sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 082 Tam Hoa Không lỗi dính 7

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0825343111600,000
720.000
Sim 0825343111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3111 Vinaphone
Đặt mua
0826403111700,000
840.000
Sim 0826403111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
03111 Vinaphone
Đặt mua
0823614111800,000
960.000
Sim 0823614111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
614111 Vinaphone
Đặt mua
0822546111850,000
1.020.000
Sim 0822546111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
111 Vinaphone
Đặt mua
0829306111900,000
1.080.000
Sim 0829306111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6111 Vinaphone
Đặt mua
0822134111950,000
1.140.000
Sim 0822134111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
34111 Vinaphone
Đặt mua
0822150111950,000
1.140.000
Sim 0822150111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
150111 Vinaphone
Đặt mua
0822156111950,000
1.140.000
Sim 0822156111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
111 Vinaphone
Đặt mua
0822120111950,000
1.140.000
Sim 0822120111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0111 Vinaphone
Đặt mua
08229141111,000,000
1.200.000
Sim 0822914111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14111 Vinaphone
Đặt mua
08282101111,000,000
1.200.000
Sim 0828210111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
210111 Vinaphone
Đặt mua
08230831111,000,000
1.200.000
Sim 0823083111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
111 Vinaphone
Đặt mua
08281351111,000,000
1.200.000
Sim 0828135111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5111 Vinaphone
Đặt mua
08231461111,000,000
1.200.000
Sim 0823146111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
46111 Vinaphone
Đặt mua
08243451111,000,000
1.200.000
Sim 0824345111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
345111 Vinaphone
Đặt mua
08234301111,000,000
1.200.000
Sim 0823430111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
111 Vinaphone
Đặt mua
08235231111,000,000
1.200.000
Sim 0823523111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3111 Vinaphone
Đặt mua
08245261111,000,000
1.200.000
Sim 0824526111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
26111 Vinaphone
Đặt mua
08246101111,000,000
1.200.000
Sim 0824610111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
610111 Vinaphone
Đặt mua
08236451111,000,000
1.200.000
Sim 0823645111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
111 Vinaphone
Đặt mua
08246981111,000,000
1.200.000
Sim 0824698111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8111 Vinaphone
Đặt mua
08229081111,000,000
1.200.000
Sim 0822908111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
08111 Vinaphone
Đặt mua
08249251111,000,000
1.200.000
Sim 0824925111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
925111 Vinaphone
Đặt mua
08256401111,000,000
1.200.000
Sim 0825640111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
111 Vinaphone
Đặt mua
08228401111,000,000
1.200.000
Sim 0822840111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0111 Vinaphone
Đặt mua
08258401111,000,000
1.200.000
Sim 0825840111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40111 Vinaphone
Đặt mua
08248401111,000,000
1.200.000
Sim 0824840111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
840111 Vinaphone
Đặt mua
08286501111,000,000
1.200.000
Sim 0828650111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
111 Vinaphone
Đặt mua
08284501111,000,000
1.200.000
Sim 0828450111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0111 Vinaphone
Đặt mua
08294501111,000,000
1.200.000
Sim 0829450111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
50111 Vinaphone
Đặt mua
08254501111,000,000
1.200.000
Sim 0825450111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
450111 Vinaphone
Đặt mua
08241601111,000,000
1.200.000
Sim 0824160111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
111 Vinaphone
Đặt mua
08238501111,000,000
1.200.000
Sim 0823850111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0111 Vinaphone
Đặt mua
08269501111,000,000
1.200.000
Sim 0826950111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
50111 Vinaphone
Đặt mua
08231601111,000,000
1.200.000
Sim 0823160111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
160111 Vinaphone
Đặt mua
08258501111,000,000
1.200.000
Sim 0825850111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
111 Vinaphone
Đặt mua
08248501111,000,000
1.200.000
Sim 0824850111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0111 Vinaphone
Đặt mua
08268501111,000,000
1.200.000
Sim 0826850111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
50111 Vinaphone
Đặt mua
08288401111,000,000
1.200.000
Sim 0828840111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
840111 Vinaphone
Đặt mua
08229401111,000,000
1.200.000
Sim 0822940111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
111 Vinaphone
Đặt mua
08239401111,000,000
1.200.000
Sim 0823940111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0111 Vinaphone
Đặt mua
08259401111,000,000
1.200.000
Sim 0825940111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40111 Vinaphone
Đặt mua
08249401111,000,000
1.200.000
Sim 0824940111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
940111 Vinaphone
Đặt mua
08289401111,000,000
1.200.000
Sim 0828940111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
111 Vinaphone
Đặt mua
08251501111,000,000
1.200.000
Sim 0825150111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0111 Vinaphone
Đặt mua
08241501111,000,000
1.200.000
Sim 0824150111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
50111 Vinaphone
Đặt mua
08293401111,000,000
1.200.000
Sim 0829340111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
340111 Vinaphone
Đặt mua
08281501111,000,000
1.200.000
Sim 0828150111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
111 Vinaphone
Đặt mua
08235401111,000,000
1.200.000
Sim 0823540111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0111 Vinaphone
Đặt mua
08298501111,000,000
1.200.000
Sim 0829850111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
50111 Vinaphone
Đặt mua
08246501111,000,000
1.200.000
Sim 0824650111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
650111 Vinaphone
Đặt mua
08249501111,000,000
1.200.000
Sim 0824950111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
111 Vinaphone
Đặt mua
08246401111,000,000
1.200.000
Sim 0824640111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0111 Vinaphone
Đặt mua
08236401111,000,000
1.200.000
Sim 0823640111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40111 Vinaphone
Đặt mua
08289501111,000,000
1.200.000
Sim 0828950111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
950111 Vinaphone
Đặt mua
08268401111,000,000
1.200.000
Sim 0826840111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
111 Vinaphone
Đặt mua
08269401111,000,000
1.200.000
Sim 0826940111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0111 Vinaphone
Đặt mua
08243501111,000,000
1.200.000
Sim 0824350111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
50111 Vinaphone
Đặt mua
08252501111,000,000
1.200.000
Sim 0825250111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
250111 Vinaphone
Đặt mua
08244501111,000,000
1.200.000
Sim 0824450111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
111 Vinaphone
Đặt mua
08256301111,000,000
1.200.000
Sim 0825630111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0111 Vinaphone
Đặt mua
08265401111,000,000
1.200.000
Sim 0826540111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40111 Vinaphone
Đặt mua
08263401111,000,000
1.200.000
Sim 0826340111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
340111 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 082 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 082 là của nhà mạng: Vinaphone
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Trung Anh
  Đặt sim: 01636...78
  Vào lúc: 22:56 18/9/2020

  Phạm Minh Lập
  Đặt sim: 01660...83
  Vào lúc: 22:52 18/9/2020

  Phan Cát Thi
  Đặt sim: 09370...63
  Vào lúc: 22:49 18/9/2020

  Trần Cát Thư
  Đặt sim: 09898...91
  Vào lúc: 22:46 18/9/2020

  Phạm Minh Nguyên
  Đặt sim: 01252...16
  Vào lúc: 22:44 18/9/2020

  Phạm Thị Thảo
  Đặt sim: 09738...75
  Vào lúc: 22:41 18/9/2020

  Nguyễn Thị Thơ
  Đặt sim: 08838...96
  Vào lúc: 22:38 18/9/2020

  Phạm Thị Hoa
  Đặt sim: 09190...12
  Vào lúc: 22:34 18/9/2020

  Ngô Minh Tuấn
  Đặt sim: 08693...69
  Vào lúc: 22:31 18/9/2020

  Hoàng Minh An
  Đặt sim: 09132...68
  Vào lúc: 22:29 18/9/2020

  Phan Nhã Ðào
  Đặt sim: 01286...71
  Vào lúc: 22:26 18/9/2020

  Nguyễn Chí Huy
  Đặt sim: 09760...56
  Vào lúc: 22:22 18/9/2020

  Trần Phương Khanh
  Đặt sim: 01297...90
  Vào lúc: 22:19 18/9/2020

  Phạm Thị Mai
  Đặt sim: 01660...64
  Vào lúc: 22:16 18/9/2020

  Nguyễn Thục Thư
  Đặt sim: 08688...80
  Vào lúc: 22:13 18/9/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.