sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 09 Vinaphone Không lỗi dính 7

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0913480095450,000
540.000
Sim 0913480095 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0095 Vinaphone
Đặt mua
0913480535450,000
540.000
Sim 0913480535 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
80535 Vinaphone
Đặt mua
0913480695450,000
540.000
Sim 0913480695 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
480695 Vinaphone
Đặt mua
0913480995450,000
540.000
Sim 0913480995 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
995 Vinaphone
Đặt mua
0916682495450,000
540.000
Sim 0916682495 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2495 Vinaphone
Đặt mua
0911432295450,000
540.000
Sim 0911432295 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
32295 Vinaphone
Đặt mua
0915640895450,000
540.000
Sim 0915640895 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
640895 Vinaphone
Đặt mua
0916248035450,000
540.000
Sim 0916248035 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
035 Vinaphone
Đặt mua
0911959915450,000
540.000
Sim 0911959915 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9915 Vinaphone
Đặt mua
0912463545450,000
540.000
Sim 0912463545 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
63545 Vinaphone
Đặt mua
0943518565450,000
540.000
Sim 0943518565 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
518565 Vinaphone
Đặt mua
0942198295450,000
540.000
Sim 0942198295 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
295 Vinaphone
Đặt mua
0946685035450,000
540.000
Sim 0946685035 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5035 Vinaphone
Đặt mua
0949695855450,000
540.000
Sim 0949695855 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
95855 Vinaphone
Đặt mua
0945084955450,000
540.000
Sim 0945084955 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
084955 Vinaphone
Đặt mua
0942092955450,000
540.000
Sim 0942092955 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
955 Vinaphone
Đặt mua
0946498955450,000
540.000
Sim 0946498955 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8955 Vinaphone
Đặt mua
0942840255450,000
540.000
Sim 0942840255 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
40255 Vinaphone
Đặt mua
0949408955450,000
540.000
Sim 0949408955 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
408955 Vinaphone
Đặt mua
0945413885450,000
540.000
Sim 0945413885 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
885 Vinaphone
Đặt mua
0942538955450,000
540.000
Sim 0942538955 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8955 Vinaphone
Đặt mua
0942184955450,000
540.000
Sim 0942184955 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
84955 Vinaphone
Đặt mua
0942086955450,000
540.000
Sim 0942086955 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
086955 Vinaphone
Đặt mua
0913998305450,000
540.000
Sim 0913998305 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
305 Vinaphone
Đặt mua
0918823865450,000
540.000
Sim 0918823865 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3865 Vinaphone
Đặt mua
0946230815450,000
540.000
Sim 0946230815 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
30815 Vinaphone
Đặt mua
0942909135450,000
540.000
Sim 0942909135 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
909135 Vinaphone
Đặt mua
0948683665450,000
540.000
Sim 0948683665 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
665 Vinaphone
Đặt mua
0916919845450,000
540.000
Sim 0916919845 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9845 Vinaphone
Đặt mua
0948583365450,000
540.000
Sim 0948583365 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
83365 Vinaphone
Đặt mua
0944380365450,000
540.000
Sim 0944380365 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
380365 Vinaphone
Đặt mua
0944038955450,000
540.000
Sim 0944038955 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
955 Vinaphone
Đặt mua
0946834955450,000
540.000
Sim 0946834955 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4955 Vinaphone
Đặt mua
0943163985450,000
540.000
Sim 0943163985 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
63985 Vinaphone
Đặt mua
0918186015450,000
540.000
Sim 0918186015 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
186015 Vinaphone
Đặt mua
0949515895450,000
540.000
Sim 0949515895 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
895 Vinaphone
Đặt mua
0949515295450,000
540.000
Sim 0949515295 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5295 Vinaphone
Đặt mua
0944980005450,000
540.000
Sim 0944980005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
80005 Vinaphone
Đặt mua
0911538665450,000
540.000
Sim 0911538665 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
538665 Vinaphone
Đặt mua
0919949025450,000
540.000
Sim 0919949025 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
025 Vinaphone
Đặt mua
0919943045450,000
540.000
Sim 0919943045 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3045 Vinaphone
Đặt mua
0919942925450,000
540.000
Sim 0919942925 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
42925 Vinaphone
Đặt mua
0919938095450,000
540.000
Sim 0919938095 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
938095 Vinaphone
Đặt mua
0919932505450,000
540.000
Sim 0919932505 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
505 Vinaphone
Đặt mua
0916158445450,000
540.000
Sim 0916158445 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8445 Vinaphone
Đặt mua
0916145655450,000
540.000
Sim 0916145655 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
45655 Vinaphone
Đặt mua
0915268185450,000
540.000
Sim 0915268185 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
268185 Vinaphone
Đặt mua
0945318665450,000
540.000
Sim 0945318665 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
665 Vinaphone
Đặt mua
0948341665450,000
540.000
Sim 0948341665 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1665 Vinaphone
Đặt mua
0943204955450,000
540.000
Sim 0943204955 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
04955 Vinaphone
Đặt mua
0912401105450,000
540.000
Sim 0912401105 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
401105 Vinaphone
Đặt mua
0944015855450,000
540.000
Sim 0944015855 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
855 Vinaphone
Đặt mua
0941031115450,000
540.000
Sim 0941031115 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
1115 Vinaphone
Đặt mua
0949444285450,000
540.000
Sim 0949444285 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
44285 Vinaphone
Đặt mua
0949350635450,000
540.000
Sim 0949350635 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
350635 Vinaphone
Đặt mua
0916066895450,000
540.000
Sim 0916066895 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
895 Vinaphone
Đặt mua
0913343295450,000
540.000
Sim 0913343295 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3295 Vinaphone
Đặt mua
0913340885450,000
540.000
Sim 0913340885 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
40885 Vinaphone
Đặt mua
0913342965450,000
540.000
Sim 0913342965 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
342965 Vinaphone
Đặt mua
0913343165450,000
540.000
Sim 0913343165 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
165 Vinaphone
Đặt mua
0913342065450,000
540.000
Sim 0913342065 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2065 Vinaphone
Đặt mua
0912546845450,000
540.000
Sim 0912546845 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
46845 Vinaphone
Đặt mua
0913315145450,000
540.000
Sim 0913315145 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
315145 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Minh Khoa
  Đặt sim: 01251...57
  Vào lúc: 22:55 27/9/2022

  Nguyễn Duy Nhân
  Đặt sim: 01618...20
  Vào lúc: 22:52 27/9/2022

  Ngô Văn Thi
  Đặt sim: 08876...11
  Vào lúc: 22:49 27/9/2022

  Phạm Đức Quang
  Đặt sim: 01269...93
  Vào lúc: 22:47 27/9/2022

  Phan Trung Quân
  Đặt sim: 09094...27
  Vào lúc: 22:43 27/9/2022

  Trần Chí Khôi
  Đặt sim: 01641...41
  Vào lúc: 22:41 27/9/2022

  Phạm Trung Huỳnh
  Đặt sim: 01248...14
  Vào lúc: 22:38 27/9/2022

  Nguyễn Thị Vân
  Đặt sim: 01659...94
  Vào lúc: 22:34 27/9/2022

  Ngô Chí Khiêm
  Đặt sim: 01248...18
  Vào lúc: 22:31 27/9/2022

  Hoàng Duy Hưng
  Đặt sim: 09735...83
  Vào lúc: 22:28 27/9/2022

  Hoàng Thục Nhàn
  Đặt sim: 09021...68
  Vào lúc: 22:25 27/9/2022

  Nguyễn Minh Lâm
  Đặt sim: 08836...39
  Vào lúc: 22:22 27/9/2022

  Nguyễn Duy Huy
  Đặt sim: 01689...72
  Vào lúc: 22:19 27/9/2022

  Huỳnh Trung Khôi
  Đặt sim: 01630...16
  Vào lúc: 22:16 27/9/2022

  Ngô Đức Huy
  Đặt sim: 01681...34
  Vào lúc: 22:13 27/9/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.