sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 08 Mobifone - Sim dau so 08 mobifone

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0896558219350,000
420.000
Sim 0896558219 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8219 Mobifone
Đặt mua
0896557769350,000
420.000
Sim 0896557769 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
57769 Mobifone
Đặt mua
0896557369350,000
420.000
Sim 0896557369 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
557369 Mobifone
Đặt mua
0898599769350,000
420.000
Sim 0898599769 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
769 Mobifone
Đặt mua
0896563869350,000
420.000
Sim 0896563869 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3869 Mobifone
Đặt mua
0898573969350,000
420.000
Sim 0898573969 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
73969 Mobifone
Đặt mua
0898073569350,000
420.000
Sim 0898073569 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
073569 Mobifone
Đặt mua
0899593769350,000
420.000
Sim 0899593769 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
769 Mobifone
Đặt mua
0896556359350,000
420.000
Sim 0896556359 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6359 Mobifone
Đặt mua
0898071559350,000
420.000
Sim 0898071559 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
71559 Mobifone
Đặt mua
0896559169350,000
420.000
Sim 0896559169 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
559169 Mobifone
Đặt mua
0899585169350,000
420.000
Sim 0899585169 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
169 Mobifone
Đặt mua
0898567059350,000
420.000
Sim 0898567059 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7059 Mobifone
Đặt mua
0898761269350,000
420.000
Sim 0898761269 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
61269 Mobifone
Đặt mua
0898762569350,000
420.000
Sim 0898762569 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
762569 Mobifone
Đặt mua
0896893769350,000
420.000
Sim 0896893769 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
769 Mobifone
Đặt mua
0899769259350,000
420.000
Sim 0899769259 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9259 Mobifone
Đặt mua
0896723079350,000
420.000
Sim 0896723079 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
23079 Mobifone
Đặt mua
0896572439350,000
420.000
Sim 0896572439 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
572439 Mobifone
Đặt mua
0896510389350,000
420.000
Sim 0896510389 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
389 Mobifone
Đặt mua
0898585369350,000
420.000
Sim 0898585369 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5369 Mobifone
Đặt mua
0898741929350,000
420.000
Sim 0898741929 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
41929 Mobifone
Đặt mua
0899252029350,000
420.000
Sim 0899252029 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
252029 Mobifone
Đặt mua
0896871169350,000
420.000
Sim 0896871169 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
169 Mobifone
Đặt mua
0898230089350,000
420.000
Sim 0898230089 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0089 Mobifone
Đặt mua
0898094199350,000
420.000
Sim 0898094199 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
94199 Mobifone
Đặt mua
0898094099350,000
420.000
Sim 0898094099 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
094099 Mobifone
Đặt mua
0898094559350,000
420.000
Sim 0898094559 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
559 Mobifone
Đặt mua
0898094239350,000
420.000
Sim 0898094239 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4239 Mobifone
Đặt mua
0898094339350,000
420.000
Sim 0898094339 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
94339 Mobifone
Đặt mua
0898094539350,000
420.000
Sim 0898094539 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
094539 Mobifone
Đặt mua
0898093929350,000
420.000
Sim 0898093929 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
929 Mobifone
Đặt mua
0898261659350,000
420.000
Sim 0898261659 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1659 Mobifone
Đặt mua
0898259469350,000
420.000
Sim 0898259469 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
59469 Mobifone
Đặt mua
0898289259350,000
420.000
Sim 0898289259 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
289259 Mobifone
Đặt mua
0898291889350,000
420.000
Sim 0898291889 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
889 Mobifone
Đặt mua
0898272959350,000
420.000
Sim 0898272959 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2959 Mobifone
Đặt mua
0899271939350,000
420.000
Sim 0899271939 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
71939 Mobifone
Đặt mua
0896114869350,000
420.000
Sim 0896114869 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
114869 Mobifone
Đặt mua
0896116859350,000
420.000
Sim 0896116859 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
859 Mobifone
Đặt mua
0896871439350,000
420.000
Sim 0896871439 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1439 Mobifone
Đặt mua
0896963039350,000
420.000
Sim 0896963039 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
63039 Mobifone
Đặt mua
0896558619350,000
420.000
Sim 0896558619 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
558619 Mobifone
Đặt mua
0896556159350,000
420.000
Sim 0896556159 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
159 Mobifone
Đặt mua
0898589659350,000
420.000
Sim 0898589659 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9659 Mobifone
Đặt mua
0896565219350,000
420.000
Sim 0896565219 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
65219 Mobifone
Đặt mua
0896551539350,000
420.000
Sim 0896551539 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
551539 Mobifone
Đặt mua
0896568519350,000
420.000
Sim 0896568519 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
519 Mobifone
Đặt mua
0896563529350,000
420.000
Sim 0896563529 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3529 Mobifone
Đặt mua
0896561929350,000
420.000
Sim 0896561929 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
61929 Mobifone
Đặt mua
0899563189350,000
420.000
Sim 0899563189 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
563189 Mobifone
Đặt mua
0899566119350,000
420.000
Sim 0899566119 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
119 Mobifone
Đặt mua
0896551859350,000
420.000
Sim 0896551859 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1859 Mobifone
Đặt mua
0896558159350,000
420.000
Sim 0896558159 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
58159 Mobifone
Đặt mua
0896565319350,000
420.000
Sim 0896565319 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
565319 Mobifone
Đặt mua
0898585519350,000
420.000
Sim 0898585519 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
519 Mobifone
Đặt mua
0898588359350,000
420.000
Sim 0898588359 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8359 Mobifone
Đặt mua
0896563519350,000
420.000
Sim 0896563519 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
63519 Mobifone
Đặt mua
0896561859350,000
420.000
Sim 0896561859 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
561859 Mobifone
Đặt mua
0898595189350,000
420.000
Sim 0898595189 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
189 Mobifone
Đặt mua
0898599169350,000
420.000
Sim 0898599169 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9169 Mobifone
Đặt mua
0899589219350,000
420.000
Sim 0899589219 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
89219 Mobifone
Đặt mua
0896551839350,000
420.000
Sim 0896551839 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
551839 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Thị Bình
  Đặt sim: 09137...68
  Vào lúc: 22:56 25/6/2022

  Nguyễn Đức Tuyên
  Đặt sim: 01256...40
  Vào lúc: 22:53 25/6/2022

  Trần Đức Nam
  Đặt sim: 09878...10
  Vào lúc: 22:50 25/6/2022

  Ngô Chí Quang
  Đặt sim: 09318...38
  Vào lúc: 22:47 25/6/2022

  Phạm Kiều Hồng
  Đặt sim: 09350...18
  Vào lúc: 22:43 25/6/2022

  Nguyễn Văn Lợi
  Đặt sim: 01652...21
  Vào lúc: 22:41 25/6/2022

  Ngô Phương Di
  Đặt sim: 01225...72
  Vào lúc: 22:38 25/6/2022

  Phạm Thục Ngọc
  Đặt sim: 01694...52
  Vào lúc: 22:34 25/6/2022

  Lê Minh Kiên
  Đặt sim: 08827...15
  Vào lúc: 22:32 25/6/2022

  Huỳnh Văn Tùng
  Đặt sim: 09689...33
  Vào lúc: 22:28 25/6/2022

  Ngô Duy Vương
  Đặt sim: 01638...13
  Vào lúc: 22:26 25/6/2022

  Ngô Minh Hậu
  Đặt sim: 01643...85
  Vào lúc: 22:22 25/6/2022

  Lê Ngọc Linh
  Đặt sim: 01692...98
  Vào lúc: 22:19 25/6/2022

  Nguyễn Văn Nguyên
  Đặt sim: 08982...66
  Vào lúc: 22:17 25/6/2022

  Trần Thị Hồng
  Đặt sim: 01611...54
  Vào lúc: 22:13 25/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.