sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 07 Năm Sinh Không lỗi dính 4 Năm 1985 Ất Sửu Mệnh Kim, Hải trung kim

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0763621985480,000
580.000
Sim 0763621985 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
0763561985480,000
580.000
Sim 0763561985 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61985 Mobifone
Đặt mua
0702531985480,000
580.000
Sim 0702531985 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
531985 Mobifone
Đặt mua
0763721985480,000
580.000
Sim 0763721985 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
0762531985480,000
580.000
Sim 0762531985 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
0763711985480,000
580.000
Sim 0763711985 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11985 Mobifone
Đặt mua
0763591985480,000
580.000
Sim 0763591985 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
591985 Mobifone
Đặt mua
0796751985480,000
580.000
Sim 0796751985 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
0768571985480,000
580.000
Sim 0768571985 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
0762751985480,000
580.000
Sim 0762751985 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51985 Mobifone
Đặt mua
0766531985480,000
580.000
Sim 0766531985 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
531985 Mobifone
Đặt mua
0787721985480,000
580.000
Sim 0787721985 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
0796721985480,000
580.000
Sim 0796721985 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
0788531985480,000
580.000
Sim 0788531985 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31985 Mobifone
Đặt mua
0766501985480,000
580.000
Sim 0766501985 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
501985 Mobifone
Đặt mua
0796761985480,000
580.000
Sim 0796761985 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
0788591985480,000
580.000
Sim 0788591985 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
0762651985480,000
580.000
Sim 0762651985 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51985 Mobifone
Đặt mua
0787531985480,000
580.000
Sim 0787531985 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
531985 Mobifone
Đặt mua
0796601985480,000
580.000
Sim 0796601985 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
0787761985480,000
580.000
Sim 0787761985 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
0766521985480,000
580.000
Sim 0766521985 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21985 Mobifone
Đặt mua
0796711985480,000
580.000
Sim 0796711985 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
711985 Mobifone
Đặt mua
0762611985480,000
580.000
Sim 0762611985 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
0795621985480,000
580.000
Sim 0795621985 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
0796581985480,000
580.000
Sim 0796581985 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81985 Mobifone
Đặt mua
0766751985480,000
580.000
Sim 0766751985 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
751985 Mobifone
Đặt mua
0702651985480,000
580.000
Sim 0702651985 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
0798071985480,000
580.000
Sim 0798071985 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
0786331985500,000
600.000
Sim 0786331985 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31985 Mobifone
Đặt mua
0795911985600,000
720.000
Sim 0795911985 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
911985 Mobifone
Đặt mua
0703501985670,000
800.000
Sim 0703501985 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
0769601985670,000
800.000
Sim 0769601985 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
0786701985670,000
800.000
Sim 0786701985 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01985 Mobifone
Đặt mua
0785501985670,000
800.000
Sim 0785501985 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
501985 Mobifone
Đặt mua
0792501985670,000
800.000
Sim 0792501985 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
0786201985670,000
800.000
Sim 0786201985 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
0792301985670,000
800.000
Sim 0792301985 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01985 Mobifone
Đặt mua
0798501985670,000
800.000
Sim 0798501985 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
501985 Mobifone
Đặt mua
0792701985670,000
800.000
Sim 0792701985 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
0797701985670,000
800.000
Sim 0797701985 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
0798301985670,000
800.000
Sim 0798301985 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01985 Mobifone
Đặt mua
0798901985670,000
800.000
Sim 0798901985 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
901985 Mobifone
Đặt mua
0792201985670,000
800.000
Sim 0792201985 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
0797801985670,000
800.000
Sim 0797801985 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
0786501985670,000
800.000
Sim 0786501985 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01985 Mobifone
Đặt mua
0783501985670,000
800.000
Sim 0783501985 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
501985 Mobifone
Đặt mua
0792601985670,000
800.000
Sim 0792601985 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
0785901985670,000
800.000
Sim 0785901985 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
0785701985670,000
800.000
Sim 0785701985 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01985 Mobifone
Đặt mua
0797201985670,000
800.000
Sim 0797201985 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
201985 Mobifone
Đặt mua
0785301985670,000
800.000
Sim 0785301985 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
0768871985700,000
840.000
Sim 0768871985 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
0797671985700,000
840.000
Sim 0797671985 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71985 Mobifone
Đặt mua
0785971985700,000
840.000
Sim 0785971985 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971985 Mobifone
Đặt mua
0788211985700,000
840.000
Sim 0788211985 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
0775311985700,000
840.000
Sim 0775311985 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
0769371985700,000
840.000
Sim 0769371985 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71985 Mobifone
Đặt mua
0792751985700,000
840.000
Sim 0792751985 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
751985 Mobifone
Đặt mua
0797731985700,000
840.000
Sim 0797731985 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
0792371985700,000
840.000
Sim 0792371985 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
0792361985700,000
840.000
Sim 0792361985 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61985 Mobifone
Đặt mua
0792351985700,000
840.000
Sim 0792351985 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
351985 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 07 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 07 là của nhà mạng: Mobifone
Năm 1985 Ất Sửu Mệnh Kim, Hải trung kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim

Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Đức Hiếu
  Đặt sim: 09392...29
  Vào lúc: 22:56 27/9/2022

  Phạm Minh Đăng
  Đặt sim: 08846...49
  Vào lúc: 22:53 27/9/2022

  Lê Văn Toàn
  Đặt sim: 08993...98
  Vào lúc: 22:49 27/9/2022

  Nguyễn Văn Khang
  Đặt sim: 01250...34
  Vào lúc: 22:47 27/9/2022

  Nguyễn Minh Ninh
  Đặt sim: 09821...71
  Vào lúc: 22:44 27/9/2022

  Nguyễn Chí Gia
  Đặt sim: 08637...17
  Vào lúc: 22:41 27/9/2022

  Trần Đức Khang
  Đặt sim: 09636...99
  Vào lúc: 22:38 27/9/2022

  Nguyễn Văn Khang
  Đặt sim: 01689...96
  Vào lúc: 22:34 27/9/2022

  Phạm Minh Nam
  Đặt sim: 01648...41
  Vào lúc: 22:32 27/9/2022

  Trần Văn Luân
  Đặt sim: 08827...40
  Vào lúc: 22:28 27/9/2022

  Trần Minh Hoàng
  Đặt sim: 01657...87
  Vào lúc: 22:26 27/9/2022

  Trần Thị Ðào
  Đặt sim: 08995...26
  Vào lúc: 22:23 27/9/2022

  Hoàng Kim Thi
  Đặt sim: 09075...93
  Vào lúc: 22:20 27/9/2022

  Hoàng Thục Hồng
  Đặt sim: 09384...15
  Vào lúc: 22:17 27/9/2022

  Nguyễn Chí Ninh
  Đặt sim: 01276...74
  Vào lúc: 22:14 27/9/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.