sim đẹp năm sinh

Sim Mobifone Không lỗi dính 7 - Sim mobifone khong loi dinh 7

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0936850948150,000
180.000
Sim 0936850948 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0948 Mobifone
Đặt mua
0936043428150,000
180.000
Sim 0936043428 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
43428 Mobifone
Đặt mua
0936330348150,000
180.000
Sim 0936330348 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
330348 Mobifone
Đặt mua
0938040148150,000
180.000
Sim 0938040148 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
148 Mobifone
Đặt mua
0938196058150,000
180.000
Sim 0938196058 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6058 Mobifone
Đặt mua
0938221948150,000
180.000
Sim 0938221948 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
21948 Mobifone
Đặt mua
0938261948150,000
180.000
Sim 0938261948 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
261948 Mobifone
Đặt mua
0938431198150,000
180.000
Sim 0938431198 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
198 Mobifone
Đặt mua
0938460218150,000
180.000
Sim 0938460218 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0218 Mobifone
Đặt mua
0902582918150,000
180.000
Sim 0902582918 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
82918 Mobifone
Đặt mua
0902649208150,000
180.000
Sim 0902649208 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
649208 Mobifone
Đặt mua
0903265948150,000
180.000
Sim 0903265948 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
948 Mobifone
Đặt mua
0904384058150,000
180.000
Sim 0904384058 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4058 Mobifone
Đặt mua
0904490418150,000
180.000
Sim 0904490418 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
90418 Mobifone
Đặt mua
0906034428150,000
180.000
Sim 0906034428 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
034428 Mobifone
Đặt mua
0906851648150,000
180.000
Sim 0906851648 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
648 Mobifone
Đặt mua
0908623948150,000
180.000
Sim 0908623948 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3948 Mobifone
Đặt mua
0933946148150,000
180.000
Sim 0933946148 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
46148 Mobifone
Đặt mua
0904105448160,000
190.000
Sim 0904105448 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
105448 Mobifone
Đặt mua
0936853498160,000
190.000
Sim 0936853498 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
498 Mobifone
Đặt mua
0936954098160,000
190.000
Sim 0936954098 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4098 Mobifone
Đặt mua
0936949308160,000
190.000
Sim 0936949308 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
49308 Mobifone
Đặt mua
0904364408160,000
190.000
Sim 0904364408 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
364408 Mobifone
Đặt mua
0904349328160,000
190.000
Sim 0904349328 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
328 Mobifone
Đặt mua
0934316408160,000
190.000
Sim 0934316408 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6408 Mobifone
Đặt mua
0936596048160,000
190.000
Sim 0936596048 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
96048 Mobifone
Đặt mua
0904105428160,000
190.000
Sim 0904105428 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
105428 Mobifone
Đặt mua
0939294158180,000
220.000
Sim 0939294158 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
158 Mobifone
Đặt mua
0904291028190,000
230.000
Sim 0904291028 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1028 Mobifone
Đặt mua
0935660538200,000
240.000
Sim 0935660538 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
60538 Mobifone
Đặt mua
0934220028200,000
240.000
Sim 0934220028 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
220028 Mobifone
Đặt mua
0932533198200,000
240.000
Sim 0932533198 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
198 Mobifone
Đặt mua
0932514338200,000
240.000
Sim 0932514338 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4338 Mobifone
Đặt mua
0903192608200,000
240.000
Sim 0903192608 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
92608 Mobifone
Đặt mua
0903342048200,000
240.000
Sim 0903342048 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
342048 Mobifone
Đặt mua
0906920438200,000
240.000
Sim 0906920438 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
438 Mobifone
Đặt mua
0932005438200,000
240.000
Sim 0932005438 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5438 Mobifone
Đặt mua
0932413348200,000
240.000
Sim 0932413348 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
13348 Mobifone
Đặt mua
0932449198200,000
240.000
Sim 0932449198 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
449198 Mobifone
Đặt mua
0932484408200,000
240.000
Sim 0932484408 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
408 Mobifone
Đặt mua
0933591198200,000
240.000
Sim 0933591198 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1198 Mobifone
Đặt mua
0938082248200,000
240.000
Sim 0938082248 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
82248 Mobifone
Đặt mua
0938221848200,000
240.000
Sim 0938221848 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
221848 Mobifone
Đặt mua
0938550408200,000
240.000
Sim 0938550408 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
408 Mobifone
Đặt mua
0938664548200,000
240.000
Sim 0938664548 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4548 Mobifone
Đặt mua
0909135048200,000
240.000
Sim 0909135048 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
35048 Mobifone
Đặt mua
0909541598200,000
240.000
Sim 0909541598 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
541598 Mobifone
Đặt mua
0933221348200,000
240.000
Sim 0933221348 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
348 Mobifone
Đặt mua
0933221528200,000
240.000
Sim 0933221528 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1528 Mobifone
Đặt mua
0938834148200,000
240.000
Sim 0938834148 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
34148 Mobifone
Đặt mua
0902301948200,000
240.000
Sim 0902301948 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
301948 Mobifone
Đặt mua
0933440398200,000
240.000
Sim 0933440398 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
398 Mobifone
Đặt mua
0933443518200,000
240.000
Sim 0933443518 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3518 Mobifone
Đặt mua
0933446318200,000
240.000
Sim 0933446318 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
46318 Mobifone
Đặt mua
0902801948200,000
240.000
Sim 0902801948 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
801948 Mobifone
Đặt mua
0902851948200,000
240.000
Sim 0902851948 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
948 Mobifone
Đặt mua
0904424408200,000
240.000
Sim 0904424408 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4408 Mobifone
Đặt mua
0932460848200,000
240.000
Sim 0932460848 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
60848 Mobifone
Đặt mua
0932462128200,000
240.000
Sim 0932462128 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
462128 Mobifone
Đặt mua
0932464428200,000
240.000
Sim 0932464428 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
428 Mobifone
Đặt mua
0932466148200,000
240.000
Sim 0932466148 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6148 Mobifone
Đặt mua
0932485358200,000
240.000
Sim 0932485358 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
85358 Mobifone
Đặt mua
0932626058200,000
240.000
Sim 0932626058 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
626058 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Văn Anh
  Đặt sim: 08656...19
  Vào lúc: 10:56 20/1/2020

  Nguyễn Đức Tùng
  Đặt sim: 08850...29
  Vào lúc: 10:53 20/1/2020

  Nguyễn Thị Chi
  Đặt sim: 09863...94
  Vào lúc: 10:49 20/1/2020

  Lê Duy Nguyên
  Đặt sim: 09644...43
  Vào lúc: 10:46 20/1/2020

  Nguyễn Văn Long
  Đặt sim: 01692...24
  Vào lúc: 10:43 20/1/2020

  Nguyễn Văn Sơn
  Đặt sim: 09152...95
  Vào lúc: 10:40 20/1/2020

  Nguyễn Đức Hoàng
  Đặt sim: 01271...30
  Vào lúc: 10:37 20/1/2020

  Nguyễn Đức Anh
  Đặt sim: 01634...24
  Vào lúc: 10:34 20/1/2020

  Trần Duy Tiến
  Đặt sim: 09381...97
  Vào lúc: 10:31 20/1/2020

  Nguyễn Văn Phong
  Đặt sim: 08814...13
  Vào lúc: 10:29 20/1/2020

  Lê Minh Tân
  Đặt sim: 09099...10
  Vào lúc: 10:26 20/1/2020

  Ngô Phương Di
  Đặt sim: 01225...93
  Vào lúc: 10:23 20/1/2020

  Ngô Tường Dương
  Đặt sim: 08877...55
  Vào lúc: 10:19 20/1/2020

  Nguyễn Thị Di
  Đặt sim: 09782...14
  Vào lúc: 10:16 20/1/2020

  Nguyễn Kim Chi
  Đặt sim: 08999...69
  Vào lúc: 10:13 20/1/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.