sim đẹp năm sinh

Sim Giá 300K - Sim gia 300k

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0961665782300,000
360.000
Sim 0961665782 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5782 Viettel
Đặt mua
0987630482300,000
360.000
Sim 0987630482 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
30482 Viettel
Đặt mua
0972499482300,000
360.000
Sim 0972499482 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
499482 Viettel
Đặt mua
0973169782300,000
360.000
Sim 0973169782 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
782 Viettel
Đặt mua
0961134822300,000
360.000
Sim 0961134822 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4822 Viettel
Đặt mua
0961044082300,000
360.000
Sim 0961044082 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
44082 Viettel
Đặt mua
0967815482300,000
360.000
Sim 0967815482 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
815482 Viettel
Đặt mua
0968581242300,000
360.000
Sim 0968581242 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
242 Viettel
Đặt mua
0976378382300,000
360.000
Sim 0976378382 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8382 Viettel
Đặt mua
0963975492300,000
360.000
Sim 0963975492 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
75492 Viettel
Đặt mua
0984516722300,000
360.000
Sim 0984516722 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
516722 Viettel
Đặt mua
0987659442300,000
360.000
Sim 0987659442 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
442 Viettel
Đặt mua
0961119482300,000
360.000
Sim 0961119482 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
9482 Viettel
Đặt mua
0963431202300,000
360.000
Sim 0963431202 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
31202 Viettel
Đặt mua
0985296722300,000
360.000
Sim 0985296722 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
296722 Viettel
Đặt mua
0981479682300,000
360.000
Sim 0981479682 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
682 Viettel
Đặt mua
0963610772300,000
360.000
Sim 0963610772 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0772 Viettel
Đặt mua
0965376782300,000
360.000
Sim 0965376782 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
76782 Viettel
Đặt mua
0962736582300,000
360.000
Sim 0962736582 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
736582 Viettel
Đặt mua
0963129482300,000
360.000
Sim 0963129482 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
482 Viettel
Đặt mua
0965714012300,000
360.000
Sim 0965714012 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4012 Viettel
Đặt mua
0967344022300,000
360.000
Sim 0967344022 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
44022 Viettel
Đặt mua
0972645272300,000
360.000
Sim 0972645272 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
645272 Viettel
Đặt mua
0968312272300,000
360.000
Sim 0968312272 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
272 Viettel
Đặt mua
0967290822300,000
360.000
Sim 0967290822 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0822 Viettel
Đặt mua
0976293522300,000
360.000
Sim 0976293522 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
93522 Viettel
Đặt mua
0969538062300,000
360.000
Sim 0969538062 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
538062 Viettel
Đặt mua
0941010442300,000
360.000
Sim 0941010442 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
442 Vinaphone
Đặt mua
0971765332300,000
360.000
Sim 0971765332 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5332 Viettel
Đặt mua
0971765352300,000
360.000
Sim 0971765352 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
65352 Viettel
Đặt mua
0971765442300,000
360.000
Sim 0971765442 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
765442 Viettel
Đặt mua
0975227242300,000
360.000
Sim 0975227242 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
242 Viettel
Đặt mua
0961722812300,000
360.000
Sim 0961722812 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2812 Viettel
Đặt mua
0968776792300,000
360.000
Sim 0968776792 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
76792 Viettel
Đặt mua
0974740232300,000
360.000
Sim 0974740232 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
740232 Viettel
Đặt mua
0962013692300,000
360.000
Sim 0962013692 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
692 Viettel
Đặt mua
0975212392300,000
360.000
Sim 0975212392 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2392 Viettel
Đặt mua
0971763272300,000
360.000
Sim 0971763272 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
63272 Viettel
Đặt mua
0967916722300,000
360.000
Sim 0967916722 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
916722 Viettel
Đặt mua
0984804522300,000
360.000
Sim 0984804522 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
522 Viettel
Đặt mua
0965026422300,000
360.000
Sim 0965026422 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6422 Viettel
Đặt mua
0981976422300,000
360.000
Sim 0981976422 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
76422 Viettel
Đặt mua
0966691272300,000
360.000
Sim 0966691272 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
691272 Viettel
Đặt mua
0967915262300,000
360.000
Sim 0967915262 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
262 Viettel
Đặt mua
0963374922300,000
360.000
Sim 0963374922 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4922 Viettel
Đặt mua
0964728122300,000
360.000
Sim 0964728122 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
28122 Viettel
Đặt mua
0971564022300,000
360.000
Sim 0971564022 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
564022 Viettel
Đặt mua
0961794822300,000
360.000
Sim 0961794822 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
822 Viettel
Đặt mua
0978340622300,000
360.000
Sim 0978340622 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0622 Viettel
Đặt mua
0978085422300,000
360.000
Sim 0978085422 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
85422 Viettel
Đặt mua
0963534322300,000
360.000
Sim 0963534322 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
534322 Viettel
Đặt mua
0983485622300,000
360.000
Sim 0983485622 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
622 Viettel
Đặt mua
0964502822300,000
360.000
Sim 0964502822 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2822 Viettel
Đặt mua
0985354622300,000
360.000
Sim 0985354622 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
54622 Viettel
Đặt mua
0974428022300,000
360.000
Sim 0974428022 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
428022 Viettel
Đặt mua
0961859422300,000
360.000
Sim 0961859422 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
422 Viettel
Đặt mua
0963031422300,000
360.000
Sim 0963031422 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1422 Viettel
Đặt mua
0989478422300,000
360.000
Sim 0989478422 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
78422 Viettel
Đặt mua
0961241622300,000
360.000
Sim 0961241622 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
241622 Viettel
Đặt mua
0981425022300,000
360.000
Sim 0981425022 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
022 Viettel
Đặt mua
0971054522300,000
360.000
Sim 0971054522 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4522 Viettel
Đặt mua
0976402522300,000
360.000
Sim 0976402522 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
02522 Viettel
Đặt mua
0965519422300,000
360.000
Sim 0965519422 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
519422 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Kim Thơ
  Đặt sim: 01245...82
  Vào lúc: 19:55 9/12/2019

  Lê Minh Tùng
  Đặt sim: 09325...11
  Vào lúc: 19:52 9/12/2019

  Phan Ngọc Lệ
  Đặt sim: 09760...81
  Vào lúc: 19:49 9/12/2019

  Nguyễn Minh Tuấn
  Đặt sim: 01682...40
  Vào lúc: 19:46 9/12/2019

  Nguyễn Thục Tuyết
  Đặt sim: 09157...71
  Vào lúc: 19:43 9/12/2019

  Phan Ngọc Trang
  Đặt sim: 09385...92
  Vào lúc: 19:40 9/12/2019

  Ngô Phương Thư
  Đặt sim: 09078...49
  Vào lúc: 19:37 9/12/2019

  Trần Chí Long
  Đặt sim: 08816...18
  Vào lúc: 19:34 9/12/2019

  Lê Thục Thy
  Đặt sim: 01288...25
  Vào lúc: 19:32 9/12/2019

  Nguyễn Chí Hải
  Đặt sim: 08867...89
  Vào lúc: 19:29 9/12/2019

  Phạm Chí Khang
  Đặt sim: 09781...54
  Vào lúc: 19:25 9/12/2019

  Phan Trung Hải
  Đặt sim: 01624...83
  Vào lúc: 19:23 9/12/2019

  Nguyễn Đức Hoàng
  Đặt sim: 09383...39
  Vào lúc: 19:20 9/12/2019

  Nguyễn Chí Tuấn
  Đặt sim: 01682...15
  Vào lúc: 19:17 9/12/2019

  Huỳnh Duy Nhật
  Đặt sim: 09157...22
  Vào lúc: 19:13 9/12/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.