sim đẹp năm sinh

Sim Trả Trước Đầu Số 076 - Sim tra truoc dau so 076

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0764700139350,000
420.000
Sim 0764700139 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0139 Mobifone
Đặt mua
0764911839350,000
420.000
Sim 0764911839 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
11839 Mobifone
Đặt mua
0764023179350,000
420.000
Sim 0764023179 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
023179 Mobifone
Đặt mua
0764028279350,000
420.000
Sim 0764028279 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
279 Mobifone
Đặt mua
0764033279350,000
420.000
Sim 0764033279 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3279 Mobifone
Đặt mua
0764041139350,000
420.000
Sim 0764041139 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
41139 Mobifone
Đặt mua
0764042539350,000
420.000
Sim 0764042539 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
042539 Mobifone
Đặt mua
0764062539350,000
420.000
Sim 0764062539 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
539 Mobifone
Đặt mua
0764076179350,000
420.000
Sim 0764076179 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6179 Mobifone
Đặt mua
0764096739350,000
420.000
Sim 0764096739 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
96739 Mobifone
Đặt mua
0764132679350,000
420.000
Sim 0764132679 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
132679 Mobifone
Đặt mua
0764142479350,000
420.000
Sim 0764142479 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
479 Mobifone
Đặt mua
0764262539350,000
420.000
Sim 0764262539 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2539 Mobifone
Đặt mua
0764273479350,000
420.000
Sim 0764273479 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
73479 Mobifone
Đặt mua
0764287639350,000
420.000
Sim 0764287639 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
287639 Mobifone
Đặt mua
0764290139350,000
420.000
Sim 0764290139 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
139 Mobifone
Đặt mua
0764297079350,000
420.000
Sim 0764297079 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7079 Mobifone
Đặt mua
0764307679350,000
420.000
Sim 0764307679 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
07679 Mobifone
Đặt mua
0764312079350,000
420.000
Sim 0764312079 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
312079 Mobifone
Đặt mua
0764315839350,000
420.000
Sim 0764315839 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
839 Mobifone
Đặt mua
0764322079350,000
420.000
Sim 0764322079 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2079 Mobifone
Đặt mua
0764351539350,000
420.000
Sim 0764351539 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
51539 Mobifone
Đặt mua
0764364039350,000
420.000
Sim 0764364039 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
364039 Mobifone
Đặt mua
0764582079350,000
420.000
Sim 0764582079 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
079 Mobifone
Đặt mua
0764586659350,000
420.000
Sim 0764586659 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6659 Mobifone
Đặt mua
0764629179350,000
420.000
Sim 0764629179 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
29179 Mobifone
Đặt mua
0764634039350,000
420.000
Sim 0764634039 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
634039 Mobifone
Đặt mua
0764654659350,000
420.000
Sim 0764654659 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
659 Mobifone
Đặt mua
0764665479350,000
420.000
Sim 0764665479 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5479 Mobifone
Đặt mua
0764709479350,000
420.000
Sim 0764709479 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
09479 Mobifone
Đặt mua
0764742039350,000
420.000
Sim 0764742039 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
742039 Mobifone
Đặt mua
0764751179350,000
420.000
Sim 0764751179 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
179 Mobifone
Đặt mua
0764776079350,000
420.000
Sim 0764776079 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6079 Mobifone
Đặt mua
0764815039350,000
420.000
Sim 0764815039 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
15039 Mobifone
Đặt mua
0764847239350,000
420.000
Sim 0764847239 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
847239 Mobifone
Đặt mua
0764857959350,000
420.000
Sim 0764857959 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
959 Mobifone
Đặt mua
0764859479350,000
420.000
Sim 0764859479 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9479 Mobifone
Đặt mua
0764865669350,000
420.000
Sim 0764865669 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
65669 Mobifone
Đặt mua
0764875179350,000
420.000
Sim 0764875179 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
875179 Mobifone
Đặt mua
0764875479350,000
420.000
Sim 0764875479 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
479 Mobifone
Đặt mua
0764891079350,000
420.000
Sim 0764891079 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1079 Mobifone
Đặt mua
0764920039350,000
420.000
Sim 0764920039 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
20039 Mobifone
Đặt mua
0764954479350,000
420.000
Sim 0764954479 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
954479 Mobifone
Đặt mua
0764960079350,000
420.000
Sim 0764960079 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
079 Mobifone
Đặt mua
0764961539350,000
420.000
Sim 0764961539 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1539 Mobifone
Đặt mua
0764101959350,000
420.000
Sim 0764101959 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01959 Mobifone
Đặt mua
0764664849350,000
420.000
Sim 0764664849 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
664849 Mobifone
Đặt mua
0764593259350,000
420.000
Sim 0764593259 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
259 Mobifone
Đặt mua
0764012539350,000
420.000
Sim 0764012539 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2539 Mobifone
Đặt mua
0764019229350,000
420.000
Sim 0764019229 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
19229 Mobifone
Đặt mua
0764149449350,000
420.000
Sim 0764149449 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
149449 Mobifone
Đặt mua
0764239449350,000
420.000
Sim 0764239449 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
449 Mobifone
Đặt mua
0764259119350,000
420.000
Sim 0764259119 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
9119 Mobifone
Đặt mua
0764276669350,000
420.000
Sim 0764276669 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
76669 Mobifone
Đặt mua
0764295559350,000
420.000
Sim 0764295559 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
295559 Mobifone
Đặt mua
0764305559350,000
420.000
Sim 0764305559 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
559 Mobifone
Đặt mua
0764309449350,000
420.000
Sim 0764309449 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
9449 Mobifone
Đặt mua
0764329559350,000
420.000
Sim 0764329559 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
29559 Mobifone
Đặt mua
0764359119350,000
420.000
Sim 0764359119 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
359119 Mobifone
Đặt mua
0764366199350,000
420.000
Sim 0764366199 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
199 Mobifone
Đặt mua
0764409229350,000
420.000
Sim 0764409229 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
9229 Mobifone
Đặt mua
0764544949350,000
420.000
Sim 0764544949 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
44949 Mobifone
Đặt mua
0764577969350,000
420.000
Sim 0764577969 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
577969 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim trả trước: Thuê bao trả trước là thuê bao người dùng thẻ để nạp tiền vào tài khoản và có hạn sử dụng tùy theo số tiền người dùng nạp hoặc loại gói cước mà mình dùng
Sim số đẹp Trả Trước
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 076 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 076 là của nhà mạng: Mobifone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Thị Ngọc
  Đặt sim: 01698...68
  Vào lúc: 22:56 19/9/2020

  Nguyễn Thị Tuyết
  Đặt sim: 08837...38
  Vào lúc: 22:53 19/9/2020

  Trần Minh Khôi
  Đặt sim: 09888...46
  Vào lúc: 22:50 19/9/2020

  Nguyễn Minh Khánh
  Đặt sim: 09091...82
  Vào lúc: 22:47 19/9/2020

  Phạm Minh Tuấn
  Đặt sim: 01650...54
  Vào lúc: 22:44 19/9/2020

  Ngô Chí Huy
  Đặt sim: 01246...32
  Vào lúc: 22:40 19/9/2020

  Phạm Văn Bách
  Đặt sim: 08958...99
  Vào lúc: 22:38 19/9/2020

  Nguyễn Duy Khải
  Đặt sim: 09369...73
  Vào lúc: 22:35 19/9/2020

  Trần Kim Lệ
  Đặt sim: 01232...24
  Vào lúc: 22:32 19/9/2020

  Trần Thị Di
  Đặt sim: 08864...12
  Vào lúc: 22:29 19/9/2020

  Nguyễn Duy Quân
  Đặt sim: 01614...22
  Vào lúc: 22:25 19/9/2020

  Nguyễn Trung Hiển
  Đặt sim: 01222...98
  Vào lúc: 22:22 19/9/2020

  Hoàng Minh Anh
  Đặt sim: 01696...92
  Vào lúc: 22:20 19/9/2020

  Nguyễn Minh An
  Đặt sim: 09741...13
  Vào lúc: 22:17 19/9/2020

  Nguyễn Đức Tiến
  Đặt sim: 01244...87
  Vào lúc: 22:13 19/9/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.