sim đẹp năm sinh

Sim Giá 100K - Sim gia 100k

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0936807151150,000
180.000
Sim 0936807151 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7151 Mobifone
Đặt mua
0936844261150,000
180.000
Sim 0936844261 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
44261 Mobifone
Đặt mua
0936906841150,000
180.000
Sim 0936906841 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
906841 Mobifone
Đặt mua
0936830571150,000
180.000
Sim 0936830571 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
571 Mobifone
Đặt mua
0982197431150,000
180.000
Sim 0982197431 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7431 Viettel
Đặt mua
0913790561150,000
180.000
Sim 0913790561 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
90561 Vinaphone
Đặt mua
0932156431150,000
180.000
Sim 0932156431 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
156431 Mobifone
Đặt mua
0932491921150,000
180.000
Sim 0932491921 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
921 Mobifone
Đặt mua
0936043801150,000
180.000
Sim 0936043801 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3801 Mobifone
Đặt mua
0936043821150,000
180.000
Sim 0936043821 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
43821 Mobifone
Đặt mua
0936043871150,000
180.000
Sim 0936043871 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
043871 Mobifone
Đặt mua
0937146431150,000
180.000
Sim 0937146431 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
431 Mobifone
Đặt mua
0935772671150,000
180.000
Sim 0935772671 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2671 Mobifone
Đặt mua
0935773201150,000
180.000
Sim 0935773201 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
73201 Mobifone
Đặt mua
0936043451150,000
180.000
Sim 0936043451 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
043451 Mobifone
Đặt mua
0936043471150,000
180.000
Sim 0936043471 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
471 Mobifone
Đặt mua
0936043701150,000
180.000
Sim 0936043701 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3701 Mobifone
Đặt mua
0936043761150,000
180.000
Sim 0936043761 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
43761 Mobifone
Đặt mua
0936043831150,000
180.000
Sim 0936043831 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
043831 Mobifone
Đặt mua
0936043891150,000
180.000
Sim 0936043891 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
891 Mobifone
Đặt mua
0936072601150,000
180.000
Sim 0936072601 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2601 Mobifone
Đặt mua
0936074431150,000
180.000
Sim 0936074431 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
74431 Mobifone
Đặt mua
0936074461150,000
180.000
Sim 0936074461 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
074461 Mobifone
Đặt mua
0936074701150,000
180.000
Sim 0936074701 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
701 Mobifone
Đặt mua
0936074721150,000
180.000
Sim 0936074721 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4721 Mobifone
Đặt mua
0936330371150,000
180.000
Sim 0936330371 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
30371 Mobifone
Đặt mua
0937125781150,000
180.000
Sim 0937125781 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
125781 Mobifone
Đặt mua
0937126251150,000
180.000
Sim 0937126251 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
251 Mobifone
Đặt mua
0937126861150,000
180.000
Sim 0937126861 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6861 Mobifone
Đặt mua
0937266541150,000
180.000
Sim 0937266541 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
66541 Mobifone
Đặt mua
0937268501150,000
180.000
Sim 0937268501 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
268501 Mobifone
Đặt mua
0937274251150,000
180.000
Sim 0937274251 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
251 Mobifone
Đặt mua
0937274491150,000
180.000
Sim 0937274491 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4491 Mobifone
Đặt mua
0937354841150,000
180.000
Sim 0937354841 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
54841 Mobifone
Đặt mua
0937354941150,000
180.000
Sim 0937354941 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
354941 Mobifone
Đặt mua
0937354991150,000
180.000
Sim 0937354991 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
991 Mobifone
Đặt mua
0937391731150,000
180.000
Sim 0937391731 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1731 Mobifone
Đặt mua
0937434631150,000
180.000
Sim 0937434631 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
34631 Mobifone
Đặt mua
0937501171150,000
180.000
Sim 0937501171 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
501171 Mobifone
Đặt mua
0937504671150,000
180.000
Sim 0937504671 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
671 Mobifone
Đặt mua
0937526191150,000
180.000
Sim 0937526191 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6191 Mobifone
Đặt mua
0937526361150,000
180.000
Sim 0937526361 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
26361 Mobifone
Đặt mua
0937526461150,000
180.000
Sim 0937526461 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
526461 Mobifone
Đặt mua
0937526491150,000
180.000
Sim 0937526491 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
491 Mobifone
Đặt mua
0937526551150,000
180.000
Sim 0937526551 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6551 Mobifone
Đặt mua
0937541911150,000
180.000
Sim 0937541911 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
41911 Mobifone
Đặt mua
0937541921150,000
180.000
Sim 0937541921 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
541921 Mobifone
Đặt mua
0937569731150,000
180.000
Sim 0937569731 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
731 Mobifone
Đặt mua
0937618391150,000
180.000
Sim 0937618391 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8391 Mobifone
Đặt mua
0937652191150,000
180.000
Sim 0937652191 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
52191 Mobifone
Đặt mua
0937652961150,000
180.000
Sim 0937652961 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
652961 Mobifone
Đặt mua
0937653541150,000
180.000
Sim 0937653541 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
541 Mobifone
Đặt mua
0937680091150,000
180.000
Sim 0937680091 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0091 Mobifone
Đặt mua
0937680751150,000
180.000
Sim 0937680751 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
80751 Mobifone
Đặt mua
0937680761150,000
180.000
Sim 0937680761 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
680761 Mobifone
Đặt mua
0937680771150,000
180.000
Sim 0937680771 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
771 Mobifone
Đặt mua
0937680861150,000
180.000
Sim 0937680861 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0861 Mobifone
Đặt mua
0937680871150,000
180.000
Sim 0937680871 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
80871 Mobifone
Đặt mua
0937680971150,000
180.000
Sim 0937680971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
680971 Mobifone
Đặt mua
0937681061150,000
180.000
Sim 0937681061 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
061 Mobifone
Đặt mua
0937685231150,000
180.000
Sim 0937685231 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5231 Mobifone
Đặt mua
0937685941150,000
180.000
Sim 0937685941 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
85941 Mobifone
Đặt mua
0937686501150,000
180.000
Sim 0937686501 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
686501 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Trung Quyền
  Đặt sim: 08818...73
  Vào lúc: 17:56 24/1/2020

  Nguyễn Văn Nguyên
  Đặt sim: 01295...40
  Vào lúc: 17:52 24/1/2020

  Nguyễn Minh Lợi
  Đặt sim: 01669...17
  Vào lúc: 17:50 24/1/2020

  Nguyễn Minh Huy
  Đặt sim: 08921...34
  Vào lúc: 17:46 24/1/2020

  Phạm Đức Tuấn
  Đặt sim: 09399...10
  Vào lúc: 17:43 24/1/2020

  Ngô Thị Mai
  Đặt sim: 01267...73
  Vào lúc: 17:40 24/1/2020

  Hoàng Văn Tùng
  Đặt sim: 08932...95
  Vào lúc: 17:38 24/1/2020

  Trần Duy Hoàng
  Đặt sim: 08944...54
  Vào lúc: 17:35 24/1/2020

  Hoàng Đức Đăng
  Đặt sim: 08626...19
  Vào lúc: 17:32 24/1/2020

  Trần Chí Hung
  Đặt sim: 08683...36
  Vào lúc: 17:29 24/1/2020

  Huỳnh Chí Khoa
  Đặt sim: 01676...19
  Vào lúc: 17:25 24/1/2020

  Lê Chí Nhật
  Đặt sim: 01639...93
  Vào lúc: 17:22 24/1/2020

  Ngô Văn Tùng
  Đặt sim: 08684...62
  Vào lúc: 17:19 24/1/2020

  Trần Văn Ken
  Đặt sim: 09082...41
  Vào lúc: 17:16 24/1/2020

  Trần Đức An
  Đặt sim: 09828...21
  Vào lúc: 17:14 24/1/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.