sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 1991 Sim năm sinh 1991 Đầu Số 03 Không lỗi dính 7 , Sim 03*1991

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
03588419911,200,000
1.440.000
Sim 0358841991 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03349019911,200,000
1.440.000
Sim 0334901991 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03394319911,200,000
1.440.000
Sim 0339431991 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03340219911,200,000
1.440.000
Sim 0334021991 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03460519911,200,000
1.440.000
Sim 0346051991 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03291419911,200,000
1.440.000
Sim 0329141991 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03431419911,200,000
1.440.000
Sim 0343141991 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03361419911,200,000
1.440.000
Sim 0336141991 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03551419911,200,000
1.440.000
Sim 0355141991 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03981519911,200,000
1.440.000
Sim 0398151991 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03661519911,200,000
1.440.000
Sim 0366151991 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03891519911,200,000
1.440.000
Sim 0389151991 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03652019911,200,000
1.440.000
Sim 0365201991 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03832019911,200,000
1.440.000
Sim 0383201991 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03852019911,200,000
1.440.000
Sim 0385201991 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03952019911,200,000
1.440.000
Sim 0395201991 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03592019911,200,000
1.440.000
Sim 0359201991 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03492319911,200,000
1.440.000
Sim 0349231991 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03282419911,200,000
1.440.000
Sim 0328241991 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03652419911,200,000
1.440.000
Sim 0365241991 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03852419911,200,000
1.440.000
Sim 0385241991 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03633019911,200,000
1.440.000
Sim 0363301991 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03893019911,200,000
1.440.000
Sim 0389301991 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03843019911,200,000
1.440.000
Sim 0384301991 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03523019911,200,000
1.440.000
Sim 0352301991 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03543019911,200,000
1.440.000
Sim 0354301991 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03493819911,200,000
1.440.000
Sim 0349381991 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03894019911,200,000
1.440.000
Sim 0389401991 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03344019911,200,000
1.440.000
Sim 0334401991 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03524019911,200,000
1.440.000
Sim 0352401991 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03554019911,200,000
1.440.000
Sim 0355401991 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03584019911,200,000
1.440.000
Sim 0358401991 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03654019911,200,000
1.440.000
Sim 0365401991 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03634019911,200,000
1.440.000
Sim 0363401991 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03684019911,200,000
1.440.000
Sim 0368401991 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03864019911,200,000
1.440.000
Sim 0386401991 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03264319911,200,000
1.440.000
Sim 0326431991 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03364319911,200,000
1.440.000
Sim 0336431991 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03684319911,200,000
1.440.000
Sim 0368431991 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03835019911,200,000
1.440.000
Sim 0383501991 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03855019911,200,000
1.440.000
Sim 0385501991 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03595019911,200,000
1.440.000
Sim 0359501991 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03625019911,200,000
1.440.000
Sim 0362501991 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03265219911,200,000
1.440.000
Sim 0326521991 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03595219911,200,000
1.440.000
Sim 0359521991 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03265419911,200,000
1.440.000
Sim 0326541991 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03465819911,200,000
1.440.000
Sim 0346581991 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03295819911,200,000
1.440.000
Sim 0329581991 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03395819911,200,000
1.440.000
Sim 0339581991 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03695819911,200,000
1.440.000
Sim 0369581991 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03636019911,200,000
1.440.000
Sim 0363601991 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03468019911,200,000
1.440.000
Sim 0346801991 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03548019911,200,000
1.440.000
Sim 0354801991 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03968019911,200,000
1.440.000
Sim 0396801991 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03428019911,200,000
1.440.000
Sim 0342801991 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03438019911,200,000
1.440.000
Sim 0343801991 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03848019911,200,000
1.440.000
Sim 0384801991 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03928019911,200,000
1.440.000
Sim 0392801991 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03288019911,200,000
1.440.000
Sim 0328801991 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03528019911,200,000
1.440.000
Sim 0352801991 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03538019911,200,000
1.440.000
Sim 0353801991 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03568019911,200,000
1.440.000
Sim 0356801991 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03898019911,200,000
1.440.000
Sim 0389801991 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 03 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 03 là của nhà mạng: Viettel
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Thị Linh
  Đặt sim: 01639...62
  Vào lúc: 15:56 26/11/2020

  Phạm Kiều Thi
  Đặt sim: 01619...58
  Vào lúc: 15:52 26/11/2020

  Phạm Đức Tùng
  Đặt sim: 01227...71
  Vào lúc: 15:50 26/11/2020

  Ngô Minh Sang
  Đặt sim: 01657...16
  Vào lúc: 15:46 26/11/2020

  Lê Chí Sơn
  Đặt sim: 09872...41
  Vào lúc: 15:43 26/11/2020

  Nguyễn Văn Anh
  Đặt sim: 01282...54
  Vào lúc: 15:41 26/11/2020

  Ngô Chí Sơn
  Đặt sim: 09722...70
  Vào lúc: 15:38 26/11/2020

  Nguyễn Minh Cương
  Đặt sim: 09351...89
  Vào lúc: 15:34 26/11/2020

  Ngô Đức Hoàng
  Đặt sim: 01250...16
  Vào lúc: 15:32 26/11/2020

  Phan Văn Khang
  Đặt sim: 09315...56
  Vào lúc: 15:28 26/11/2020

  Nguyễn Minh Bảo
  Đặt sim: 01619...63
  Vào lúc: 15:25 26/11/2020

  Huỳnh Thị Thy
  Đặt sim: 09717...65
  Vào lúc: 15:23 26/11/2020

  Nguyễn Kiều Hạ
  Đặt sim: 08845...91
  Vào lúc: 15:20 26/11/2020

  Phan Đức Nhật
  Đặt sim: 09132...99
  Vào lúc: 15:17 26/11/2020

  Huỳnh Đức Anh
  Đặt sim: 09618...20
  Vào lúc: 15:13 26/11/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.