sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 078 Mobifone - Sim dau so 078 mobifone

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0782792307350,000
420.000
Sim 0782792307 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2307 Mobifone
Đặt mua
0782795147350,000
420.000
Sim 0782795147 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
95147 Mobifone
Đặt mua
0782795377350,000
420.000
Sim 0782795377 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
795377 Mobifone
Đặt mua
0782795017350,000
420.000
Sim 0782795017 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
017 Mobifone
Đặt mua
0782790807350,000
420.000
Sim 0782790807 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0807 Mobifone
Đặt mua
0782797367350,000
420.000
Sim 0782797367 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
97367 Mobifone
Đặt mua
0782792977350,000
420.000
Sim 0782792977 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
792977 Mobifone
Đặt mua
0782794067350,000
420.000
Sim 0782794067 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
067 Mobifone
Đặt mua
0782794957350,000
420.000
Sim 0782794957 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4957 Mobifone
Đặt mua
0782795637350,000
420.000
Sim 0782795637 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
95637 Mobifone
Đặt mua
0782792957350,000
420.000
Sim 0782792957 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
792957 Mobifone
Đặt mua
0782796527350,000
420.000
Sim 0782796527 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
527 Mobifone
Đặt mua
0782799287350,000
420.000
Sim 0782799287 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9287 Mobifone
Đặt mua
0782791367350,000
420.000
Sim 0782791367 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
91367 Mobifone
Đặt mua
0782796047350,000
420.000
Sim 0782796047 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
796047 Mobifone
Đặt mua
0782798017350,000
420.000
Sim 0782798017 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
017 Mobifone
Đặt mua
0782794857350,000
420.000
Sim 0782794857 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4857 Mobifone
Đặt mua
0782791067350,000
420.000
Sim 0782791067 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
91067 Mobifone
Đặt mua
0782791517350,000
420.000
Sim 0782791517 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
791517 Mobifone
Đặt mua
0782797347350,000
420.000
Sim 0782797347 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
347 Mobifone
Đặt mua
0782797217350,000
420.000
Sim 0782797217 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7217 Mobifone
Đặt mua
0782796647350,000
420.000
Sim 0782796647 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
96647 Mobifone
Đặt mua
0782796137350,000
420.000
Sim 0782796137 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
796137 Mobifone
Đặt mua
0782791347350,000
420.000
Sim 0782791347 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
347 Mobifone
Đặt mua
0782792677350,000
420.000
Sim 0782792677 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2677 Mobifone
Đặt mua
0782796257350,000
420.000
Sim 0782796257 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
96257 Mobifone
Đặt mua
0782795027350,000
420.000
Sim 0782795027 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
795027 Mobifone
Đặt mua
0782794817350,000
420.000
Sim 0782794817 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
817 Mobifone
Đặt mua
0782796307350,000
420.000
Sim 0782796307 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6307 Mobifone
Đặt mua
0782791327350,000
420.000
Sim 0782791327 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
91327 Mobifone
Đặt mua
0782794927350,000
420.000
Sim 0782794927 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
794927 Mobifone
Đặt mua
0782791487350,000
420.000
Sim 0782791487 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
487 Mobifone
Đặt mua
0782795917350,000
420.000
Sim 0782795917 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5917 Mobifone
Đặt mua
0782791387350,000
420.000
Sim 0782791387 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
91387 Mobifone
Đặt mua
0782796337350,000
420.000
Sim 0782796337 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
796337 Mobifone
Đặt mua
0782798467350,000
420.000
Sim 0782798467 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
467 Mobifone
Đặt mua
0782792237350,000
420.000
Sim 0782792237 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2237 Mobifone
Đặt mua
0782791757350,000
420.000
Sim 0782791757 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
91757 Mobifone
Đặt mua
0782795837350,000
420.000
Sim 0782795837 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
795837 Mobifone
Đặt mua
0782793247350,000
420.000
Sim 0782793247 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
247 Mobifone
Đặt mua
0782791737350,000
420.000
Sim 0782791737 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1737 Mobifone
Đặt mua
0782795407350,000
420.000
Sim 0782795407 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
95407 Mobifone
Đặt mua
0782796507350,000
420.000
Sim 0782796507 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
796507 Mobifone
Đặt mua
0782799937350,000
420.000
Sim 0782799937 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
937 Mobifone
Đặt mua
0782791947350,000
420.000
Sim 0782791947 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1947 Mobifone
Đặt mua
0782799167350,000
420.000
Sim 0782799167 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
99167 Mobifone
Đặt mua
0782791687350,000
420.000
Sim 0782791687 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
791687 Mobifone
Đặt mua
0782794427350,000
420.000
Sim 0782794427 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
427 Mobifone
Đặt mua
0782791127350,000
420.000
Sim 0782791127 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1127 Mobifone
Đặt mua
0782797057350,000
420.000
Sim 0782797057 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
97057 Mobifone
Đặt mua
0782790927350,000
420.000
Sim 0782790927 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
790927 Mobifone
Đặt mua
0782795177350,000
420.000
Sim 0782795177 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
177 Mobifone
Đặt mua
0782795427350,000
420.000
Sim 0782795427 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5427 Mobifone
Đặt mua
0782792537350,000
420.000
Sim 0782792537 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
92537 Mobifone
Đặt mua
0782790637350,000
420.000
Sim 0782790637 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
790637 Mobifone
Đặt mua
0782791227350,000
420.000
Sim 0782791227 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
227 Mobifone
Đặt mua
0782799487350,000
420.000
Sim 0782799487 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9487 Mobifone
Đặt mua
0782797607350,000
420.000
Sim 0782797607 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
97607 Mobifone
Đặt mua
0782790917350,000
420.000
Sim 0782790917 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
790917 Mobifone
Đặt mua
0782792897350,000
420.000
Sim 0782792897 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
897 Mobifone
Đặt mua
0782793437350,000
420.000
Sim 0782793437 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3437 Mobifone
Đặt mua
0782798857350,000
420.000
Sim 0782798857 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
98857 Mobifone
Đặt mua
0782796757350,000
420.000
Sim 0782796757 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
796757 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 078 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 078 là của nhà mạng: Mobifone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Minh Long
  Đặt sim: 01222...10
  Vào lúc: 12:56 13/4/2021

  Phan Kiều Linh
  Đặt sim: 08687...63
  Vào lúc: 12:53 13/4/2021

  Trần Minh Nam
  Đặt sim: 09347...21
  Vào lúc: 12:49 13/4/2021

  Nguyễn Chí Khánh
  Đặt sim: 01669...43
  Vào lúc: 12:47 13/4/2021

  Hoàng Đức Huy
  Đặt sim: 01675...13
  Vào lúc: 12:44 13/4/2021

  Nguyễn Đức Khải
  Đặt sim: 09384...51
  Vào lúc: 12:40 13/4/2021

  Nguyễn Duy Hiền
  Đặt sim: 01674...23
  Vào lúc: 12:38 13/4/2021

  Hoàng Chí Anh
  Đặt sim: 01674...60
  Vào lúc: 12:34 13/4/2021

  Nguyễn Đức Lập
  Đặt sim: 08624...31
  Vào lúc: 12:32 13/4/2021

  Nguyễn Thị Thy
  Đặt sim: 01213...86
  Vào lúc: 12:29 13/4/2021

  Ngô Trung Hòa
  Đặt sim: 01665...76
  Vào lúc: 12:26 13/4/2021

  Nguyễn Chí Bảo
  Đặt sim: 09652...10
  Vào lúc: 12:22 13/4/2021

  Phan Thị Hằng
  Đặt sim: 09370...39
  Vào lúc: 12:19 13/4/2021

  Trần Tường Lệ
  Đặt sim: 01231...55
  Vào lúc: 12:17 13/4/2021

  Lê Thị Dương
  Đặt sim: 09065...44
  Vào lúc: 12:13 13/4/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.