sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 081 Tam Hoa - Sim dau so 081 tam hoa

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0819743222700,000
840.000
Sim 0819743222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3222 Vinaphone
Đặt mua
0814491222700,000
840.000
Sim 0814491222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
91222 Vinaphone
Đặt mua
0815124222700,000
840.000
Sim 0815124222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
124222 Vinaphone
Đặt mua
0815640222700,000
840.000
Sim 0815640222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
0816534222700,000
840.000
Sim 0816534222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4222 Vinaphone
Đặt mua
0817264222700,000
840.000
Sim 0817264222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
64222 Vinaphone
Đặt mua
0816490222750,000
900.000
Sim 0816490222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
490222 Vinaphone
Đặt mua
0813491222750,000
900.000
Sim 0813491222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
0814946222750,000
900.000
Sim 0814946222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6222 Vinaphone
Đặt mua
0812495222750,000
900.000
Sim 0812495222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
95222 Vinaphone
Đặt mua
0814095222800,000
960.000
Sim 0814095222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
095222 Vinaphone
Đặt mua
0814520222800,000
960.000
Sim 0814520222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
0814506222800,000
960.000
Sim 0814506222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6222 Vinaphone
Đặt mua
0814017222800,000
960.000
Sim 0814017222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
17222 Vinaphone
Đặt mua
0819410222800,000
960.000
Sim 0819410222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
410222 Vinaphone
Đặt mua
0815846222800,000
960.000
Sim 0815846222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
0817428222800,000
960.000
Sim 0817428222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8222 Vinaphone
Đặt mua
0817418222800,000
960.000
Sim 0817418222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
18222 Vinaphone
Đặt mua
0817425222800,000
960.000
Sim 0817425222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
425222 Vinaphone
Đặt mua
0814723222800,000
960.000
Sim 0814723222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
0814840222800,000
960.000
Sim 0814840222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0222 Vinaphone
Đặt mua
0814810222800,000
960.000
Sim 0814810222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
10222 Vinaphone
Đặt mua
0814540222800,000
960.000
Sim 0814540222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
540222 Vinaphone
Đặt mua
0814830222800,000
960.000
Sim 0814830222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
0817415222800,000
960.000
Sim 0817415222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5222 Vinaphone
Đặt mua
0819476222800,000
960.000
Sim 0819476222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
76222 Vinaphone
Đặt mua
0814503222800,000
960.000
Sim 0814503222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
503222 Vinaphone
Đặt mua
0813436222800,000
960.000
Sim 0813436222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
0819300222800,000
960.000
Sim 0819300222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0222 Vinaphone
Đặt mua
0813495222800,000
960.000
Sim 0813495222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
95222 Vinaphone
Đặt mua
0814207222800,000
960.000
Sim 0814207222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
207222 Vinaphone
Đặt mua
0814421222800,000
960.000
Sim 0814421222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
0814675222800,000
960.000
Sim 0814675222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5222 Vinaphone
Đặt mua
0814741222800,000
960.000
Sim 0814741222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
41222 Vinaphone
Đặt mua
0815784222800,000
960.000
Sim 0815784222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
784222 Vinaphone
Đặt mua
0815874222800,000
960.000
Sim 0815874222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
0816034222800,000
960.000
Sim 0816034222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4222 Vinaphone
Đặt mua
0814073222800,000
960.000
Sim 0814073222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
73222 Vinaphone
Đặt mua
0815647222800,000
960.000
Sim 0815647222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
647222 Vinaphone
Đặt mua
0815994222800,000
960.000
Sim 0815994222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
0814219222800,000
960.000
Sim 0814219222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9222 Vinaphone
Đặt mua
0814951222800,000
960.000
Sim 0814951222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
51222 Vinaphone
Đặt mua
0814974222800,000
960.000
Sim 0814974222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
974222 Vinaphone
Đặt mua
0816754222800,000
960.000
Sim 0816754222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
0817054222800,000
960.000
Sim 0817054222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4222 Vinaphone
Đặt mua
0817487222800,000
960.000
Sim 0817487222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87222 Vinaphone
Đặt mua
0817581222800,000
960.000
Sim 0817581222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
581222 Vinaphone
Đặt mua
0817673222800,000
960.000
Sim 0817673222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
0818044222800,000
960.000
Sim 0818044222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4222 Vinaphone
Đặt mua
0816497222800,000
960.000
Sim 0816497222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
97222 Vinaphone
Đặt mua
0817005222800,000
960.000
Sim 0817005222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
005222 Vinaphone
Đặt mua
0817143222800,000
960.000
Sim 0817143222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
0817243222800,000
960.000
Sim 0817243222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3222 Vinaphone
Đặt mua
0817837222800,000
960.000
Sim 0817837222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
37222 Vinaphone
Đặt mua
0818641222800,000
960.000
Sim 0818641222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
641222 Vinaphone
Đặt mua
0818948222800,000
960.000
Sim 0818948222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
0819148222800,000
960.000
Sim 0819148222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8222 Vinaphone
Đặt mua
0819445222800,000
960.000
Sim 0819445222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
45222 Vinaphone
Đặt mua
0819814222800,000
960.000
Sim 0819814222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
814222 Vinaphone
Đặt mua
0813409222800,000
960.000
Sim 0813409222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
0814027222800,000
960.000
Sim 0814027222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7222 Vinaphone
Đặt mua
0814514222800,000
960.000
Sim 0814514222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14222 Vinaphone
Đặt mua
0814634222800,000
960.000
Sim 0814634222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
634222 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 081 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 081 là của nhà mạng: Vinaphone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Đức Lập
  Đặt sim: 01290...74
  Vào lúc: 22:55 26/9/2022

  Trần Minh Hoàng
  Đặt sim: 01673...68
  Vào lúc: 22:52 26/9/2022

  Nguyễn Văn Thắng
  Đặt sim: 08932...66
  Vào lúc: 22:49 26/9/2022

  Trần Diệp Linh
  Đặt sim: 01253...88
  Vào lúc: 22:46 26/9/2022

  Phan Thị Thy
  Đặt sim: 08874...53
  Vào lúc: 22:44 26/9/2022

  Nguyễn Minh Vinh
  Đặt sim: 09870...35
  Vào lúc: 22:41 26/9/2022

  Huỳnh Văn Khôi
  Đặt sim: 09388...76
  Vào lúc: 22:38 26/9/2022

  Ngô Chí Khánh
  Đặt sim: 01216...23
  Vào lúc: 22:34 26/9/2022

  Trần Thị Thi
  Đặt sim: 09883...47
  Vào lúc: 22:31 26/9/2022

  Lê Minh Hưng
  Đặt sim: 09068...70
  Vào lúc: 22:28 26/9/2022

  Ngô Chí Bách
  Đặt sim: 09842...91
  Vào lúc: 22:25 26/9/2022

  Trần Chí Dũng
  Đặt sim: 09326...92
  Vào lúc: 22:22 26/9/2022

  Nguyễn Minh Cương
  Đặt sim: 09122...91
  Vào lúc: 22:20 26/9/2022

  Nguyễn Đức Bảo
  Đặt sim: 01264...69
  Vào lúc: 22:17 26/9/2022

  Huỳnh Chí Hung
  Đặt sim: 01615...52
  Vào lúc: 22:13 26/9/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.