sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 07 Tam Hoa - Sim dau so 07 tam hoa

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0772409000550,000
660.000
Sim 0772409000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0783724000560,000
670.000
Sim 0783724000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
24000 Mobifone
Đặt mua
0774031000560,000
670.000
Sim 0774031000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
031000 Mobifone
Đặt mua
0794235000560,000
670.000
Sim 0794235000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0763814000560,000
670.000
Sim 0763814000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4000 Mobifone
Đặt mua
0706592000560,000
670.000
Sim 0706592000 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
92000 Mobifone
Đặt mua
0782133000490,000
590.000
Sim 0782133000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
133000 Mobifone
Đặt mua
0796391000490,000
590.000
Sim 0796391000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0762349000490,000
590.000
Sim 0762349000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0793869000550,000
660.000
Sim 0793869000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
69000 Mobifone
Đặt mua
0793865000550,000
660.000
Sim 0793865000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
865000 Mobifone
Đặt mua
0793896000550,000
660.000
Sim 0793896000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0793863000550,000
660.000
Sim 0793863000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Mobifone
Đặt mua
0792976000550,000
660.000
Sim 0792976000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
76000 Mobifone
Đặt mua
0793861000550,000
660.000
Sim 0793861000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
861000 Mobifone
Đặt mua
0797691000550,000
660.000
Sim 0797691000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0793859000550,000
660.000
Sim 0793859000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0792973000550,000
660.000
Sim 0792973000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
73000 Mobifone
Đặt mua
0792986000550,000
660.000
Sim 0792986000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
986000 Mobifone
Đặt mua
0794427000550,000
660.000
Sim 0794427000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0797521000550,000
660.000
Sim 0797521000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1000 Mobifone
Đặt mua
0797761000550,000
660.000
Sim 0797761000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
61000 Mobifone
Đặt mua
0794407000550,000
660.000
Sim 0794407000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
407000 Mobifone
Đặt mua
0792984000550,000
660.000
Sim 0792984000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0797437000550,000
660.000
Sim 0797437000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7000 Mobifone
Đặt mua
0794424000550,000
660.000
Sim 0794424000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
24000 Mobifone
Đặt mua
0794415000550,000
660.000
Sim 0794415000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
415000 Mobifone
Đặt mua
0797721000550,000
660.000
Sim 0797721000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0794435000550,000
660.000
Sim 0794435000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Mobifone
Đặt mua
0793846000550,000
660.000
Sim 0793846000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
46000 Mobifone
Đặt mua
0792974000550,000
660.000
Sim 0792974000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
974000 Mobifone
Đặt mua
0797541000550,000
660.000
Sim 0797541000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0794429000550,000
660.000
Sim 0794429000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0793827000550,000
660.000
Sim 0793827000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27000 Mobifone
Đặt mua
0793841000550,000
660.000
Sim 0793841000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
841000 Mobifone
Đặt mua
0793824000550,000
660.000
Sim 0793824000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0793848000550,000
660.000
Sim 0793848000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
0792964000550,000
660.000
Sim 0792964000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
64000 Mobifone
Đặt mua
0794428000550,000
660.000
Sim 0794428000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
428000 Mobifone
Đặt mua
0766916000550,000
660.000
Sim 0766916000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0783745000550,000
660.000
Sim 0783745000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Mobifone
Đặt mua
0706903000550,000
660.000
Sim 0706903000 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
03000 Mobifone
Đặt mua
0774814000550,000
660.000
Sim 0774814000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
814000 Mobifone
Đặt mua
0778197000550,000
660.000
Sim 0778197000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0783735000550,000
660.000
Sim 0783735000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Mobifone
Đặt mua
0706746000550,000
660.000
Sim 0706746000 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
46000 Mobifone
Đặt mua
0798094000550,000
660.000
Sim 0798094000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
094000 Mobifone
Đặt mua
0787805000550,000
660.000
Sim 0787805000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0706713000550,000
660.000
Sim 0706713000 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Mobifone
Đặt mua
0787947000550,000
660.000
Sim 0787947000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
47000 Mobifone
Đặt mua
0795926000550,000
660.000
Sim 0795926000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
926000 Mobifone
Đặt mua
0774057000550,000
660.000
Sim 0774057000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0766974000550,000
660.000
Sim 0766974000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4000 Mobifone
Đặt mua
0776895000550,000
660.000
Sim 0776895000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
95000 Mobifone
Đặt mua
0763813000550,000
660.000
Sim 0763813000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
813000 Mobifone
Đặt mua
0763875000550,000
660.000
Sim 0763875000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0782968000550,000
660.000
Sim 0782968000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
0763974000550,000
660.000
Sim 0763974000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
74000 Mobifone
Đặt mua
0793806000550,000
660.000
Sim 0793806000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
806000 Mobifone
Đặt mua
0763269000550,000
660.000
Sim 0763269000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0706547000550,000
660.000
Sim 0706547000 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7000 Mobifone
Đặt mua
0768824000550,000
660.000
Sim 0768824000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
24000 Mobifone
Đặt mua
0772105000550,000
660.000
Sim 0772105000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
105000 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 07 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 07 là của nhà mạng: Mobifone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Duy Vinh
  Đặt sim: 01690...18
  Vào lúc: 10:55 29/5/2020

  Ngô Nhã Hương
  Đặt sim: 08949...88
  Vào lúc: 10:53 29/5/2020

  Ngô Minh Hậu
  Đặt sim: 01292...22
  Vào lúc: 10:50 29/5/2020

  Phan Đức Bách
  Đặt sim: 01675...16
  Vào lúc: 10:46 29/5/2020

  Phan Kim Nhiên
  Đặt sim: 09060...88
  Vào lúc: 10:44 29/5/2020

  Ngô Thị Hương
  Đặt sim: 09647...17
  Vào lúc: 10:41 29/5/2020

  Ngô Thị Khanh
  Đặt sim: 09825...14
  Vào lúc: 10:38 29/5/2020

  Trần Duy Lâm
  Đặt sim: 09125...66
  Vào lúc: 10:35 29/5/2020

  Nguyễn Văn Long
  Đặt sim: 09115...99
  Vào lúc: 10:31 29/5/2020

  Nguyễn Minh Nhân
  Đặt sim: 09322...72
  Vào lúc: 10:29 29/5/2020

  Trần Minh Hiếu
  Đặt sim: 09164...61
  Vào lúc: 10:25 29/5/2020

  Phạm Trung Lực
  Đặt sim: 09068...56
  Vào lúc: 10:22 29/5/2020

  Huỳnh Cát Linh
  Đặt sim: 09791...29
  Vào lúc: 10:19 29/5/2020

  Nguyễn Đức Phong
  Đặt sim: 08844...12
  Vào lúc: 10:16 29/5/2020

  Hoàng Chí Long
  Đặt sim: 09057...34
  Vào lúc: 10:13 29/5/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.