sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 082 Năm Sinh Năm 2010 Canh Dần Mệnh Mộc, Tùng bách mộc

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0827642010550,000
660.000
Sim 0827642010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0828512010550,000
660.000
Sim 0828512010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
12010 Vinaphone
Đặt mua
0825202010550,000
660.000
Sim 0825202010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
202010 Vinaphone
Đặt mua
0825192010550,000
660.000
Sim 0825192010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0826002010610,000
730.000
Sim 0826002010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0828712010620,000
740.000
Sim 0828712010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
12010 Vinaphone
Đặt mua
0825382010620,000
740.000
Sim 0825382010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
382010 Vinaphone
Đặt mua
0825432010620,000
740.000
Sim 0825432010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0824232010620,000
740.000
Sim 0824232010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0829752010620,000
740.000
Sim 0829752010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52010 Vinaphone
Đặt mua
0829542010660,000
790.000
Sim 0829542010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
542010 Vinaphone
Đặt mua
0829602010660,000
790.000
Sim 0829602010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0826422010690,000
830.000
Sim 0826422010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0827532010690,000
830.000
Sim 0827532010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
32010 Vinaphone
Đặt mua
0825482010690,000
830.000
Sim 0825482010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
482010 Vinaphone
Đặt mua
0827542010690,000
830.000
Sim 0827542010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0827592010730,000
880.000
Sim 0827592010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0827252010730,000
880.000
Sim 0827252010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52010 Vinaphone
Đặt mua
0824532010730,000
880.000
Sim 0824532010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
532010 Vinaphone
Đặt mua
0827882010760,000
910.000
Sim 0827882010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0827712010760,000
910.000
Sim 0827712010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0825242010760,000
910.000
Sim 0825242010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
42010 Vinaphone
Đặt mua
0827692010760,000
910.000
Sim 0827692010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
692010 Vinaphone
Đặt mua
0826462010760,000
910.000
Sim 0826462010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0828442010760,000
910.000
Sim 0828442010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0827372010760,000
910.000
Sim 0827372010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72010 Vinaphone
Đặt mua
0825212010760,000
910.000
Sim 0825212010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Vinaphone
Đặt mua
0824982010760,000
910.000
Sim 0824982010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0829632010780,000
940.000
Sim 0829632010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0822392010780,000
940.000
Sim 0822392010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
92010 Vinaphone
Đặt mua
0823642010780,000
940.000
Sim 0823642010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
642010 Vinaphone
Đặt mua
0822762010780,000
940.000
Sim 0822762010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0823352010780,000
940.000
Sim 0823352010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0827742010780,000
940.000
Sim 0827742010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
42010 Vinaphone
Đặt mua
0827612010800,000
960.000
Sim 0827612010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
612010 Vinaphone
Đặt mua
0823162010800,000
960.000
Sim 0823162010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0829742010800,000
960.000
Sim 0829742010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0826692010830,000
1.000.000
Sim 0826692010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
92010 Vinaphone
Đặt mua
0829662010830,000
1.000.000
Sim 0829662010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
662010 Vinaphone
Đặt mua
0829892010830,000
1.000.000
Sim 0829892010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0826392010830,000
1.000.000
Sim 0826392010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0825922010830,000
1.000.000
Sim 0825922010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22010 Vinaphone
Đặt mua
0824362010830,000
1.000.000
Sim 0824362010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
362010 Vinaphone
Đặt mua
0829582010830,000
1.000.000
Sim 0829582010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0823232010830,000
1.000.000
Sim 0823232010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0828962010840,000
1.010.000
Sim 0828962010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62010 Vinaphone
Đặt mua
0826212010840,000
1.010.000
Sim 0826212010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Vinaphone
Đặt mua
0826382010840,000
1.010.000
Sim 0826382010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0826592010840,000
1.010.000
Sim 0826592010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0826582010840,000
1.010.000
Sim 0826582010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
82010 Vinaphone
Đặt mua
0826512010840,000
1.010.000
Sim 0826512010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
512010 Vinaphone
Đặt mua
0826932010840,000
1.010.000
Sim 0826932010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0823612010840,000
1.010.000
Sim 0823612010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0826192010840,000
1.010.000
Sim 0826192010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
92010 Vinaphone
Đặt mua
0828762010840,000
1.010.000
Sim 0828762010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
762010 Vinaphone
Đặt mua
0827622010840,000
1.010.000
Sim 0827622010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0829772010890,000
1.070.000
Sim 0829772010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0828312010900,000
1.080.000
Sim 0828312010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
12010 Vinaphone
Đặt mua
0826992010950,000
1.140.000
Sim 0826992010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
992010 Vinaphone
Đặt mua
0826792010950,000
1.140.000
Sim 0826792010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0827762010950,000
1.140.000
Sim 0827762010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0822542010950,000
1.140.000
Sim 0822542010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
42010 Vinaphone
Đặt mua
0823592010950,000
1.140.000
Sim 0823592010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
592010 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 082 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 082 là của nhà mạng: Vinaphone
Năm 2010 Canh Dần Mệnh Mộc, Tùng bách mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Minh Dương
  Đặt sim: 09759...42
  Vào lúc: 13:56 28/11/2021

  Ngô Minh Hiệp
  Đặt sim: 08856...67
  Vào lúc: 13:52 28/11/2021

  Huỳnh Đức Long
  Đặt sim: 01299...82
  Vào lúc: 13:50 28/11/2021

  Ngô Đức Anh
  Đặt sim: 01239...68
  Vào lúc: 13:46 28/11/2021

  Trần Duy Tân
  Đặt sim: 08873...63
  Vào lúc: 13:44 28/11/2021

  Nguyễn Thục Thơ
  Đặt sim: 01690...76
  Vào lúc: 13:41 28/11/2021

  Trần Minh Hiền
  Đặt sim: 01248...87
  Vào lúc: 13:37 28/11/2021

  Nguyễn Văn Linh
  Đặt sim: 09822...91
  Vào lúc: 13:35 28/11/2021

  Hoàng Thị Thư
  Đặt sim: 09629...29
  Vào lúc: 13:32 28/11/2021

  Nguyễn Minh Lâm
  Đặt sim: 01239...76
  Vào lúc: 13:29 28/11/2021

  Nguyễn Đức Tuân
  Đặt sim: 08854...14
  Vào lúc: 13:26 28/11/2021

  Trần Văn Khôi
  Đặt sim: 01275...17
  Vào lúc: 13:23 28/11/2021

  Trần Duy Sang
  Đặt sim: 09147...26
  Vào lúc: 13:20 28/11/2021

  Trần Chí Thái
  Đặt sim: 01236...87
  Vào lúc: 13:17 28/11/2021

  Phan Thị Vân
  Đặt sim: 01649...40
  Vào lúc: 13:14 28/11/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.