sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 08 Năm 1985 Ất Sửu Mệnh Kim, Hải trung kim

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0849231985500,000
600.000
Sim 0849231985 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0817731985700,000
840.000
Sim 0817731985 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31985 Vinaphone
Đặt mua
0815381985800,000
960.000
Sim 0815381985 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
381985 Vinaphone
Đặt mua
0813341985800,000
960.000
Sim 0813341985 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0849581985800,000
960.000
Sim 0849581985 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0848471985800,000
960.000
Sim 0848471985 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71985 Vinaphone
Đặt mua
0848521985800,000
960.000
Sim 0848521985 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
521985 Vinaphone
Đặt mua
0848531985800,000
960.000
Sim 0848531985 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0848541985800,000
960.000
Sim 0848541985 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0848571985800,000
960.000
Sim 0848571985 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71985 Vinaphone
Đặt mua
0848601985800,000
960.000
Sim 0848601985 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
601985 Vinaphone
Đặt mua
0848611985800,000
960.000
Sim 0848611985 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0848631985800,000
960.000
Sim 0848631985 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0848641985800,000
960.000
Sim 0848641985 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41985 Vinaphone
Đặt mua
0848671985800,000
960.000
Sim 0848671985 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
671985 Vinaphone
Đặt mua
0848711985800,000
960.000
Sim 0848711985 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0848721985800,000
960.000
Sim 0848721985 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0848731985800,000
960.000
Sim 0848731985 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31985 Vinaphone
Đặt mua
0848741985800,000
960.000
Sim 0848741985 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
741985 Vinaphone
Đặt mua
0848801985800,000
960.000
Sim 0848801985 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0848811985800,000
960.000
Sim 0848811985 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0827141985800,000
960.000
Sim 0827141985 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41985 Vinaphone
Đặt mua
0827241985800,000
960.000
Sim 0827241985 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
241985 Vinaphone
Đặt mua
0827341985800,000
960.000
Sim 0827341985 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0827401985800,000
960.000
Sim 0827401985 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0827411985800,000
960.000
Sim 0827411985 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11985 Vinaphone
Đặt mua
0827431985800,000
960.000
Sim 0827431985 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
431985 Vinaphone
Đặt mua
0827441985800,000
960.000
Sim 0827441985 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0827451985800,000
960.000
Sim 0827451985 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0827481985800,000
960.000
Sim 0827481985 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81985 Vinaphone
Đặt mua
0827491985800,000
960.000
Sim 0827491985 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
491985 Vinaphone
Đặt mua
0827571985800,000
960.000
Sim 0827571985 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0827641985800,000
960.000
Sim 0827641985 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0827741985800,000
960.000
Sim 0827741985 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41985 Vinaphone
Đặt mua
0827841985800,000
960.000
Sim 0827841985 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
841985 Vinaphone
Đặt mua
0827941985800,000
960.000
Sim 0827941985 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0828401985800,000
960.000
Sim 0828401985 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0828541985800,000
960.000
Sim 0828541985 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41985 Vinaphone
Đặt mua
0828641985800,000
960.000
Sim 0828641985 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641985 Vinaphone
Đặt mua
0828741985800,000
960.000
Sim 0828741985 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0829341985800,000
960.000
Sim 0829341985 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0829421985800,000
960.000
Sim 0829421985 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21985 Vinaphone
Đặt mua
0829431985800,000
960.000
Sim 0829431985 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
431985 Vinaphone
Đặt mua
0829441985800,000
960.000
Sim 0829441985 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0829451985800,000
960.000
Sim 0829451985 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0829471985800,000
960.000
Sim 0829471985 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71985 Vinaphone
Đặt mua
0829491985800,000
960.000
Sim 0829491985 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
491985 Vinaphone
Đặt mua
0829541985800,000
960.000
Sim 0829541985 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0829641985800,000
960.000
Sim 0829641985 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0829741985800,000
960.000
Sim 0829741985 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41985 Vinaphone
Đặt mua
0832041985800,000
960.000
Sim 0832041985 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
041985 Vinaphone
Đặt mua
0832491985800,000
960.000
Sim 0832491985 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0832541985800,000
960.000
Sim 0832541985 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0832701985800,000
960.000
Sim 0832701985 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01985 Vinaphone
Đặt mua
0846171985800,000
960.000
Sim 0846171985 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
171985 Vinaphone
Đặt mua
0846201985800,000
960.000
Sim 0846201985 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0846221985800,000
960.000
Sim 0846221985 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0846231985800,000
960.000
Sim 0846231985 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31985 Vinaphone
Đặt mua
0846241985800,000
960.000
Sim 0846241985 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
241985 Vinaphone
Đặt mua
0846251985800,000
960.000
Sim 0846251985 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0846261985800,000
960.000
Sim 0846261985 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0846271985800,000
960.000
Sim 0846271985 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71985 Vinaphone
Đặt mua
0846301985800,000
960.000
Sim 0846301985 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
301985 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Năm 1985 Ất Sửu Mệnh Kim, Hải trung kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim

Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Văn Đạt
  Đặt sim: 01297...43
  Vào lúc: 9:55 23/9/2019

  Lê Minh Đạt
  Đặt sim: 01245...99
  Vào lúc: 9:53 23/9/2019

  Trần Ngọc Bình
  Đặt sim: 09129...52
  Vào lúc: 9:49 23/9/2019

  Ngô Kiều Thy
  Đặt sim: 08833...30
  Vào lúc: 9:47 23/9/2019

  Hoàng Thị Mai
  Đặt sim: 01256...45
  Vào lúc: 9:43 23/9/2019

  Phạm Chí Thắng
  Đặt sim: 01635...30
  Vào lúc: 9:40 23/9/2019

  Nguyễn Đức Cường
  Đặt sim: 01678...17
  Vào lúc: 9:38 23/9/2019

  Huỳnh Kiều Dương
  Đặt sim: 01289...77
  Vào lúc: 9:35 23/9/2019

  Ngô Đức Bảo
  Đặt sim: 01235...76
  Vào lúc: 9:31 23/9/2019

  Lê Minh Bảo
  Đặt sim: 01611...59
  Vào lúc: 9:28 23/9/2019

  Ngô Thị Thi
  Đặt sim: 01242...74
  Vào lúc: 9:25 23/9/2019

  Ngô Trung Anh
  Đặt sim: 01673...10
  Vào lúc: 9:23 23/9/2019

  Hoàng Minh Hiển
  Đặt sim: 09395...47
  Vào lúc: 9:20 23/9/2019

  Trần Kiều Trang
  Đặt sim: 01653...43
  Vào lúc: 9:17 23/9/2019

  Nguyễn Duy Nam
  Đặt sim: 01637...81
  Vào lúc: 9:14 23/9/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.