sim đẹp năm sinh

Sim Tam Hoa Không lỗi dính 7 - Sim tam hoa khong loi dinh 7

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
093184099918,000,000
21.600.000
Sim 0931840999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0999 Mobifone
Đặt mua
090330499922,000,000
26.400.000
Sim 0903304999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
04999 Mobifone
Đặt mua
096298499922,000,000
26.400.000
Sim 0962984999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
984999 Viettel
Đặt mua
093685399923,920,000
28.700.000
Sim 0936853999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
096698499924,000,000
28.800.000
Sim 0966984999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4999 Viettel
Đặt mua
090183299925,000,000
30.000.000
Sim 0901832999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
32999 Mobifone
Đặt mua
098268499926,000,000
31.200.000
Sim 0982684999 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
684999 Viettel
Đặt mua
096180699932,000,000
38.400.000
Sim 0961806999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Viettel
Đặt mua
096180299932,000,000
38.400.000
Sim 0961802999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
090183199940,000,000
48.000.000
Sim 0901831999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
31999 Mobifone
Đặt mua
090609899945,000,000
54.000.000
Sim 0906098999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
098999 Mobifone
Đặt mua
093196899950,000,000
60.000.000
Sim 0931968999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
08140139995,000,000
6.000.000
Sim 0814013999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3999 Vinaphone
Đặt mua
08355609995,700,000
6.840.000
Sim 0835560999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
60999 Vinaphone
Đặt mua
08125019996,300,000
7.560.000
Sim 0812501999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
501999 Vinaphone
Đặt mua
08125029996,300,000
7.560.000
Sim 0812502999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
08125039996,300,000
7.560.000
Sim 0812503999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3999 Vinaphone
Đặt mua
08125049996,300,000
7.560.000
Sim 0812504999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
04999 Vinaphone
Đặt mua
08125089996,300,000
7.560.000
Sim 0812508999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
508999 Vinaphone
Đặt mua
08125109996,300,000
7.560.000
Sim 0812510999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
08125139996,300,000
7.560.000
Sim 0812513999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3999 Vinaphone
Đặt mua
08125149996,300,000
7.560.000
Sim 0812514999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14999 Vinaphone
Đặt mua
08125309996,300,000
7.560.000
Sim 0812530999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
530999 Vinaphone
Đặt mua
08125319996,300,000
7.560.000
Sim 0812531999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
08125329996,300,000
7.560.000
Sim 0812532999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Vinaphone
Đặt mua
08125639996,300,000
7.560.000
Sim 0812563999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
63999 Vinaphone
Đặt mua
08125649996,300,000
7.560.000
Sim 0812564999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
564999 Vinaphone
Đặt mua
08194109996,300,000
7.560.000
Sim 0819410999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
08194139996,300,000
7.560.000
Sim 0819413999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3999 Vinaphone
Đặt mua
08232159996,300,000
7.560.000
Sim 0823215999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
08232149996,300,000
7.560.000
Sim 0823214999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
214999 Vinaphone
Đặt mua
08235609996,300,000
7.560.000
Sim 0823560999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
08235649996,300,000
7.560.000
Sim 0823564999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4999 Vinaphone
Đặt mua
08244319996,300,000
7.560.000
Sim 0824431999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
31999 Vinaphone
Đặt mua
08293429996,300,000
7.560.000
Sim 0829342999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
342999 Vinaphone
Đặt mua
08342649996,300,000
7.560.000
Sim 0834264999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
08546049996,300,000
7.560.000
Sim 0854604999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4999 Vinaphone
Đặt mua
08546059996,300,000
7.560.000
Sim 0854605999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
05999 Vinaphone
Đặt mua
08546089996,300,000
7.560.000
Sim 0854608999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
608999 Vinaphone
Đặt mua
08552019996,300,000
7.560.000
Sim 0855201999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
08552039996,300,000
7.560.000
Sim 0855203999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3999 Vinaphone
Đặt mua
08552049996,300,000
7.560.000
Sim 0855204999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
04999 Vinaphone
Đặt mua
08552549996,300,000
7.560.000
Sim 0855254999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
254999 Vinaphone
Đặt mua
08564819996,300,000
7.560.000
Sim 0856481999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
08564829996,300,000
7.560.000
Sim 0856482999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Vinaphone
Đặt mua
08564839996,300,000
7.560.000
Sim 0856483999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
83999 Vinaphone
Đặt mua
08594609996,300,000
7.560.000
Sim 0859460999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
460999 Vinaphone
Đặt mua
08594629996,300,000
7.560.000
Sim 0859462999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
08594619996,300,000
7.560.000
Sim 0859461999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Vinaphone
Đặt mua
08594639996,300,000
7.560.000
Sim 0859463999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
63999 Vinaphone
Đặt mua
08594659996,300,000
7.560.000
Sim 0859465999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
465999 Vinaphone
Đặt mua
08236549996,500,000
7.800.000
Sim 0823654999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
08125209996,700,000
8.040.000
Sim 0812520999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0999 Vinaphone
Đặt mua
08125249996,700,000
8.040.000
Sim 0812524999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
24999 Vinaphone
Đặt mua
08125349996,700,000
8.040.000
Sim 0812534999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
534999 Vinaphone
Đặt mua
08189209996,700,000
8.040.000
Sim 0818920999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
08235639996,700,000
8.040.000
Sim 0823563999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3999 Vinaphone
Đặt mua
08536359996,700,000
8.040.000
Sim 0853635999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
35999 Vinaphone
Đặt mua
08582059996,700,000
8.040.000
Sim 0858205999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
205999 Vinaphone
Đặt mua
08552059997,100,000
8.520.000
Sim 0855205999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
08594589998,100,000
9.720.000
Sim 0859458999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8999 Vinaphone
Đặt mua
08550969998,500,000
10.200.000
Sim 0855096999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
96999 Vinaphone
Đặt mua
08194149999,500,000
11.400.000
Sim 0819414999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
414999 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Đức Lâm
  Đặt sim: 09045...55
  Vào lúc: 8:56 3/6/2020

  Nguyễn Duy Anh
  Đặt sim: 01650...93
  Vào lúc: 8:53 3/6/2020

  Ngô Minh Huỳnh
  Đặt sim: 01618...35
  Vào lúc: 8:49 3/6/2020

  Nguyễn Minh Khôi
  Đặt sim: 01681...60
  Vào lúc: 8:46 3/6/2020

  Nguyễn Minh Nam
  Đặt sim: 01615...79
  Vào lúc: 8:43 3/6/2020

  Hoàng Văn Việt
  Đặt sim: 08810...37
  Vào lúc: 8:40 3/6/2020

  Nguyễn Văn Tùng
  Đặt sim: 01261...65
  Vào lúc: 8:38 3/6/2020

  Trần Thị Thy
  Đặt sim: 09834...68
  Vào lúc: 8:35 3/6/2020

  Huỳnh Minh Huy
  Đặt sim: 08920...83
  Vào lúc: 8:31 3/6/2020

  Nguyễn Chí Tùng
  Đặt sim: 09875...25
  Vào lúc: 8:29 3/6/2020

  Phan Chí Long
  Đặt sim: 09062...55
  Vào lúc: 8:25 3/6/2020

  Ngô Đức Bảo
  Đặt sim: 01666...80
  Vào lúc: 8:22 3/6/2020

  Nguyễn Duy An
  Đặt sim: 01648...24
  Vào lúc: 8:19 3/6/2020

  Nguyễn Văn Tân
  Đặt sim: 09113...91
  Vào lúc: 8:17 3/6/2020

  Lê Thị Hương
  Đặt sim: 09361...97
  Vào lúc: 8:14 3/6/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.