sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 08 Năm Sinh Năm 1989 Kỷ Tỵ Mệnh Mộc , Đại lâm mộc

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0849121989780,000
940.000
Sim 0849121989 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08247619891,000,000
1.200.000
Sim 0824761989 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61989 Vinaphone
Đặt mua
08359719891,000,000
1.200.000
Sim 0835971989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971989 Vinaphone
Đặt mua
08477219891,000,000
1.200.000
Sim 0847721989 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08346319891,200,000
1.440.000
Sim 0834631989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08527319891,200,000
1.440.000
Sim 0852731989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31989 Vinaphone
Đặt mua
08573919891,200,000
1.440.000
Sim 0857391989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
391989 Vinaphone
Đặt mua
08197319891,200,000
1.440.000
Sim 0819731989 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08387019891,200,000
1.440.000
Sim 0838701989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08367019891,300,000
1.560.000
Sim 0836701989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01989 Vinaphone
Đặt mua
08967019891,300,000
1.560.000
Sim 0896701989 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
701989 Mobifone
Đặt mua
08184119891,300,000
1.560.000
Sim 0818411989 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08265719891,300,000
1.560.000
Sim 0826571989 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08385119891,300,000
1.560.000
Sim 0838511989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11989 Vinaphone
Đặt mua
08223519891,400,000
1.680.000
Sim 0822351989 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
351989 Vinaphone
Đặt mua
08231519891,400,000
1.680.000
Sim 0823151989 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08231619891,400,000
1.680.000
Sim 0823161989 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08232819891,400,000
1.680.000
Sim 0823281989 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81989 Vinaphone
Đặt mua
08232919891,400,000
1.680.000
Sim 0823291989 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
291989 Vinaphone
Đặt mua
08233619891,400,000
1.680.000
Sim 0823361989 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08235819891,400,000
1.680.000
Sim 0823581989 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08251619891,400,000
1.680.000
Sim 0825161989 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61989 Vinaphone
Đặt mua
08252919891,400,000
1.680.000
Sim 0825291989 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
291989 Vinaphone
Đặt mua
08253519891,400,000
1.680.000
Sim 0825351989 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08253819891,400,000
1.680.000
Sim 0825381989 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08256319891,400,000
1.680.000
Sim 0825631989 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31989 Vinaphone
Đặt mua
08256519891,400,000
1.680.000
Sim 0825651989 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
651989 Vinaphone
Đặt mua
08261619891,400,000
1.680.000
Sim 0826161989 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08261819891,400,000
1.680.000
Sim 0826181989 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08262319891,400,000
1.680.000
Sim 0826231989 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31989 Vinaphone
Đặt mua
08262519891,400,000
1.680.000
Sim 0826251989 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
251989 Vinaphone
Đặt mua
08263519891,400,000
1.680.000
Sim 0826351989 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08263819891,400,000
1.680.000
Sim 0826381989 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08265919891,400,000
1.680.000
Sim 0826591989 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91989 Vinaphone
Đặt mua
08269519891,400,000
1.680.000
Sim 0826951989 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
951989 Vinaphone
Đặt mua
08279819891,400,000
1.680.000
Sim 0827981989 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08286519891,400,000
1.680.000
Sim 0828651989 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08291619891,400,000
1.680.000
Sim 0829161989 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61989 Vinaphone
Đặt mua
08291819891,400,000
1.680.000
Sim 0829181989 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
181989 Vinaphone
Đặt mua
08292619891,400,000
1.680.000
Sim 0829261989 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08292819891,400,000
1.680.000
Sim 0829281989 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08295819891,400,000
1.680.000
Sim 0829581989 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81989 Vinaphone
Đặt mua
08296519891,400,000
1.680.000
Sim 0829651989 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
651989 Vinaphone
Đặt mua
08298519891,400,000
1.680.000
Sim 0829851989 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08329319891,400,000
1.680.000
Sim 0832931989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08332519891,400,000
1.680.000
Sim 0833251989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51989 Vinaphone
Đặt mua
08335619891,400,000
1.680.000
Sim 0833561989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
561989 Vinaphone
Đặt mua
08353319891,400,000
1.680.000
Sim 0835331989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08356319891,400,000
1.680.000
Sim 0835631989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08362519891,400,000
1.680.000
Sim 0836251989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51989 Vinaphone
Đặt mua
08366519891,400,000
1.680.000
Sim 0836651989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
651989 Vinaphone
Đặt mua
08381619891,400,000
1.680.000
Sim 0838161989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08382319891,400,000
1.680.000
Sim 0838231989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08392619891,400,000
1.680.000
Sim 0839261989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61989 Vinaphone
Đặt mua
08393519891,400,000
1.680.000
Sim 0839351989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
351989 Vinaphone
Đặt mua
08393619891,400,000
1.680.000
Sim 0839361989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08395619891,400,000
1.680.000
Sim 0839561989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08395819891,400,000
1.680.000
Sim 0839581989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81989 Vinaphone
Đặt mua
08396519891,400,000
1.680.000
Sim 0839651989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
651989 Vinaphone
Đặt mua
08523519891,400,000
1.680.000
Sim 0852351989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08552619891,400,000
1.680.000
Sim 0855261989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08552919891,400,000
1.680.000
Sim 0855291989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91989 Vinaphone
Đặt mua
08553619891,400,000
1.680.000
Sim 0855361989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
361989 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Năm 1989 Kỷ Tỵ Mệnh Mộc , Đại lâm mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Thị Hồng
  Đặt sim: 01272...98
  Vào lúc: 22:56 18/9/2020

  Phan Văn Quân
  Đặt sim: 01699...93
  Vào lúc: 22:52 18/9/2020

  Nguyễn Minh Hòa
  Đặt sim: 09737...49
  Vào lúc: 22:49 18/9/2020

  Nguyễn Chí Khải
  Đặt sim: 09061...68
  Vào lúc: 22:46 18/9/2020

  Lê Văn Khải
  Đặt sim: 01228...21
  Vào lúc: 22:43 18/9/2020

  Lê Văn Khoa
  Đặt sim: 08953...67
  Vào lúc: 22:40 18/9/2020

  Nguyễn Minh Lợi
  Đặt sim: 01239...39
  Vào lúc: 22:38 18/9/2020

  Nguyễn Duy Anh
  Đặt sim: 09682...49
  Vào lúc: 22:34 18/9/2020

  Phan Thị Bình
  Đặt sim: 01677...16
  Vào lúc: 22:31 18/9/2020

  Ngô Duy Hoàng
  Đặt sim: 01280...20
  Vào lúc: 22:28 18/9/2020

  Ngô Ngọc Khanh
  Đặt sim: 01698...28
  Vào lúc: 22:26 18/9/2020

  Trần Thị Dương
  Đặt sim: 09182...65
  Vào lúc: 22:22 18/9/2020

  Nguyễn Văn Khánh
  Đặt sim: 01258...20
  Vào lúc: 22:19 18/9/2020

  Trần Duy Anh
  Đặt sim: 09139...42
  Vào lúc: 22:17 18/9/2020

  Lê Diệp Thy
  Đặt sim: 01662...52
  Vào lúc: 22:13 18/9/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.