sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 094 Vinaphone - Sim dau so 094 vinaphone

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0941323295190,000
230.000
Sim 0941323295 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3295 Vinaphone
Đặt mua
0941323205190,000
230.000
Sim 0941323205 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
23205 Vinaphone
Đặt mua
0941323215190,000
230.000
Sim 0941323215 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
323215 Vinaphone
Đặt mua
0948700365190,000
230.000
Sim 0948700365 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
365 Vinaphone
Đặt mua
0941663225190,000
230.000
Sim 0941663225 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3225 Vinaphone
Đặt mua
0946428545190,000
230.000
Sim 0946428545 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
28545 Vinaphone
Đặt mua
0947064525190,000
230.000
Sim 0947064525 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
064525 Vinaphone
Đặt mua
0945391705190,000
230.000
Sim 0945391705 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
705 Vinaphone
Đặt mua
0948970195190,000
230.000
Sim 0948970195 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0195 Vinaphone
Đặt mua
0945398215190,000
230.000
Sim 0945398215 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
98215 Vinaphone
Đặt mua
0948254055200,000
240.000
Sim 0948254055 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
254055 Vinaphone
Đặt mua
0949161205200,000
240.000
Sim 0949161205 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
205 Vinaphone
Đặt mua
0949171205200,000
240.000
Sim 0949171205 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1205 Vinaphone
Đặt mua
0949160205200,000
240.000
Sim 0949160205 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
60205 Vinaphone
Đặt mua
0949290805200,000
240.000
Sim 0949290805 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
290805 Vinaphone
Đặt mua
0947180205200,000
240.000
Sim 0947180205 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
205 Vinaphone
Đặt mua
0947201215200,000
240.000
Sim 0947201215 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1215 Vinaphone
Đặt mua
0949260705200,000
240.000
Sim 0949260705 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
60705 Vinaphone
Đặt mua
0942179585200,000
240.000
Sim 0942179585 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
179585 Vinaphone
Đặt mua
0948201965200,000
240.000
Sim 0948201965 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
965 Vinaphone
Đặt mua
0946690615200,000
240.000
Sim 0946690615 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0615 Vinaphone
Đặt mua
0948290205200,000
240.000
Sim 0948290205 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
90205 Vinaphone
Đặt mua
0942290215200,000
240.000
Sim 0942290215 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
290215 Vinaphone
Đặt mua
0942467625200,000
240.000
Sim 0942467625 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
625 Vinaphone
Đặt mua
0948978425200,000
240.000
Sim 0948978425 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8425 Vinaphone
Đặt mua
0948978275200,000
240.000
Sim 0948978275 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
78275 Vinaphone
Đặt mua
0941240655200,000
240.000
Sim 0941240655 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
240655 Vinaphone
Đặt mua
0941231055200,000
240.000
Sim 0941231055 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
055 Vinaphone
Đặt mua
0941880765200,000
240.000
Sim 0941880765 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0765 Vinaphone
Đặt mua
0941881535200,000
240.000
Sim 0941881535 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
81535 Vinaphone
Đặt mua
0941235385200,000
240.000
Sim 0941235385 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
235385 Vinaphone
Đặt mua
0941881945200,000
240.000
Sim 0941881945 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
945 Vinaphone
Đặt mua
0941996905200,000
240.000
Sim 0941996905 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6905 Vinaphone
Đặt mua
0941996935200,000
240.000
Sim 0941996935 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
96935 Vinaphone
Đặt mua
0941997915200,000
240.000
Sim 0941997915 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
997915 Vinaphone
Đặt mua
0941997935200,000
240.000
Sim 0941997935 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
935 Vinaphone
Đặt mua
0941997945200,000
240.000
Sim 0941997945 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7945 Vinaphone
Đặt mua
0941998905200,000
240.000
Sim 0941998905 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
98905 Vinaphone
Đặt mua
0941998915200,000
240.000
Sim 0941998915 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
998915 Vinaphone
Đặt mua
0941998925200,000
240.000
Sim 0941998925 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
925 Vinaphone
Đặt mua
0941990305200,000
240.000
Sim 0941990305 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0305 Vinaphone
Đặt mua
0941227545200,000
240.000
Sim 0941227545 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
27545 Vinaphone
Đặt mua
0941883545200,000
240.000
Sim 0941883545 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
883545 Vinaphone
Đặt mua
0941884585200,000
240.000
Sim 0941884585 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
585 Vinaphone
Đặt mua
0941886525200,000
240.000
Sim 0941886525 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6525 Vinaphone
Đặt mua
0941883515200,000
240.000
Sim 0941883515 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
83515 Vinaphone
Đặt mua
0941883505200,000
240.000
Sim 0941883505 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
883505 Vinaphone
Đặt mua
0941886505200,000
240.000
Sim 0941886505 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
505 Vinaphone
Đặt mua
0941227585200,000
240.000
Sim 0941227585 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7585 Vinaphone
Đặt mua
0941229545200,000
240.000
Sim 0941229545 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
29545 Vinaphone
Đặt mua
0941880575200,000
240.000
Sim 0941880575 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
880575 Vinaphone
Đặt mua
0941884505200,000
240.000
Sim 0941884505 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
505 Vinaphone
Đặt mua
0941228565200,000
240.000
Sim 0941228565 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8565 Vinaphone
Đặt mua
0941881575200,000
240.000
Sim 0941881575 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
81575 Vinaphone
Đặt mua
0941224535200,000
240.000
Sim 0941224535 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
224535 Vinaphone
Đặt mua
0941226525200,000
240.000
Sim 0941226525 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
525 Vinaphone
Đặt mua
0941224045200,000
240.000
Sim 0941224045 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4045 Vinaphone
Đặt mua
0941224245200,000
240.000
Sim 0941224245 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
24245 Vinaphone
Đặt mua
0941882025200,000
240.000
Sim 0941882025 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
882025 Vinaphone
Đặt mua
0941882325200,000
240.000
Sim 0941882325 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
325 Vinaphone
Đặt mua
0941884145200,000
240.000
Sim 0941884145 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4145 Vinaphone
Đặt mua
0941886545200,000
240.000
Sim 0941886545 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
86545 Vinaphone
Đặt mua
0941993035200,000
240.000
Sim 0941993035 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
993035 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 094 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 094 là của nhà mạng: Vinaphone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Tường Ðào
  Đặt sim: 08846...58
  Vào lúc: 19:55 9/12/2019

  Trần Ngọc Nhiên
  Đặt sim: 09164...78
  Vào lúc: 19:53 9/12/2019

  Phạm Thị Tuyết
  Đặt sim: 08858...66
  Vào lúc: 19:49 9/12/2019

  Nguyễn Cát Vân
  Đặt sim: 08886...99
  Vào lúc: 19:46 9/12/2019

  Ngô Kim Thơ
  Đặt sim: 01261...29
  Vào lúc: 19:43 9/12/2019

  Hoàng Chí Long
  Đặt sim: 09110...30
  Vào lúc: 19:41 9/12/2019

  Phạm Minh Nguyên
  Đặt sim: 08926...83
  Vào lúc: 19:38 9/12/2019

  Nguyễn Minh Thuận
  Đặt sim: 01252...71
  Vào lúc: 19:34 9/12/2019

  Nguyễn Đức Sang
  Đặt sim: 01255...83
  Vào lúc: 19:32 9/12/2019

  Nguyễn Văn Khang
  Đặt sim: 09087...70
  Vào lúc: 19:28 9/12/2019

  Trần Minh Lâm
  Đặt sim: 01674...38
  Vào lúc: 19:26 9/12/2019

  Trần Đức Thành
  Đặt sim: 08672...56
  Vào lúc: 19:23 9/12/2019

  Trần Phương Thy
  Đặt sim: 01290...17
  Vào lúc: 19:19 9/12/2019

  Ngô Duy Anh
  Đặt sim: 08979...57
  Vào lúc: 19:17 9/12/2019

  Nguyễn Đức Việt
  Đặt sim: 01235...60
  Vào lúc: 19:14 9/12/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.