sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 07 Tam Hoa - Sim dau so 07 tam hoa

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0782466000590,000
710.000
Sim 0782466000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6000 Mobifone
Đặt mua
0702974000600,000
720.000
Sim 0702974000 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
74000 Mobifone
Đặt mua
0764463000600,000
720.000
Sim 0764463000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
463000 Mobifone
Đặt mua
0765726000600,000
720.000
Sim 0765726000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0773819000600,000
720.000
Sim 0773819000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0765521000600,000
720.000
Sim 0765521000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
21000 Mobifone
Đặt mua
0704413000600,000
720.000
Sim 0704413000 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
413000 Mobifone
Đặt mua
0773428000600,000
720.000
Sim 0773428000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0764275000600,000
720.000
Sim 0764275000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Mobifone
Đặt mua
0797473000600,000
720.000
Sim 0797473000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
73000 Mobifone
Đặt mua
0764274000600,000
720.000
Sim 0764274000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
274000 Mobifone
Đặt mua
0786518000600,000
720.000
Sim 0786518000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0764317000600,000
720.000
Sim 0764317000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7000 Mobifone
Đặt mua
0764276000600,000
720.000
Sim 0764276000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
76000 Mobifone
Đặt mua
0792718000600,000
720.000
Sim 0792718000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
718000 Mobifone
Đặt mua
0772441000600,000
720.000
Sim 0772441000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0797857000600,000
720.000
Sim 0797857000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7000 Mobifone
Đặt mua
0786529000600,000
720.000
Sim 0786529000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
29000 Mobifone
Đặt mua
0764286000600,000
720.000
Sim 0764286000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
286000 Mobifone
Đặt mua
0764283000600,000
720.000
Sim 0764283000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0782667000600,000
720.000
Sim 0782667000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7000 Mobifone
Đặt mua
0767255000600,000
720.000
Sim 0767255000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
55000 Mobifone
Đặt mua
0773411000600,000
720.000
Sim 0773411000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
411000 Mobifone
Đặt mua
0779233000600,000
720.000
Sim 0779233000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0774388000600,000
720.000
Sim 0774388000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
0764278000600,000
720.000
Sim 0764278000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
78000 Mobifone
Đặt mua
0764281000600,000
720.000
Sim 0764281000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
281000 Mobifone
Đặt mua
0786308000600,000
720.000
Sim 0786308000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0764289000600,000
720.000
Sim 0764289000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0764287000600,000
720.000
Sim 0764287000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87000 Mobifone
Đặt mua
0773454000600,000
720.000
Sim 0773454000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
454000 Mobifone
Đặt mua
0772565000600,000
720.000
Sim 0772565000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0765527000600,000
720.000
Sim 0765527000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7000 Mobifone
Đặt mua
0775354000610,000
730.000
Sim 0775354000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
54000 Mobifone
Đặt mua
0799241000610,000
730.000
Sim 0799241000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
241000 Mobifone
Đặt mua
0799265000610,000
730.000
Sim 0799265000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0785509000610,000
730.000
Sim 0785509000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0785018000610,000
730.000
Sim 0785018000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
18000 Mobifone
Đặt mua
0785016000610,000
730.000
Sim 0785016000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
016000 Mobifone
Đặt mua
0797093000610,000
730.000
Sim 0797093000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0793727000610,000
730.000
Sim 0793727000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7000 Mobifone
Đặt mua
0785355000610,000
730.000
Sim 0785355000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
55000 Mobifone
Đặt mua
0785916000610,000
730.000
Sim 0785916000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
916000 Mobifone
Đặt mua
0785039000610,000
730.000
Sim 0785039000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0785787000610,000
730.000
Sim 0785787000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7000 Mobifone
Đặt mua
0785995000610,000
730.000
Sim 0785995000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
95000 Mobifone
Đặt mua
0785589000610,000
730.000
Sim 0785589000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
589000 Mobifone
Đặt mua
0785015000610,000
730.000
Sim 0785015000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0785038000610,000
730.000
Sim 0785038000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
0785797000610,000
730.000
Sim 0785797000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
97000 Mobifone
Đặt mua
0785659000610,000
730.000
Sim 0785659000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
659000 Mobifone
Đặt mua
0772823000620,000
740.000
Sim 0772823000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0772824000620,000
740.000
Sim 0772824000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4000 Mobifone
Đặt mua
0772859000620,000
740.000
Sim 0772859000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
59000 Mobifone
Đặt mua
0768813000620,000
740.000
Sim 0768813000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
813000 Mobifone
Đặt mua
0772394000620,000
740.000
Sim 0772394000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0775219000620,000
740.000
Sim 0775219000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0799238000620,000
740.000
Sim 0799238000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
38000 Mobifone
Đặt mua
0775291000620,000
740.000
Sim 0775291000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
291000 Mobifone
Đặt mua
0775273000620,000
740.000
Sim 0775273000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0799248000620,000
740.000
Sim 0799248000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
0799275000620,000
740.000
Sim 0799275000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
75000 Mobifone
Đặt mua
0775309000620,000
740.000
Sim 0775309000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
309000 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 07 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 07 là của nhà mạng: Mobifone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Chí Phong
  Đặt sim: 08612...89
  Vào lúc: 22:55 16/10/2021

  Phan Minh Lập
  Đặt sim: 01262...53
  Vào lúc: 22:52 16/10/2021

  Hoàng Chí Bảo
  Đặt sim: 01281...99
  Vào lúc: 22:50 16/10/2021

  Huỳnh Minh An
  Đặt sim: 09039...40
  Vào lúc: 22:46 16/10/2021

  Huỳnh Chí Hoàng
  Đặt sim: 08864...51
  Vào lúc: 22:44 16/10/2021

  Trần Thục Hồng
  Đặt sim: 09341...41
  Vào lúc: 22:41 16/10/2021

  Nguyễn Duy Quỳnh
  Đặt sim: 01640...35
  Vào lúc: 22:38 16/10/2021

  Lê Văn Long
  Đặt sim: 01238...78
  Vào lúc: 22:34 16/10/2021

  Trần Minh Cương
  Đặt sim: 01288...37
  Vào lúc: 22:31 16/10/2021

  Trần Diệp Nhiên
  Đặt sim: 01293...94
  Vào lúc: 22:28 16/10/2021

  Nguyễn Kiều Thảo
  Đặt sim: 09830...54
  Vào lúc: 22:25 16/10/2021

  Lê Văn Ken
  Đặt sim: 09846...96
  Vào lúc: 22:23 16/10/2021

  Phạm Chí Kiên
  Đặt sim: 01232...57
  Vào lúc: 22:20 16/10/2021

  Ngô Văn Khương
  Đặt sim: 08863...25
  Vào lúc: 22:17 16/10/2021

  Nguyễn Thị Thơ
  Đặt sim: 08648...62
  Vào lúc: 22:13 16/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.