sim đẹp năm sinh

Sim Giá 400K - Sim gia 400k

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
097731031015,000,000
18.000.000
Sim 0977310310 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Taxi
0310 Viettel
Đặt mua
0899808080100,000,000
120.000.000
Sim 0899808080 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Taxi
08080 Mobifone
Đặt mua
0907281220360,000
430.000
Sim 0907281220 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
281220 Mobifone
Đặt mua
0907302660360,000
430.000
Sim 0907302660 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
660 Mobifone
Đặt mua
0907971330360,000
430.000
Sim 0907971330 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1330 Mobifone
Đặt mua
0907372770360,000
430.000
Sim 0907372770 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
72770 Mobifone
Đặt mua
0907369110360,000
430.000
Sim 0907369110 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
369110 Mobifone
Đặt mua
0939402600360,000
430.000
Sim 0939402600 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
600 Mobifone
Đặt mua
0907967060360,000
430.000
Sim 0907967060 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7060 Mobifone
Đặt mua
0907457040360,000
430.000
Sim 0907457040 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
57040 Mobifone
Đặt mua
0907368010360,000
430.000
Sim 0907368010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
368010 Mobifone
Đặt mua
0975032470360,000
430.000
Sim 0975032470 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
470 Viettel
Đặt mua
0973025720360,000
430.000
Sim 0973025720 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5720 Viettel
Đặt mua
0981847960360,000
430.000
Sim 0981847960 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
47960 Viettel
Đặt mua
0975271050360,000
430.000
Sim 0975271050 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
271050 Viettel
Đặt mua
0977067440360,000
430.000
Sim 0977067440 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
440 Viettel
Đặt mua
0978040850360,000
430.000
Sim 0978040850 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0850 Viettel
Đặt mua
0975036020360,000
430.000
Sim 0975036020 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
36020 Viettel
Đặt mua
0972809660360,000
430.000
Sim 0972809660 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
809660 Viettel
Đặt mua
0972790350360,000
430.000
Sim 0972790350 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
350 Viettel
Đặt mua
0975039320360,000
430.000
Sim 0975039320 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9320 Viettel
Đặt mua
0972795240360,000
430.000
Sim 0972795240 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
95240 Viettel
Đặt mua
0982167460360,000
430.000
Sim 0982167460 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
167460 Viettel
Đặt mua
0978263820360,000
430.000
Sim 0978263820 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
820 Viettel
Đặt mua
0975040930360,000
430.000
Sim 0975040930 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0930 Viettel
Đặt mua
0972745410360,000
430.000
Sim 0972745410 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
45410 Viettel
Đặt mua
0978267640360,000
430.000
Sim 0978267640 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
267640 Viettel
Đặt mua
0976466310360,000
430.000
Sim 0976466310 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
310 Viettel
Đặt mua
0972745120360,000
430.000
Sim 0972745120 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5120 Viettel
Đặt mua
0976493310360,000
430.000
Sim 0976493310 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
93310 Viettel
Đặt mua
0976540830360,000
430.000
Sim 0976540830 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
540830 Viettel
Đặt mua
0972747310360,000
430.000
Sim 0972747310 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
310 Viettel
Đặt mua
0973864650360,000
430.000
Sim 0973864650 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4650 Viettel
Đặt mua
0984726140360,000
430.000
Sim 0984726140 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
26140 Viettel
Đặt mua
0978783620360,000
430.000
Sim 0978783620 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
783620 Viettel
Đặt mua
0975027760360,000
430.000
Sim 0975027760 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
760 Viettel
Đặt mua
0977286740360,000
430.000
Sim 0977286740 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6740 Viettel
Đặt mua
0974376750360,000
430.000
Sim 0974376750 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
76750 Viettel
Đặt mua
0974395210360,000
430.000
Sim 0974395210 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
395210 Viettel
Đặt mua
0975256040360,000
430.000
Sim 0975256040 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
040 Viettel
Đặt mua
0984235350360,000
430.000
Sim 0984235350 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5350 Viettel
Đặt mua
0976493930360,000
430.000
Sim 0976493930 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
93930 Viettel
Đặt mua
0984719150360,000
430.000
Sim 0984719150 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
719150 Viettel
Đặt mua
0915410430360,000
430.000
Sim 0915410430 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
430 Vinaphone
Đặt mua
0986709660360,000
430.000
Sim 0986709660 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9660 Viettel
Đặt mua
0966529330360,000
430.000
Sim 0966529330 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
29330 Viettel
Đặt mua
0972242330360,000
430.000
Sim 0972242330 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
242330 Viettel
Đặt mua
0972474770360,000
430.000
Sim 0972474770 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
770 Viettel
Đặt mua
0975609660360,000
430.000
Sim 0975609660 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9660 Viettel
Đặt mua
0969151440360,000
430.000
Sim 0969151440 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
51440 Viettel
Đặt mua
0971986810360,000
430.000
Sim 0971986810 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
986810 Viettel
Đặt mua
0983538060360,000
430.000
Sim 0983538060 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
060 Viettel
Đặt mua
0978290210360,000
430.000
Sim 0978290210 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0210 Viettel
Đặt mua
0969589660360,000
430.000
Sim 0969589660 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
89660 Viettel
Đặt mua
0969501330360,000
430.000
Sim 0969501330 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
501330 Viettel
Đặt mua
0975646220360,000
430.000
Sim 0975646220 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
220 Viettel
Đặt mua
0969631770360,000
430.000
Sim 0969631770 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1770 Viettel
Đặt mua
0981701660360,000
430.000
Sim 0981701660 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
01660 Viettel
Đặt mua
0966108220360,000
430.000
Sim 0966108220 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
108220 Viettel
Đặt mua
0981685020360,000
430.000
Sim 0981685020 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
020 Viettel
Đặt mua
0986187010360,000
430.000
Sim 0986187010 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7010 Viettel
Đặt mua
0981562110360,000
430.000
Sim 0981562110 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
62110 Viettel
Đặt mua
0977929910360,000
430.000
Sim 0977929910 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
929910 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Văn Tuấn
  Đặt sim: 01660...78
  Vào lúc: 22:56 25/6/2022

  Nguyễn Chí Hiếu
  Đặt sim: 01641...61
  Vào lúc: 22:53 25/6/2022

  Nguyễn Duy Vũ
  Đặt sim: 01677...91
  Vào lúc: 22:49 25/6/2022

  Nguyễn Minh Lợi
  Đặt sim: 08888...96
  Vào lúc: 22:46 25/6/2022

  Hoàng Duy Hoàng
  Đặt sim: 08938...41
  Vào lúc: 22:44 25/6/2022

  Nguyễn Diệp Tuyết
  Đặt sim: 08918...82
  Vào lúc: 22:41 25/6/2022

  Lê Đức Khang
  Đặt sim: 09091...31
  Vào lúc: 22:37 25/6/2022

  Hoàng Duy Bách
  Đặt sim: 01298...25
  Vào lúc: 22:34 25/6/2022

  Ngô Đức Khoa
  Đặt sim: 01215...85
  Vào lúc: 22:32 25/6/2022

  Ngô Thị Thy
  Đặt sim: 01262...87
  Vào lúc: 22:29 25/6/2022

  Nguyễn Kiều Bình
  Đặt sim: 01627...15
  Vào lúc: 22:25 25/6/2022

  Phan Đức Long
  Đặt sim: 08685...80
  Vào lúc: 22:22 25/6/2022

  Hoàng Duy Việt
  Đặt sim: 01662...38
  Vào lúc: 22:20 25/6/2022

  Nguyễn Đức Hảo
  Đặt sim: 01259...93
  Vào lúc: 22:16 25/6/2022

  Nguyễn Chí Đạt
  Đặt sim: 09727...43
  Vào lúc: 22:14 25/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.