sim đẹp năm sinh

Sim Giá 300K - Sim gia 300k

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0911975182300,000
360.000
Sim 0911975182 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5182 Vinaphone
Đặt mua
0911255082300,000
360.000
Sim 0911255082 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
55082 Vinaphone
Đặt mua
0911160852300,000
360.000
Sim 0911160852 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
160852 Vinaphone
Đặt mua
0911061832300,000
360.000
Sim 0911061832 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
832 Vinaphone
Đặt mua
0911056912300,000
360.000
Sim 0911056912 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6912 Vinaphone
Đặt mua
0911376002300,000
360.000
Sim 0911376002 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
76002 Vinaphone
Đặt mua
0911750322300,000
360.000
Sim 0911750322 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
750322 Vinaphone
Đặt mua
0911659362300,000
360.000
Sim 0911659362 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
362 Vinaphone
Đặt mua
0911852272300,000
360.000
Sim 0911852272 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2272 Vinaphone
Đặt mua
0911820422300,000
360.000
Sim 0911820422 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
20422 Vinaphone
Đặt mua
0911216782300,000
360.000
Sim 0911216782 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
216782 Vinaphone
Đặt mua
0912402092300,000
360.000
Sim 0912402092 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
092 Vinaphone
Đặt mua
0912730322300,000
360.000
Sim 0912730322 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0322 Vinaphone
Đặt mua
0912268492300,000
360.000
Sim 0912268492 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
68492 Vinaphone
Đặt mua
0912691092300,000
360.000
Sim 0912691092 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
691092 Vinaphone
Đặt mua
0913347682300,000
360.000
Sim 0913347682 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
682 Vinaphone
Đặt mua
0913409772300,000
360.000
Sim 0913409772 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9772 Vinaphone
Đặt mua
0913140372300,000
360.000
Sim 0913140372 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
40372 Vinaphone
Đặt mua
0913491882300,000
360.000
Sim 0913491882 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
491882 Vinaphone
Đặt mua
0913350182300,000
360.000
Sim 0913350182 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
182 Vinaphone
Đặt mua
0915205772300,000
360.000
Sim 0915205772 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5772 Vinaphone
Đặt mua
0915242792300,000
360.000
Sim 0915242792 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
42792 Vinaphone
Đặt mua
0916003572300,000
360.000
Sim 0916003572 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
003572 Vinaphone
Đặt mua
0916274002300,000
360.000
Sim 0916274002 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
002 Vinaphone
Đặt mua
0916784332300,000
360.000
Sim 0916784332 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4332 Vinaphone
Đặt mua
0916233092300,000
360.000
Sim 0916233092 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
33092 Vinaphone
Đặt mua
0917799592300,000
360.000
Sim 0917799592 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
799592 Vinaphone
Đặt mua
0917338792300,000
360.000
Sim 0917338792 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
792 Vinaphone
Đặt mua
0917395322300,000
360.000
Sim 0917395322 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5322 Vinaphone
Đặt mua
0918403212300,000
360.000
Sim 0918403212 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
03212 Vinaphone
Đặt mua
0918122092300,000
360.000
Sim 0918122092 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
122092 Vinaphone
Đặt mua
0918074182300,000
360.000
Sim 0918074182 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
182 Vinaphone
Đặt mua
0919281022300,000
360.000
Sim 0919281022 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1022 Vinaphone
Đặt mua
0919396482300,000
360.000
Sim 0919396482 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
96482 Vinaphone
Đặt mua
0919312082300,000
360.000
Sim 0919312082 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
312082 Vinaphone
Đặt mua
0919811082300,000
360.000
Sim 0919811082 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
082 Vinaphone
Đặt mua
0919381772300,000
360.000
Sim 0919381772 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1772 Vinaphone
Đặt mua
0919130522300,000
360.000
Sim 0919130522 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
30522 Vinaphone
Đặt mua
0919069202300,000
360.000
Sim 0919069202 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
069202 Vinaphone
Đặt mua
0946569562300,000
360.000
Sim 0946569562 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
562 Vinaphone
Đặt mua
0941915912300,000
360.000
Sim 0941915912 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5912 Vinaphone
Đặt mua
0941788782300,000
360.000
Sim 0941788782 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
88782 Vinaphone
Đặt mua
0941592572300,000
360.000
Sim 0941592572 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
592572 Vinaphone
Đặt mua
0946392322300,000
360.000
Sim 0946392322 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
322 Vinaphone
Đặt mua
0941892872300,000
360.000
Sim 0941892872 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2872 Vinaphone
Đặt mua
0941372322300,000
360.000
Sim 0941372322 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
72322 Vinaphone
Đặt mua
0949328322300,000
360.000
Sim 0949328322 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
328322 Vinaphone
Đặt mua
0948582522300,000
360.000
Sim 0948582522 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
522 Vinaphone
Đặt mua
0942892812300,000
360.000
Sim 0942892812 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2812 Vinaphone
Đặt mua
0943792722300,000
360.000
Sim 0943792722 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
92722 Vinaphone
Đặt mua
0947992962300,000
360.000
Sim 0947992962 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
992962 Vinaphone
Đặt mua
0906900642300,000
360.000
Sim 0906900642 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
642 Mobifone
Đặt mua
0931886182300,000
360.000
Sim 0931886182 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6182 Mobifone
Đặt mua
0932061392300,000
360.000
Sim 0932061392 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
61392 Mobifone
Đặt mua
0938914902300,000
360.000
Sim 0938914902 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
914902 Mobifone
Đặt mua
0938941842300,000
360.000
Sim 0938941842 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
842 Mobifone
Đặt mua
0909890342300,000
360.000
Sim 0909890342 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0342 Mobifone
Đặt mua
0909110452300,000
360.000
Sim 0909110452 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
10452 Mobifone
Đặt mua
0909650462300,000
360.000
Sim 0909650462 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
650462 Mobifone
Đặt mua
0909480542300,000
360.000
Sim 0909480542 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
542 Mobifone
Đặt mua
0909830842300,000
360.000
Sim 0909830842 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0842 Mobifone
Đặt mua
0909340942300,000
360.000
Sim 0909340942 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
40942 Mobifone
Đặt mua
0909610942300,000
360.000
Sim 0909610942 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
610942 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Đức Hiếu
  Đặt sim: 09338...26
  Vào lúc: 22:55 17/7/2019

  Nguyễn Minh Long
  Đặt sim: 09133...39
  Vào lúc: 22:52 17/7/2019

  Lê Duy Lập
  Đặt sim: 08864...99
  Vào lúc: 22:49 17/7/2019

  Nguyễn Chí Nam
  Đặt sim: 01210...76
  Vào lúc: 22:46 17/7/2019

  Nguyễn Đức Quân
  Đặt sim: 01634...37
  Vào lúc: 22:43 17/7/2019

  Huỳnh Minh Gia
  Đặt sim: 01252...60
  Vào lúc: 22:40 17/7/2019

  Nguyễn Đức Nhật
  Đặt sim: 01236...90
  Vào lúc: 22:38 17/7/2019

  Huỳnh Duy Chiến
  Đặt sim: 01672...57
  Vào lúc: 22:34 17/7/2019

  Nguyễn Đức Anh
  Đặt sim: 01638...27
  Vào lúc: 22:32 17/7/2019

  Huỳnh Duy Khải
  Đặt sim: 09627...46
  Vào lúc: 22:28 17/7/2019

  Phạm Thị Trang
  Đặt sim: 09763...87
  Vào lúc: 22:26 17/7/2019

  Phạm Đức Huỳnh
  Đặt sim: 01651...22
  Vào lúc: 22:23 17/7/2019

  Nguyễn Kim Linh
  Đặt sim: 09023...53
  Vào lúc: 22:19 17/7/2019

  Phạm Duy Hậu
  Đặt sim: 01288...90
  Vào lúc: 22:16 17/7/2019

  Trần Đức Khang
  Đặt sim: 09336...53
  Vào lúc: 22:13 17/7/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.