sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 07 Mobifone - Sim dau so 07 mobifone

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0704118255160,000
190.000
Sim 0704118255 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8255 Mobifone
Đặt mua
0704117255160,000
190.000
Sim 0704117255 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
17255 Mobifone
Đặt mua
0795303935160,000
190.000
Sim 0795303935 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
303935 Mobifone
Đặt mua
0796352635160,000
190.000
Sim 0796352635 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
635 Mobifone
Đặt mua
0702262055160,000
190.000
Sim 0702262055 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2055 Mobifone
Đặt mua
0702296755160,000
190.000
Sim 0702296755 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
96755 Mobifone
Đặt mua
0793258775160,000
190.000
Sim 0793258775 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
258775 Mobifone
Đặt mua
0793378385160,000
190.000
Sim 0793378385 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
385 Mobifone
Đặt mua
0795297005160,000
190.000
Sim 0795297005 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7005 Mobifone
Đặt mua
0796346755160,000
190.000
Sim 0796346755 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
46755 Mobifone
Đặt mua
0795238665160,000
190.000
Sim 0795238665 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
238665 Mobifone
Đặt mua
0702296985160,000
190.000
Sim 0702296985 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
985 Mobifone
Đặt mua
0705853525160,000
190.000
Sim 0705853525 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3525 Mobifone
Đặt mua
0702262485160,000
190.000
Sim 0702262485 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
62485 Mobifone
Đặt mua
0702262395160,000
190.000
Sim 0702262395 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
262395 Mobifone
Đặt mua
0705616385160,000
190.000
Sim 0705616385 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
385 Mobifone
Đặt mua
0705873515160,000
190.000
Sim 0705873515 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3515 Mobifone
Đặt mua
0796468765160,000
190.000
Sim 0796468765 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
68765 Mobifone
Đặt mua
0796472095160,000
190.000
Sim 0796472095 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
472095 Mobifone
Đặt mua
0796468505160,000
190.000
Sim 0796468505 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
505 Mobifone
Đặt mua
0796451495160,000
190.000
Sim 0796451495 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1495 Mobifone
Đặt mua
0705624285160,000
190.000
Sim 0705624285 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
24285 Mobifone
Đặt mua
0705296595160,000
190.000
Sim 0705296595 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
296595 Mobifone
Đặt mua
0702296525160,000
190.000
Sim 0702296525 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
525 Mobifone
Đặt mua
0702296535160,000
190.000
Sim 0702296535 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6535 Mobifone
Đặt mua
0796415215160,000
190.000
Sim 0796415215 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
15215 Mobifone
Đặt mua
0796428085160,000
190.000
Sim 0796428085 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
428085 Mobifone
Đặt mua
0796317515160,000
190.000
Sim 0796317515 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
515 Mobifone
Đặt mua
0794136095160,000
190.000
Sim 0794136095 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6095 Mobifone
Đặt mua
0794136335160,000
190.000
Sim 0794136335 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
36335 Mobifone
Đặt mua
0799263635160,000
190.000
Sim 0799263635 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
263635 Mobifone
Đặt mua
0799250115160,000
190.000
Sim 0799250115 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
115 Mobifone
Đặt mua
0702299795160,000
190.000
Sim 0702299795 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9795 Mobifone
Đặt mua
0795214575160,000
190.000
Sim 0795214575 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
14575 Mobifone
Đặt mua
0795202135160,000
190.000
Sim 0795202135 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
202135 Mobifone
Đặt mua
0795300135160,000
190.000
Sim 0795300135 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
135 Mobifone
Đặt mua
0794154775160,000
190.000
Sim 0794154775 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4775 Mobifone
Đặt mua
0795250625160,000
190.000
Sim 0795250625 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
50625 Mobifone
Đặt mua
0795304135160,000
190.000
Sim 0795304135 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
304135 Mobifone
Đặt mua
0795233495160,000
190.000
Sim 0795233495 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
495 Mobifone
Đặt mua
0702262135160,000
190.000
Sim 0702262135 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2135 Mobifone
Đặt mua
0795234365160,000
190.000
Sim 0795234365 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
34365 Mobifone
Đặt mua
0795200965160,000
190.000
Sim 0795200965 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
200965 Mobifone
Đặt mua
0795305755160,000
190.000
Sim 0795305755 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
755 Mobifone
Đặt mua
0702275505160,000
190.000
Sim 0702275505 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5505 Mobifone
Đặt mua
0704118185160,000
190.000
Sim 0704118185 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
18185 Mobifone
Đặt mua
0789311415160,000
190.000
Sim 0789311415 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
311415 Mobifone
Đặt mua
0705833525160,000
190.000
Sim 0705833525 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
525 Mobifone
Đặt mua
0705803525160,000
190.000
Sim 0705803525 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3525 Mobifone
Đặt mua
0705793495160,000
190.000
Sim 0705793495 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
93495 Mobifone
Đặt mua
0705743495160,000
190.000
Sim 0705743495 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
743495 Mobifone
Đặt mua
0705723495160,000
190.000
Sim 0705723495 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
495 Mobifone
Đặt mua
0705833505160,000
190.000
Sim 0705833505 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3505 Mobifone
Đặt mua
0705783505160,000
190.000
Sim 0705783505 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
83505 Mobifone
Đặt mua
0705763505160,000
190.000
Sim 0705763505 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
763505 Mobifone
Đặt mua
0705723505160,000
190.000
Sim 0705723505 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
505 Mobifone
Đặt mua
0705753515160,000
190.000
Sim 0705753515 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3515 Mobifone
Đặt mua
0705723515160,000
190.000
Sim 0705723515 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
23515 Mobifone
Đặt mua
0705863495160,000
190.000
Sim 0705863495 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
863495 Mobifone
Đặt mua
0705853485160,000
190.000
Sim 0705853485 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
485 Mobifone
Đặt mua
0705783485160,000
190.000
Sim 0705783485 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3485 Mobifone
Đặt mua
0705723485160,000
190.000
Sim 0705723485 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
23485 Mobifone
Đặt mua
0788922325180,000
220.000
Sim 0788922325 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
922325 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 07 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 07 là của nhà mạng: Mobifone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Chí Nguyên
  Đặt sim: 09095...17
  Vào lúc: 13:56 16/10/2019

  Trần Văn Ninh
  Đặt sim: 01635...54
  Vào lúc: 13:53 16/10/2019

  Phạm Văn Tân
  Đặt sim: 01224...49
  Vào lúc: 13:49 16/10/2019

  Phan Cát Thảo
  Đặt sim: 08947...74
  Vào lúc: 13:46 16/10/2019

  Ngô Phương Chi
  Đặt sim: 01625...73
  Vào lúc: 13:44 16/10/2019

  Lê Văn Toàn
  Đặt sim: 09722...88
  Vào lúc: 13:41 16/10/2019

  Lê Minh Kiên
  Đặt sim: 08859...12
  Vào lúc: 13:38 16/10/2019

  Hoàng Đức Anh
  Đặt sim: 08827...58
  Vào lúc: 13:35 16/10/2019

  Phạm Chí Sang
  Đặt sim: 01696...81
  Vào lúc: 13:31 16/10/2019

  Nguyễn Đức Quốc
  Đặt sim: 09156...27
  Vào lúc: 13:28 16/10/2019

  Phạm Đức Khải
  Đặt sim: 01222...16
  Vào lúc: 13:25 16/10/2019

  Trần Ngọc Thơ
  Đặt sim: 01620...68
  Vào lúc: 13:22 16/10/2019

  Nguyễn Duy Khương
  Đặt sim: 09784...81
  Vào lúc: 13:20 16/10/2019

  Trần Đức Tuấn
  Đặt sim: 01659...60
  Vào lúc: 13:16 16/10/2019

  Ngô Văn Tuấn
  Đặt sim: 01661...27
  Vào lúc: 13:13 16/10/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.