sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 078 Mobifone - Sim dau so 078 mobifone

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0782358687350,000
420.000
Sim 0782358687 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8687 Mobifone
Đặt mua
0782300787350,000
420.000
Sim 0782300787 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
00787 Mobifone
Đặt mua
0782310177350,000
420.000
Sim 0782310177 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
310177 Mobifone
Đặt mua
0782300587350,000
420.000
Sim 0782300587 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
587 Mobifone
Đặt mua
0782310117350,000
420.000
Sim 0782310117 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0117 Mobifone
Đặt mua
0782300807350,000
420.000
Sim 0782300807 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
00807 Mobifone
Đặt mua
0782311087350,000
420.000
Sim 0782311087 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
311087 Mobifone
Đặt mua
0782393537350,000
420.000
Sim 0782393537 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
537 Mobifone
Đặt mua
0782353237350,000
420.000
Sim 0782353237 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3237 Mobifone
Đặt mua
0782388337350,000
420.000
Sim 0782388337 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
88337 Mobifone
Đặt mua
0782322337350,000
420.000
Sim 0782322337 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
322337 Mobifone
Đặt mua
0782311237350,000
420.000
Sim 0782311237 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
237 Mobifone
Đặt mua
0782301277350,000
420.000
Sim 0782301277 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1277 Mobifone
Đặt mua
0782318587350,000
420.000
Sim 0782318587 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
18587 Mobifone
Đặt mua
0782368287350,000
420.000
Sim 0782368287 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
368287 Mobifone
Đặt mua
0782338287350,000
420.000
Sim 0782338287 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
287 Mobifone
Đặt mua
0782319597350,000
420.000
Sim 0782319597 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9597 Mobifone
Đặt mua
0782385137350,000
420.000
Sim 0782385137 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
85137 Mobifone
Đặt mua
0782363837350,000
420.000
Sim 0782363837 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
363837 Mobifone
Đặt mua
0782398587350,000
420.000
Sim 0782398587 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
587 Mobifone
Đặt mua
0782388837350,000
420.000
Sim 0782388837 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
8837 Mobifone
Đặt mua
0782315897350,000
420.000
Sim 0782315897 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
15897 Mobifone
Đặt mua
0782300107350,000
420.000
Sim 0782300107 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
300107 Mobifone
Đặt mua
0782362137350,000
420.000
Sim 0782362137 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
137 Mobifone
Đặt mua
0782381887350,000
420.000
Sim 0782381887 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1887 Mobifone
Đặt mua
0782399297350,000
420.000
Sim 0782399297 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
99297 Mobifone
Đặt mua
0782396337350,000
420.000
Sim 0782396337 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
396337 Mobifone
Đặt mua
0782318187350,000
420.000
Sim 0782318187 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
187 Mobifone
Đặt mua
0782326697350,000
420.000
Sim 0782326697 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6697 Mobifone
Đặt mua
0782381237350,000
420.000
Sim 0782381237 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
81237 Mobifone
Đặt mua
0782393187350,000
420.000
Sim 0782393187 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
393187 Mobifone
Đặt mua
0782366297350,000
420.000
Sim 0782366297 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
297 Mobifone
Đặt mua
0782393687350,000
420.000
Sim 0782393687 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3687 Mobifone
Đặt mua
0782365837350,000
420.000
Sim 0782365837 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
65837 Mobifone
Đặt mua
0789827227350,000
420.000
Sim 0789827227 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
827227 Mobifone
Đặt mua
0789937337350,000
420.000
Sim 0789937337 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
337 Mobifone
Đặt mua
0783520277350,000
420.000
Sim 0783520277 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0277 Mobifone
Đặt mua
0784713847350,000
420.000
Sim 0784713847 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
13847 Mobifone
Đặt mua
0785395557350,000
420.000
Sim 0785395557 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
395557 Mobifone
Đặt mua
0785398887350,000
420.000
Sim 0785398887 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
887 Mobifone
Đặt mua
0786079857350,000
420.000
Sim 0786079857 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9857 Mobifone
Đặt mua
0786349997350,000
420.000
Sim 0786349997 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
49997 Mobifone
Đặt mua
0786594257350,000
420.000
Sim 0786594257 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
594257 Mobifone
Đặt mua
0789833227350,000
420.000
Sim 0789833227 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
227 Mobifone
Đặt mua
0784713727350,000
420.000
Sim 0784713727 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3727 Mobifone
Đặt mua
0784733847350,000
420.000
Sim 0784733847 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
33847 Mobifone
Đặt mua
0784729657350,000
420.000
Sim 0784729657 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
729657 Mobifone
Đặt mua
0784713817350,000
420.000
Sim 0784713817 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
817 Mobifone
Đặt mua
0784713747350,000
420.000
Sim 0784713747 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3747 Mobifone
Đặt mua
0784729987350,000
420.000
Sim 0784729987 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
29987 Mobifone
Đặt mua
0784713837350,000
420.000
Sim 0784713837 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
713837 Mobifone
Đặt mua
0784729687350,000
420.000
Sim 0784729687 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
687 Mobifone
Đặt mua
0782942727350,000
420.000
Sim 0782942727 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
2727 Mobifone
Đặt mua
0783811137350,000
420.000
Sim 0783811137 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
11137 Mobifone
Đặt mua
0788955797350,000
420.000
Sim 0788955797 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
955797 Mobifone
Đặt mua
0788991797350,000
420.000
Sim 0788991797 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
797 Mobifone
Đặt mua
0789608357350,000
420.000
Sim 0789608357 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8357 Mobifone
Đặt mua
0787883857350,000
420.000
Sim 0787883857 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
83857 Mobifone
Đặt mua
0788862127350,000
420.000
Sim 0788862127 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
862127 Mobifone
Đặt mua
0782322597350,000
420.000
Sim 0782322597 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
597 Mobifone
Đặt mua
0782396137350,000
420.000
Sim 0782396137 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6137 Mobifone
Đặt mua
0782356387350,000
420.000
Sim 0782356387 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
56387 Mobifone
Đặt mua
0782322397350,000
420.000
Sim 0782322397 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
322397 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 078 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 078 là của nhà mạng: Mobifone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Thị Nhàn
  Đặt sim: 01216...87
  Vào lúc: 22:55 25/6/2022

  Lê Minh Hảo
  Đặt sim: 01278...15
  Vào lúc: 22:52 25/6/2022

  Nguyễn Văn Quang
  Đặt sim: 09650...39
  Vào lúc: 22:50 25/6/2022

  Ngô Thục Tuyết
  Đặt sim: 01278...57
  Vào lúc: 22:46 25/6/2022

  Hoàng Trung Tân
  Đặt sim: 01676...18
  Vào lúc: 22:43 25/6/2022

  Trần Minh Luân
  Đặt sim: 08963...52
  Vào lúc: 22:41 25/6/2022

  Huỳnh Duy Nhân
  Đặt sim: 09736...26
  Vào lúc: 22:37 25/6/2022

  Lê Duy Nhân
  Đặt sim: 01243...59
  Vào lúc: 22:34 25/6/2022

  Ngô Minh Quốc
  Đặt sim: 01688...67
  Vào lúc: 22:31 25/6/2022

  Nguyễn Chí Quang
  Đặt sim: 08866...23
  Vào lúc: 22:28 25/6/2022

  Phan Kim Di
  Đặt sim: 09847...96
  Vào lúc: 22:25 25/6/2022

  Ngô Đức Hoàng
  Đặt sim: 09723...11
  Vào lúc: 22:23 25/6/2022

  Lê Trung Bảo
  Đặt sim: 09365...21
  Vào lúc: 22:20 25/6/2022

  Hoàng Minh Dũng
  Đặt sim: 09774...63
  Vào lúc: 22:16 25/6/2022

  Nguyễn Minh Thắng
  Đặt sim: 09626...50
  Vào lúc: 22:14 25/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.