sim đẹp năm sinh

Sim Giá 400K - Sim gia 400k

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0989478390390,000
470.000
Sim 0989478390 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8390 Viettel
Đặt mua
0987430390390,000
470.000
Sim 0987430390 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
30390 Viettel
Đặt mua
0981837870390,000
470.000
Sim 0981837870 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
837870 Viettel
Đặt mua
0981836960390,000
470.000
Sim 0981836960 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
960 Viettel
Đặt mua
0981836860390,000
470.000
Sim 0981836860 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6860 Viettel
Đặt mua
0981836560390,000
470.000
Sim 0981836560 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
36560 Viettel
Đặt mua
0981836360390,000
470.000
Sim 0981836360 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
836360 Viettel
Đặt mua
0981836260390,000
470.000
Sim 0981836260 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
260 Viettel
Đặt mua
0981836160390,000
470.000
Sim 0981836160 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6160 Viettel
Đặt mua
0981464290390,000
470.000
Sim 0981464290 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
64290 Viettel
Đặt mua
0981078590390,000
470.000
Sim 0981078590 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
078590 Viettel
Đặt mua
0988338490390,000
470.000
Sim 0988338490 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
490 Viettel
Đặt mua
0979867480390,000
470.000
Sim 0979867480 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7480 Viettel
Đặt mua
0976393580390,000
470.000
Sim 0976393580 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
93580 Viettel
Đặt mua
0968447690390,000
470.000
Sim 0968447690 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
447690 Viettel
Đặt mua
0969621190390,000
470.000
Sim 0969621190 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
190 Viettel
Đặt mua
0975942180390,000
470.000
Sim 0975942180 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2180 Viettel
Đặt mua
0968631780390,000
470.000
Sim 0968631780 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
31780 Viettel
Đặt mua
0975156490390,000
470.000
Sim 0975156490 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
156490 Viettel
Đặt mua
0985192680390,000
470.000
Sim 0985192680 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
680 Viettel
Đặt mua
0964480590390,000
470.000
Sim 0964480590 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0590 Viettel
Đặt mua
0983374380390,000
470.000
Sim 0983374380 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
74380 Viettel
Đặt mua
0972178780390,000
470.000
Sim 0972178780 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
178780 Viettel
Đặt mua
0968571480390,000
470.000
Sim 0968571480 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
480 Viettel
Đặt mua
0971778180390,000
470.000
Sim 0971778180 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8180 Viettel
Đặt mua
0901549020400,000
480.000
Sim 0901549020 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
49020 Mobifone
Đặt mua
0901609400400,000
480.000
Sim 0901609400 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
609400 Mobifone
Đặt mua
0908583770400,000
480.000
Sim 0908583770 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
770 Mobifone
Đặt mua
0908528200400,000
480.000
Sim 0908528200 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8200 Mobifone
Đặt mua
0908645880400,000
480.000
Sim 0908645880 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
45880 Mobifone
Đặt mua
0908679030400,000
480.000
Sim 0908679030 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
679030 Mobifone
Đặt mua
0908916330400,000
480.000
Sim 0908916330 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
330 Mobifone
Đặt mua
0908927220400,000
480.000
Sim 0908927220 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7220 Mobifone
Đặt mua
0908785330400,000
480.000
Sim 0908785330 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
85330 Mobifone
Đặt mua
0908726300400,000
480.000
Sim 0908726300 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
726300 Mobifone
Đặt mua
0931205400400,000
480.000
Sim 0931205400 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
400 Mobifone
Đặt mua
0931219030400,000
480.000
Sim 0931219030 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9030 Mobifone
Đặt mua
0931230020400,000
480.000
Sim 0931230020 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
30020 Mobifone
Đặt mua
0931239070400,000
480.000
Sim 0931239070 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
239070 Mobifone
Đặt mua
0931241070400,000
480.000
Sim 0931241070 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
070 Mobifone
Đặt mua
0931243060400,000
480.000
Sim 0931243060 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3060 Mobifone
Đặt mua
0931254060400,000
480.000
Sim 0931254060 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
54060 Mobifone
Đặt mua
0931247080400,000
480.000
Sim 0931247080 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
247080 Mobifone
Đặt mua
0931258050400,000
480.000
Sim 0931258050 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
050 Mobifone
Đặt mua
0931287060400,000
480.000
Sim 0931287060 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7060 Mobifone
Đặt mua
0933679050400,000
480.000
Sim 0933679050 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
79050 Mobifone
Đặt mua
0933625090400,000
480.000
Sim 0933625090 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
625090 Mobifone
Đặt mua
0933725020400,000
480.000
Sim 0933725020 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
020 Mobifone
Đặt mua
0933726020400,000
480.000
Sim 0933726020 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6020 Mobifone
Đặt mua
0933729060400,000
480.000
Sim 0933729060 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
29060 Mobifone
Đặt mua
0933756030400,000
480.000
Sim 0933756030 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
756030 Mobifone
Đặt mua
0933730020400,000
480.000
Sim 0933730020 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
020 Mobifone
Đặt mua
0933739010400,000
480.000
Sim 0933739010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9010 Mobifone
Đặt mua
0933901400400,000
480.000
Sim 0933901400 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
01400 Mobifone
Đặt mua
0933839060400,000
480.000
Sim 0933839060 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
839060 Mobifone
Đặt mua
0933875090400,000
480.000
Sim 0933875090 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
090 Mobifone
Đặt mua
0933917080400,000
480.000
Sim 0933917080 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7080 Mobifone
Đặt mua
0933790040400,000
480.000
Sim 0933790040 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
90040 Mobifone
Đặt mua
0933793060400,000
480.000
Sim 0933793060 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
793060 Mobifone
Đặt mua
0933762440400,000
480.000
Sim 0933762440 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
440 Mobifone
Đặt mua
0933821080400,000
480.000
Sim 0933821080 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1080 Mobifone
Đặt mua
0933827060400,000
480.000
Sim 0933827060 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
27060 Mobifone
Đặt mua
0933325060400,000
480.000
Sim 0933325060 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
325060 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Phan Minh Khương
  Đặt sim: 09340...15
  Vào lúc: 7:55 13/7/2020

  Hoàng Thị Thảo
  Đặt sim: 01271...65
  Vào lúc: 7:52 13/7/2020

  Phan Nhã Nhi
  Đặt sim: 08877...88
  Vào lúc: 7:49 13/7/2020

  Nguyễn Chí Hảo
  Đặt sim: 01290...67
  Vào lúc: 7:47 13/7/2020

  Trần Chí Quân
  Đặt sim: 01241...13
  Vào lúc: 7:43 13/7/2020

  Ngô Trung Quyền
  Đặt sim: 01215...76
  Vào lúc: 7:40 13/7/2020

  Hoàng Văn Bảo
  Đặt sim: 01254...26
  Vào lúc: 7:37 13/7/2020

  Nguyễn Chí Bảo
  Đặt sim: 01681...60
  Vào lúc: 7:35 13/7/2020

  Trần Kiều Thy
  Đặt sim: 08829...39
  Vào lúc: 7:31 13/7/2020

  Trần Minh Chiến
  Đặt sim: 09834...32
  Vào lúc: 7:29 13/7/2020

  Phan Duy Hòa
  Đặt sim: 09061...78
  Vào lúc: 7:25 13/7/2020

  Trần Minh Vinh
  Đặt sim: 01265...10
  Vào lúc: 7:22 13/7/2020

  Ngô Đức Huy
  Đặt sim: 08943...88
  Vào lúc: 7:20 13/7/2020

  Ngô Đức Thái
  Đặt sim: 01293...70
  Vào lúc: 7:17 13/7/2020

  Hoàng Văn Anh
  Đặt sim: 09323...12
  Vào lúc: 7:14 13/7/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.