặt mua
0387823444650,000
780.000
Sim 0387823444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0388775444650,000
780.000
Sim 0388775444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5444 Viettel
Đặt mua
0383766444650,000
780.000
Sim 0383766444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66444 Viettel
Đặt mua
0387989444650,000
780.000
Sim 0387989444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
989444 Viettel
Đặt mua
0384107444650,000
780.000
Sim 0384107444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0384363444650,000
780.000
Sim 0384363444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3444 Viettel
Đặt mua
0383690444650,000
780.000
Sim 0383690444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
90444 Viettel
Đặt mua
0385653444660,000
790.000
Sim 0385653444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
653444 Viettel
Đặt mua
0389665444690,000
830.000
Sim 0389665444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0386697444690,000
830.000
Sim 0386697444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7444 Viettel
Đặt mua
0387307444700,000
840.000
Sim 0387307444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
07444 Viettel
Đặt mua
0382532444700,000
840.000
Sim 0382532444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
532444 Viettel
Đặt mua
0383007444700,000
840.000
Sim 0383007444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0387010444700,000
840.000
Sim 0387010444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0444 Viettel
Đặt mua
0385209444700,000
840.000
Sim 0385209444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09444 Viettel
Đặt mua
0383427444700,000
840.000
Sim 0383427444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
427444 Viettel
Đặt mua
0385760444700,000
840.000
Sim 0385760444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0385806444700,000
840.000
Sim 0385806444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6444 Viettel
Đặt mua
0384118444700,000
840.000
Sim 0384118444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
18444 Viettel
Đặt mua
0386796444700,000
840.000
Sim 0386796444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
796444 Viettel
Đặt mua
0388607444700,000
840.000
Sim 0388607444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0387618444700,000
840.000
Sim 0387618444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8444 Viettel
Đặt mua
0387763444700,000
840.000
Sim 0387763444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
63444 Viettel
Đặt mua
0383320444700,000
840.000
Sim 0383320444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
320444 Viettel
Đặt mua
0386105444700,000
840.000
Sim 0386105444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Viettel
Đặt mua
0383529444700,000
840.000
Sim 0383529444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9444 Viettel
Đặt mua
0387671444700,000
840.000
Sim 0387671444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
71444 Viettel
Đặt mua
0387911444700,000
840.000
Sim 0387911444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
911444 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 038 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 038 là của nhà mạng: Viettel
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Chí Sơn
  Đặt sim: 09821...62
  Vào lúc: 22:56 19/9/2020

  Ngô Văn Nam
  Đặt sim: 09675...26
  Vào lúc: 22:52 19/9/2020

  Lê Văn Hậu
  Đặt sim: 09782...32
  Vào lúc: 22:50 19/9/2020

  Huỳnh Đức Khương
  Đặt sim: 09049...58
  Vào lúc: 22:46 19/9/2020

  Ngô Đức Hải
  Đặt sim: 01284...31
  Vào lúc: 22:44 19/9/2020

  Nguyễn Văn Lực
  Đặt sim: 08938...74
  Vào lúc: 22:41 19/9/2020

  Hoàng Minh Dương
  Đặt sim: 01641...38
  Vào lúc: 22:38 19/9/2020

  Nguyễn Minh Long
  Đặt sim: 01294...35
  Vào lúc: 22:34 19/9/2020

  Huỳnh Thị Di
  Đặt sim: 09865...68
  Vào lúc: 22:32 19/9/2020

  Trần Đức Phong
  Đặt sim: 08641...22
  Vào lúc: 22:29 19/9/2020

  Trần Văn Nam
  Đặt sim: 09848...17
  Vào lúc: 22:26 19/9/2020

  Nguyễn Đức Nhật
  Đặt sim: 01650...85
  Vào lúc: 22:22 19/9/2020

  Nguyễn Văn Lợi
  Đặt sim: 01299...88
  Vào lúc: 22:19 19/9/2020

  Nguyễn Văn Tùng
  Đặt sim: 09171...86
  Vào lúc: 22:17 19/9/2020

  Phạm Minh Toàn
  Đặt sim: 09047...68
  Vào lúc: 22:13 19/9/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.