sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 082 Vinaphone - Sim dau so 082 vinaphone

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0827101499190,000
230.000
Sim 0827101499 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1499 Vinaphone
Đặt mua
0824626499190,000
230.000
Sim 0824626499 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
26499 Vinaphone
Đặt mua
0826252499190,000
230.000
Sim 0826252499 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
252499 Vinaphone
Đặt mua
0823474299190,000
230.000
Sim 0823474299 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
299 Vinaphone
Đặt mua
0824885499190,000
230.000
Sim 0824885499 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5499 Vinaphone
Đặt mua
0828353499190,000
230.000
Sim 0828353499 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
53499 Vinaphone
Đặt mua
0827565499190,000
230.000
Sim 0827565499 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
565499 Vinaphone
Đặt mua
0827393499190,000
230.000
Sim 0827393499 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
499 Vinaphone
Đặt mua
0826393499190,000
230.000
Sim 0826393499 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3499 Vinaphone
Đặt mua
0826775499190,000
230.000
Sim 0826775499 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
75499 Vinaphone
Đặt mua
0823775499190,000
230.000
Sim 0823775499 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
775499 Vinaphone
Đặt mua
0825005499190,000
230.000
Sim 0825005499 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
499 Vinaphone
Đặt mua
0823225499190,000
230.000
Sim 0823225499 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5499 Vinaphone
Đặt mua
0826525499190,000
230.000
Sim 0826525499 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
25499 Vinaphone
Đặt mua
0829262499190,000
230.000
Sim 0829262499 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
262499 Vinaphone
Đặt mua
0826116499190,000
230.000
Sim 0826116499 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
499 Vinaphone
Đặt mua
0827885499190,000
230.000
Sim 0827885499 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5499 Vinaphone
Đặt mua
0823595499190,000
230.000
Sim 0823595499 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
95499 Vinaphone
Đặt mua
0826277099190,000
230.000
Sim 0826277099 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
277099 Vinaphone
Đặt mua
0827001499190,000
230.000
Sim 0827001499 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
499 Vinaphone
Đặt mua
0827446099190,000
230.000
Sim 0827446099 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6099 Vinaphone
Đặt mua
0825272499190,000
230.000
Sim 0825272499 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
72499 Vinaphone
Đặt mua
0825744299190,000
230.000
Sim 0825744299 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
744299 Vinaphone
Đặt mua
0823911499190,000
230.000
Sim 0823911499 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
499 Vinaphone
Đặt mua
0823181499190,000
230.000
Sim 0823181499 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1499 Vinaphone
Đặt mua
0823676479200,000
240.000
Sim 0823676479 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
76479 Vinaphone
Đặt mua
0823775479200,000
240.000
Sim 0823775479 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
775479 Vinaphone
Đặt mua
0824169079200,000
240.000
Sim 0824169079 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
079 Vinaphone
Đặt mua
0824336079200,000
240.000
Sim 0824336079 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6079 Vinaphone
Đặt mua
0825226479200,000
240.000
Sim 0825226479 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
26479 Vinaphone
Đặt mua
0825640079200,000
240.000
Sim 0825640079 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
640079 Vinaphone
Đặt mua
0826225479200,000
240.000
Sim 0826225479 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
479 Vinaphone
Đặt mua
0826918479200,000
240.000
Sim 0826918479 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8479 Vinaphone
Đặt mua
0827155479200,000
240.000
Sim 0827155479 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
55479 Vinaphone
Đặt mua
0827289479200,000
240.000
Sim 0827289479 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
289479 Vinaphone
Đặt mua
0827335479200,000
240.000
Sim 0827335479 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
479 Vinaphone
Đặt mua
0827556479200,000
240.000
Sim 0827556479 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6479 Vinaphone
Đặt mua
0827565479200,000
240.000
Sim 0827565479 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
65479 Vinaphone
Đặt mua
0827593479200,000
240.000
Sim 0827593479 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
593479 Vinaphone
Đặt mua
0827965479200,000
240.000
Sim 0827965479 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
479 Vinaphone
Đặt mua
0828436479200,000
240.000
Sim 0828436479 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6479 Vinaphone
Đặt mua
0828614479200,000
240.000
Sim 0828614479 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
14479 Vinaphone
Đặt mua
0828772479200,000
240.000
Sim 0828772479 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
772479 Vinaphone
Đặt mua
0826492199200,000
240.000
Sim 0826492199 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
199 Vinaphone
Đặt mua
0829891889200,000
240.000
Sim 0829891889 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1889 Vinaphone
Đặt mua
0826429109200,000
240.000
Sim 0826429109 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
29109 Vinaphone
Đặt mua
0826294909200,000
240.000
Sim 0826294909 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
294909 Vinaphone
Đặt mua
0828294909200,000
240.000
Sim 0828294909 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
909 Vinaphone
Đặt mua
0826717239200,000
240.000
Sim 0826717239 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7239 Vinaphone
Đặt mua
0827708339200,000
240.000
Sim 0827708339 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
08339 Vinaphone
Đặt mua
0826474279200,000
240.000
Sim 0826474279 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
474279 Vinaphone
Đặt mua
0826443379200,000
240.000
Sim 0826443379 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
379 Vinaphone
Đặt mua
0823060339200,000
240.000
Sim 0823060339 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0339 Vinaphone
Đặt mua
0825353039200,000
240.000
Sim 0825353039 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
53039 Vinaphone
Đặt mua
0823877339200,000
240.000
Sim 0823877339 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
877339 Vinaphone
Đặt mua
0828224939200,000
240.000
Sim 0828224939 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
939 Vinaphone
Đặt mua
0827953379200,000
240.000
Sim 0827953379 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3379 Vinaphone
Đặt mua
0825025179200,000
240.000
Sim 0825025179 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
25179 Vinaphone
Đặt mua
0826317579200,000
240.000
Sim 0826317579 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
317579 Vinaphone
Đặt mua
0825949679200,000
240.000
Sim 0825949679 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
679 Vinaphone
Đặt mua
0823769479200,000
240.000
Sim 0823769479 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9479 Vinaphone
Đặt mua
0829097579200,000
240.000
Sim 0829097579 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
97579 Vinaphone
Đặt mua
0824266269200,000
240.000
Sim 0824266269 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
266269 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 082 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 082 là của nhà mạng: Vinaphone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Phan Minh Huy
  Đặt sim: 01238...81
  Vào lúc: 12:56 16/10/2019

  Phạm Thị Ngọc
  Đặt sim: 08657...90
  Vào lúc: 12:53 16/10/2019

  Lê Trung Nhân
  Đặt sim: 09826...92
  Vào lúc: 12:49 16/10/2019

  Hoàng Văn Lực
  Đặt sim: 09840...71
  Vào lúc: 12:46 16/10/2019

  Trần Minh Nguyên
  Đặt sim: 09153...42
  Vào lúc: 12:44 16/10/2019

  Nguyễn Đức Hiếu
  Đặt sim: 01651...76
  Vào lúc: 12:41 16/10/2019

  Huỳnh Diệp Nhàn
  Đặt sim: 01619...27
  Vào lúc: 12:37 16/10/2019

  Trần Tường Nguyệt
  Đặt sim: 09337...12
  Vào lúc: 12:34 16/10/2019

  Nguyễn Đức Bảo
  Đặt sim: 09389...14
  Vào lúc: 12:31 16/10/2019

  Phan Minh Quân
  Đặt sim: 08995...21
  Vào lúc: 12:29 16/10/2019

  Ngô Văn Vinh
  Đặt sim: 01239...73
  Vào lúc: 12:25 16/10/2019

  Ngô Chí Hưng
  Đặt sim: 01290...91
  Vào lúc: 12:23 16/10/2019

  Ngô Thục Nhi
  Đặt sim: 09382...17
  Vào lúc: 12:20 16/10/2019

  Trần Đức Vũ
  Đặt sim: 08985...44
  Vào lúc: 12:17 16/10/2019

  Trần Thị Thy
  Đặt sim: 01669...15
  Vào lúc: 12:13 16/10/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.