sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 070 Mobifone Tam Hoa

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0706709111590,000
710.000
Sim 0706709111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Mobifone
Đặt mua
0702918111590,000
710.000
Sim 0702918111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
18111 Mobifone
Đặt mua
0704412111600,000
720.000
Sim 0704412111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
412111 Mobifone
Đặt mua
0706925111620,000
740.000
Sim 0706925111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
111 Mobifone
Đặt mua
0702124111620,000
740.000
Sim 0702124111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4111 Mobifone
Đặt mua
0705118111690,000
830.000
Sim 0705118111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
18111 Mobifone
Đặt mua
0708497111690,000
830.000
Sim 0708497111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
497111 Mobifone
Đặt mua
0704832111730,000
880.000
Sim 0704832111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
111 Mobifone
Đặt mua
0706627111730,000
880.000
Sim 0706627111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
0706002111760,000
910.000
Sim 0706002111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
02111 Mobifone
Đặt mua
0706863111760,000
910.000
Sim 0706863111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
863111 Mobifone
Đặt mua
0705518111760,000
910.000
Sim 0705518111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
111 Mobifone
Đặt mua
0705830111760,000
910.000
Sim 0705830111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0111 Mobifone
Đặt mua
0704127111760,000
910.000
Sim 0704127111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27111 Mobifone
Đặt mua
0705637111760,000
910.000
Sim 0705637111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
637111 Mobifone
Đặt mua
0705778111760,000
910.000
Sim 0705778111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
111 Mobifone
Đặt mua
0705812111760,000
910.000
Sim 0705812111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2111 Mobifone
Đặt mua
0705804111760,000
910.000
Sim 0705804111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
04111 Mobifone
Đặt mua
0705749111760,000
910.000
Sim 0705749111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
749111 Mobifone
Đặt mua
0705664111760,000
910.000
Sim 0705664111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
111 Mobifone
Đặt mua
0704160111760,000
910.000
Sim 0704160111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0111 Mobifone
Đặt mua
0704176111760,000
910.000
Sim 0704176111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
76111 Mobifone
Đặt mua
0702142111760,000
910.000
Sim 0702142111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
142111 Mobifone
Đặt mua
0703858111760,000
910.000
Sim 0703858111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
111 Mobifone
Đặt mua
0704985111780,000
940.000
Sim 0704985111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5111 Mobifone
Đặt mua
0704748111780,000
940.000
Sim 0704748111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
48111 Mobifone
Đặt mua
0704872111780,000
940.000
Sim 0704872111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
872111 Mobifone
Đặt mua
0702984111780,000
940.000
Sim 0702984111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
111 Mobifone
Đặt mua
0706950111780,000
940.000
Sim 0706950111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0111 Mobifone
Đặt mua
0704924111780,000
940.000
Sim 0704924111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
24111 Mobifone
Đặt mua
0706908111780,000
940.000
Sim 0706908111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
908111 Mobifone
Đặt mua
0704876111780,000
940.000
Sim 0704876111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
111 Mobifone
Đặt mua
0704904111790,000
950.000
Sim 0704904111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4111 Mobifone
Đặt mua
0704849111790,000
950.000
Sim 0704849111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
49111 Mobifone
Đặt mua
0702048111800,000
960.000
Sim 0702048111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
048111 Mobifone
Đặt mua
0704442111800,000
960.000
Sim 0704442111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
111 Mobifone
Đặt mua
0703804111800,000
960.000
Sim 0703804111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4111 Mobifone
Đặt mua
0703835111830,000
1.000.000
Sim 0703835111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
35111 Mobifone
Đặt mua
0704604111830,000
1.000.000
Sim 0704604111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
604111 Mobifone
Đặt mua
0706553111830,000
1.000.000
Sim 0706553111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
111 Mobifone
Đặt mua
0706550111830,000
1.000.000
Sim 0706550111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0111 Mobifone
Đặt mua
0705097111830,000
1.000.000
Sim 0705097111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
97111 Mobifone
Đặt mua
0705188111830,000
1.000.000
Sim 0705188111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
188111 Mobifone
Đặt mua
0705336111830,000
1.000.000
Sim 0705336111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
111 Mobifone
Đặt mua
0702215111830,000
1.000.000
Sim 0702215111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5111 Mobifone
Đặt mua
0702218111830,000
1.000.000
Sim 0702218111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
18111 Mobifone
Đặt mua
0702237111830,000
1.000.000
Sim 0702237111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
237111 Mobifone
Đặt mua
0702290111830,000
1.000.000
Sim 0702290111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
111 Mobifone
Đặt mua
0702294111830,000
1.000.000
Sim 0702294111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4111 Mobifone
Đặt mua
0704146111830,000
1.000.000
Sim 0704146111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
46111 Mobifone
Đặt mua
0705517111830,000
1.000.000
Sim 0705517111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
517111 Mobifone
Đặt mua
0705562111830,000
1.000.000
Sim 0705562111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
111 Mobifone
Đặt mua
0705692111830,000
1.000.000
Sim 0705692111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2111 Mobifone
Đặt mua
0705703111830,000
1.000.000
Sim 0705703111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
03111 Mobifone
Đặt mua
0705709111830,000
1.000.000
Sim 0705709111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
709111 Mobifone
Đặt mua
0705735111830,000
1.000.000
Sim 0705735111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
111 Mobifone
Đặt mua
0705748111830,000
1.000.000
Sim 0705748111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8111 Mobifone
Đặt mua
0705767111830,000
1.000.000
Sim 0705767111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67111 Mobifone
Đặt mua
0705824111830,000
1.000.000
Sim 0705824111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
824111 Mobifone
Đặt mua
0705825111830,000
1.000.000
Sim 0705825111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
111 Mobifone
Đặt mua
0705840111830,000
1.000.000
Sim 0705840111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0111 Mobifone
Đặt mua
0705884111830,000
1.000.000
Sim 0705884111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
84111 Mobifone
Đặt mua
0704547111840,000
1.010.000
Sim 0704547111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
547111 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 070 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 070 là của nhà mạng: Mobifone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Đức Vũ
  Đặt sim: 01212...13
  Vào lúc: 22:55 16/10/2021

  Trần Chí Nguyên
  Đặt sim: 08811...65
  Vào lúc: 22:53 16/10/2021

  Nguyễn Minh Linh
  Đặt sim: 09640...80
  Vào lúc: 22:49 16/10/2021

  Ngô Minh Anh
  Đặt sim: 09072...98
  Vào lúc: 22:46 16/10/2021

  Nguyễn Minh Hảo
  Đặt sim: 09189...59
  Vào lúc: 22:44 16/10/2021

  Phan Duy Huỳnh
  Đặt sim: 08848...21
  Vào lúc: 22:41 16/10/2021

  Nguyễn Đức Nam
  Đặt sim: 01625...11
  Vào lúc: 22:38 16/10/2021

  Hoàng Duy Anh
  Đặt sim: 01232...27
  Vào lúc: 22:35 16/10/2021

  Hoàng Duy Long
  Đặt sim: 09064...73
  Vào lúc: 22:31 16/10/2021

  Hoàng Minh Linh
  Đặt sim: 09191...29
  Vào lúc: 22:29 16/10/2021

  Nguyễn Đức Sang
  Đặt sim: 09355...64
  Vào lúc: 22:26 16/10/2021

  Nguyễn Diệp Nhiên
  Đặt sim: 01634...31
  Vào lúc: 22:23 16/10/2021

  Nguyễn Đức Tuyên
  Đặt sim: 01632...45
  Vào lúc: 22:20 16/10/2021

  Nguyễn Minh Huy
  Đặt sim: 01216...33
  Vào lúc: 22:16 16/10/2021

  Lê Chí Chiến
  Đặt sim: 01663...63
  Vào lúc: 22:13 16/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.