sim đẹp năm sinh

Sim Trả Trước Đầu Số 092 - Sim tra truoc dau so 092

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0924602420200,000
240.000
Sim 0924602420 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2420 Vietnamobile
Đặt mua
0924779980250,000
300.000
Sim 0924779980 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
79980 Vietnamobile
Đặt mua
0924788020250,000
300.000
Sim 0924788020 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
788020 Vietnamobile
Đặt mua
0924010260250,000
300.000
Sim 0924010260 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
260 Vietnamobile
Đặt mua
0924208020300,000
360.000
Sim 0924208020 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8020 Vietnamobile
Đặt mua
0924759990300,000
360.000
Sim 0924759990 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
59990 Vietnamobile
Đặt mua
0924853080300,000
360.000
Sim 0924853080 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
853080 Vietnamobile
Đặt mua
0924001770300,000
360.000
Sim 0924001770 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
770 Vietnamobile
Đặt mua
0924002050300,000
360.000
Sim 0924002050 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2050 Vietnamobile
Đặt mua
0924005080300,000
360.000
Sim 0924005080 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
05080 Vietnamobile
Đặt mua
0924006030300,000
360.000
Sim 0924006030 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
006030 Vietnamobile
Đặt mua
0924006440300,000
360.000
Sim 0924006440 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
440 Vietnamobile
Đặt mua
0924020910300,000
360.000
Sim 0924020910 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0910 Vietnamobile
Đặt mua
0924020920300,000
360.000
Sim 0924020920 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
20920 Vietnamobile
Đặt mua
0924040500300,000
360.000
Sim 0924040500 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
040500 Vietnamobile
Đặt mua
0924044010300,000
360.000
Sim 0924044010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
010 Vietnamobile
Đặt mua
0924044050300,000
360.000
Sim 0924044050 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4050 Vietnamobile
Đặt mua
0924044080300,000
360.000
Sim 0924044080 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
44080 Vietnamobile
Đặt mua
0924044100300,000
360.000
Sim 0924044100 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
044100 Vietnamobile
Đặt mua
0924044300300,000
360.000
Sim 0924044300 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
300 Vietnamobile
Đặt mua
0924044550300,000
360.000
Sim 0924044550 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4550 Vietnamobile
Đặt mua
0924047770300,000
360.000
Sim 0924047770 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
47770 Vietnamobile
Đặt mua
0924070480300,000
360.000
Sim 0924070480 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
070480 Vietnamobile
Đặt mua
0924177330300,000
360.000
Sim 0924177330 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
330 Vietnamobile
Đặt mua
0924222560300,000
360.000
Sim 0924222560 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
2560 Vietnamobile
Đặt mua
0924277660300,000
360.000
Sim 0924277660 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
77660 Vietnamobile
Đặt mua
0924292400300,000
360.000
Sim 0924292400 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
292400 Vietnamobile
Đặt mua
0924292660300,000
360.000
Sim 0924292660 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
660 Vietnamobile
Đặt mua
0924292950300,000
360.000
Sim 0924292950 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2950 Vietnamobile
Đặt mua
0924299020300,000
360.000
Sim 0924299020 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
99020 Vietnamobile
Đặt mua
0924299200300,000
360.000
Sim 0924299200 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
299200 Vietnamobile
Đặt mua
0924299500300,000
360.000
Sim 0924299500 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
500 Vietnamobile
Đặt mua
0924300130300,000
360.000
Sim 0924300130 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0130 Vietnamobile
Đặt mua
0924304730300,000
360.000
Sim 0924304730 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
04730 Vietnamobile
Đặt mua
0924308330300,000
360.000
Sim 0924308330 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
308330 Vietnamobile
Đặt mua
0924311770300,000
360.000
Sim 0924311770 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
770 Vietnamobile
Đặt mua
0924313150300,000
360.000
Sim 0924313150 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3150 Vietnamobile
Đặt mua
0924313190300,000
360.000
Sim 0924313190 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
13190 Vietnamobile
Đặt mua
0924772550300,000
360.000
Sim 0924772550 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
772550 Vietnamobile
Đặt mua
0924180300300,000
360.000
Sim 0924180300 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
300 Vietnamobile
Đặt mua
0924727010300,000
360.000
Sim 0924727010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7010 Vietnamobile
Đặt mua
0924443070300,000
360.000
Sim 0924443070 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
43070 Vietnamobile
Đặt mua
0924780880350,000
420.000
Sim 0924780880 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
780880 Vietnamobile
Đặt mua
0924919660350,000
420.000
Sim 0924919660 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
660 Vietnamobile
Đặt mua
0924995030350,000
420.000
Sim 0924995030 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5030 Vietnamobile
Đặt mua
0924828010350,000
420.000
Sim 0924828010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
28010 Vietnamobile
Đặt mua
0924828030350,000
420.000
Sim 0924828030 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
828030 Vietnamobile
Đặt mua
0924828020350,000
420.000
Sim 0924828020 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
020 Vietnamobile
Đặt mua
0924499880350,000
420.000
Sim 0924499880 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9880 Vietnamobile
Đặt mua
0924995070350,000
420.000
Sim 0924995070 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
95070 Vietnamobile
Đặt mua
0924994770350,000
420.000
Sim 0924994770 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
994770 Vietnamobile
Đặt mua
0924911090350,000
420.000
Sim 0924911090 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
090 Vietnamobile
Đặt mua
0924301030350,000
420.000
Sim 0924301030 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1030 Vietnamobile
Đặt mua
0924766500400,000
480.000
Sim 0924766500 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
66500 Vietnamobile
Đặt mua
0924717770400,000
480.000
Sim 0924717770 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
717770 Vietnamobile
Đặt mua
0924444050400,000
480.000
Sim 0924444050 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTứ Quý Giữa
050 Vietnamobile
Đặt mua
0924442770400,000
480.000
Sim 0924442770 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
2770 Vietnamobile
Đặt mua
0924443660400,000
480.000
Sim 0924443660 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
43660 Vietnamobile
Đặt mua
0924443990400,000
480.000
Sim 0924443990 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
443990 Vietnamobile
Đặt mua
0924443770400,000
480.000
Sim 0924443770 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
770 Vietnamobile
Đặt mua
0924339110400,000
480.000
Sim 0924339110 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9110 Vietnamobile
Đặt mua
0924339080400,000
480.000
Sim 0924339080 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
39080 Vietnamobile
Đặt mua
0924789080400,000
480.000
Sim 0924789080 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
789080 Vietnamobile
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim trả trước: Thuê bao trả trước là thuê bao người dùng thẻ để nạp tiền vào tài khoản và có hạn sử dụng tùy theo số tiền người dùng nạp hoặc loại gói cước mà mình dùng
Sim số đẹp Trả Trước
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 092 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 092 là của nhà mạng: Vietnamobile
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Minh Anh
  Đặt sim: 09644...60
  Vào lúc: 9:56 3/6/2020

  Nguyễn Minh Nam
  Đặt sim: 01671...32
  Vào lúc: 9:52 3/6/2020

  Nguyễn Đức Nguyên
  Đặt sim: 01666...46
  Vào lúc: 9:49 3/6/2020

  Nguyễn Trung Thi
  Đặt sim: 08852...56
  Vào lúc: 9:46 3/6/2020

  Nguyễn Chí Kiên
  Đặt sim: 09353...92
  Vào lúc: 9:44 3/6/2020

  Ngô Văn Hoàng
  Đặt sim: 01686...75
  Vào lúc: 9:41 3/6/2020

  Trần Phương Mai
  Đặt sim: 01283...40
  Vào lúc: 9:37 3/6/2020

  Phạm Minh Tuấn
  Đặt sim: 09180...19
  Vào lúc: 9:34 3/6/2020

  Nguyễn Duy Cương
  Đặt sim: 01625...12
  Vào lúc: 9:32 3/6/2020

  Phan Minh Khang
  Đặt sim: 01256...10
  Vào lúc: 9:29 3/6/2020

  Trần Văn Anh
  Đặt sim: 01276...56
  Vào lúc: 9:25 3/6/2020

  Phan Văn Anh
  Đặt sim: 01228...25
  Vào lúc: 9:22 3/6/2020

  Nguyễn Chí Long
  Đặt sim: 01270...92
  Vào lúc: 9:20 3/6/2020

  Trần Minh Hoàng
  Đặt sim: 01660...79
  Vào lúc: 9:16 3/6/2020

  Trần Đức Khánh
  Đặt sim: 01267...79
  Vào lúc: 9:14 3/6/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.