sim đẹp năm sinh

Sim Giá 400K - Sim gia 400k

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0976474890400,000
480.000
Sim 0976474890 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4890 Viettel
Đặt mua
0972456290400,000
480.000
Sim 0972456290 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
56290 Viettel
Đặt mua
0967653090400,000
480.000
Sim 0967653090 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
653090 Viettel
Đặt mua
0965726090400,000
480.000
Sim 0965726090 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
090 Viettel
Đặt mua
0965578090400,000
480.000
Sim 0965578090 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8090 Viettel
Đặt mua
0972522780400,000
480.000
Sim 0972522780 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
22780 Viettel
Đặt mua
0963925080400,000
480.000
Sim 0963925080 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
925080 Viettel
Đặt mua
0965356980400,000
480.000
Sim 0965356980 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
980 Viettel
Đặt mua
0965797480400,000
480.000
Sim 0965797480 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7480 Viettel
Đặt mua
0967542880400,000
480.000
Sim 0967542880 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
42880 Viettel
Đặt mua
0967835080400,000
480.000
Sim 0967835080 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
835080 Viettel
Đặt mua
0967949380400,000
480.000
Sim 0967949380 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
380 Viettel
Đặt mua
0967542080400,000
480.000
Sim 0967542080 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2080 Viettel
Đặt mua
0967746780400,000
480.000
Sim 0967746780 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
46780 Viettel
Đặt mua
0967569080400,000
480.000
Sim 0967569080 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
569080 Viettel
Đặt mua
0964550380400,000
480.000
Sim 0964550380 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
380 Viettel
Đặt mua
0967149770400,000
480.000
Sim 0967149770 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9770 Viettel
Đặt mua
0967864070400,000
480.000
Sim 0967864070 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
64070 Viettel
Đặt mua
0967498660400,000
480.000
Sim 0967498660 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
498660 Viettel
Đặt mua
0965458660400,000
480.000
Sim 0965458660 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
660 Viettel
Đặt mua
0987053660400,000
480.000
Sim 0987053660 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3660 Viettel
Đặt mua
0965452660400,000
480.000
Sim 0965452660 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
52660 Viettel
Đặt mua
0967789460400,000
480.000
Sim 0967789460 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
789460 Viettel
Đặt mua
0967634660400,000
480.000
Sim 0967634660 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
660 Viettel
Đặt mua
0967969260400,000
480.000
Sim 0967969260 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9260 Viettel
Đặt mua
0967645660400,000
480.000
Sim 0967645660 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
45660 Viettel
Đặt mua
0967429660400,000
480.000
Sim 0967429660 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
429660 Viettel
Đặt mua
0977021660400,000
480.000
Sim 0977021660 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
660 Viettel
Đặt mua
0967544060400,000
480.000
Sim 0967544060 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4060 Viettel
Đặt mua
0961377760400,000
480.000
Sim 0961377760 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
77760 Viettel
Đặt mua
0965086550400,000
480.000
Sim 0965086550 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
086550 Viettel
Đặt mua
0976849550400,000
480.000
Sim 0976849550 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
550 Viettel
Đặt mua
0961889150400,000
480.000
Sim 0961889150 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9150 Viettel
Đặt mua
0961889250400,000
480.000
Sim 0961889250 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
89250 Viettel
Đặt mua
0971656050400,000
480.000
Sim 0971656050 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
656050 Viettel
Đặt mua
0971656850400,000
480.000
Sim 0971656850 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
850 Viettel
Đặt mua
0971656950400,000
480.000
Sim 0971656950 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6950 Viettel
Đặt mua
0967656040400,000
480.000
Sim 0967656040 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
56040 Viettel
Đặt mua
0961377740400,000
480.000
Sim 0961377740 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
377740 Viettel
Đặt mua
0967836330400,000
480.000
Sim 0967836330 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
330 Viettel
Đặt mua
0965949030400,000
480.000
Sim 0965949030 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9030 Viettel
Đặt mua
0971656830400,000
480.000
Sim 0971656830 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
56830 Viettel
Đặt mua
0971656020400,000
480.000
Sim 0971656020 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
656020 Viettel
Đặt mua
0963606910400,000
480.000
Sim 0963606910 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
910 Viettel
Đặt mua
0962997110400,000
480.000
Sim 0962997110 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7110 Viettel
Đặt mua
0967884810400,000
480.000
Sim 0967884810 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
84810 Viettel
Đặt mua
0967667010400,000
480.000
Sim 0967667010 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
667010 Viettel
Đặt mua
0969226910400,000
480.000
Sim 0969226910 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
910 Viettel
Đặt mua
0971656110400,000
480.000
Sim 0971656110 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6110 Viettel
Đặt mua
0971656910400,000
480.000
Sim 0971656910 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
56910 Viettel
Đặt mua
0967844600400,000
480.000
Sim 0967844600 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
844600 Viettel
Đặt mua
0967588400400,000
480.000
Sim 0967588400 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
400 Viettel
Đặt mua
0963322500400,000
480.000
Sim 0963322500 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2500 Viettel
Đặt mua
0947935970400,000
480.000
Sim 0947935970 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
35970 Vinaphone
Đặt mua
0947894070400,000
480.000
Sim 0947894070 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
894070 Vinaphone
Đặt mua
0947895330400,000
480.000
Sim 0947895330 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
330 Vinaphone
Đặt mua
0947922270400,000
480.000
Sim 0947922270 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
2270 Vinaphone
Đặt mua
0986088920400,000
480.000
Sim 0986088920 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
88920 Viettel
Đặt mua
0965697380400,000
480.000
Sim 0965697380 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
697380 Viettel
Đặt mua
0961392210400,000
480.000
Sim 0961392210 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
210 Viettel
Đặt mua
0965582110400,000
480.000
Sim 0965582110 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2110 Viettel
Đặt mua
0972717030400,000
480.000
Sim 0972717030 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
17030 Viettel
Đặt mua
0982533630400,000
480.000
Sim 0982533630 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
533630 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Văn Lâm
  Đặt sim: 09776...58
  Vào lúc: 22:55 17/7/2019

  Ngô Đức Hùng
  Đặt sim: 09728...61
  Vào lúc: 22:53 17/7/2019

  Trần Ngọc Thi
  Đặt sim: 01678...34
  Vào lúc: 22:50 17/7/2019

  Nguyễn Kim Trang
  Đặt sim: 01622...66
  Vào lúc: 22:46 17/7/2019

  Hoàng Duy Hung
  Đặt sim: 09620...11
  Vào lúc: 22:44 17/7/2019

  Trần Đức Hiệp
  Đặt sim: 08898...43
  Vào lúc: 22:41 17/7/2019

  Hoàng Thị Ðào
  Đặt sim: 01636...83
  Vào lúc: 22:37 17/7/2019

  Phạm Đức Hòa
  Đặt sim: 09023...88
  Vào lúc: 22:34 17/7/2019

  Nguyễn Kiều Nhiên
  Đặt sim: 01698...63
  Vào lúc: 22:32 17/7/2019

  Nguyễn Kiều Thơ
  Đặt sim: 01667...76
  Vào lúc: 22:28 17/7/2019

  Trần Chí Quyền
  Đặt sim: 01270...20
  Vào lúc: 22:25 17/7/2019

  Hoàng Cát Linh
  Đặt sim: 09771...15
  Vào lúc: 22:22 17/7/2019

  Nguyễn Duy Luân
  Đặt sim: 09632...67
  Vào lúc: 22:19 17/7/2019

  Trần Chí An
  Đặt sim: 09848...72
  Vào lúc: 22:16 17/7/2019

  Lê Chí Thái
  Đặt sim: 01295...31
  Vào lúc: 22:14 17/7/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.