sim đẹp năm sinh

Sim Trả Trước Viettel Dễ Nhớ

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0984164092190,000
230.000
Sim 0984164092 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4092 Viettel
Đặt mua
0964575092190,000
230.000
Sim 0964575092 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
75092 Viettel
Đặt mua
0984859782190,000
230.000
Sim 0984859782 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
859782 Viettel
Đặt mua
0964566102190,000
230.000
Sim 0964566102 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
102 Viettel
Đặt mua
0984392062190,000
230.000
Sim 0984392062 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2062 Viettel
Đặt mua
0974337592200,000
240.000
Sim 0974337592 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
37592 Viettel
Đặt mua
0974338152200,000
240.000
Sim 0974338152 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
338152 Viettel
Đặt mua
0964409122200,000
240.000
Sim 0964409122 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
122 Viettel
Đặt mua
0964539332200,000
240.000
Sim 0964539332 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9332 Viettel
Đặt mua
0974624172200,000
240.000
Sim 0974624172 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
24172 Viettel
Đặt mua
0964715232200,000
240.000
Sim 0964715232 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
715232 Viettel
Đặt mua
0964327702200,000
240.000
Sim 0964327702 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
702 Viettel
Đặt mua
0964164872200,000
240.000
Sim 0964164872 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4872 Viettel
Đặt mua
0964105352200,000
240.000
Sim 0964105352 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
05352 Viettel
Đặt mua
0964508022200,000
240.000
Sim 0964508022 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
508022 Viettel
Đặt mua
0974684942200,000
240.000
Sim 0974684942 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
942 Viettel
Đặt mua
0984937552200,000
240.000
Sim 0984937552 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7552 Viettel
Đặt mua
0964610112200,000
240.000
Sim 0964610112 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
10112 Viettel
Đặt mua
0974507462200,000
240.000
Sim 0974507462 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
507462 Viettel
Đặt mua
0984540632200,000
240.000
Sim 0984540632 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
632 Viettel
Đặt mua
0974685352200,000
240.000
Sim 0974685352 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5352 Viettel
Đặt mua
0984167532200,000
240.000
Sim 0984167532 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
67532 Viettel
Đặt mua
0984365902200,000
240.000
Sim 0984365902 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
365902 Viettel
Đặt mua
0984914982200,000
240.000
Sim 0984914982 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
982 Viettel
Đặt mua
0984272562200,000
240.000
Sim 0984272562 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2562 Viettel
Đặt mua
0974514482200,000
240.000
Sim 0974514482 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
14482 Viettel
Đặt mua
0974669022250,000
300.000
Sim 0974669022 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
669022 Viettel
Đặt mua
0974560112250,000
300.000
Sim 0974560112 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
112 Viettel
Đặt mua
0964981512250,000
300.000
Sim 0964981512 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1512 Viettel
Đặt mua
0964227812250,000
300.000
Sim 0964227812 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
27812 Viettel
Đặt mua
0984251452250,000
300.000
Sim 0984251452 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
251452 Viettel
Đặt mua
0964370372250,000
300.000
Sim 0964370372 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
372 Viettel
Đặt mua
0964713012250,000
300.000
Sim 0964713012 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3012 Viettel
Đặt mua
0964289122250,000
300.000
Sim 0964289122 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
89122 Viettel
Đặt mua
0964421902250,000
300.000
Sim 0964421902 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
421902 Viettel
Đặt mua
0974603422250,000
300.000
Sim 0974603422 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
422 Viettel
Đặt mua
0964055782250,000
300.000
Sim 0964055782 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5782 Viettel
Đặt mua
0964066492250,000
300.000
Sim 0964066492 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
66492 Viettel
Đặt mua
0964134092250,000
300.000
Sim 0964134092 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
134092 Viettel
Đặt mua
0964153092250,000
300.000
Sim 0964153092 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
092 Viettel
Đặt mua
0974157182250,000
300.000
Sim 0974157182 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7182 Viettel
Đặt mua
0964250522250,000
300.000
Sim 0964250522 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
50522 Viettel
Đặt mua
0964267982250,000
300.000
Sim 0964267982 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
267982 Viettel
Đặt mua
0964276482250,000
300.000
Sim 0964276482 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
482 Viettel
Đặt mua
0984303422250,000
300.000
Sim 0984303422 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3422 Viettel
Đặt mua
0964314182250,000
300.000
Sim 0964314182 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
14182 Viettel
Đặt mua
0964407092250,000
300.000
Sim 0964407092 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
407092 Viettel
Đặt mua
0964529092250,000
300.000
Sim 0964529092 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
092 Viettel
Đặt mua
0964532492250,000
300.000
Sim 0964532492 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2492 Viettel
Đặt mua
0964576492250,000
300.000
Sim 0964576492 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
76492 Viettel
Đặt mua
0964601392250,000
300.000
Sim 0964601392 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
601392 Viettel
Đặt mua
0964675182250,000
300.000
Sim 0964675182 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
182 Viettel
Đặt mua
0984684122250,000
300.000
Sim 0984684122 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4122 Viettel
Đặt mua
0964695482250,000
300.000
Sim 0964695482 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
95482 Viettel
Đặt mua
0964703592250,000
300.000
Sim 0964703592 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
703592 Viettel
Đặt mua
0964743582250,000
300.000
Sim 0964743582 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
582 Viettel
Đặt mua
0964765182250,000
300.000
Sim 0964765182 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5182 Viettel
Đặt mua
0974791382250,000
300.000
Sim 0974791382 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
91382 Viettel
Đặt mua
0964873112250,000
300.000
Sim 0964873112 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
873112 Viettel
Đặt mua
0964951682250,000
300.000
Sim 0964951682 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
682 Viettel
Đặt mua
0964985492250,000
300.000
Sim 0964985492 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5492 Viettel
Đặt mua
0974560892250,000
300.000
Sim 0974560892 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
60892 Viettel
Đặt mua
0974513102250,000
300.000
Sim 0974513102 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
513102 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim dễ nhớ là sim có đuôi và đầu số dễ nhớ. Sim dễ nhớ nói chung có ưu điểm là giá rẻ và số rất dễ nhớ.
Sim số đẹp Dễ Nhớ
Sim trả trước: Thuê bao trả trước là thuê bao người dùng thẻ để nạp tiền vào tài khoản và có hạn sử dụng tùy theo số tiền người dùng nạp hoặc loại gói cước mà mình dùng
Sim số đẹp Trả Trước
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Duy Thuận
  Đặt sim: 01683...13
  Vào lúc: 8:56 23/9/2019

  Trần Minh Đăng
  Đặt sim: 01651...22
  Vào lúc: 8:53 23/9/2019

  Hoàng Đức Hoàng
  Đặt sim: 01279...57
  Vào lúc: 8:50 23/9/2019

  Trần Trung Nam
  Đặt sim: 09345...35
  Vào lúc: 8:47 23/9/2019

  Trần Minh Tuyên
  Đặt sim: 01655...60
  Vào lúc: 8:44 23/9/2019

  Phan Chí Anh
  Đặt sim: 09343...87
  Vào lúc: 8:41 23/9/2019

  Nguyễn Phương Trang
  Đặt sim: 09657...55
  Vào lúc: 8:38 23/9/2019

  Nguyễn Duy Việt
  Đặt sim: 01697...56
  Vào lúc: 8:35 23/9/2019

  Huỳnh Thị Linh
  Đặt sim: 09059...65
  Vào lúc: 8:32 23/9/2019

  Phan Thị Thy
  Đặt sim: 09626...81
  Vào lúc: 8:28 23/9/2019

  Huỳnh Văn Thành
  Đặt sim: 09336...27
  Vào lúc: 8:26 23/9/2019

  Hoàng Phương Linh
  Đặt sim: 01620...60
  Vào lúc: 8:23 23/9/2019

  Trần Văn Lộc
  Đặt sim: 09828...19
  Vào lúc: 8:19 23/9/2019

  Ngô Thị Mai
  Đặt sim: 08621...64
  Vào lúc: 8:17 23/9/2019

  Ngô Thục Nhàn
  Đặt sim: 01285...29
  Vào lúc: 8:14 23/9/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.