sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 079 Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0793653869350,000
420.000
Sim 0793653869 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3869 Mobifone
Đặt mua
0795305739350,000
420.000
Sim 0795305739 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
05739 Mobifone
Đặt mua
0795302339350,000
420.000
Sim 0795302339 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
302339 Mobifone
Đặt mua
0796337539350,000
420.000
Sim 0796337539 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
539 Mobifone
Đặt mua
0795350839350,000
420.000
Sim 0795350839 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0839 Mobifone
Đặt mua
0795362739350,000
420.000
Sim 0795362739 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
62739 Mobifone
Đặt mua
0795377239350,000
420.000
Sim 0795377239 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
377239 Mobifone
Đặt mua
0797973019350,000
420.000
Sim 0797973019 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
019 Mobifone
Đặt mua
0795171219350,000
420.000
Sim 0795171219 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1219 Mobifone
Đặt mua
0793151169350,000
420.000
Sim 0793151169 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
51169 Mobifone
Đặt mua
0796170569350,000
420.000
Sim 0796170569 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
170569 Mobifone
Đặt mua
0795121069350,000
420.000
Sim 0795121069 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
069 Mobifone
Đặt mua
0795130619350,000
420.000
Sim 0795130619 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0619 Mobifone
Đặt mua
0796250919350,000
420.000
Sim 0796250919 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
50919 Mobifone
Đặt mua
0796200619350,000
420.000
Sim 0796200619 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
200619 Mobifone
Đặt mua
0796170169350,000
420.000
Sim 0796170169 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
169 Mobifone
Đặt mua
0796190169350,000
420.000
Sim 0796190169 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0169 Mobifone
Đặt mua
0793180609350,000
420.000
Sim 0793180609 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
80609 Mobifone
Đặt mua
0793150269350,000
420.000
Sim 0793150269 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
150269 Mobifone
Đặt mua
0796160269350,000
420.000
Sim 0796160269 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
269 Mobifone
Đặt mua
0796160709350,000
420.000
Sim 0796160709 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0709 Mobifone
Đặt mua
0796190509350,000
420.000
Sim 0796190509 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
90509 Mobifone
Đặt mua
0796220719350,000
420.000
Sim 0796220719 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
220719 Mobifone
Đặt mua
0793190569350,000
420.000
Sim 0793190569 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
569 Mobifone
Đặt mua
0796150169350,000
420.000
Sim 0796150169 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0169 Mobifone
Đặt mua
0796121019350,000
420.000
Sim 0796121019 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
21019 Mobifone
Đặt mua
0793131069350,000
420.000
Sim 0793131069 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
131069 Mobifone
Đặt mua
0795030619350,000
420.000
Sim 0795030619 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
619 Mobifone
Đặt mua
0796250969350,000
420.000
Sim 0796250969 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0969 Mobifone
Đặt mua
0793081269350,000
420.000
Sim 0793081269 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
81269 Mobifone
Đặt mua
0796290609350,000
420.000
Sim 0796290609 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
290609 Mobifone
Đặt mua
0796181269350,000
420.000
Sim 0796181269 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
269 Mobifone
Đặt mua
0796210819350,000
420.000
Sim 0796210819 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0819 Mobifone
Đặt mua
0793071069350,000
420.000
Sim 0793071069 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
71069 Mobifone
Đặt mua
0793051269350,000
420.000
Sim 0793051269 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
051269 Mobifone
Đặt mua
0793051019350,000
420.000
Sim 0793051019 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
019 Mobifone
Đặt mua
0796170819350,000
420.000
Sim 0796170819 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0819 Mobifone
Đặt mua
0795180569350,000
420.000
Sim 0795180569 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
80569 Mobifone
Đặt mua
0796150919350,000
420.000
Sim 0796150919 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
150919 Mobifone
Đặt mua
0793130819350,000
420.000
Sim 0793130819 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
819 Mobifone
Đặt mua
0796210769350,000
420.000
Sim 0796210769 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0769 Mobifone
Đặt mua
0796290719350,000
420.000
Sim 0796290719 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
90719 Mobifone
Đặt mua
0793130719350,000
420.000
Sim 0793130719 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
130719 Mobifone
Đặt mua
0796220319350,000
420.000
Sim 0796220319 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
319 Mobifone
Đặt mua
0795030719350,000
420.000
Sim 0795030719 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0719 Mobifone
Đặt mua
0795020119350,000
420.000
Sim 0795020119 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
20119 Mobifone
Đặt mua
0793061109350,000
420.000
Sim 0793061109 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
061109 Mobifone
Đặt mua
0793151109350,000
420.000
Sim 0793151109 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
109 Mobifone
Đặt mua
0793160609350,000
420.000
Sim 0793160609 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0609 Mobifone
Đặt mua
0795030209350,000
420.000
Sim 0795030209 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
30209 Mobifone
Đặt mua
0793091009350,000
420.000
Sim 0793091009 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
091009 Mobifone
Đặt mua
0793170919350,000
420.000
Sim 0793170919 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
919 Mobifone
Đặt mua
0793100819350,000
420.000
Sim 0793100819 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0819 Mobifone
Đặt mua
0793190869350,000
420.000
Sim 0793190869 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
90869 Mobifone
Đặt mua
0795180719350,000
420.000
Sim 0795180719 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
180719 Mobifone
Đặt mua
0795080719350,000
420.000
Sim 0795080719 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
719 Mobifone
Đặt mua
0793011209350,000
420.000
Sim 0793011209 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1209 Mobifone
Đặt mua
0795190169350,000
420.000
Sim 0795190169 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
90169 Mobifone
Đặt mua
0796100819350,000
420.000
Sim 0796100819 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
100819 Mobifone
Đặt mua
0796160319350,000
420.000
Sim 0796160319 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
319 Mobifone
Đặt mua
0793161209350,000
420.000
Sim 0793161209 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1209 Mobifone
Đặt mua
0796280819350,000
420.000
Sim 0796280819 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
80819 Mobifone
Đặt mua
0795080819350,000
420.000
Sim 0795080819 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
080819 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 079 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 079 là của nhà mạng: Mobifone
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Chí Khoa
  Đặt sim: 01658...36
  Vào lúc: 22:56 16/10/2021

  Huỳnh Văn Tuấn
  Đặt sim: 09076...15
  Vào lúc: 22:53 16/10/2021

  Huỳnh Chí Kiên
  Đặt sim: 01218...83
  Vào lúc: 22:50 16/10/2021

  Ngô Minh Đạt
  Đặt sim: 01628...91
  Vào lúc: 22:47 16/10/2021

  Phạm Đức Hoàng
  Đặt sim: 01681...30
  Vào lúc: 22:43 16/10/2021

  Ngô Duy Hiển
  Đặt sim: 08833...74
  Vào lúc: 22:40 16/10/2021

  Ngô Chí Hưng
  Đặt sim: 09818...64
  Vào lúc: 22:38 16/10/2021

  Phạm Văn Huy
  Đặt sim: 01240...85
  Vào lúc: 22:34 16/10/2021

  Trần Đức Ninh
  Đặt sim: 09118...40
  Vào lúc: 22:32 16/10/2021

  Trần Minh Sang
  Đặt sim: 01274...70
  Vào lúc: 22:28 16/10/2021

  Lê Văn Quân
  Đặt sim: 09120...42
  Vào lúc: 22:26 16/10/2021

  Trần Duy Sơn
  Đặt sim: 01635...70
  Vào lúc: 22:23 16/10/2021

  Trần Minh Nhân
  Đặt sim: 09334...96
  Vào lúc: 22:20 16/10/2021

  Ngô Văn Khải
  Đặt sim: 09783...44
  Vào lúc: 22:17 16/10/2021

  Phạm Minh Huy
  Đặt sim: 01690...98
  Vào lúc: 22:13 16/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.