sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 07 Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0792666288350,000
420.000
Sim 0792666288 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
6288 Mobifone
Đặt mua
0762550868350,000
420.000
Sim 0762550868 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
50868 Mobifone
Đặt mua
0702587568350,000
420.000
Sim 0702587568 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
587568 Mobifone
Đặt mua
0788660568350,000
420.000
Sim 0788660568 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
568 Mobifone
Đặt mua
0708083268350,000
420.000
Sim 0708083268 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3268 Mobifone
Đặt mua
0779588818350,000
420.000
Sim 0779588818 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
88818 Mobifone
Đặt mua
0782351828350,000
420.000
Sim 0782351828 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
351828 Mobifone
Đặt mua
0769119838350,000
420.000
Sim 0769119838 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
838 Mobifone
Đặt mua
0769115838350,000
420.000
Sim 0769115838 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5838 Mobifone
Đặt mua
0766211828350,000
420.000
Sim 0766211828 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
11828 Mobifone
Đặt mua
0762115838350,000
420.000
Sim 0762115838 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
115838 Mobifone
Đặt mua
0766199838350,000
420.000
Sim 0766199838 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
838 Mobifone
Đặt mua
0766211838350,000
420.000
Sim 0766211838 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1838 Mobifone
Đặt mua
0773221838350,000
420.000
Sim 0773221838 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
21838 Mobifone
Đặt mua
0773211838350,000
420.000
Sim 0773211838 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
211838 Mobifone
Đặt mua
0782335838350,000
420.000
Sim 0782335838 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
838 Mobifone
Đặt mua
0773253568350,000
420.000
Sim 0773253568 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3568 Mobifone
Đặt mua
0776351568350,000
420.000
Sim 0776351568 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
51568 Mobifone
Đặt mua
0796233568350,000
420.000
Sim 0796233568 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
233568 Mobifone
Đặt mua
0796291568350,000
420.000
Sim 0796291568 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
568 Mobifone
Đặt mua
0776328568350,000
420.000
Sim 0776328568 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8568 Mobifone
Đặt mua
0766153168350,000
420.000
Sim 0766153168 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
53168 Mobifone
Đặt mua
0782352168350,000
420.000
Sim 0782352168 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
352168 Mobifone
Đặt mua
0782337368350,000
420.000
Sim 0782337368 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
368 Mobifone
Đặt mua
0705038368350,000
420.000
Sim 0705038368 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8368 Mobifone
Đặt mua
0766226188350,000
420.000
Sim 0766226188 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
26188 Mobifone
Đặt mua
0766299228350,000
420.000
Sim 0766299228 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
299228 Mobifone
Đặt mua
0769133228350,000
420.000
Sim 0769133228 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
228 Mobifone
Đặt mua
0762121228350,000
420.000
Sim 0762121228 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1228 Mobifone
Đặt mua
0762262188350,000
420.000
Sim 0762262188 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
62188 Mobifone
Đặt mua
0766252988350,000
420.000
Sim 0766252988 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
252988 Mobifone
Đặt mua
0769162838350,000
420.000
Sim 0769162838 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
838 Mobifone
Đặt mua
0766192838350,000
420.000
Sim 0766192838 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2838 Mobifone
Đặt mua
0762168128350,000
420.000
Sim 0762168128 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
68128 Mobifone
Đặt mua
0782338398350,000
420.000
Sim 0782338398 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
338398 Mobifone
Đặt mua
0762211618350,000
420.000
Sim 0762211618 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
618 Mobifone
Đặt mua
0762299528350,000
420.000
Sim 0762299528 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9528 Mobifone
Đặt mua
0762229918350,000
420.000
Sim 0762229918 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
29918 Mobifone
Đặt mua
0762223398350,000
420.000
Sim 0762223398 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
223398 Mobifone
Đặt mua
0762226618350,000
420.000
Sim 0762226618 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
618 Mobifone
Đặt mua
0793119928350,000
420.000
Sim 0793119928 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9928 Mobifone
Đặt mua
0766223318350,000
420.000
Sim 0766223318 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
23318 Mobifone
Đặt mua
0766262928350,000
420.000
Sim 0766262928 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
262928 Mobifone
Đặt mua
0766191928350,000
420.000
Sim 0766191928 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
928 Mobifone
Đặt mua
0762232398350,000
420.000
Sim 0762232398 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2398 Mobifone
Đặt mua
0782339398350,000
420.000
Sim 0782339398 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
39398 Mobifone
Đặt mua
0776339398350,000
420.000
Sim 0776339398 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
339398 Mobifone
Đặt mua
0762229298350,000
420.000
Sim 0762229298 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
298 Mobifone
Đặt mua
0762258528350,000
420.000
Sim 0762258528 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8528 Mobifone
Đặt mua
0762131958350,000
420.000
Sim 0762131958 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31958 Mobifone
Đặt mua
0769131008350,000
420.000
Sim 0769131008 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
131008 Mobifone
Đặt mua
0766180968350,000
420.000
Sim 0766180968 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
968 Mobifone
Đặt mua
0762230278350,000
420.000
Sim 0762230278 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0278 Mobifone
Đặt mua
0768270878350,000
420.000
Sim 0768270878 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
70878 Mobifone
Đặt mua
0762021278350,000
420.000
Sim 0762021278 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
021278 Mobifone
Đặt mua
0766190378350,000
420.000
Sim 0766190378 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
378 Mobifone
Đặt mua
0782310578350,000
420.000
Sim 0782310578 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0578 Mobifone
Đặt mua
0796190378350,000
420.000
Sim 0796190378 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
90378 Mobifone
Đặt mua
0782300118350,000
420.000
Sim 0782300118 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
300118 Mobifone
Đặt mua
0766071178350,000
420.000
Sim 0766071178 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
178 Mobifone
Đặt mua
0782310778350,000
420.000
Sim 0782310778 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0778 Mobifone
Đặt mua
0766190618350,000
420.000
Sim 0766190618 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
90618 Mobifone
Đặt mua
0782300178350,000
420.000
Sim 0782300178 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
300178 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 07 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 07 là của nhà mạng: Mobifone
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Hoàng Thị Nhàn
  Đặt sim: 01237...77
  Vào lúc: 22:56 25/6/2022

  Ngô Minh Nguyên
  Đặt sim: 01652...90
  Vào lúc: 22:53 25/6/2022

  Phạm Văn Anh
  Đặt sim: 01290...81
  Vào lúc: 22:49 25/6/2022

  Trần Văn An
  Đặt sim: 01286...93
  Vào lúc: 22:46 25/6/2022

  Trần Chí Cường
  Đặt sim: 01273...85
  Vào lúc: 22:43 25/6/2022

  Ngô Thị Nhàn
  Đặt sim: 09632...98
  Vào lúc: 22:41 25/6/2022

  Nguyễn Văn Quỳnh
  Đặt sim: 09038...40
  Vào lúc: 22:37 25/6/2022

  Phạm Văn Long
  Đặt sim: 01292...33
  Vào lúc: 22:34 25/6/2022

  Nguyễn Thị Nhân
  Đặt sim: 08635...59
  Vào lúc: 22:32 25/6/2022

  Trần Minh Tuấn
  Đặt sim: 09620...50
  Vào lúc: 22:29 25/6/2022

  Hoàng Đức Thắng
  Đặt sim: 08877...82
  Vào lúc: 22:25 25/6/2022

  Phạm Minh Hoàng
  Đặt sim: 01684...63
  Vào lúc: 22:22 25/6/2022

  Nguyễn Đức Long
  Đặt sim: 09731...42
  Vào lúc: 22:19 25/6/2022

  Trần Minh Anh
  Đặt sim: 01232...54
  Vào lúc: 22:17 25/6/2022

  Phan Đức Khôi
  Đặt sim: 01641...86
  Vào lúc: 22:13 25/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.