sim đẹp năm sinh

Sim Giá 200K Dễ Nhớ Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0939175029180,000
220.000
Sim 0939175029 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5029 Mobifone
Đặt mua
0939287609180,000
220.000
Sim 0939287609 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
87609 Mobifone
Đặt mua
0939351609180,000
220.000
Sim 0939351609 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
351609 Mobifone
Đặt mua
0939182319180,000
220.000
Sim 0939182319 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
319 Mobifone
Đặt mua
0939257019180,000
220.000
Sim 0939257019 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7019 Mobifone
Đặt mua
0916963009190,000
230.000
Sim 0916963009 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
63009 Vinaphone
Đặt mua
0967073719190,000
230.000
Sim 0967073719 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
073719 Viettel
Đặt mua
0981629219190,000
230.000
Sim 0981629219 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
219 Viettel
Đặt mua
0975922859190,000
230.000
Sim 0975922859 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2859 Viettel
Đặt mua
0976985509190,000
230.000
Sim 0976985509 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
85509 Viettel
Đặt mua
0915533759190,000
230.000
Sim 0915533759 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
533759 Vinaphone
Đặt mua
0916031519190,000
230.000
Sim 0916031519 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
519 Vinaphone
Đặt mua
0961207519190,000
230.000
Sim 0961207519 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7519 Viettel
Đặt mua
0918563129190,000
230.000
Sim 0918563129 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
63129 Vinaphone
Đặt mua
0915595019190,000
230.000
Sim 0915595019 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
595019 Vinaphone
Đặt mua
0917391609190,000
230.000
Sim 0917391609 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
609 Vinaphone
Đặt mua
0919710219200,000
240.000
Sim 0919710219 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0219 Vinaphone
Đặt mua
0919851809200,000
240.000
Sim 0919851809 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
51809 Vinaphone
Đặt mua
0931159089200,000
240.000
Sim 0931159089 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
159089 Mobifone
Đặt mua
0931172089200,000
240.000
Sim 0931172089 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
089 Mobifone
Đặt mua
0931173089200,000
240.000
Sim 0931173089 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3089 Mobifone
Đặt mua
0931175089200,000
240.000
Sim 0931175089 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
75089 Mobifone
Đặt mua
0931305289200,000
240.000
Sim 0931305289 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
305289 Mobifone
Đặt mua
0931317089200,000
240.000
Sim 0931317089 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
089 Mobifone
Đặt mua
0931326089200,000
240.000
Sim 0931326089 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6089 Mobifone
Đặt mua
0931803089200,000
240.000
Sim 0931803089 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
03089 Mobifone
Đặt mua
0931803289200,000
240.000
Sim 0931803289 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
803289 Mobifone
Đặt mua
0931807089200,000
240.000
Sim 0931807089 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
089 Mobifone
Đặt mua
0931813089200,000
240.000
Sim 0931813089 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3089 Mobifone
Đặt mua
0931819089200,000
240.000
Sim 0931819089 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
19089 Mobifone
Đặt mua
0931823089200,000
240.000
Sim 0931823089 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
823089 Mobifone
Đặt mua
0931827089200,000
240.000
Sim 0931827089 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
089 Mobifone
Đặt mua
0931827389200,000
240.000
Sim 0931827389 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7389 Mobifone
Đặt mua
0931831089200,000
240.000
Sim 0931831089 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
31089 Mobifone
Đặt mua
0931832089200,000
240.000
Sim 0931832089 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
832089 Mobifone
Đặt mua
0931837289200,000
240.000
Sim 0931837289 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
289 Mobifone
Đặt mua
0932075389200,000
240.000
Sim 0932075389 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5389 Mobifone
Đặt mua
0932087289200,000
240.000
Sim 0932087289 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
87289 Mobifone
Đặt mua
0932106289200,000
240.000
Sim 0932106289 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
106289 Mobifone
Đặt mua
0932117589200,000
240.000
Sim 0932117589 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
589 Mobifone
Đặt mua
0932607389200,000
240.000
Sim 0932607389 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7389 Mobifone
Đặt mua
0932612089200,000
240.000
Sim 0932612089 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
12089 Mobifone
Đặt mua
0932615089200,000
240.000
Sim 0932615089 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
615089 Mobifone
Đặt mua
0932630389200,000
240.000
Sim 0932630389 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
389 Mobifone
Đặt mua
0932637089200,000
240.000
Sim 0932637089 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7089 Mobifone
Đặt mua
0932637289200,000
240.000
Sim 0932637289 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
37289 Mobifone
Đặt mua
0932653089200,000
240.000
Sim 0932653089 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
653089 Mobifone
Đặt mua
0932713289200,000
240.000
Sim 0932713289 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
289 Mobifone
Đặt mua
0932713589200,000
240.000
Sim 0932713589 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3589 Mobifone
Đặt mua
0932716089200,000
240.000
Sim 0932716089 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
16089 Mobifone
Đặt mua
0932719089200,000
240.000
Sim 0932719089 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
719089 Mobifone
Đặt mua
0932731089200,000
240.000
Sim 0932731089 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
089 Mobifone
Đặt mua
0932753589200,000
240.000
Sim 0932753589 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3589 Mobifone
Đặt mua
0932761589200,000
240.000
Sim 0932761589 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
61589 Mobifone
Đặt mua
0938017389200,000
240.000
Sim 0938017389 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
017389 Mobifone
Đặt mua
0938037589200,000
240.000
Sim 0938037589 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
589 Mobifone
Đặt mua
0938155089200,000
240.000
Sim 0938155089 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5089 Mobifone
Đặt mua
0938273089200,000
240.000
Sim 0938273089 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
73089 Mobifone
Đặt mua
0938316089200,000
240.000
Sim 0938316089 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
316089 Mobifone
Đặt mua
0938332089200,000
240.000
Sim 0938332089 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
089 Mobifone
Đặt mua
0938371089200,000
240.000
Sim 0938371089 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1089 Mobifone
Đặt mua
0938503089200,000
240.000
Sim 0938503089 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
03089 Mobifone
Đặt mua
0938523089200,000
240.000
Sim 0938523089 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
523089 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim dễ nhớ là sim có đuôi và đầu số dễ nhớ. Sim dễ nhớ nói chung có ưu điểm là giá rẻ và số rất dễ nhớ.
Sim số đẹp Dễ Nhớ
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Tường Ðào
  Đặt sim: 08846...58
  Vào lúc: 19:55 9/12/2019

  Trần Ngọc Nhiên
  Đặt sim: 09164...78
  Vào lúc: 19:53 9/12/2019

  Phạm Thị Tuyết
  Đặt sim: 08858...66
  Vào lúc: 19:49 9/12/2019

  Nguyễn Cát Vân
  Đặt sim: 08886...99
  Vào lúc: 19:46 9/12/2019

  Ngô Kim Thơ
  Đặt sim: 01261...29
  Vào lúc: 19:43 9/12/2019

  Hoàng Chí Long
  Đặt sim: 09110...30
  Vào lúc: 19:41 9/12/2019

  Phạm Minh Nguyên
  Đặt sim: 08926...83
  Vào lúc: 19:38 9/12/2019

  Nguyễn Minh Thuận
  Đặt sim: 01252...71
  Vào lúc: 19:34 9/12/2019

  Nguyễn Đức Sang
  Đặt sim: 01255...83
  Vào lúc: 19:32 9/12/2019

  Nguyễn Văn Khang
  Đặt sim: 09087...70
  Vào lúc: 19:28 9/12/2019

  Trần Minh Lâm
  Đặt sim: 01674...38
  Vào lúc: 19:26 9/12/2019

  Trần Đức Thành
  Đặt sim: 08672...56
  Vào lúc: 19:23 9/12/2019

  Trần Phương Thy
  Đặt sim: 01290...17
  Vào lúc: 19:19 9/12/2019

  Ngô Duy Anh
  Đặt sim: 08979...57
  Vào lúc: 19:17 9/12/2019

  Nguyễn Đức Việt
  Đặt sim: 01235...60
  Vào lúc: 19:14 9/12/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.