sim đẹp năm sinh

Sim Mobifone Không lỗi dính 7 - Sim mobifone khong loi dinh 7

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0931284448350,000
420.000
Sim 0931284448 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
4448 Mobifone
Đặt mua
0908328048350,000
420.000
Sim 0908328048 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
28048 Mobifone
Đặt mua
0931262918350,000
420.000
Sim 0931262918 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
262918 Mobifone
Đặt mua
0908034058350,000
420.000
Sim 0908034058 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
058 Mobifone
Đặt mua
0933931358350,000
420.000
Sim 0933931358 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1358 Mobifone
Đặt mua
0933264818350,000
420.000
Sim 0933264818 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
64818 Mobifone
Đặt mua
0901261498350,000
420.000
Sim 0901261498 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
261498 Mobifone
Đặt mua
0908524598350,000
420.000
Sim 0908524598 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
598 Mobifone
Đặt mua
0908302598350,000
420.000
Sim 0908302598 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2598 Mobifone
Đặt mua
0933821498350,000
420.000
Sim 0933821498 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
21498 Mobifone
Đặt mua
0908430398350,000
420.000
Sim 0908430398 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
430398 Mobifone
Đặt mua
0901985828350,000
420.000
Sim 0901985828 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
828 Mobifone
Đặt mua
0901168848350,000
420.000
Sim 0901168848 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8848 Mobifone
Đặt mua
0901125158350,000
420.000
Sim 0901125158 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
25158 Mobifone
Đặt mua
0906803558350,000
420.000
Sim 0906803558 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
803558 Mobifone
Đặt mua
0906964038350,000
420.000
Sim 0906964038 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
038 Mobifone
Đặt mua
0902521038350,000
420.000
Sim 0902521038 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1038 Mobifone
Đặt mua
0906616058350,000
420.000
Sim 0906616058 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
16058 Mobifone
Đặt mua
0934083108350,000
420.000
Sim 0934083108 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
083108 Mobifone
Đặt mua
0934084608350,000
420.000
Sim 0934084608 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
608 Mobifone
Đặt mua
0934806138350,000
420.000
Sim 0934806138 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6138 Mobifone
Đặt mua
0906521038350,000
420.000
Sim 0906521038 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
21038 Mobifone
Đặt mua
0906314238350,000
420.000
Sim 0906314238 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
314238 Mobifone
Đặt mua
0909658348350,000
420.000
Sim 0909658348 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
348 Mobifone
Đặt mua
0902542638350,000
420.000
Sim 0902542638 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2638 Mobifone
Đặt mua
0935524038350,000
420.000
Sim 0935524038 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
24038 Mobifone
Đặt mua
0902981438350,000
420.000
Sim 0902981438 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
981438 Mobifone
Đặt mua
0906852438350,000
420.000
Sim 0906852438 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
438 Mobifone
Đặt mua
0902960438350,000
420.000
Sim 0902960438 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0438 Mobifone
Đặt mua
0906941938350,000
420.000
Sim 0906941938 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
41938 Mobifone
Đặt mua
0902426538350,000
420.000
Sim 0902426538 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
426538 Mobifone
Đặt mua
0935632438350,000
420.000
Sim 0935632438 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
438 Mobifone
Đặt mua
0909485038350,000
420.000
Sim 0909485038 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5038 Mobifone
Đặt mua
0906865438350,000
420.000
Sim 0906865438 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
65438 Mobifone
Đặt mua
0906342938350,000
420.000
Sim 0906342938 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
342938 Mobifone
Đặt mua
0938594638350,000
420.000
Sim 0938594638 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
638 Mobifone
Đặt mua
0906636608350,000
420.000
Sim 0906636608 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6608 Mobifone
Đặt mua
0932139198350,000
420.000
Sim 0932139198 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
39198 Mobifone
Đặt mua
0902858918350,000
420.000
Sim 0902858918 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
858918 Mobifone
Đặt mua
0932300458350,000
420.000
Sim 0932300458 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
458 Mobifone
Đặt mua
0932348498350,000
420.000
Sim 0932348498 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8498 Mobifone
Đặt mua
0909606948350,000
420.000
Sim 0909606948 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
06948 Mobifone
Đặt mua
0901322198350,000
420.000
Sim 0901322198 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
322198 Mobifone
Đặt mua
0908129908350,000
420.000
Sim 0908129908 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
908 Mobifone
Đặt mua
0901344638350,000
420.000
Sim 0901344638 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4638 Mobifone
Đặt mua
0905824238350,000
420.000
Sim 0905824238 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
24238 Mobifone
Đặt mua
0902025218350,000
420.000
Sim 0902025218 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
025218 Mobifone
Đặt mua
0902082518350,000
420.000
Sim 0902082518 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
518 Mobifone
Đặt mua
0904190328350,000
420.000
Sim 0904190328 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0328 Mobifone
Đặt mua
0904192098350,000
420.000
Sim 0904192098 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
92098 Mobifone
Đặt mua
0904192918350,000
420.000
Sim 0904192918 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
192918 Mobifone
Đặt mua
0904195948350,000
420.000
Sim 0904195948 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
948 Mobifone
Đặt mua
0904431258350,000
420.000
Sim 0904431258 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1258 Mobifone
Đặt mua
0904302908350,000
420.000
Sim 0904302908 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
02908 Mobifone
Đặt mua
0904195438350,000
420.000
Sim 0904195438 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
195438 Mobifone
Đặt mua
0904302038350,000
420.000
Sim 0904302038 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
038 Mobifone
Đặt mua
0904303218350,000
420.000
Sim 0904303218 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3218 Mobifone
Đặt mua
0936518248350,000
420.000
Sim 0936518248 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
18248 Mobifone
Đặt mua
0904431358350,000
420.000
Sim 0904431358 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
431358 Mobifone
Đặt mua
0902095008350,000
420.000
Sim 0902095008 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
008 Mobifone
Đặt mua
0904302158350,000
420.000
Sim 0904302158 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2158 Mobifone
Đặt mua
0903485028350,000
420.000
Sim 0903485028 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
85028 Mobifone
Đặt mua
0935331418350,000
420.000
Sim 0935331418 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
331418 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Minh Hậu
  Đặt sim: 01294...55
  Vào lúc: 11:55 10/8/2020

  Ngô Minh Bách
  Đặt sim: 08977...99
  Vào lúc: 11:53 10/8/2020

  Phan Phương Khanh
  Đặt sim: 09095...71
  Vào lúc: 11:49 10/8/2020

  Nguyễn Kiều Nhi
  Đặt sim: 01276...73
  Vào lúc: 11:47 10/8/2020

  Nguyễn Văn Long
  Đặt sim: 01236...58
  Vào lúc: 11:43 10/8/2020

  Huỳnh Cát Nguyệt
  Đặt sim: 01657...73
  Vào lúc: 11:41 10/8/2020

  Trần Duy Khải
  Đặt sim: 08631...67
  Vào lúc: 11:38 10/8/2020

  Phạm Đức Hùng
  Đặt sim: 08829...23
  Vào lúc: 11:34 10/8/2020

  Trần Minh Việt
  Đặt sim: 01690...25
  Vào lúc: 11:32 10/8/2020

  Ngô Đức Thế
  Đặt sim: 01647...93
  Vào lúc: 11:28 10/8/2020

  Trần Minh Dũng
  Đặt sim: 09147...73
  Vào lúc: 11:25 10/8/2020

  Nguyễn Thục Di
  Đặt sim: 08681...88
  Vào lúc: 11:22 10/8/2020

  Phạm Đức Bảo
  Đặt sim: 01667...31
  Vào lúc: 11:19 10/8/2020

  Nguyễn Minh Anh
  Đặt sim: 01636...96
  Vào lúc: 11:17 10/8/2020

  Trần Thị Di
  Đặt sim: 09822...68
  Vào lúc: 11:13 10/8/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.