sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 039 Viettel Không lỗi dính 7

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0395116859350,000
420.000
Sim 0395116859 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6859 Viettel
Đặt mua
0396154449350,000
420.000
Sim 0396154449 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
54449 Viettel
Đặt mua
0398993169350,000
420.000
Sim 0398993169 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
993169 Viettel
Đặt mua
0395085199350,000
420.000
Sim 0395085199 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
199 Viettel
Đặt mua
0392283269350,000
420.000
Sim 0392283269 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3269 Viettel
Đặt mua
0396183039350,000
420.000
Sim 0396183039 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
83039 Viettel
Đặt mua
0394125839350,000
420.000
Sim 0394125839 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
125839 Viettel
Đặt mua
0392235839350,000
420.000
Sim 0392235839 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
839 Viettel
Đặt mua
0393215339350,000
420.000
Sim 0393215339 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5339 Viettel
Đặt mua
0394385939350,000
420.000
Sim 0394385939 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
85939 Viettel
Đặt mua
0395208839350,000
420.000
Sim 0395208839 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
208839 Viettel
Đặt mua
0392522499350,000
420.000
Sim 0392522499 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
499 Viettel
Đặt mua
0396002139350,000
420.000
Sim 0396002139 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2139 Viettel
Đặt mua
0396308239350,000
420.000
Sim 0396308239 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
08239 Viettel
Đặt mua
0399054199350,000
420.000
Sim 0399054199 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
054199 Viettel
Đặt mua
0394413599350,000
420.000
Sim 0394413599 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
599 Viettel
Đặt mua
0392612359350,000
420.000
Sim 0392612359 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2359 Viettel
Đặt mua
0394120219350,000
420.000
Sim 0394120219 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
20219 Viettel
Đặt mua
0393851859350,000
420.000
Sim 0393851859 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
851859 Viettel
Đặt mua
0396944229350,000
420.000
Sim 0396944229 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
229 Viettel
Đặt mua
0393359839350,000
420.000
Sim 0393359839 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9839 Viettel
Đặt mua
0392031109350,000
420.000
Sim 0392031109 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
31109 Viettel
Đặt mua
0392140219350,000
420.000
Sim 0392140219 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
140219 Viettel
Đặt mua
0392161109350,000
420.000
Sim 0392161109 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
109 Viettel
Đặt mua
0392200509350,000
420.000
Sim 0392200509 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0509 Viettel
Đặt mua
0392230209350,000
420.000
Sim 0392230209 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
30209 Viettel
Đặt mua
0392230519350,000
420.000
Sim 0392230519 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
230519 Viettel
Đặt mua
0392231109350,000
420.000
Sim 0392231109 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
109 Viettel
Đặt mua
0392603409350,000
420.000
Sim 0392603409 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3409 Viettel
Đặt mua
0393050109350,000
420.000
Sim 0393050109 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
50109 Viettel
Đặt mua
0393110109350,000
420.000
Sim 0393110109 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
110109 Viettel
Đặt mua
0393110819350,000
420.000
Sim 0393110819 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
819 Viettel
Đặt mua
0393121109350,000
420.000
Sim 0393121109 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1109 Viettel
Đặt mua
0393280609350,000
420.000
Sim 0393280609 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
80609 Viettel
Đặt mua
0393300219350,000
420.000
Sim 0393300219 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
300219 Viettel
Đặt mua
0393325509350,000
420.000
Sim 0393325509 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
509 Viettel
Đặt mua
0393982809350,000
420.000
Sim 0393982809 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2809 Viettel
Đặt mua
0394025809350,000
420.000
Sim 0394025809 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
25809 Viettel
Đặt mua
0394050209350,000
420.000
Sim 0394050209 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
050209 Viettel
Đặt mua
0394050809350,000
420.000
Sim 0394050809 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
809 Viettel
Đặt mua
0394120819350,000
420.000
Sim 0394120819 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0819 Viettel
Đặt mua
0394130509350,000
420.000
Sim 0394130509 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
30509 Viettel
Đặt mua
0394180219350,000
420.000
Sim 0394180219 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
180219 Viettel
Đặt mua
0394231009350,000
420.000
Sim 0394231009 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
009 Viettel
Đặt mua
0394240209350,000
420.000
Sim 0394240209 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0209 Viettel
Đặt mua
0394246909350,000
420.000
Sim 0394246909 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
46909 Viettel
Đặt mua
0394250409350,000
420.000
Sim 0394250409 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
250409 Viettel
Đặt mua
0394251219350,000
420.000
Sim 0394251219 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
219 Viettel
Đặt mua
0395080609350,000
420.000
Sim 0395080609 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0609 Viettel
Đặt mua
0395130409350,000
420.000
Sim 0395130409 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
30409 Viettel
Đặt mua
0395130819350,000
420.000
Sim 0395130819 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
130819 Viettel
Đặt mua
0395220319350,000
420.000
Sim 0395220319 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
319 Viettel
Đặt mua
0395230509350,000
420.000
Sim 0395230509 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0509 Viettel
Đặt mua
0395241209350,000
420.000
Sim 0395241209 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
41209 Viettel
Đặt mua
0395291209350,000
420.000
Sim 0395291209 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
291209 Viettel
Đặt mua
0396040419350,000
420.000
Sim 0396040419 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
419 Viettel
Đặt mua
0394165169350,000
420.000
Sim 0394165169 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5169 Viettel
Đặt mua
0392401369350,000
420.000
Sim 0392401369 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
01369 Viettel
Đặt mua
0393040139350,000
420.000
Sim 0393040139 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
040139 Viettel
Đặt mua
0393305919350,000
420.000
Sim 0393305919 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
919 Viettel
Đặt mua
0392860919350,000
420.000
Sim 0392860919 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0919 Viettel
Đặt mua
0394048959350,000
420.000
Sim 0394048959 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
48959 Viettel
Đặt mua
0398648839350,000
420.000
Sim 0398648839 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
648839 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 039 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 039 là của nhà mạng: Viettel
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Đức Nguyên
  Đặt sim: 01652...91
  Vào lúc: 10:55 10/8/2020

  Ngô Cát Chi
  Đặt sim: 09782...50
  Vào lúc: 10:53 10/8/2020

  Nguyễn Duy Vương
  Đặt sim: 08910...44
  Vào lúc: 10:50 10/8/2020

  Ngô Duy Hòa
  Đặt sim: 09019...19
  Vào lúc: 10:46 10/8/2020

  Trần Ngọc Mai
  Đặt sim: 09881...20
  Vào lúc: 10:43 10/8/2020

  Ngô Thục Nguyệt
  Đặt sim: 09355...19
  Vào lúc: 10:40 10/8/2020

  Lê Văn Nguyên
  Đặt sim: 01231...70
  Vào lúc: 10:37 10/8/2020

  Phan Cát Thảo
  Đặt sim: 09354...99
  Vào lúc: 10:34 10/8/2020

  Nguyễn Cát Thơ
  Đặt sim: 01264...35
  Vào lúc: 10:31 10/8/2020

  Phan Minh Anh
  Đặt sim: 01224...87
  Vào lúc: 10:29 10/8/2020

  Trần Đức Khôi
  Đặt sim: 09875...77
  Vào lúc: 10:25 10/8/2020

  Nguyễn Đức Hoàng
  Đặt sim: 01630...81
  Vào lúc: 10:22 10/8/2020

  Nguyễn Văn Lộc
  Đặt sim: 01688...50
  Vào lúc: 10:19 10/8/2020

  Huỳnh Chí Hiển
  Đặt sim: 01279...67
  Vào lúc: 10:16 10/8/2020

  Trần Văn Lâm
  Đặt sim: 01244...73
  Vào lúc: 10:13 10/8/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.