sim đẹp năm sinh

Sim Trả Sau Đầu Số 07 Tam Hoa

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0783709222600,000
720.000
Sim 0783709222 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9222 Mobifone
Đặt mua
0783648222600,000
720.000
Sim 0783648222 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
48222 Mobifone
Đặt mua
0793847222600,000
720.000
Sim 0793847222 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
847222 Mobifone
Đặt mua
0783817222600,000
720.000
Sim 0783817222 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Mobifone
Đặt mua
0783816222600,000
720.000
Sim 0783816222 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6222 Mobifone
Đặt mua
0783747222600,000
720.000
Sim 0783747222 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
47222 Mobifone
Đặt mua
0763733222600,000
720.000
Sim 0763733222 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
733222 Mobifone
Đặt mua
0783693222600,000
720.000
Sim 0783693222 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Mobifone
Đặt mua
0783664222600,000
720.000
Sim 0783664222 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4222 Mobifone
Đặt mua
0783670222600,000
720.000
Sim 0783670222 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
70222 Mobifone
Đặt mua
0783690222600,000
720.000
Sim 0783690222 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
690222 Mobifone
Đặt mua
0793871222600,000
720.000
Sim 0793871222 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Mobifone
Đặt mua
0793713222600,000
720.000
Sim 0793713222 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3222 Mobifone
Đặt mua
0793409222600,000
720.000
Sim 0793409222 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09222 Mobifone
Đặt mua
0793865222600,000
720.000
Sim 0793865222 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
865222 Mobifone
Đặt mua
0793809222600,000
720.000
Sim 0793809222 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Mobifone
Đặt mua
0783694222600,000
720.000
Sim 0783694222 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4222 Mobifone
Đặt mua
0783697222600,000
720.000
Sim 0783697222 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
97222 Mobifone
Đặt mua
0783698222600,000
720.000
Sim 0783698222 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
698222 Mobifone
Đặt mua
0793859222600,000
720.000
Sim 0793859222 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Mobifone
Đặt mua
0793495222600,000
720.000
Sim 0793495222 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5222 Mobifone
Đặt mua
0793477222600,000
720.000
Sim 0793477222 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
77222 Mobifone
Đặt mua
0793423222600,000
720.000
Sim 0793423222 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
423222 Mobifone
Đặt mua
0783417222600,000
720.000
Sim 0783417222 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Mobifone
Đặt mua
0783544222600,000
720.000
Sim 0783544222 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4222 Mobifone
Đặt mua
0783341222600,000
720.000
Sim 0783341222 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
41222 Mobifone
Đặt mua
0793827222600,000
720.000
Sim 0793827222 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
827222 Mobifone
Đặt mua
0793489222600,000
720.000
Sim 0793489222 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Mobifone
Đặt mua
0793416222600,000
720.000
Sim 0793416222 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6222 Mobifone
Đặt mua
0793405222600,000
720.000
Sim 0793405222 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
05222 Mobifone
Đặt mua
0793754222600,000
720.000
Sim 0793754222 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
754222 Mobifone
Đặt mua
0793811222600,000
720.000
Sim 0793811222 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Mobifone
Đặt mua
0793478222600,000
720.000
Sim 0793478222 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8222 Mobifone
Đặt mua
0783289222600,000
720.000
Sim 0783289222 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89222 Mobifone
Đặt mua
0783487222600,000
720.000
Sim 0783487222 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
487222 Mobifone
Đặt mua
0783405222600,000
720.000
Sim 0783405222 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Mobifone
Đặt mua
0783575222600,000
720.000
Sim 0783575222 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5222 Mobifone
Đặt mua
0783587222600,000
720.000
Sim 0783587222 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87222 Mobifone
Đặt mua
0783269222600,000
720.000
Sim 0783269222 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
269222 Mobifone
Đặt mua
0763937222600,000
720.000
Sim 0763937222 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Mobifone
Đặt mua
0773675222650,000
780.000
Sim 0773675222 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5222 Mobifone
Đặt mua
0763750222650,000
780.000
Sim 0763750222 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
50222 Mobifone
Đặt mua
0763617222650,000
780.000
Sim 0763617222 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
617222 Mobifone
Đặt mua
0793856222650,000
780.000
Sim 0793856222 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Mobifone
Đặt mua
0793853222650,000
780.000
Sim 0793853222 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3222 Mobifone
Đặt mua
0783569222650,000
780.000
Sim 0783569222 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
69222 Mobifone
Đặt mua
0783387222650,000
780.000
Sim 0783387222 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
387222 Mobifone
Đặt mua
0793790222650,000
780.000
Sim 0793790222 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Mobifone
Đặt mua
0783685222650,000
780.000
Sim 0783685222 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5222 Mobifone
Đặt mua
0783644222650,000
780.000
Sim 0783644222 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
44222 Mobifone
Đặt mua
0783794222650,000
780.000
Sim 0783794222 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
794222 Mobifone
Đặt mua
0783849222690,000
830.000
Sim 0783849222 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Mobifone
Đặt mua
0773921222700,000
840.000
Sim 0773921222 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1222 Mobifone
Đặt mua
0763045222700,000
840.000
Sim 0763045222 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
45222 Mobifone
Đặt mua
0793756222700,000
840.000
Sim 0793756222 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
756222 Mobifone
Đặt mua
0763738222700,000
840.000
Sim 0763738222 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Mobifone
Đặt mua
0763853222700,000
840.000
Sim 0763853222 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3222 Mobifone
Đặt mua
0763219222700,000
840.000
Sim 0763219222 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
19222 Mobifone
Đặt mua
0783864222700,000
840.000
Sim 0783864222 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
864222 Mobifone
Đặt mua
0793450222800,000
960.000
Sim 0793450222 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Mobifone
Đặt mua
0793776222800,000
960.000
Sim 0793776222 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6222 Mobifone
Đặt mua
0793775222800,000
960.000
Sim 0793775222 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
75222 Mobifone
Đặt mua
0783600222800,000
960.000
Sim 0783600222 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
600222 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Sim trả sau: Thuê bao trả sau là thuê bao mà người dùng phải đến đăng kí dịch vụ sử dụng ở các đại lí, có hợp đồng rõ ràng, cuối mỗi tháng, bạn trả tiền đã sử dụng trong tháng đó.
Sim số đẹp Trả Sau
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 07 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 07 là của nhà mạng: Mobifone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Duy Tân
  Đặt sim: 09390...64
  Vào lúc: 11:55 10/8/2020

  Nguyễn Kim Ðào
  Đặt sim: 09748...49
  Vào lúc: 11:53 10/8/2020

  Nguyễn Duy Khiêm
  Đặt sim: 09750...33
  Vào lúc: 11:49 10/8/2020

  Nguyễn Duy Huy
  Đặt sim: 08996...36
  Vào lúc: 11:46 10/8/2020

  Lê Trung Nguyên
  Đặt sim: 01626...32
  Vào lúc: 11:43 10/8/2020

  Ngô Chí Hiếu
  Đặt sim: 01679...74
  Vào lúc: 11:41 10/8/2020

  Lê Minh Khoa
  Đặt sim: 01645...50
  Vào lúc: 11:38 10/8/2020

  Nguyễn Diệp Thơ
  Đặt sim: 09033...60
  Vào lúc: 11:35 10/8/2020

  Ngô Đức Sơn
  Đặt sim: 09623...95
  Vào lúc: 11:32 10/8/2020

  Huỳnh Minh Kiên
  Đặt sim: 01633...50
  Vào lúc: 11:29 10/8/2020

  Trần Duy Dũng
  Đặt sim: 09726...66
  Vào lúc: 11:25 10/8/2020

  Huỳnh Văn Quốc
  Đặt sim: 09124...41
  Vào lúc: 11:23 10/8/2020

  Trần Thị Mai
  Đặt sim: 09386...62
  Vào lúc: 11:20 10/8/2020

  Ngô Chí Hoàng
  Đặt sim: 01643...20
  Vào lúc: 11:17 10/8/2020

  Trần Văn Anh
  Đặt sim: 01648...34
  Vào lúc: 11:14 10/8/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.