sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 084 Vinaphone Năm Sinh Không lỗi dính 7 Năm 1988 Mậu Thìn Mệnh Mộc, Đại lâm mộc

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
08443819881,500,000
1.800.000
Sim 0844381988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1988 Vinaphone
Đặt mua
08491619881,500,000
1.800.000
Sim 0849161988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61988 Vinaphone
Đặt mua
08432219881,500,000
1.800.000
Sim 0843221988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
221988 Vinaphone
Đặt mua
08436619881,500,000
1.800.000
Sim 0843661988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
988 Vinaphone
Đặt mua
08493319881,500,000
1.800.000
Sim 0849331988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1988 Vinaphone
Đặt mua
08496619881,500,000
1.800.000
Sim 0849661988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61988 Vinaphone
Đặt mua
08435919881,500,000
1.800.000
Sim 0843591988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
591988 Vinaphone
Đặt mua
08498619881,600,000
1.920.000
Sim 0849861988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
988 Vinaphone
Đặt mua
08464019881,620,000
1.940.000
Sim 0846401988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1988 Vinaphone
Đặt mua
08454219881,690,000
2.030.000
Sim 0845421988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21988 Vinaphone
Đặt mua
08464219881,690,000
2.030.000
Sim 0846421988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
421988 Vinaphone
Đặt mua
08484219881,690,000
2.030.000
Sim 0848421988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
988 Vinaphone
Đặt mua
08494319881,690,000
2.030.000
Sim 0849431988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1988 Vinaphone
Đặt mua
08431419881,690,000
2.030.000
Sim 0843141988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41988 Vinaphone
Đặt mua
08481419881,690,000
2.030.000
Sim 0848141988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
141988 Vinaphone
Đặt mua
08432419881,690,000
2.030.000
Sim 0843241988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
988 Vinaphone
Đặt mua
08452419881,690,000
2.030.000
Sim 0845241988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1988 Vinaphone
Đặt mua
08462419881,690,000
2.030.000
Sim 0846241988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41988 Vinaphone
Đặt mua
08453419881,690,000
2.030.000
Sim 0845341988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
341988 Vinaphone
Đặt mua
08493419881,690,000
2.030.000
Sim 0849341988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
988 Vinaphone
Đặt mua
08435419881,690,000
2.030.000
Sim 0843541988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1988 Vinaphone
Đặt mua
08465419881,690,000
2.030.000
Sim 0846541988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41988 Vinaphone
Đặt mua
08495419881,690,000
2.030.000
Sim 0849541988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
541988 Vinaphone
Đặt mua
08436419881,690,000
2.030.000
Sim 0843641988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
988 Vinaphone
Đặt mua
08486419881,690,000
2.030.000
Sim 0848641988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1988 Vinaphone
Đặt mua
08458419881,690,000
2.030.000
Sim 0845841988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41988 Vinaphone
Đặt mua
08459419881,690,000
2.030.000
Sim 0845941988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
941988 Vinaphone
Đặt mua
08469419881,690,000
2.030.000
Sim 0846941988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
988 Vinaphone
Đặt mua
08489419881,690,000
2.030.000
Sim 0848941988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1988 Vinaphone
Đặt mua
08494619881,690,000
2.030.000
Sim 0849461988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61988 Vinaphone
Đặt mua
08434919881,690,000
2.030.000
Sim 0843491988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
491988 Vinaphone
Đặt mua
08454919881,690,000
2.030.000
Sim 0845491988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
988 Vinaphone
Đặt mua
08464919881,690,000
2.030.000
Sim 0846491988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1988 Vinaphone
Đặt mua
08451419881,700,000
2.040.000
Sim 0845141988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41988 Vinaphone
Đặt mua
08442619881,800,000
2.160.000
Sim 0844261988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
261988 Vinaphone
Đặt mua
08440119881,800,000
2.160.000
Sim 0844011988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
988 Vinaphone
Đặt mua
08451819881,820,000
2.180.000
Sim 0845181988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1988 Vinaphone
Đặt mua
08461819881,820,000
2.180.000
Sim 0846181988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81988 Vinaphone
Đặt mua
08491819881,820,000
2.180.000
Sim 0849181988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
181988 Vinaphone
Đặt mua
08442819881,820,000
2.180.000
Sim 0844281988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
988 Vinaphone
Đặt mua
08492819881,820,000
2.180.000
Sim 0849281988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1988 Vinaphone
Đặt mua
08435819881,820,000
2.180.000
Sim 0843581988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81988 Vinaphone
Đặt mua
08463919881,820,000
2.180.000
Sim 0846391988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
391988 Vinaphone
Đặt mua
08454419881,820,000
2.180.000
Sim 0845441988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
988 Vinaphone
Đặt mua
08464419881,820,000
2.180.000
Sim 0846441988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1988 Vinaphone
Đặt mua
08446419881,820,000
2.180.000
Sim 0844641988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41988 Vinaphone
Đặt mua
08456319881,820,000
2.180.000
Sim 0845631988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
631988 Vinaphone
Đặt mua
08496119881,820,000
2.180.000
Sim 0849611988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
988 Vinaphone
Đặt mua
08452119881,820,000
2.180.000
Sim 0845211988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1988 Vinaphone
Đặt mua
08453119881,820,000
2.180.000
Sim 0845311988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11988 Vinaphone
Đặt mua
08463119881,820,000
2.180.000
Sim 0846311988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
311988 Vinaphone
Đặt mua
08483119881,820,000
2.180.000
Sim 0848311988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
988 Vinaphone
Đặt mua
08434119881,820,000
2.180.000
Sim 0843411988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1988 Vinaphone
Đặt mua
08465119881,820,000
2.180.000
Sim 0846511988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11988 Vinaphone
Đặt mua
08485119881,820,000
2.180.000
Sim 0848511988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
511988 Vinaphone
Đặt mua
08426119881,820,000
2.180.000
Sim 0842611988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
988 Vinaphone
Đặt mua
08456119881,820,000
2.180.000
Sim 0845611988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1988 Vinaphone
Đặt mua
08486119881,820,000
2.180.000
Sim 0848611988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11988 Vinaphone
Đặt mua
08438119881,820,000
2.180.000
Sim 0843811988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
811988 Vinaphone
Đặt mua
08443219881,820,000
2.180.000
Sim 0844321988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
988 Vinaphone
Đặt mua
08453219881,820,000
2.180.000
Sim 0845321988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1988 Vinaphone
Đặt mua
08463219881,820,000
2.180.000
Sim 0846321988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21988 Vinaphone
Đặt mua
08493219881,820,000
2.180.000
Sim 0849321988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
321988 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 084 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 084 là của nhà mạng: Vinaphone
Năm 1988 Mậu Thìn Mệnh Mộc, Đại lâm mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Đức Cương
  Đặt sim: 09784...27
  Vào lúc: 22:56 18/9/2020

  Nguyễn Văn Thế
  Đặt sim: 01631...45
  Vào lúc: 22:53 18/9/2020

  Lê Duy Hiển
  Đặt sim: 01268...27
  Vào lúc: 22:50 18/9/2020

  Huỳnh Đức Huy
  Đặt sim: 01630...44
  Vào lúc: 22:47 18/9/2020

  Trần Văn Tùng
  Đặt sim: 08936...26
  Vào lúc: 22:44 18/9/2020

  Ngô Kiều Nhân
  Đặt sim: 01217...90
  Vào lúc: 22:41 18/9/2020

  Nguyễn Chí Tùng
  Đặt sim: 08671...90
  Vào lúc: 22:37 18/9/2020

  Phan Văn Hòa
  Đặt sim: 09055...59
  Vào lúc: 22:34 18/9/2020

  Trần Văn Đăng
  Đặt sim: 09348...83
  Vào lúc: 22:31 18/9/2020

  Huỳnh Chí Hòa
  Đặt sim: 01261...77
  Vào lúc: 22:28 18/9/2020

  Huỳnh Văn Khang
  Đặt sim: 01269...68
  Vào lúc: 22:26 18/9/2020

  Nguyễn Văn Long
  Đặt sim: 01255...73
  Vào lúc: 22:22 18/9/2020

  Ngô Đức Khôi
  Đặt sim: 09829...25
  Vào lúc: 22:19 18/9/2020

  Phan Thục Thơ
  Đặt sim: 09122...65
  Vào lúc: 22:17 18/9/2020

  Nguyễn Thị Thy
  Đặt sim: 01656...96
  Vào lúc: 22:14 18/9/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.