sim đẹp năm sinh

Sim Mobifone Không lỗi dính 4 Năm 1980 Canh Thân Mệnh Mộc, Thạch Lựu mộc

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0937501980730,000
880.000
Sim 0937501980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Mobifone
Đặt mua
0937531980950,000
1.140.000
Sim 0937531980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31980 Mobifone
Đặt mua
0937651980950,000
1.140.000
Sim 0937651980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
651980 Mobifone
Đặt mua
0935201980950,000
1.140.000
Sim 0935201980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Mobifone
Đặt mua
0931901980950,000
1.140.000
Sim 0931901980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Mobifone
Đặt mua
09076019801,030,000
1.240.000
Sim 0907601980 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01980 Mobifone
Đặt mua
09391719801,040,000
1.250.000
Sim 0939171980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
171980 Mobifone
Đặt mua
09390619801,040,000
1.250.000
Sim 0939061980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Mobifone
Đặt mua
09392019801,040,000
1.250.000
Sim 0939201980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Mobifone
Đặt mua
09052119801,060,000
1.270.000
Sim 0905211980 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11980 Mobifone
Đặt mua
09357619801,060,000
1.270.000
Sim 0935761980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
761980 Mobifone
Đặt mua
09053119801,060,000
1.270.000
Sim 0905311980 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Mobifone
Đặt mua
09375119801,100,000
1.320.000
Sim 0937511980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Mobifone
Đặt mua
09063719801,100,000
1.320.000
Sim 0906371980 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71980 Mobifone
Đặt mua
09385719801,100,000
1.320.000
Sim 0938571980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
571980 Mobifone
Đặt mua
09380219801,100,000
1.320.000
Sim 0938021980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Mobifone
Đặt mua
09365319801,100,000
1.320.000
Sim 0936531980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Mobifone
Đặt mua
09036719801,100,000
1.320.000
Sim 0903671980 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71980 Mobifone
Đặt mua
09069219801,100,000
1.320.000
Sim 0906921980 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
921980 Mobifone
Đặt mua
09013919801,100,000
1.320.000
Sim 0901391980 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Mobifone
Đặt mua
09063219801,100,000
1.320.000
Sim 0906321980 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Mobifone
Đặt mua
09318219801,100,000
1.320.000
Sim 0931821980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21980 Mobifone
Đặt mua
09327119801,100,000
1.320.000
Sim 0932711980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
711980 Mobifone
Đặt mua
09387519801,200,000
1.440.000
Sim 0938751980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Mobifone
Đặt mua
09312719801,250,000
1.500.000
Sim 0931271980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Mobifone
Đặt mua
09037519801,250,000
1.500.000
Sim 0903751980 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51980 Mobifone
Đặt mua
09379019801,330,000
1.600.000
Sim 0937901980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
901980 Mobifone
Đặt mua
09322019801,330,000
1.600.000
Sim 0932201980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Mobifone
Đặt mua
09053319801,330,000
1.600.000
Sim 0905331980 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Mobifone
Đặt mua
09357119801,330,000
1.600.000
Sim 0935711980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11980 Mobifone
Đặt mua
09327019801,330,000
1.600.000
Sim 0932701980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
701980 Mobifone
Đặt mua
09382719801,330,000
1.600.000
Sim 0938271980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Mobifone
Đặt mua
09356519801,330,000
1.600.000
Sim 0935651980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Mobifone
Đặt mua
09067519801,330,000
1.600.000
Sim 0906751980 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51980 Mobifone
Đặt mua
09352119801,330,000
1.600.000
Sim 0935211980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
211980 Mobifone
Đặt mua
09359319801,330,000
1.600.000
Sim 0935931980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Mobifone
Đặt mua
09057619801,330,000
1.600.000
Sim 0905761980 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Mobifone
Đặt mua
09335619801,400,000
1.680.000
Sim 0933561980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61980 Mobifone
Đặt mua
09053719801,400,000
1.680.000
Sim 0905371980 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
371980 Mobifone
Đặt mua
09355119801,400,000
1.680.000
Sim 0935511980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Mobifone
Đặt mua
09355719801,400,000
1.680.000
Sim 0935571980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Mobifone
Đặt mua
09338719801,400,000
1.680.000
Sim 0933871980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71980 Mobifone
Đặt mua
09085219801,500,000
1.800.000
Sim 0908521980 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
521980 Mobifone
Đặt mua
09336719801,500,000
1.800.000
Sim 0933671980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Mobifone
Đặt mua
09016019801,500,000
1.800.000
Sim 0901601980 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Mobifone
Đặt mua
09087019801,500,000
1.800.000
Sim 0908701980 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01980 Mobifone
Đặt mua
09358719801,510,000
1.810.000
Sim 0935871980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
871980 Mobifone
Đặt mua
09337219801,550,000
1.860.000
Sim 0933721980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Mobifone
Đặt mua
09377219801,550,000
1.860.000
Sim 0937721980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Mobifone
Đặt mua
09337319801,550,000
1.860.000
Sim 0933731980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31980 Mobifone
Đặt mua
09383019801,550,000
1.860.000
Sim 0938301980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
301980 Mobifone
Đặt mua
09390519801,550,000
1.860.000
Sim 0939051980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Mobifone
Đặt mua
09092719801,550,000
1.860.000
Sim 0909271980 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Mobifone
Đặt mua
09383519801,550,000
1.860.000
Sim 0938351980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51980 Mobifone
Đặt mua
09396319801,550,000
1.860.000
Sim 0939631980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
631980 Mobifone
Đặt mua
09317219801,550,000
1.860.000
Sim 0931721980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Mobifone
Đặt mua
09317119801,550,000
1.860.000
Sim 0931711980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Mobifone
Đặt mua
09059619801,550,000
1.860.000
Sim 0905961980 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61980 Mobifone
Đặt mua
09377119801,550,000
1.860.000
Sim 0937711980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
711980 Mobifone
Đặt mua
09053619801,610,000
1.930.000
Sim 0905361980 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Mobifone
Đặt mua
09370719801,630,000
1.960.000
Sim 0937071980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Mobifone
Đặt mua
09378619801,630,000
1.960.000
Sim 0937861980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61980 Mobifone
Đặt mua
09072519801,630,000
1.960.000
Sim 0907251980 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
251980 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Năm 1980 Canh Thân Mệnh Mộc, Thạch Lựu mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Kim Dương
  Đặt sim: 09362...76
  Vào lúc: 22:56 16/10/2021

  Phan Đức Hải
  Đặt sim: 09153...37
  Vào lúc: 22:53 16/10/2021

  Nguyễn Văn Hiển
  Đặt sim: 09146...93
  Vào lúc: 22:50 16/10/2021

  Trần Thị Hồng
  Đặt sim: 09356...81
  Vào lúc: 22:46 16/10/2021

  Nguyễn Tường Nhàn
  Đặt sim: 09776...16
  Vào lúc: 22:43 16/10/2021

  Trần Duy Sơn
  Đặt sim: 01687...49
  Vào lúc: 22:40 16/10/2021

  Ngô Trung Luân
  Đặt sim: 08816...27
  Vào lúc: 22:38 16/10/2021

  Lê Duy Hung
  Đặt sim: 01214...12
  Vào lúc: 22:35 16/10/2021

  Trần Kim Thi
  Đặt sim: 09813...47
  Vào lúc: 22:32 16/10/2021

  Nguyễn Kim Nguyệt
  Đặt sim: 08841...23
  Vào lúc: 22:29 16/10/2021

  Nguyễn Đức Khang
  Đặt sim: 01643...56
  Vào lúc: 22:26 16/10/2021

  Nguyễn Minh Thái
  Đặt sim: 01679...51
  Vào lúc: 22:22 16/10/2021

  Ngô Minh Tiến
  Đặt sim: 01292...16
  Vào lúc: 22:20 16/10/2021

  Nguyễn Thị Thơ
  Đặt sim: 09751...58
  Vào lúc: 22:17 16/10/2021

  Huỳnh Văn Nam
  Đặt sim: 01296...78
  Vào lúc: 22:13 16/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.