sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 08 Năm Sinh Không lỗi dính 7 Năm 2010 Canh Dần Mệnh Mộc, Tùng bách mộc

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0865452010410,000
490.000
Sim 0865452010 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
0865182010410,000
490.000
Sim 0865182010 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
82010 Viettel
Đặt mua
0865142010410,000
490.000
Sim 0865142010 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
142010 Viettel
Đặt mua
0865502010440,000
530.000
Sim 0865502010 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Viettel
Đặt mua
0826802010480,000
580.000
Sim 0826802010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0858132010480,000
580.000
Sim 0858132010 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
32010 Vinaphone
Đặt mua
0826902010480,000
580.000
Sim 0826902010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
902010 Vinaphone
Đặt mua
0838502010480,000
580.000
Sim 0838502010 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0813642010550,000
660.000
Sim 0813642010 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0854832010550,000
660.000
Sim 0854832010 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
32010 Vinaphone
Đặt mua
0889492010550,000
660.000
Sim 0889492010 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
492010 Vinaphone
Đặt mua
0859132010550,000
660.000
Sim 0859132010 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0828512010550,000
660.000
Sim 0828512010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0825202010550,000
660.000
Sim 0825202010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
02010 Vinaphone
Đặt mua
0825192010550,000
660.000
Sim 0825192010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
192010 Vinaphone
Đặt mua
0812692010550,000
660.000
Sim 0812692010 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0898902010560,000
670.000
Sim 0898902010 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
0826002010610,000
730.000
Sim 0826002010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
02010 Vinaphone
Đặt mua
0854652010620,000
740.000
Sim 0854652010 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
652010 Vinaphone
Đặt mua
0825382010620,000
740.000
Sim 0825382010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0825432010620,000
740.000
Sim 0825432010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0832922010620,000
740.000
Sim 0832922010 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22010 Vinaphone
Đặt mua
0835832010620,000
740.000
Sim 0835832010 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
832010 Vinaphone
Đặt mua
0855452010620,000
740.000
Sim 0855452010 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0833492010620,000
740.000
Sim 0833492010 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0829542010660,000
790.000
Sim 0829542010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
42010 Vinaphone
Đặt mua
0829602010660,000
790.000
Sim 0829602010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
602010 Vinaphone
Đặt mua
0834952010660,000
790.000
Sim 0834952010 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0839002010680,000
820.000
Sim 0839002010 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0835152010690,000
830.000
Sim 0835152010 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52010 Vinaphone
Đặt mua
0835652010690,000
830.000
Sim 0835652010 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
652010 Vinaphone
Đặt mua
0826422010690,000
830.000
Sim 0826422010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0854882010690,000
830.000
Sim 0854882010 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0825482010690,000
830.000
Sim 0825482010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
82010 Vinaphone
Đặt mua
0836642010690,000
830.000
Sim 0836642010 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
642010 Vinaphone
Đặt mua
0824532010730,000
880.000
Sim 0824532010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0835542010730,000
880.000
Sim 0835542010 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0846552010730,000
880.000
Sim 0846552010 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52010 Vinaphone
Đặt mua
0852452010730,000
880.000
Sim 0852452010 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
452010 Vinaphone
Đặt mua
0852842010730,000
880.000
Sim 0852842010 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0854942010730,000
880.000
Sim 0854942010 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0859462010730,000
880.000
Sim 0859462010 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62010 Vinaphone
Đặt mua
0824982010760,000
910.000
Sim 0824982010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
982010 Vinaphone
Đặt mua
0814202010760,000
910.000
Sim 0814202010 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0889422010760,000
910.000
Sim 0889422010 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0825212010760,000
910.000
Sim 0825212010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
12010 Vinaphone
Đặt mua
0842592010760,000
910.000
Sim 0842592010 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
592010 Vinaphone
Đặt mua
0826462010760,000
910.000
Sim 0826462010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0834062010760,000
910.000
Sim 0834062010 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0835452010760,000
910.000
Sim 0835452010 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52010 Vinaphone
Đặt mua
0834352010760,000
910.000
Sim 0834352010 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
352010 Vinaphone
Đặt mua
0828442010760,000
910.000
Sim 0828442010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0853142010760,000
910.000
Sim 0853142010 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0869262010760,000
910.000
Sim 0869262010 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62010 Viettel
Đặt mua
0856282010760,000
910.000
Sim 0856282010 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
282010 Vinaphone
Đặt mua
0845682010760,000
910.000
Sim 0845682010 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0849002010760,000
910.000
Sim 0849002010 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0825242010760,000
910.000
Sim 0825242010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
42010 Vinaphone
Đặt mua
0853312010760,000
910.000
Sim 0853312010 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
312010 Vinaphone
Đặt mua
0856522010760,000
910.000
Sim 0856522010 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0839482010760,000
910.000
Sim 0839482010 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0849202010780,000
940.000
Sim 0849202010 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
02010 Vinaphone
Đặt mua
0829632010780,000
940.000
Sim 0829632010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
632010 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Năm 2010 Canh Dần Mệnh Mộc, Tùng bách mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Đức Vũ
  Đặt sim: 01212...13
  Vào lúc: 22:55 16/10/2021

  Trần Chí Nguyên
  Đặt sim: 08811...65
  Vào lúc: 22:53 16/10/2021

  Nguyễn Minh Linh
  Đặt sim: 09640...80
  Vào lúc: 22:49 16/10/2021

  Ngô Minh Anh
  Đặt sim: 09072...98
  Vào lúc: 22:46 16/10/2021

  Nguyễn Minh Hảo
  Đặt sim: 09189...59
  Vào lúc: 22:44 16/10/2021

  Phan Duy Huỳnh
  Đặt sim: 08848...21
  Vào lúc: 22:41 16/10/2021

  Nguyễn Đức Nam
  Đặt sim: 01625...11
  Vào lúc: 22:38 16/10/2021

  Hoàng Duy Anh
  Đặt sim: 01232...27
  Vào lúc: 22:35 16/10/2021

  Hoàng Duy Long
  Đặt sim: 09064...73
  Vào lúc: 22:31 16/10/2021

  Hoàng Minh Linh
  Đặt sim: 09191...29
  Vào lúc: 22:29 16/10/2021

  Nguyễn Đức Sang
  Đặt sim: 09355...64
  Vào lúc: 22:26 16/10/2021

  Nguyễn Diệp Nhiên
  Đặt sim: 01634...31
  Vào lúc: 22:23 16/10/2021

  Nguyễn Đức Tuyên
  Đặt sim: 01632...45
  Vào lúc: 22:20 16/10/2021

  Nguyễn Minh Huy
  Đặt sim: 01216...33
  Vào lúc: 22:16 16/10/2021

  Lê Chí Chiến
  Đặt sim: 01663...63
  Vào lúc: 22:13 16/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.