sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 07 Tam Hoa - Sim dau so 07 tam hoa

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0783511000520,000
620.000
Sim 0783511000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1000 Mobifone
Đặt mua
0785963000520,000
620.000
Sim 0785963000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
63000 Mobifone
Đặt mua
0786115000520,000
620.000
Sim 0786115000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
115000 Mobifone
Đặt mua
0786256000520,000
620.000
Sim 0786256000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0786596000520,000
620.000
Sim 0786596000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6000 Mobifone
Đặt mua
0786711000520,000
620.000
Sim 0786711000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
11000 Mobifone
Đặt mua
0792236000520,000
620.000
Sim 0792236000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
236000 Mobifone
Đặt mua
0792665000520,000
620.000
Sim 0792665000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0792698000520,000
620.000
Sim 0792698000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
0798114000520,000
620.000
Sim 0798114000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Mobifone
Đặt mua
0798115000520,000
620.000
Sim 0798115000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
115000 Mobifone
Đặt mua
0798683000520,000
620.000
Sim 0798683000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0798944000520,000
620.000
Sim 0798944000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4000 Mobifone
Đặt mua
0799803000520,000
620.000
Sim 0799803000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
03000 Mobifone
Đặt mua
0706328000550,000
660.000
Sim 0706328000 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
328000 Mobifone
Đặt mua
0702901000550,000
660.000
Sim 0702901000 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0704965000550,000
660.000
Sim 0704965000 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Mobifone
Đặt mua
0706507000550,000
660.000
Sim 0706507000 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
07000 Mobifone
Đặt mua
0706803000550,000
660.000
Sim 0706803000 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
803000 Mobifone
Đặt mua
0762844000550,000
660.000
Sim 0762844000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0762872000550,000
660.000
Sim 0762872000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2000 Mobifone
Đặt mua
0763834000550,000
660.000
Sim 0763834000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
34000 Mobifone
Đặt mua
0763885000550,000
660.000
Sim 0763885000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
885000 Mobifone
Đặt mua
0763958000550,000
660.000
Sim 0763958000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0766963000550,000
660.000
Sim 0766963000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Mobifone
Đặt mua
0768845000550,000
660.000
Sim 0768845000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
45000 Mobifone
Đặt mua
0772196000550,000
660.000
Sim 0772196000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
196000 Mobifone
Đặt mua
0772831000550,000
660.000
Sim 0772831000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0772878000550,000
660.000
Sim 0772878000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
0772894000550,000
660.000
Sim 0772894000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
94000 Mobifone
Đặt mua
0774839000550,000
660.000
Sim 0774839000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
839000 Mobifone
Đặt mua
0774855000550,000
660.000
Sim 0774855000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0778169000550,000
660.000
Sim 0778169000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0779823000550,000
660.000
Sim 0779823000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
23000 Mobifone
Đặt mua
0779834000550,000
660.000
Sim 0779834000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
834000 Mobifone
Đặt mua
0782848000550,000
660.000
Sim 0782848000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0782985000550,000
660.000
Sim 0782985000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Mobifone
Đặt mua
0783721000550,000
660.000
Sim 0783721000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
21000 Mobifone
Đặt mua
0783767000550,000
660.000
Sim 0783767000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
767000 Mobifone
Đặt mua
0783965000550,000
660.000
Sim 0783965000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0786837000550,000
660.000
Sim 0786837000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7000 Mobifone
Đặt mua
0786847000550,000
660.000
Sim 0786847000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
47000 Mobifone
Đặt mua
0786938000550,000
660.000
Sim 0786938000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
938000 Mobifone
Đặt mua
0786971000550,000
660.000
Sim 0786971000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0786993000550,000
660.000
Sim 0786993000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Mobifone
Đặt mua
0787923000550,000
660.000
Sim 0787923000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
23000 Mobifone
Đặt mua
0787976000550,000
660.000
Sim 0787976000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
976000 Mobifone
Đặt mua
0788728000550,000
660.000
Sim 0788728000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0788915000550,000
660.000
Sim 0788915000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Mobifone
Đặt mua
0794378000550,000
660.000
Sim 0794378000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
78000 Mobifone
Đặt mua
0794387000550,000
660.000
Sim 0794387000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
387000 Mobifone
Đặt mua
0794907000550,000
660.000
Sim 0794907000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0796817000550,000
660.000
Sim 0796817000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7000 Mobifone
Đặt mua
0796954000550,000
660.000
Sim 0796954000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
54000 Mobifone
Đặt mua
0799517000550,000
660.000
Sim 0799517000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
517000 Mobifone
Đặt mua
0795466000580,000
700.000
Sim 0795466000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0706436000590,000
710.000
Sim 0706436000 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6000 Mobifone
Đặt mua
0798309000590,000
710.000
Sim 0798309000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09000 Mobifone
Đặt mua
0784722000590,000
710.000
Sim 0784722000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
722000 Mobifone
Đặt mua
0799763000590,000
710.000
Sim 0799763000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0794316000600,000
720.000
Sim 0794316000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6000 Mobifone
Đặt mua
0783964000600,000
720.000
Sim 0783964000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
64000 Mobifone
Đặt mua
0783996000600,000
720.000
Sim 0783996000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
996000 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 07 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 07 là của nhà mạng: Mobifone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Hoàng Đức Sang
  Đặt sim: 09036...57
  Vào lúc: 12:55 12/11/2019

  Trần Ngọc Nhân
  Đặt sim: 09189...96
  Vào lúc: 12:53 12/11/2019

  Hoàng Văn Ninh
  Đặt sim: 08653...18
  Vào lúc: 12:49 12/11/2019

  Hoàng Thị Chi
  Đặt sim: 09086...32
  Vào lúc: 12:47 12/11/2019

  Nguyễn Đức Dũng
  Đặt sim: 01642...20
  Vào lúc: 12:44 12/11/2019

  Trần Minh Nguyên
  Đặt sim: 09724...54
  Vào lúc: 12:41 12/11/2019

  Huỳnh Văn Khải
  Đặt sim: 01269...70
  Vào lúc: 12:38 12/11/2019

  Huỳnh Duy Nguyên
  Đặt sim: 09689...24
  Vào lúc: 12:35 12/11/2019

  Lê Diệp Nhàn
  Đặt sim: 01638...62
  Vào lúc: 12:31 12/11/2019

  Phạm Đức Ninh
  Đặt sim: 01246...40
  Vào lúc: 12:29 12/11/2019

  Nguyễn Đức Tuân
  Đặt sim: 01258...16
  Vào lúc: 12:26 12/11/2019

  Hoàng Chí Huy
  Đặt sim: 08652...19
  Vào lúc: 12:22 12/11/2019

  Nguyễn Ngọc Khanh
  Đặt sim: 01237...84
  Vào lúc: 12:20 12/11/2019

  Nguyễn Minh Hiếu
  Đặt sim: 01243...48
  Vào lúc: 12:17 12/11/2019

  Trần Văn Hải
  Đặt sim: 01699...49
  Vào lúc: 12:14 12/11/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.