sim đẹp năm sinh

Sim Trả Sau Đầu Số 03 Không lỗi dính 7

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0343522264350,000
420.000
Sim 0343522264 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
2264 Viettel
Đặt mua
0333521104350,000
420.000
Sim 0333521104 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
21104 Viettel
Đặt mua
0393846384350,000
420.000
Sim 0393846384 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
846384 Viettel
Đặt mua
0343251114350,000
420.000
Sim 0343251114 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
114 Viettel
Đặt mua
0343538664350,000
420.000
Sim 0343538664 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8664 Viettel
Đặt mua
0353138884350,000
420.000
Sim 0353138884 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
38884 Viettel
Đặt mua
0333304814350,000
420.000
Sim 0333304814 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comTứ Quý Giữa
304814 Viettel
Đặt mua
0393028894350,000
420.000
Sim 0393028894 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
894 Viettel
Đặt mua
0343810364350,000
420.000
Sim 0343810364 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0364 Viettel
Đặt mua
0343240484350,000
420.000
Sim 0343240484 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
40484 Viettel
Đặt mua
0383014884350,000
420.000
Sim 0383014884 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
014884 Viettel
Đặt mua
0383116344350,000
420.000
Sim 0383116344 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
344 Viettel
Đặt mua
0363531594350,000
420.000
Sim 0363531594 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1594 Viettel
Đặt mua
0333984264350,000
420.000
Sim 0333984264 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
84264 Viettel
Đặt mua
0363225824350,000
420.000
Sim 0363225824 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
225824 Viettel
Đặt mua
0343465194350,000
420.000
Sim 0343465194 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
194 Viettel
Đặt mua
0343524924350,000
420.000
Sim 0343524924 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4924 Viettel
Đặt mua
0353245664350,000
420.000
Sim 0353245664 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
45664 Viettel
Đặt mua
0353314504350,000
420.000
Sim 0353314504 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
314504 Viettel
Đặt mua
0353539184350,000
420.000
Sim 0353539184 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
184 Viettel
Đặt mua
0353691054350,000
420.000
Sim 0353691054 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1054 Viettel
Đặt mua
0353813014350,000
420.000
Sim 0353813014 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
13014 Viettel
Đặt mua
0353948164350,000
420.000
Sim 0353948164 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
948164 Viettel
Đặt mua
0353981694350,000
420.000
Sim 0353981694 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
694 Viettel
Đặt mua
0393134934350,000
420.000
Sim 0393134934 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4934 Viettel
Đặt mua
0363824414350,000
420.000
Sim 0363824414 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
24414 Viettel
Đặt mua
0383048664350,000
420.000
Sim 0383048664 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
048664 Viettel
Đặt mua
0343325254350,000
420.000
Sim 0343325254 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
254 Viettel
Đặt mua
0383188814350,000
420.000
Sim 0383188814 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
8814 Viettel
Đặt mua
0333359094350,000
420.000
Sim 0333359094 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comTứ Quý Giữa
59094 Viettel
Đặt mua
0333385404350,000
420.000
Sim 0333385404 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comTứ Quý Giữa
385404 Viettel
Đặt mua
0333329454350,000
420.000
Sim 0333329454 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comTứ Quý Giữa
454 Viettel
Đặt mua
0383444264350,000
420.000
Sim 0383444264 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
4264 Viettel
Đặt mua
0393914114350,000
420.000
Sim 0393914114 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
14114 Viettel
Đặt mua
0363430234350,000
420.000
Sim 0363430234 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
430234 Viettel
Đặt mua
0343251214350,000
420.000
Sim 0343251214 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
214 Viettel
Đặt mua
0353865234350,000
420.000
Sim 0353865234 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5234 Viettel
Đặt mua
0353509234350,000
420.000
Sim 0353509234 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
09234 Viettel
Đặt mua
0353918234350,000
420.000
Sim 0353918234 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
918234 Viettel
Đặt mua
0353019234350,000
420.000
Sim 0353019234 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
234 Viettel
Đặt mua
0353615234350,000
420.000
Sim 0353615234 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5234 Viettel
Đặt mua
0393153234350,000
420.000
Sim 0393153234 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
53234 Viettel
Đặt mua
0353492234350,000
420.000
Sim 0353492234 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
492234 Viettel
Đặt mua
0353038234350,000
420.000
Sim 0353038234 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
234 Viettel
Đặt mua
0353280584350,000
420.000
Sim 0353280584 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0584 Viettel
Đặt mua
0353030384350,000
420.000
Sim 0353030384 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
30384 Viettel
Đặt mua
0393666904350,000
420.000
Sim 0393666904 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
666904 Viettel
Đặt mua
0353230184350,000
420.000
Sim 0353230184 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
184 Viettel
Đặt mua
0353080184350,000
420.000
Sim 0353080184 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0184 Viettel
Đặt mua
0343010384350,000
420.000
Sim 0343010384 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
10384 Viettel
Đặt mua
0343311284350,000
420.000
Sim 0343311284 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
311284 Viettel
Đặt mua
0353301284350,000
420.000
Sim 0353301284 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
284 Viettel
Đặt mua
0353061184350,000
420.000
Sim 0353061184 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1184 Viettel
Đặt mua
0353240114350,000
420.000
Sim 0353240114 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
40114 Viettel
Đặt mua
0353619234350,000
420.000
Sim 0353619234 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
619234 Viettel
Đặt mua
0393351964350,000
420.000
Sim 0393351964 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
964 Viettel
Đặt mua
0343030184350,000
420.000
Sim 0343030184 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0184 Viettel
Đặt mua
0343040184350,000
420.000
Sim 0343040184 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
40184 Viettel
Đặt mua
0353311014350,000
420.000
Sim 0353311014 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
311014 Viettel
Đặt mua
0343280184350,000
420.000
Sim 0343280184 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
184 Viettel
Đặt mua
0353090384350,000
420.000
Sim 0353090384 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0384 Viettel
Đặt mua
0353400494350,000
420.000
Sim 0353400494 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
00494 Viettel
Đặt mua
0383110264350,000
420.000
Sim 0383110264 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
110264 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim trả sau: Thuê bao trả sau là thuê bao mà người dùng phải đến đăng kí dịch vụ sử dụng ở các đại lí, có hợp đồng rõ ràng, cuối mỗi tháng, bạn trả tiền đã sử dụng trong tháng đó.
Sim số đẹp Trả Sau
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 03 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 03 là của nhà mạng: Viettel
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Đức Tuấn
  Đặt sim: 09015...41
  Vào lúc: 22:56 25/6/2022

  Nguyễn Duy Khải
  Đặt sim: 01634...83
  Vào lúc: 22:53 25/6/2022

  Nguyễn Duy Long
  Đặt sim: 01229...42
  Vào lúc: 22:50 25/6/2022

  Nguyễn Văn Hiển
  Đặt sim: 01259...95
  Vào lúc: 22:46 25/6/2022

  Nguyễn Kiều Hằng
  Đặt sim: 01689...92
  Vào lúc: 22:43 25/6/2022

  Nguyễn Chí Bách
  Đặt sim: 01652...65
  Vào lúc: 22:41 25/6/2022

  Nguyễn Minh Lộc
  Đặt sim: 08946...32
  Vào lúc: 22:37 25/6/2022

  Trần Thị Phương
  Đặt sim: 09134...41
  Vào lúc: 22:34 25/6/2022

  Trần Đức Ken
  Đặt sim: 08942...70
  Vào lúc: 22:31 25/6/2022

  Nguyễn Trung Khang
  Đặt sim: 01275...34
  Vào lúc: 22:28 25/6/2022

  Huỳnh Văn Dũng
  Đặt sim: 08667...20
  Vào lúc: 22:26 25/6/2022

  Hoàng Văn Hiền
  Đặt sim: 09791...57
  Vào lúc: 22:22 25/6/2022

  Nguyễn Văn Hòa
  Đặt sim: 01211...34
  Vào lúc: 22:19 25/6/2022

  Phan Thị Trang
  Đặt sim: 09829...81
  Vào lúc: 22:17 25/6/2022

  Huỳnh Đức Thi
  Đặt sim: 01254...17
  Vào lúc: 22:14 25/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.