sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 0000 Sim tứ quý 0000 Đầu Số 033 Viettel , Sim 033*0000

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
03375300006,200,000
7.440.000
Sim 0337530000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03396400006,600,000
7.920.000
Sim 0339640000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03392400008,500,000
10.200.000
Sim 0339240000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03342700008,500,000
10.200.000
Sim 0334270000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03328400008,500,000
10.200.000
Sim 0332840000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03373100008,500,000
10.200.000
Sim 0337310000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03343800009,300,000
11.160.000
Sim 0334380000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03349500009,770,000
11.720.000
Sim 0334950000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03347100009,770,000
11.720.000
Sim 0334710000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03329400009,770,000
11.720.000
Sim 0332940000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03341300009,770,000
11.720.000
Sim 0334130000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03385300009,770,000
11.720.000
Sim 0338530000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03320300009,770,000
11.720.000
Sim 0332030000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03325400009,770,000
11.720.000
Sim 0332540000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03341500009,770,000
11.720.000
Sim 0334150000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03328100009,770,000
11.720.000
Sim 0332810000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03329700009,770,000
11.720.000
Sim 0332970000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03354600009,770,000
11.720.000
Sim 0335460000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03357200009,770,000
11.720.000
Sim 0335720000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03347500009,770,000
11.720.000
Sim 0334750000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03369400009,770,000
11.720.000
Sim 0336940000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03352400009,770,000
11.720.000
Sim 0335240000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03386700009,770,000
11.720.000
Sim 0338670000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03346200009,770,000
11.720.000
Sim 0334620000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03329100009,770,000
11.720.000
Sim 0332910000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03352100009,770,000
11.720.000
Sim 0335210000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03354900009,770,000
11.720.000
Sim 0335490000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03320500009,770,000
11.720.000
Sim 0332050000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03340200009,770,000
11.720.000
Sim 0334020000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03346700009,770,000
11.720.000
Sim 0334670000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03351700009,770,000
11.720.000
Sim 0335170000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03359400009,770,000
11.720.000
Sim 0335940000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03357600009,770,000
11.720.000
Sim 0335760000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03361700009,770,000
11.720.000
Sim 0336170000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03384100009,770,000
11.720.000
Sim 0338410000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03341700009,770,000
11.720.000
Sim 0334170000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03354800009,770,000
11.720.000
Sim 0335480000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03353100009,770,000
11.720.000
Sim 0335310000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03358200009,770,000
11.720.000
Sim 0335820000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03320400009,770,000
11.720.000
Sim 0332040000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03381400009,770,000
11.720.000
Sim 0338140000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03327300009,770,000
11.720.000
Sim 0332730000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03358100009,770,000
11.720.000
Sim 0335810000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03343700009,770,000
11.720.000
Sim 0334370000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03345100009,770,000
11.720.000
Sim 0334510000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
03349700009,770,000
11.720.000
Sim 0334970000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
033542000010,100,000
12.120.000
Sim 0335420000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
033941000010,620,000
12.740.000
Sim 0339410000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
033512000010,620,000
12.740.000
Sim 0335120000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
033824000010,620,000
12.740.000
Sim 0338240000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
033429000010,620,000
12.740.000
Sim 0334290000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
033283000010,620,000
12.740.000
Sim 0332830000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
033583000010,620,000
12.740.000
Sim 0335830000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
033452000010,620,000
12.740.000
Sim 0334520000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
033208000010,620,000
12.740.000
Sim 0332080000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
033592000010,620,000
12.740.000
Sim 0335920000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
033562000010,620,000
12.740.000
Sim 0335620000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
033267000010,620,000
12.740.000
Sim 0332670000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
033593000010,620,000
12.740.000
Sim 0335930000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
033275000010,620,000
12.740.000
Sim 0332750000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
033519000010,620,000
12.740.000
Sim 0335190000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
033587000010,620,000
12.740.000
Sim 0335870000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
033478000010,620,000
12.740.000
Sim 0334780000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 033 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 033 là của nhà mạng: Viettel
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Chí Phong
  Đặt sim: 08612...89
  Vào lúc: 22:55 16/10/2021

  Phan Minh Lập
  Đặt sim: 01262...53
  Vào lúc: 22:52 16/10/2021

  Hoàng Chí Bảo
  Đặt sim: 01281...99
  Vào lúc: 22:50 16/10/2021

  Huỳnh Minh An
  Đặt sim: 09039...40
  Vào lúc: 22:46 16/10/2021

  Huỳnh Chí Hoàng
  Đặt sim: 08864...51
  Vào lúc: 22:44 16/10/2021

  Trần Thục Hồng
  Đặt sim: 09341...41
  Vào lúc: 22:41 16/10/2021

  Nguyễn Duy Quỳnh
  Đặt sim: 01640...35
  Vào lúc: 22:38 16/10/2021

  Lê Văn Long
  Đặt sim: 01238...78
  Vào lúc: 22:34 16/10/2021

  Trần Minh Cương
  Đặt sim: 01288...37
  Vào lúc: 22:31 16/10/2021

  Trần Diệp Nhiên
  Đặt sim: 01293...94
  Vào lúc: 22:28 16/10/2021

  Nguyễn Kiều Thảo
  Đặt sim: 09830...54
  Vào lúc: 22:25 16/10/2021

  Lê Văn Ken
  Đặt sim: 09846...96
  Vào lúc: 22:23 16/10/2021

  Phạm Chí Kiên
  Đặt sim: 01232...57
  Vào lúc: 22:20 16/10/2021

  Ngô Văn Khương
  Đặt sim: 08863...25
  Vào lúc: 22:17 16/10/2021

  Nguyễn Thị Thơ
  Đặt sim: 08648...62
  Vào lúc: 22:13 16/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.