sim đẹp năm sinh

Sim Trả Sau Vietnamobile - Sim tra sau vietnamobile

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0583518851400,000
480.000
Sim 0583518851 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8851 Vietnamobile
Đặt mua
0583161191400,000
480.000
Sim 0583161191 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
61191 Vietnamobile
Đặt mua
0583815181400,000
480.000
Sim 0583815181 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
815181 Vietnamobile
Đặt mua
0923956781400,000
480.000
Sim 0923956781 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
781 Vietnamobile
Đặt mua
0923939591400,000
480.000
Sim 0923939591 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9591 Vietnamobile
Đặt mua
0923939121400,000
480.000
Sim 0923939121 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
39121 Vietnamobile
Đặt mua
0923937171400,000
480.000
Sim 0923937171 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
937171 Vietnamobile
Đặt mua
0923868801400,000
480.000
Sim 0923868801 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
801 Vietnamobile
Đặt mua
0923868691400,000
480.000
Sim 0923868691 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8691 Vietnamobile
Đặt mua
0923868611400,000
480.000
Sim 0923868611 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
68611 Vietnamobile
Đặt mua
0923861881400,000
480.000
Sim 0923861881 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
861881 Vietnamobile
Đặt mua
0923391121400,000
480.000
Sim 0923391121 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
121 Vietnamobile
Đặt mua
0923391101400,000
480.000
Sim 0923391101 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1101 Vietnamobile
Đặt mua
0923388791400,000
480.000
Sim 0923388791 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
88791 Vietnamobile
Đặt mua
0923388691400,000
480.000
Sim 0923388691 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
388691 Vietnamobile
Đặt mua
0923387891400,000
480.000
Sim 0923387891 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
891 Vietnamobile
Đặt mua
0923345661400,000
480.000
Sim 0923345661 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5661 Vietnamobile
Đặt mua
0923344221400,000
480.000
Sim 0923344221 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
44221 Vietnamobile
Đặt mua
0923339961400,000
480.000
Sim 0923339961 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
339961 Vietnamobile
Đặt mua
0923339951400,000
480.000
Sim 0923339951 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
951 Vietnamobile
Đặt mua
0923338861400,000
480.000
Sim 0923338861 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
8861 Vietnamobile
Đặt mua
0923338821400,000
480.000
Sim 0923338821 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
38821 Vietnamobile
Đặt mua
0923338801400,000
480.000
Sim 0923338801 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
338801 Vietnamobile
Đặt mua
0923335501400,000
480.000
Sim 0923335501 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
501 Vietnamobile
Đặt mua
0923333941400,000
480.000
Sim 0923333941 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTứ Quý Giữa
3941 Vietnamobile
Đặt mua
0923333601400,000
480.000
Sim 0923333601 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTứ Quý Giữa
33601 Vietnamobile
Đặt mua
0923331311400,000
480.000
Sim 0923331311 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
331311 Vietnamobile
Đặt mua
0923364441400,000
480.000
Sim 0923364441 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
441 Vietnamobile
Đặt mua
0923366861400,000
480.000
Sim 0923366861 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6861 Vietnamobile
Đặt mua
0923372221400,000
480.000
Sim 0923372221 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
72221 Vietnamobile
Đặt mua
0923407771400,000
480.000
Sim 0923407771 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
407771 Vietnamobile
Đặt mua
0923419991400,000
480.000
Sim 0923419991 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
991 Vietnamobile
Đặt mua
0923530001400,000
480.000
Sim 0923530001 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
0001 Vietnamobile
Đặt mua
0923099981400,000
480.000
Sim 0923099981 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
99981 Vietnamobile
Đặt mua
0923111891400,000
480.000
Sim 0923111891 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
111891 Vietnamobile
Đặt mua
0923933991400,000
480.000
Sim 0923933991 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
991 Vietnamobile
Đặt mua
0923055591400,000
480.000
Sim 0923055591 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
5591 Vietnamobile
Đặt mua
0923566601400,000
480.000
Sim 0923566601 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
66601 Vietnamobile
Đặt mua
0923100411400,000
480.000
Sim 0923100411 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
100411 Vietnamobile
Đặt mua
0923100811400,000
480.000
Sim 0923100811 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
811 Vietnamobile
Đặt mua
0923121511400,000
480.000
Sim 0923121511 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1511 Vietnamobile
Đặt mua
0923121661400,000
480.000
Sim 0923121661 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
21661 Vietnamobile
Đặt mua
0923131201400,000
480.000
Sim 0923131201 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
131201 Vietnamobile
Đặt mua
0923131321400,000
480.000
Sim 0923131321 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
321 Vietnamobile
Đặt mua
0923102221400,000
480.000
Sim 0923102221 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
2221 Vietnamobile
Đặt mua
0923511191400,000
480.000
Sim 0923511191 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
11191 Vietnamobile
Đặt mua
0923733791400,000
480.000
Sim 0923733791 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
733791 Vietnamobile
Đặt mua
0923983391400,000
480.000
Sim 0923983391 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
391 Vietnamobile
Đặt mua
0583555011400,000
480.000
Sim 0583555011 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
5011 Vietnamobile
Đặt mua
0583555101400,000
480.000
Sim 0583555101 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
55101 Vietnamobile
Đặt mua
0583555121400,000
480.000
Sim 0583555121 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
555121 Vietnamobile
Đặt mua
0583555131400,000
480.000
Sim 0583555131 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
131 Vietnamobile
Đặt mua
0583555171400,000
480.000
Sim 0583555171 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
5171 Vietnamobile
Đặt mua
0923177891400,000
480.000
Sim 0923177891 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
77891 Vietnamobile
Đặt mua
0923588681400,000
480.000
Sim 0923588681 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
588681 Vietnamobile
Đặt mua
0923588861400,000
480.000
Sim 0923588861 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
861 Vietnamobile
Đặt mua
0923050501400,000
480.000
Sim 0923050501 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0501 Vietnamobile
Đặt mua
0923140501400,000
480.000
Sim 0923140501 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
40501 Vietnamobile
Đặt mua
0923786861400,000
480.000
Sim 0923786861 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
786861 Vietnamobile
Đặt mua
0923927771400,000
480.000
Sim 0923927771 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
771 Vietnamobile
Đặt mua
0923931661400,000
480.000
Sim 0923931661 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
1661 Vietnamobile
Đặt mua
0923980001400,000
480.000
Sim 0923980001 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
80001 Vietnamobile
Đặt mua
0923981001400,000
480.000
Sim 0923981001 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
981001 Vietnamobile
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vietnamobile là sim mạng Vietnamobile - tức mạng di động HT Mobile sau khi đã chuyển đổi công nghệ và thương hiệu – là dự án Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom) và công ty Hutchison Telecom (Hong Kong). Bắt đầu cung cấp dịch vụ vào tháng 11 năm 2006. Đầu số Vietnamobile bao gồm: 092, 056 , 058
Sim số đẹp Vietnamobile
Sim trả sau: Thuê bao trả sau là thuê bao mà người dùng phải đến đăng kí dịch vụ sử dụng ở các đại lí, có hợp đồng rõ ràng, cuối mỗi tháng, bạn trả tiền đã sử dụng trong tháng đó.
Sim số đẹp Trả Sau
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681
Sim số đẹp Vietnamobile là sim mạng Vietnamobile - tức mạng di động HT Mobile sau khi đã chuyển đổi công nghệ và thương hiệu – là dự án Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom) và công ty Hutchison Telecom (Hong Kong). Bắt đầu cung cấp dịch vụ vào tháng 11 năm 2006.Đầu số Vietnamobile có đầu 10 số là 092, và đầu 11 số là 0188 chuyển sang đầu 10 số là đầu số 058, đầu 11 số 0186 chuyển sang đầu 10 số là đầu 056
Các gói cước và sim của Vietnamobile : Sim 4G, 3G, USB 20 , USB 50 , USB 100, SIÊU THÁNH SIM, Gói P75, Gói P150, Gói vEasy ,Gói vflex,Gói Ott Facebook
- Với các đầu số đã được cấp phép bao gồm sim 092, 018. Nhà mạng trẻ Vietnammobile đã đánh dấu sự có mặt của mình bằng những chương trình khuyến mãi hấp dẫn như: phân phối hàng loạt sim số đẹp Vietnammobile , sim phong thủy Vietnammobile, sim lục quý Vietnamobile, sim ngũ quý Vietnamobile, sim lộc phát Vietnamobile, sim thần tài Vietnamobile, sim ông địa Vietnamobile, sim tiến đơn Vietnamobile, sim tiến đôi Vietnamobile, sim taxi Vietnamobile, sim lặp Vietnamobile, sim kép Vietnamobile, sim đối Vietnamobile, sim đảo Vietnamobile, sim gánh Vietnamobile, sim năm sinh Vietnamobile, sim đầu số cổ Vietnamobile, sim tam hoa Vietnamobile hàng loạt. .. và đem về một lượng khách hàng khá ấn tượng. Điều đó cho thấy sự cố gắng, nỗ lực của Vietnammobile trong việc đem lại cho thị trường viễn thông Việt Nam thêm phần sôi động, nhiều sắc màu và đặc biệt sim số đẹp vietnammobile giờ đây đã trở thành sự lựa chọn thông minh của hàng triệu khách hàng.


Sim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Phan Trung Anh
  Đặt sim: 08681...65
  Vào lúc: 22:56 24/2/2021

  Hoàng Trung Sang
  Đặt sim: 01285...92
  Vào lúc: 22:52 24/2/2021

  Phan Chí Hoàng
  Đặt sim: 01297...88
  Vào lúc: 22:49 24/2/2021

  Phan Duy Kiên
  Đặt sim: 08868...94
  Vào lúc: 22:46 24/2/2021

  Trần Trung Nam
  Đặt sim: 09186...97
  Vào lúc: 22:44 24/2/2021

  Phan Văn Bảo
  Đặt sim: 01255...41
  Vào lúc: 22:41 24/2/2021

  Lê Văn Dương
  Đặt sim: 09310...52
  Vào lúc: 22:37 24/2/2021

  Phan Chí Việt
  Đặt sim: 09335...45
  Vào lúc: 22:35 24/2/2021

  Nguyễn Văn Hoàng
  Đặt sim: 09870...54
  Vào lúc: 22:31 24/2/2021

  Huỳnh Kim Thơ
  Đặt sim: 09119...59
  Vào lúc: 22:29 24/2/2021

  Nguyễn Minh Hưng
  Đặt sim: 09870...10
  Vào lúc: 22:25 24/2/2021

  Ngô Minh Lực
  Đặt sim: 01676...56
  Vào lúc: 22:23 24/2/2021

  Nguyễn Văn Tuyên
  Đặt sim: 08879...71
  Vào lúc: 22:20 24/2/2021

  Nguyễn Minh Thái
  Đặt sim: 09817...71
  Vào lúc: 22:16 24/2/2021

  Huỳnh Ngọc Linh
  Đặt sim: 01657...68
  Vào lúc: 22:13 24/2/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.