sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 07 Năm Sinh - Sim dau so 07 nam sinh

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0706301977300,000
360.000
Sim 0706301977 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1977 Mobifone
Đặt mua
0766381967400,000
480.000
Sim 0766381967 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81967 Mobifone
Đặt mua
0787241957400,000
480.000
Sim 0787241957 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
241957 Mobifone
Đặt mua
0788201967400,000
480.000
Sim 0788201967 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
967 Mobifone
Đặt mua
0782081957400,000
480.000
Sim 0782081957 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1957 Mobifone
Đặt mua
0768391967400,000
480.000
Sim 0768391967 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91967 Mobifone
Đặt mua
0787301977400,000
480.000
Sim 0787301977 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
301977 Mobifone
Đặt mua
0769201967400,000
480.000
Sim 0769201967 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
967 Mobifone
Đặt mua
0787311957400,000
480.000
Sim 0787311957 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1957 Mobifone
Đặt mua
0783121957400,000
480.000
Sim 0783121957 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21957 Mobifone
Đặt mua
0782181957400,000
480.000
Sim 0782181957 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
181957 Mobifone
Đặt mua
0788361957400,000
480.000
Sim 0788361957 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
957 Mobifone
Đặt mua
0782051967400,000
480.000
Sim 0782051967 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1967 Mobifone
Đặt mua
0783171957400,000
480.000
Sim 0783171957 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71957 Mobifone
Đặt mua
0769201957400,000
480.000
Sim 0769201957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
201957 Mobifone
Đặt mua
0787331967400,000
480.000
Sim 0787331967 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
967 Mobifone
Đặt mua
0787361957400,000
480.000
Sim 0787361957 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1957 Mobifone
Đặt mua
0782271957400,000
480.000
Sim 0782271957 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71957 Mobifone
Đặt mua
0788431967400,000
480.000
Sim 0788431967 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
431967 Mobifone
Đặt mua
0788491957400,000
480.000
Sim 0788491957 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
957 Mobifone
Đặt mua
0782211957400,000
480.000
Sim 0782211957 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1957 Mobifone
Đặt mua
0768381957400,000
480.000
Sim 0768381957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81957 Mobifone
Đặt mua
0766481967400,000
480.000
Sim 0766481967 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
481967 Mobifone
Đặt mua
0787241977400,000
480.000
Sim 0787241977 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
977 Mobifone
Đặt mua
0766411957400,000
480.000
Sim 0766411957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1957 Mobifone
Đặt mua
0766461957400,000
480.000
Sim 0766461957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61957 Mobifone
Đặt mua
0787231957400,000
480.000
Sim 0787231957 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
231957 Mobifone
Đặt mua
0783141967400,000
480.000
Sim 0783141967 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
967 Mobifone
Đặt mua
0787281967400,000
480.000
Sim 0787281967 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1967 Mobifone
Đặt mua
0788271957400,000
480.000
Sim 0788271957 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71957 Mobifone
Đặt mua
0788491967400,000
480.000
Sim 0788491967 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
491967 Mobifone
Đặt mua
0787251977400,000
480.000
Sim 0787251977 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
977 Mobifone
Đặt mua
0782101957400,000
480.000
Sim 0782101957 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1957 Mobifone
Đặt mua
0787211967400,000
480.000
Sim 0787211967 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11967 Mobifone
Đặt mua
0788471967400,000
480.000
Sim 0788471967 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
471967 Mobifone
Đặt mua
0769251967400,000
480.000
Sim 0769251967 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
967 Mobifone
Đặt mua
0768321977400,000
480.000
Sim 0768321977 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1977 Mobifone
Đặt mua
0787351967400,000
480.000
Sim 0787351967 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51967 Mobifone
Đặt mua
0766441967400,000
480.000
Sim 0766441967 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
441967 Mobifone
Đặt mua
0783151977400,000
480.000
Sim 0783151977 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
977 Mobifone
Đặt mua
0782241967400,000
480.000
Sim 0782241967 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1967 Mobifone
Đặt mua
0787391967400,000
480.000
Sim 0787391967 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91967 Mobifone
Đặt mua
0782171957400,000
480.000
Sim 0782171957 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
171957 Mobifone
Đặt mua
0787351957400,000
480.000
Sim 0787351957 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
957 Mobifone
Đặt mua
0789361957400,000
480.000
Sim 0789361957 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1957 Mobifone
Đặt mua
0783161957400,000
480.000
Sim 0783161957 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61957 Mobifone
Đặt mua
0769281957400,000
480.000
Sim 0769281957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
281957 Mobifone
Đặt mua
0766481957400,000
480.000
Sim 0766481957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
957 Mobifone
Đặt mua
0782101977400,000
480.000
Sim 0782101977 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1977 Mobifone
Đặt mua
0788401967400,000
480.000
Sim 0788401967 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01967 Mobifone
Đặt mua
0766381957400,000
480.000
Sim 0766381957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
381957 Mobifone
Đặt mua
0783161967400,000
480.000
Sim 0783161967 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
967 Mobifone
Đặt mua
0766461967400,000
480.000
Sim 0766461967 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1967 Mobifone
Đặt mua
0782061967400,000
480.000
Sim 0782061967 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61967 Mobifone
Đặt mua
0787321967400,000
480.000
Sim 0787321967 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
321967 Mobifone
Đặt mua
0766401957400,000
480.000
Sim 0766401957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
957 Mobifone
Đặt mua
0769241957400,000
480.000
Sim 0769241957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1957 Mobifone
Đặt mua
0787391957400,000
480.000
Sim 0787391957 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91957 Mobifone
Đặt mua
0787341957400,000
480.000
Sim 0787341957 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
341957 Mobifone
Đặt mua
0705031957400,000
480.000
Sim 0705031957 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
957 Mobifone
Đặt mua
0762151957400,000
480.000
Sim 0762151957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1957 Mobifone
Đặt mua
0762211957400,000
480.000
Sim 0762211957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11957 Mobifone
Đặt mua
0773291957400,000
480.000
Sim 0773291957 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
291957 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 07 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 07 là của nhà mạng: Mobifone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Thị Thơ
  Đặt sim: 08653...10
  Vào lúc: 13:56 25/8/2019

  Nguyễn Chí Anh
  Đặt sim: 09714...97
  Vào lúc: 13:53 25/8/2019

  Nguyễn Duy Hoàng
  Đặt sim: 09391...72
  Vào lúc: 13:49 25/8/2019

  Hoàng Thị Vân
  Đặt sim: 01210...40
  Vào lúc: 13:47 25/8/2019

  Huỳnh Minh Huy
  Đặt sim: 09659...48
  Vào lúc: 13:43 25/8/2019

  Nguyễn Minh Hảo
  Đặt sim: 09849...27
  Vào lúc: 13:41 25/8/2019

  Nguyễn Văn Khánh
  Đặt sim: 01291...56
  Vào lúc: 13:37 25/8/2019

  Phạm Chí Anh
  Đặt sim: 01687...68
  Vào lúc: 13:34 25/8/2019

  Trần Thị Thy
  Đặt sim: 09833...63
  Vào lúc: 13:31 25/8/2019

  Trần Trung Lâm
  Đặt sim: 09350...87
  Vào lúc: 13:28 25/8/2019

  Trần Văn Hải
  Đặt sim: 01298...61
  Vào lúc: 13:26 25/8/2019

  Nguyễn Văn Đăng
  Đặt sim: 01260...15
  Vào lúc: 13:22 25/8/2019

  Huỳnh Minh Vũ
  Đặt sim: 09614...60
  Vào lúc: 13:19 25/8/2019

  Nguyễn Minh Kiên
  Đặt sim: 01682...83
  Vào lúc: 13:16 25/8/2019

  Nguyễn Trung Anh
  Đặt sim: 09651...82
  Vào lúc: 13:14 25/8/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.